Bağışıklama ve bağışıklama
hizmetleri
Yrd. Doç.Dr. Yılmaz PALANCI
Bağışıklama
•
•
•
•
•
•
yararları
Hastalanmayı Önler.
Ölümleri Önler
Sakatlanmayı Önler.
Ucuz ve maliyet-etkilidir.
Uygulanması kolaydır.
Irk/ Cins ayrımı yapmadan
etkilidir.
•
•
•
•
yararları
Hastalıkların kökünü
kazıyabilir.
Diğer Sağlık Hizmetlerinin
verilmesi için fırsat sağlar.
Yasal ve ETİK sorumluluktur.
Halk Sağlığı Alanında 20.
yy’da yaşanmış en büyük
DEVRİM’dir.
Kızamık Vaka Sayılarının ve Aşılama Hızlarının Yıllara Göre Dağılımı
(Türkiye, 1998-2008).
KAG 2005
KAG 2004
35000
100
90
30000
80
25000
70
20000
60
50
KOAG 2003
15000
40
8.929
10000
30
20
5000
10
1.119
34
3
4
vaka
aşı oranı
*
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
19
19
99
0
98
0
* İmporte vaka
3
Dr.M.ESKİOCAK, EDİRNE
Bağışıklama
SPESİFİK
AKTİF
DOĞAL
YAPAY
PASİF
DOĞAL
YAPAY
Spesifik Bağışıklık
• Doğal kazanılmış aktif
bağışıklık
(HASTALANMA)
• Doğal kazanılmış pasif
bağışıklık
(Anneden bebeğe)
• Yapay kazanılmış aktif
bağışıklık;
(AŞILANMA)
• Yapay kazanılmış pasif
bağışıklık
(Ig Uygulaması)
AŞILAR
ATTENUE (CANLI)
İNAKTİF (ÖLÜ)
BCG
OPV
KKK
Influenza
Su çiçeği
DİFTERİ
BOĞMACA
TETANOS
HEPATİT B
Menenjit
Pnömokok
Hib
Rutinde olmayan özel zamanlarda
yapılan aşılar
•
•
•
•
•
İnfluenza (mevsiminde her yıl tek doz)
Suçiçeği (12. ayda tek doz)
Rotavirüs (2.,4.,6. aylarda)
Hepatit A (12. ayda 2 doz)
HPV aşısı (iki doz)
Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi
Hep B
Doğumda
1.ayın
sonu
I
II
2.ayın
sonu
4.ayın
sonu
6.ayın
sonu
I
DaBT-İPA-Hib
I
II
III
KPA
I
II
III
KKK
DaBT-İPA
Td
18–24 ay
İlköğretim
1.sınıf
İlköğretim
8.sınıf
III
BCG
OPA
12. ay
R
R
I

R

R
R
Hep B: Hepatit B Aşısı
BCG: Bacille Calmette-Guerin Aşısı
DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı)
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
OPA: Oral Polio Aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
KPA: 7 Bileşenli Konjuge Pnömokok Aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)
BCG(VEREM) AŞISI
En erken başlama
: Doğum, TR 2 ay dolunca
Miktar
: 0.05 - 0.1cc (Prospektüse bakınız)
Aşılama yeri ve yolu : Sol omuza, Deri içine (Dİ )
Tekrarı
: İlköğretim 1.sınıf
Uygulayıcı
: Kurs görmüş hekim, hemşire, ebe
Ambalaj
: 20 doz koyu renkli ampul
Simultane uygulama : Tüm aşılarla uygulanabilir.
Saklama
: Liyofilize (2-8oC SO 1ay)
rekonstitue (8 saat)
Hedef grup
: Aşılanmamışlar ve PPD negatifler
OPV ve IPV
•
•
•
•
OPV
IPV
Yaşam boyu bağışık
• Bağışıklık sağlar.
kılar,
Taşıyıcılığı önler,
Kişiyi ve toplumu korur. • Taşıyıcılığı Önlemez.
Düşük VAPP riski vardır. • Sadece aşılananı korur.
• VAPP riski yoktur.
