AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
BAYCOLASTIC-RC600
Teknik Bilgi Föyü
(Eski adı: ASOLASTIC-PU-2K)
Poliüretan esaslı, İki Bileşenli, Su Geçirimsiz Elastik Kaplama
Tanım:
BAYCOLASTIC-RC600 solvent içermeyen, hafif
tiksotropik,
iki
bileĢenli
poliüretan
kaplama
malzemesidir.
Özellikler/Avantajlar:
 Yüksek kalitede elastomerik poliüretan reçinelerden
yapılmıĢtır.
 Hemen her türlü yüzeye mükemmel aderans sağlar.
 Polimerizasyondan sonra, koruma için güçlü bir su
geçirimsiz elastik film tabakası oluĢturur.
 Ġçme suyu depoları için uygundur.
 Su depoları için teknik özellik ve maliyet açısından
en ideal çözümdür.
Kullanım Alanları:
 Beton, çelik veya diğer malzemelerden yapılma su
depoları,
 Prefabrika beton depolar,
 Ġçme suyu depoları,
 Yüksek büzülme ve genleĢme hareketine sahip
depolar.
Teknik Özellikler:
Kopmada Uzama:
Yoğunluk:
Gerilme Dayanımı:
Su Emilimi:
KarıĢım Oranı:
Sıcaklık Dayanımı:
Renk:
min. % 100
A-bileĢeni 1,22 g/cm3
B-bileĢeni 1,35 g/cm3
200 kg/cm2 (ASTM D412)
maks. % 0,5 (DIN 53495)
A-BileĢeni 1 ölçü
B BileĢeni 5 ölçü
-40°C ila 90°C
gri ve kirli beyaz
Orijinal kovasında karıĢmıĢ ürünün kap ömrü 20°C’de
30 dakikadır. Kap ömrünü uzatmak için; kovayı
güneĢten uzak ve soğuk ortamda tutunuz.
Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzey aderansı engelleyecek yağ,
gres, toz, kırık-gevĢek parçalar vb. unsurlardan
arındırılmalıdır.
Malzeme Hazırlığı:
BAYCOLASTIC-RC600’ ün iki bileĢeni temiz bir kapta
en az 2 dakika boyunca mikserle 300 dev/dak hızda
tamamen homojen bir karıĢım elde edilene kadar
karıĢtırılır. KarıĢım daha sonra derinliği az olan geniĢ
bir kaba aktarılmalıdır.
Uygulama/Sarfiyat:
Kaplama malzemesini uygulamadan önce yüzey
Ģartlarına uygun astar uygulanmalıdır. Malzeme zemine
rulo ile 2 kat halinde uygulanır. Ġki kat arası bekleme
süresi 6 ila 24 saattir. Her bir kat 700 g/cm2 sarfiyat
olacak Ģekilde uygulanır. Malzeme yatay yüzeylerde
1400 g/m2 sarfiyatla tek kat olarak da uygulanabilir.
Aletlerin Temizlenmesi:
Uygulama bittikten sonra kullanılan aletleri mutlaka
tinerle temizleyiniz.
Ambalaj:
9,0 kg set [A-bileĢeni (reçine) 7,5 kg, B-bileĢeni
(serleĢtirici) 1,5 kg]
Raf Ömrü ve Stoklama:
AçılmamıĢ orijinal ambalajında, kuru ve serin
ortamlarda (5°C-25°C) 12 ay boyunca saklanabilir.
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:
Uçucu madde içermemesine rağmen, kapalı alanlarda
kullanılması durumunda, uygulama yapılan mekan
havalandırılmalıdır.
KürlenmemiĢ malzeme tahriĢ edici etkilerinden dolayı
cilde ve göze temas ettirilmemeli; temas ettiği takdirde
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, gerekirse doktora
baĢvurulmalıdır. Uygulama sırasında eldiven ve
koruyucu gözlük takılmalıdır. KürlenmemiĢ malzemenin
gıdalara bulaĢmasından sakınılmalıdır. Uygulama
sahasına ateĢle yaklaĢmak tehlikelidir. Çocukların
eriĢemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için
malzemenin Güvenlik Bilgi Föyü (Material Safety Data
Sheet) teknik servisimizden temin edilebilir.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
21/03/2014
Download

BAYCOLASTIC-RC600 (Eski adı: ASOLASTIC-PU-2K) - ab