Anadolu Isuzu Otomotiv
Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi
1 Ocak – 30 Haziran 2014
Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetçi Sınırlı Denetim Raporu
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
ĠÇĠNDEKĠLER............................................................................................................................................................
SAYFA
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR......................................................................................................... .........................
1-2
KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU............................................
3
KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOLARI............................................................................................................ .
4
KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI..........................................................................................
5
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR..............................................................................
7-47
DĠPNOT 1 - ġĠRKET‟ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU..............................................................
6
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR.........................................................
DĠPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...................................................................................................
6-16
DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ.................................................................................................... ....
17
DĠPNOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR.......................................................................................................... ..........
17
DĠPNOT 6 - FĠNANSAL BORÇLAR.........................................................................................................................
16
18
DĠPNOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR..................................................................................................... ....
DĠPNOT 8 - DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR.................................................................................................
18-19
DĠPNOT 9 - STOKLAR...................................................................................................................... .........................
20
DĠPNOT 10 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR...........................................................................................................
DĠPNOT 11 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR......................................................................................
21-22
DĠPNOT 12 - ġEREFĠYE................................................................................................................................ .............
24
DĠPNOT 13 - DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI................................................................................................
25
DĠPNOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR......................................................................
25-26
DĠPNOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR......................................................................................
DĠPNOT 16 - DĠĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER................................................................................
26-27
DĠPNOT 17 - SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ..................................................
DĠPNOT 18 - HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ ...........................................................................................
28-31
19-20
23-24
27-28
31
DĠPNOT 19 - GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ,
ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ...................................................................................
DĠPNOT 20 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER........................................................................................... ......
32
DĠPNOT 21 - ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER.....................................................
DĠPNOT 22 - YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER.......................................................
33
DĠPNOT 23 - FĠNANSMAN GELĠRLERĠ..................................................................................................................
33
DĠPNOT 24 - FĠNANSMAN GĠDERLERĠ.......................................................................................................... ........
34
DĠPNOT 25 - GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL)……..
DĠPNOT 26 - PAY BAġINA KAZANÇ / KAYIP.................................................................................................... ...
34-36
DĠPNOT 27 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI...................................................................................................
36-39
DĠPNOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ.................
39-46
DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLAR........................................................................................................................
DĠPNOT 30 - RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR....................................................................
46-47
32
33
36
47
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 VE
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2013 TARĠHLĠ
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
Sayfa No: 1
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
494.958.615
554.838.527
4
109.211.645
189.832.793
27
7
357.339
180.017.981
862.968
209.593.481
8
9
16
16
4.329.217
192.857.419
964.416
7.220.598
552.576
148.170.807
288.556
5.537.346
101.106.674
93.170.312
5
-
3.898
7
-
1.071.968
8
10
11
12
16
186
70.107.111
28.657.471
2.340.995
911
2.009
65.199.149
24.551.268
2.340.995
1.025
596.065.289
648.008.839
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Peşin Ödenmiş Giderler
TOPLAM VARLIKLAR
ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1 Ocak – 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 14 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
onaylanmıĢ ve Yönetim Kurulu adına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanı) Kamil Ömer
BOZER, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, Genel Müdür Yusuf
Tuğrul ARIKAN ile Mali ĠĢler Direktörü Bora ÖNER tarafından imzalanmıĢtır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 VE
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2013 TARĠHLĠ
KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
Sayfa No: 2
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
236.402.326
238.584.165
6
62.171.630
85.185.677
27
7
104.569.333
49.816.123