Doğurganlık Çağı (15-49 Yaş) Kadınlar İçin
Tetanos Aşı Takvimi
Doz
Sayısı
Uygulama Zamanı
Koruma
Yüzdesi
Koruma
Süresi
Td 1
Gebeliğin 4. ayında (veya ilk
karşılaşmada)
--
Yok
Td 2
Td 1’den en az 4 hafta sonra
80
1-3 yıl
Td 3
Td 2’den en az 6 ay sonra
95
5 yıl
Td 4
Td 3’den en az 1 yıl sonra
ya da bir sonraki gebelikte
99
10 yıl
Td 5
Td 4’den en az 1 yıl sonra
ya da bir sonraki gebelikte
99
Doğurganlık
çağı boyunca
Hepatit B Aşısı
En erken aşılama
Miktar
Aşılama yolu
Uygulama sayısı
Uygulayıcı
Rapel
Ambalaj
: Doğumda
: Prospektüse bakınız.
: (İM), Deltoid kasa
: (0,1,6)
: Hekim, hemşire,
sağlık memuru, ebe
: YOK
: 20 dozluk
Hep-B Risk Grupları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hasta ve hasta çıkartıları ile teması bulunan tüm sağlık personeli,
Sağlık çalışanlarının yetiştirildiği tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, sağlık meslek
yüksekokulları vs. öğrencileri,
Hemodiyaliz hastaları,
Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalanlar,
Damar yoluyla uyuşturucu kullananlar,
Hepatit B taşıyıcısı ile aile içi temaslılardan aşısız olanlar,
Çok sayıda cinsel eşi olanlar ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunanlar,
Homoseksüeller,
Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olanlar,
Cezaevleri ve ıslahevlerinde olanlar,
Endemik bölgelere seyahat edenler,
Berberler-kuaförler, manikür-pedikürcüler
Zihinsel özürlü bakımevlerinde bulunanlar,
Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler,
İtfaiye personeli,
Askerler (yüksek risk altındakiler),
Polis memurları (yüksek risk altındakiler),
Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler,
Bu risk gruplarının dışında, hekimin yüksek risk nedeniyle aşı yapılmasını uygun bulduğu
kişilere sağlık kuruluşlarında aşı uygulaması yapılmalıdır.
16
KPA
•
•
•
Her bir 0,5 ml KPA, 2 µg 4, 9V, 14, 19F ve 23 F serotiplerine ait kapsüler
polisakkarit, 2 µg 18C serotipine ait oligosakkarit ve 4 µg 6B serotipine
ait polisakkarit içermektedir.
Bu serotiplerin her biri non-toksik difteri CRM 197 proteinine konjuge
edilmiş ve antikor cevabını sağlamak üzere aluminyum fosfata adsorbe
edilmiştir.
Koruyucu olarak thiomersal kullanılmamıştır.
17
KPA’nın Uygulanması
•
•
•
•
•
KPA 10’luk paketler halinde tek dozluk kullanıma hazır enjektörler içinde
sunulmaktadır.
Sıvı formda bulunan aşı kendi enjektörü ile uygulanmalıdır.
12 aya kadar bebeklerde, deltoid kası radial sinirin yüzeysel yerleşimi ve
kasın aşıyı uygun şekilde absorbe edecek kadar gelişmiş olmaması
nedeniyle güvenli intramusküler (IM) uygulama için uygun değildir.
Dolayısıyla bebeklerde IM uygulama için uyluğun orta veya üst 1/3
kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümü kullanılır.
12. aydan sonra, kolun üst kısmına deltoid kas içine yapılır. Kol dirsekten,
bacak dizden 45° içe bükülür ve enjektör 90° dik açıyla cilde girerek, kas
içine (intramusküler) uygulanır.
KPA 0.5 ml uygulanır.
KPA, diğer aşılarla karıştırılmamalıdır.
2009 Değerlendirme Toplantısı, Antalya
18
Kontrendikasyonlar
Genel aşı kontrendikasyonları Konjuge Pnömokok Aşısı için de geçerlidir:
Aşı uygulamasında aşıların yapılmaması gereken genel
kontendikasyonlar:
–Bir aşıya karşı gelişen anaflaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları
için kesin kontrendikasyon oluşturur.
–Bir aşı bileşenine karşı gelişen anaflaktik reaksiyon, bu maddeyi
içeren aşılar için kesin kontrendikasyon oluşturur.
–Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda izleyen hekimine
danışılmadan aşı uygulanmaz.
Konjuge Pnömokok Aşısı:
• Genel kontrendikasyonlar dışında kontrendikasyonu yoktur.
• Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar yoktur.
19
Erişkin Aşılama Şeması
Aşı
18-49 yaş
Tetanoz, difteri (Td) 1
50-64 yaş
Her 10 yılda bir rapel doz aşı
Kızamık (K) / Kızamık,
kabakulak, kızamıkçık
(KKK) 2, 3
Hepatit B
İnfluenza
Pnömokok
(polisakkarid) 4
65≥ yaş
1 veya 2 doz aşı
3 doz aşı (0, 1, 6. aylar)
Yılda 1 doz aşı
1-2 doz aşı
Yılda 1 doz aşı
1 doz aşı
Hepatit A
2 doz aşı ( 0, 6 -18. aylar )
Suçiçeği 2
2 doz aşı ( 0, 1 ya da 2. aylar )
Meningokok 5
1 ya da daha fazla doz aşı
İmmünitesi ve kontrendikasyonu olmayan tüm bireyleri kapsar.
Risk faktörü olan ve kontrendikasyonu olmayan bireyleri kapsar.
AŞI UYGULAMALARINDA GENEL PRENSİPLER
•
•
•
•
•
•
•
Sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvuran her bebek, çocuk,
gebenin aşılama durumu kontrol edilmeli, aşılanması gerekenler ve eksik
aşılılar tespit edilip aşılamak için her fırsat değerlendirilmelidir.
Aradan uzun bir zaman geçmiş olsa da
aşılamaya kalınan yerden devam edilmelidir.
Bir daha gelemeyecek ise bir bebek, çocuk yada gebe için 1 ampul/şişe
aşı açılmalıdır.
Açılmadan önce aşının son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
Açılan aşı şişelerine açılış tarih ve saati yazılmalıdır.
Açılan Flakonun lot numarası 012 formuna kaydedilmelidir.
Her aşı için ayrı ve steril bir enjektör kullanılmalıdır.
AŞI UYGULAMALARINDA GENEL PRENSİPLER- 2
•Ayrı enjektörle, ayrı ekstremitelerden olmak üzere birden fazla aşı aynı
anda uygulanabilir.
•Programda yer alan 2 canlı aşı arasında süre bırakmaya gerek yoktur.
•OPV aşısı yapıldıktan sonra, çocuğun beslenmesi sınırlandırılmamalıdır.
•Aileler uygulanan aşının gerekliliği, görülebilecek yan etkileri,
bir sonraki uygulama için ne zaman gelecekleri konularında
bilgilendirilmeli, mutlaka aşı kartı verilmelidir
Aşı uygularken dikkat !
• Her ziyarette kadın ve çocukların aşı
durumunu inceleyiniz ve gerekiyorsa aşılayınız.
• Aşıya gereksinim duyan tek bir çocuk ya da
kadın bile olsa bir ampulü/ flakonu açınız.
• Her bir enjeksiyon için bir steril iğne ve steril
enjektör kullanınız.
Aşı uygularken dikkat !
• Aşıyı uygulamadan önce, anneleri tekrar
gelmeleri gereken zaman ve aşıların olası yan
etkileri konularında bilgilendiriniz.
• Diğer TSH için bu fırsatı değerlendiriniz.
Aşıya başlama yaşı
• DBT: ilk doz doğumdan sonra ilk dört hafta
içinde verilmemeli
• Kızamık: 9 ayda bebeklerin %10’da bağışıklama
yanıtını bozabilecek düzeyde maternal antikor
vardır. 9.ayda %85 korunma sağlar. Bu nedenle
ülkemizde KKK aşısı 12. ayında yapılmaktadır.
Salgın durumunda 6. Ayda yapılabilir ancak
rapeli gereklidir. (gelişmiş ülkelerde 12-15. Ayda
uygulanır)
• Hepatit B: perinatal infeksiyonların toplumda görülme
sıklığına bağlıdır. Perinatal enfeksiyonların sık olduğu
yerlerde ilk dozun doğumdan hemen sonra uygulanması
gerekir. Hepatit B taşıyıcılığı %2’den düşük olan
ülkelerde aşı, adolesan dönemde uygulanabilir.
