ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYĠ BAġKANLIĞI’NA
……/…../20….
Adı/Ticaret Ünvanı:…
Ticaret Sicil No:….
Vergi Dairesi:
Vergi No:
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan ……………iĢletme no’lu
iĢletmemizde besicilik faaliyetini sürdürmekteyiz.
hayvancılık
…………………… ĠĢletme no’lu kırmızı et üretim, parçalama veya iĢleme yapan
kiĢi/firma ile yapılan sözleĢme kapsamında gerekli evraklar ekte olup tarafıma uygunluk
belgesi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Adı Soyadı
KaĢe
Ġmza
Adres:
Telefon:
Ekler:
1. Ulusal Kırmızı Et Konseyinden uygunluk yazısı alınması için Dilekçe
2. Kırmızı Et Üreten, Parçalayan veya ĠĢleyen ĠĢletmeye Ait -Noter onaylı sözleĢme
3. ÇalıĢma izni ya da Ģartlı onaylı veya onaylı olduğunu gösterir belge/ belgelerin
Ġl/ilçe müdürlüğü onaylı suretleri
4. Ġl/ilçe müdürlüğünden alınan, Kırmızı Et Üreten, Parçalayan veya ĠĢleyen ĠĢletmeye
Ait ĠĢletmenin kapasite bilgilerini içeren belge,
5. Ġl yada ilçe müdürlüklerinden onaylı Besi iĢletmesine ait kapasite raporu
6. Uygunluk Yazısı Hizmet Bedeli makbuzu
7. Kimlik fotokopisi, gerçek kiĢiler için noterden imza beyannamesi, imzaya yetkili
olan temsilcilerin yönetim kurulu kararı ile yetki belgesi yada yetki dilekçesi ve
imza sirküleri (tüzel kiĢilerden)
Download

Ek-1 A: Dilekçe - Başvuru sahibi Yetiştirici