AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
BAYCODUR-EP98
Teknik Bilgi Föyü
(Eski adı: ASODUR-EK98)
Yüksek Kimyasal Dayanımlı Dolgu Harcı – Yapısal Yapıştırıcı
Tanım:
BAYCODUR-EP98 solvent içermeyen, çift bileĢenli,
yüksek dayanıma sahip derz dolgusu ve yapıĢtırıcı
olarak kullanılabilen epoksi reçinedir.
Uygulama Alanları:
 ASODUR-EP98 seramiklerin, fayansların, granitlerin
vb. malzemelerin harç, beton, Ģap, sıva ve eski
fayans yüzeylerin üzerine (DIN 18157-3 e göre)
yapıĢtırılmasında kullanılır.
 Derz dolgusu olarak seramik, fayans, granit vb.
malzemelerin derz boĢluklarının doldurulmasında
kullanılır.
 BAYCODUR-EP98, bira fabrikaları, mandıralar,
laboratuarlar, yüzme havuzları, et kombinaları ve
diğer yiyecek veya kimyasal sanayi yapılarında
kullanılır.
 Seramik, fayans, granit, vb. kaplama yapılacak tüm
uygulama alanlarında kullanılır.
+23°C de yak. 60 dak.
ĠĢleme süresi:
Min. sertleĢme
sıcaklığı:
Hafif/tam yükleme:
YapıĢma dayanımı:
Kimyasal dayanımı:
Ambalaj:
BAYCODUR-EP98
ambalajlıdır.
+10°C
+23°C de 48 saat/7 gün
Beton kırılır
DIN 12808’e uygun
5,2
kg’lık
setler
halinde
Depolama:
Eğer birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilirse A ve
B bileĢenlerinin paket ömürleri 18 aydır. Daha uzun
süre saklanırlarsa malzemenin özellikleri azalır. Kuru ve
serin ortamlarda saklayınız.
Yüzey Hazırlığı:
 SertleĢmiĢ konumda yapıĢma-, gerilme-, basınç- ve
eğilme dayanımları yüksektir.
Zemin kuru, yük taĢıma kapasitesine sahip, tozdan ve
kırık parçalardan arındırılmıĢ olmalıdır. YapıĢmayı
engelleyici yağ ve malzemelerden temizlenmiĢ
olmalıdır. Ġhtiyaç duyulursa sand blasting, ball blasting,
scarfing, frezeleme veya zımparalama yapılabilir.
 BAYCODUR-EP98 birçok asite, suya, deterjanlara,
deniz suyu ve tuzlu suya karĢı dayanıklıdır.
Malzeme Hazırlığı:
Özellikleri/Avantajları:
 Taze durumdayken su ile yıkanabilir.
Teknik Özellikleri:
Esası:
Renk:
Viskozite:
Yoğunluk:
Basınç dayanımı:
Eğilme dayanımı:
Elastiklik modülü:
Yırtılma dayanımı:
KarıĢım oranı:
doymuĢ epoksi reçine
gri,beyaz
dolgu kıvamı
23°C de 1,42 g/cm3
54,4 N/mm2 (DIN 1164-7)
26,2 N/mm2 (DIN 1164-7)
4,64 N/mm2 (DIN 1048-5)
11,70 N/mm2 (kuru ortam)
(EN 12003), 10,70 N/mm2
(ıslak ortam), 10,10 N/mm2
(sıcaklık değiĢimlerinde)
100 : 6,8 ağırlıkça
A bileĢeni (reçine) ve B bileĢeni (sertleĢtirici) karıĢım
oranları hazır olacak Ģekilde bulunmaktadır. B bileĢeni
(sertleĢtirici) A bileĢeni içine tamamen boĢaltılır. Ġki
bileĢenin karıĢtırılması 300 devir/dakika hızlı bir Ģekilde
karıĢtırıcı ile yapılmalıdır. SertleĢtirici homojen bir
Ģekilde dağılana kadar karıĢtırma iĢlemi devam
etmelidir. KarıĢtırma iĢlemi bittikten sonra temiz bir
kabın içine tekrar koyup tekrar karıĢtırılır. Sıcaklık
yaklaĢık +15ºC olmalıdır.
Uygulama Yöntemi:
BAYCODUR-EP98 önce düz malayla sürülür,
sonrasında taraklı malayla dağıtılır. Arkasından
plakalar itilerek ve bastırılarak DIN 18157-3
standartlarına uygun olarak uygulanır. DıĢ mekân
uygulamalarında yüksek mekanik yüklere maruz
kalacak bölgelerde boĢluk bırakmadan uygulama
yapılabilir.
Sarfiyat: 1,42 kg/m2/mm
Pnömatik Tabancayla YapıĢtırma;
BAYCODUR-EP98 baĢka bir kovada karıĢtırılır.
Sonrasında kartuĢlar doldurulur. En az 10 bar basınçlı
ve 100 litre/dakika emme gücü olan tabanca
uygulama için gereklidir.
Fayans Yüzeylerinin Yıkanması;
Nemli bir mala yardımıyla fazla malzemelerin
alınmasından sonra, yüzeyde kalan bir miktar malzeme
mümkün olan en az miktardaki suyla temizlenir. Bu
iĢlem için aĢındırma yapılabilecek sertlikte bir kumaĢ
kullanılabilir.
YumuĢak bir sünger yardımıyla yüzeyde kalan artıklar
temizlenir. Sonrasında fayans yüzeyi tekrar temiz ve
yumuĢak bir sünger yardımıyla temizlenir. Bu temizleme
iĢlemi kesinlikle BAYCODUR-EP98 malzemesinin biraz
sertleĢmeye baĢlamasından sonra yapılmalıdır. Ilık su
temizleme iĢlemini kolaylaĢtırır. Derz derinliği en az
3 mm olmalıdır. Kırık fayanslar BAYCODUR-EP98 ile
yapıĢtırılabilir. Derzler kuru ve yapıĢmayı engelleyici toz
ve malzemelerden arındırılmıĢ olmalıdır.
Alet Temizliği:
Önemli Uyarılar:
 Soğuk havalarda malzemeyi uygulamadan önce
50°C ye kadar ısıtıp sonrasında normal sıcaklığa
kadar
soğumasını
bekleyin.
Böylelikle
kristalleĢmeler ortadan kaldırılır ve malzeme
yeniden özelliklerine kazanır.
 DüĢük sıcaklıklar malzeme sarfiyatını arttırır.
 Soğuk havalarda malzemenin plastiklik özelliği
azalır ve reaksiyon süresi uzar. Sıcak havalar
reaksiyon süresini kısaltır.
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:
 BAYCODUR-EP98 tamamen sertleĢtikten sonra
fizyolojik olarak zararsızdır.
 SertleĢtirici B bileĢeni yanıcıdır.
 Vücudunuzla sertleĢtirici bileĢene temas etmeyin.
Uygulama sırasında koruyucu gözlük giyilmesi
tavsiye edilir.
 Deriye sıçrayabilecek malzemeleri hemen sabun ve
suya %2 sirke katarak temizleyin.
 Eğer göze temas olursa bol suyla gözünüzü yıkayın.
Daha sonrasında bir doktora danıĢın.
Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü’ne
(MSDS) bakınız.
Uygulamaya ara verildiği anda aletler temizlenmelidir.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
19/01/2014
Download

BAYCODUR-EP98 (Eski adı: ASODUR-EK98) - ab