Prematürelerin Aşılanması :
Doğum ağırlığı ne olursa olsun:
• prematüre bebekler zamanında doğmuş bebeklerle aynı
kronolojik yaş ve protokol içinde aşılanır.
• Aşılar önerilen dozlarda yapılır; bölünmüş ve azaltılmış
dozlar uygulanmaz.
Aynı antijenin verilmesinde doz aralıkları:
• Doz aralıklarının önerilenden uzun olması, sonuçta
oluşacak antikor konsantrasyonunu azaltmaz; aşı
aralıklarının uzaması halinde aşılamaya yeniden
başlamak bu nedenle gereksizdir.
• Tersine önerilenden daha kısa sürede yapılan
aşılamalarda yeterli antikor oluşumu sağlanmaz. Bir aşı
dozu 4 haftalık intervalden daha kısa sürede verilirse
primer serinin bir parçası olarak kabul edilmemelidir.
Eş Zamanlı Birden Fazla Aşılama :
• Eş zamanlı olarak birden fazla aşı güvenli ve etkili bir
şekilde yapılabilir.
• Genellikle inaktive aşılar farklı yerlerden eş zamanlı
olarak yapılabilir.
• Canlı ve inaktive aşıların birlikte yapılması antikor
cevabını azaltmaz; yan etkilerde de artış yapmaz.
Aynı zamanlarda aşılama
• Özellikle OPV ve Kızamık aşıları birlikte veya herhangi
bir zaman aralığı içinde yapılabilir.
• Canlı virüs aşıları tüberkülin testini bozabilir.
Mümkünse test aşı ile aynı günde veya 4-6 hafta sonra
yapılmalıdır.
Hamilelik sırasında aşılama
• Hamilelik sırasında aşının getirdiği risk genellikle
teoriktir.
• Tetanoz toksoidi hamilelikte önerilen tek üründür.
• Hamilelik rubella, kızamık, kabakulak aşıları için
kontrendikasyondur.
Rapel...
Rapel dozların sayısı ve sıklığı:
• ülkede hastalıkların epidemiyolojik durumuna,
• sağlık hizmetlerinin altyapı düzeyine,
• bebeklerde yüksek aşılama oranlarını sürdürebilme
yeteneğine ve
• aşıları satın almak için kaynakların varlığına bağlıdır.
Kampanyalar...
• Polio: 5 yaş altı (4 hafta ara ile iki doz)
• Kızamık: 9 ay-15 yaş
Kampanyalar izole bir uygulama
olmamalı kızamık kontrol ve
eliminasyonunun kapsamlı, uzun süreli
stratejisinin bir parçasını oluşturmalıdır
Aşıların Yan Etkileri-1BCG
Aşılamadan 2-6 hafta sonra aşı yerinde; papül
vezikül
yüzeysel bir ülserasyon oluşur.
Lezyon 2 ay içinde iyileşerek
küçük bir aşı skarı bırakır.
Aşıların Yan Etkileri-2 DBT
Ateş : İlk 24 saatte olur.
En çok 24 saat sürer.
Ağrı, kızarıklık, şişlik :2-3 günde
kendiliğinden geçer
Abse:1 hafta sonra, ateş, ağrılı şişlik.
Aşıların Yan Etkileri-3 OPV
Aşılananlarda
1. Dozda
: 1/1.6 milyon
Sonraki dozlarda
:1/32.8 milyon
Temaslılarda
1. Dozda
: 1/6.9 milyon
Sonraki dozlarda :1/15.2 milyon
Aşıya Bağlı Paralitik Poliyomiyelit
Aşıların Yan Etkileri-4 KIZAMIK
Aşıdan 5-12 gün sonra;
1-3 günde geçen,
kızamığa benzer döküntüler,
hafif ateş.
Aşıların Yan Etkileri-5 Hepatit
Aşıdan sonraki 1-2 gün
aşılanan çocukta
orta derecede ateş olabilir.
B
ASİE Sürveyansı
39
Bildirimi Zorunlu ASİE’ler-I
1. Lokal Reaksiyonlar
Aşıdan sonra 48 saat içinde ortaya çıkan
Ciddi Lokal Reaksiyon
Aşıdan sonra 2-7 gün içinde ortaya çıkan
Enjeksiyon yerinde abse
(Bakteriyel/steril)
Aşıdan sonra 2 hafta – 6 ay içinde ortaya çıkan
Lenfadenit
2. Sinir Sistemi ile İlgili İstenmeyen Etkiler
OPA’dan sonra 4-30 gün (temaslılarda 4 -75 gün) içinde ortaya
çıkan
Paralitik poliomiyelit
Kızamık bileşenli aşıları takiben 5-12 gün, DaBT-IPA-Hib, KPA
aşılarını takiben 72 saat içinde ortaya çıkan
Konvülsiyon
Kızamık bileşenli aşıları takiben 5-15 gün içinde ortaya çıkan
Ensefalopati/Ensefalit
DaBT-IPA-Hib aşısını takiben 7 gün içinde ortaya çıkan
Ensefalopati
Tetanoz bileşenli aşılardan sonra 2-28 gün içinde ortaya çıkan
Brakial Nevrit
Aşıdan sonra 0-6 hafta içinde ortaya çıkan
Diğer paraliziler
Kabakulak bileşenli aşıları takiben 15-21 gün içinde ortaya çıkan
Aseptik menenjit
40
Bildirimi Zorunlu ASİE’ler-II
3. Diğer İstenmeyen Etkiler
Aşıdan sonra 1 saat içinde ortaya çıkan
Anaflaksi
Aşıdan sonra birkaç saat içinde ortaya çıkan
Toksik Şok Sendromu
Aşıdan sonra 4 saat içinde ortaya çıkan (deri bulguları
daha geç görülebilir)
Akut allerjik reaksiyonlar
DaBT-IPA-Hib aşısından sonra 24 saat içinde ortaya
çıkan
Hipotonik-hiporesponsif atak
Aşıdan sonra 1 hafta içinde ortaya çıkan
Sepsis
Kızamıkçık bileşenli aşılarlardan sonra 1-3 hafta içinde
ortaya çıkan
Artrit
Kızamık bileşenli aşılardan sonra 1-6 hafta içinde
ortaya çıkan
Trombositopeni
DaBT-IPA-Hib aşısından sonra 24 saat içinde ortaya
çıkan
Apne - Bradikardi
BCG aşısından sonra 1 – 12 ay içinde ortaya çıkan
Yaygın BCG enfeksiyonu
BCG aşısından sonra 1-12 ay içinde ortaya çıkan
BCG Osteiti
41
SOĞUK ZİNCİR
 Aşıların üretildiği andan uygulandığı
ana kadar etkinliğini kaybetmeyecek
şekilde muhafaza ve sevkiyat sistemine
soğuk zincir denir.
 Üç unsur içerir;
1. Personel
2. Ekipman
3. Prosedürler
Soğuk zincir ekipmanları
•
•
•
•
•
Buzdolabı,
Aşı nakil kabı
Akıllı termometreler
Enjektörler (AD ?)
Güvenli atık kutusu
Click !!
Ana
depo
OPV
Ara depo
Bölge
İl/İlçe
Aile
Hekimi
-15°C to -25°C
BCG
Kızamık
MMR
MR
S.humma
Hib kuru
Hep B
DBT
Hib sıvı
Td, TT
Dondurulabilir ancak
DSÖ bu aşıların
+2°C to +8°C
2-8 °C arasında
saklanmasını tavsiye
etmektedir
2-8 °C
ASM
Buzdolabı yerleşimi
Buzdolabı Isı İzlem Çizelgesi
• Sağlık kurumu düzeyinde aşıların kalitesi, sağlık çalışanlarının
eğitimi ve ekipmanın (termometreler dahil) bulunurluğuyla
ilgili değerli bilgi verir.
Cold Chain Monitor Card
Freeze watch (0°C)
Aşıların sıcaklık hassasiyetleri
Oran
Aşı
OPV
Kızamık, KKK, IPV
DBT, KPA
BCG
DT, Hib
Td, TT, HepB,
Aşıların donma hassasiyetleri
Oran
Aşı
HepB
DBT
DT
Td
TT, KPA
Kızamık, KKK, Hib (liyofilize), BCG,
OPV aşıları dondurulabilir
Soğuk Zincir-1
Aşıların Taşınması
• İçinde Buz Aküsü olan Aşı Taşıma Kapları ile olur.
• DBT, Td, TT, Hepatit B aşıları buz ile temas
etmemelidir.
Donar ve bozulurlar !!!
• Diğer aşılar sıcaklık ve UV ışınlarından bozulur !!!
Soğuk Zincir-2
Aşıların Saklanması-1
Yalnızca Aşılar için tahsis edilmiş ve
uygun yerleştirilmiş Buzdolabında,
Buzlukta yalnızca buz aküleri,
sebzelikte su şişeleri yerleştirerek,
+2-+8oC arasında ısı sağlanıp
günde 2 kez izlenerek,
Aşıları 2 cm aralıkla yerleştirilerek,
Soğuk Zincir-3
Aşıların Saklanması-2
Üst rafta : OPV, Kızamık,
Orta rafta : BCG
Alt rafta : DBT, Td, Hepatit B, ve
sulandırıcılar.
Son Kullanma Tarihine göre yerleştirilir.
Buzlukta karlanma 0.5 cm’yi geçmemeli.
Soğuk Zincir-4
Aşıların Kullanılması
• Sulandırılan KKK aşısı 4 saat,
• Açılan BCG şişesi 8 saat,
• Açılan DBT, Td, TT, Hepatit B
3 seans SONRA ATILMALIDIR!
• Açılan Polio şişesi Aşı Flakonu İzlemcisine göre
değerlendirilir.
Aşı ile önlenebilir hastalıkların izlenmesi
•
•
•
•
•
•
Standart Olgu Tanımları
Örgütlenme
Kayıt ve bildirim sistemi
Filyasyon arama
Verilerin değerlendirilmesi
Hizmetin yeniden planlanması
Bağışıklama Sisteminin Bileşenlerini İzlemeye Yönelik Bazı
Örnekler
Bağışıklama Sisteminin
Bileşenleri
Göstergeler
1. Hizmet Verme
-KKK aşılama yüzdesi
-Toplam ve antijene özel devamsızlık hızı
-ASİE kapsamında program uygulama
hatalarının yüzdesi
2. Aşı Sağlanması, Kalitesi ve
Lojistiği
-Aşı dağıtım programına uyum yüzdesi,
-Aşının uygulanamadığı/bulunmadığı ay
yüzdesi
3. Sürveyans ve İzleme
Aşıyla korunulabilen hastalıkların insidans
hızları
4. İşbirliği ve İletişim
Toplumla yapılması planlanan toplantılarının
gerçekleşme yüzdesi
5. Program Yönetimi
Planlanıp yapılan destekleyici denetim
ziyaretlerinin yüzdesi
ATIKLARIN
YOK EDİLMESİ
Atık; O andan sonra değeri ve
doğrudan kullanımı olmayan
nesnedir.
Atıkların toplanmasında farklı renkli
torbalar kullanılmalıdır:
• Kırmızı torba --- Tıbbi atıklar
• Mavi torba
--- Evsel nitelikli atıklar
• Siyah torba --- Geri kazanılabilen atıklar
ATIKLARIN TÜRLERİNE GÖRE
AYRIŞTIRILMASI
Kesici-delici atıkların kontrolü:
•
Taşınması sırasında torbalarda delinme ya da yırtılma riski yaratan
enjektör, kanül, ampül gibi kesici- delici atıklar darbeye dayanıklı
sızdırmasız plastik kutularda toplanmalıdır.
•
Bu kapları asla ağzına kadar doldurmamalıdır.
•
Bu kapları çalışma alanında bulundukları müddetçe dik tutmaya özen
gösterilmelidir.
•
Kaplar dolduğu zaman kapakları sıkıca kapatılmalıdır.
•
Kırmızı tıbbi atık poşetine konulmalıdır.
•
Enjektörler kullanıldıktan sonra iğne uçları kapatılmadan bu kutulara
atılmalıdır.
Enjektörler İçin Özel Kaplar:
Download

Bağışıklama ve bağışıklama hizmetleri