83.558.259
53.860.527
27
8
16
25
9.109
6.026.639
850.832
727.740
9.109
6.320.022
789.076
823.708
14
12.230.920
8.037.787
Uzun Vadeli Yükümlülükler
42.683.657
44.090.255
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
6
16
28.919.000
1.335.054
29.365.000
1.306.521
15
11.324.496
11.114.649
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25
1.105.107
2.304.085
17
316.979.306
365.334.419
316.979.306
365.313.326
Ödenmiş Sermaye
25.419.707
25.419.707
Sermaye Düzeltme Farkları
86.901.880
86.901.880
488.449
453.176
159.657.537
14.744.014
27.468.021
17.043.712
39.048.753
198.745.796
-
21.093
596.065.289
648.008.839
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17
TOPLAM KAYNAKLAR
ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısı bir parçasıdır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 VE
30 HAZĠRAN 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN DÖNEMLERE AĠT
KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
18
18
BRÜT KAR/ZARAR
01.01.201430.06.2014
01.01.201330.06.2013
Sayfa No: 3
01.04.201430.06.2014
01.04.201330.06.2013
323.490.718 270.324.396 167.078.284 158.121.067
(264.949.219) (224.016.832) (139.379.061) (131.817.239)
58.541.499
46.307.564
27.699.223
26.303.828
(14.116.927)
(25.355.092)
(1.112.349)
3.457.236
(5.108.160)
(12.488.605)
(23.728.442)
(863.936)
3.742.612
(1.536.752)
(6.927.837)
(13.712.334)
(324.815)
1.050.161
627.537
(6.949.749)
(13.103.764)
(526.760)
207.060
(529.090)
ESAS FAALĠYET KARI/ZARARI
16.306.207
11.432.441
8.411.935
5.401.525
22
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KÂRI/ZARARI
24
Finansman Giderleri (-)
23
Finansman Gelirleri
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
25
Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
25
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)
56.673
(33.771)
16.329.109
(9.814.124)
12.796.614
19.311.599
(2.267.887)
(3.475.683)
1.207.796
17.043.712
2.410.709
13.843.150
(8.421.461)
2.728.203
8.149.892
(592.565)
(66.668)
(525.897)
7.557.327
55.362
(27.052)
8.440.245
(3.063.411)
4.514.252
9.891.086
(1.134.164)
(1.510.361)
376.197
8.756.922
2.333.121
7.734.646
(3.709.655)
1.648.848
5.673.839
(691.608)
(31.606)
(660.002)
4.982.231
DÖNEM KARI/(ZARARI)
17.043.712
7.557.327
8.756.922
4.982.231
17
17.043.712
17.043.712
7.557.327
(1.511)
7.558.838
8.756.922
8.756.922
4.982.231
(2.124)
4.984.355
26
0,6705
0,2974
0,3445
0,1961
(155.186)
330.980
(143.589)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına
Kazanç/(Kayıp)
19
19
19
21
21
17
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR KISMI
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç /(Kayıp)
44.091
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Etkisi
(8.818)
31.037
(66.196)
28.718
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI)
35.273
(124.149)
264.784
(114.871)
17.078.985
7.433.178
9.021.706
4.867.360
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
-
(1.511)
-
(2.124)
17.078.985
7.434.689
9.021.706
4.869.484
ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısı bir parçasıdır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 VE
30 HAZĠRAN 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN DÖNEMLERE AĠT
KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
ĠĢletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları
Dönem Karı/ (Zararı)
Dönem Net Karı/ (Zararı) Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler:
Amortisman ile ilgili düzeltmeler
Ġtfa ve tükenme payları ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karĢılığı ile ilgili düzeltmeler
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Kredi kur farkı (geliri)/ gideri
Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Varlık ve Borçlardaki DeğiĢimler Öncesi Net Faaliyet Karı/ (Zararı)
ĠĢletme Faaliyetleri ile Ġlgili Nakit AkıĢları:
Ticari Alacaklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Stoklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Diğer Dönen Varlıklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Duran Varlıklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Diğer Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler
Vergi Ödemeleri
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
ĠĢletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan/
(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit AkıĢı:
Yatırım Faaliyetleri ile Ġlgili Nakit AkıĢları:
Maddi Duran Varlık SatıĢından Kaynaklanan Nakit GiriĢleri
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit
ÇıkıĢları
Yatırım Faaliyetlerinde Kaynaklanan/
(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit AkıĢı:
Finansman Faaliyetleri ile Ġlgili Nakit AkıĢları:
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Alınan Kredilerden Kaynaklanan Nakit GiriĢleri
Kredi Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları
Finansman (Faaliyetlerinde Kullanılan)/
Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı:
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ
Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
Sayfa No: 4
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
17
17.043.712
7.558.838
10
11
15
25
23
24
4.326.322
3.667.258
975.884
2.267.887
(9.657.034)
4.336.672
(446.000)
5.675.664
3.699.729
2.422.442
1.386.390
592.565
(1.317.041)
6.114.115
1.943.485
22.902
(2.410.709)
28.213.267
19.989.814
28.315.633
(44.686.612)
(6.135.753)
972.986
17.304.690
(1.102.950)
(2.747.943)
(721.946)
7.223.002
12.291.501
1.614.947
(141.888)
(19.008.831)
479.037
(80.554)
(520.826)
19.411.372
21.846.202
174.650
(9.411.257)
2.622.669
(3.352.451)
(7.773.461)
(5.547.295)
(17.010.068)
(6.277.077)
(65.328.767)
9.401.065
(4.350.719)
32.000.000
(55.000.000)
(3.000)
1.296.901
(5.873.250)
44.000.000
(61.916.667)
(83.278.421)
(22.496.016)
(80.877.117)
189.358.983
108.481.866
(6.926.891)
17.374.113
10.447.222
22
9
8-16
7-27
25
15
10
11
4
4
ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
Sayfa No:5
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 VE 30 HAZĠRAN 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN DÖNEMLERE AĠT
KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmaya
cak BirikmiĢ
Diğer Kapsamlı
Gelirler ve
Giderler
Önceki Dönem
01.01.2013 itibariyle bakiyeler:
Dipnot
Referansları
17
ÖdenmiĢ
Sermaye
25.419.707
-
-
-
Net Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelir
Toplam Kapsamlı Gelir
Transferler
Temettü Ödemeleri
30.06.2013 itibariyle bakiyeler:
17
25.419.707
86.901.880
Cari Dönem
01.01.2014 itibariyle bakiyeler:
17
25.419.707
Net Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelir
Toplam Kapsamlı Gelir
Transferler
Kontrol Gücü Olmayan Pay
Sahipleri ile Yapılan ĠĢlemler (2.1.2)
Temettü Ödemeleri
30.06.2014 itibariyle bakiyeler:
17
Yeniden
Toplam
Değerleme ve
ÖdenmiĢ
Ölçüm
Sermaye
Kazanç/Kayıpları
112.321.587
(70.483)
Sermaye
Düzeltme
Farkları
86.901.880
BirikmiĢ Karlar
Kardan
Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler
14.693.894
GeçmiĢ
Ana Ortaklığa
Yıllar
Ait
Kar/
Net Dönem
Özkaynaklar
Zararları
Karı/Zararı
Toplamı
37.762.889
1.338.984
166.046.871
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
18.798
Özkaynaklar
166.065.669
112.321.587
(124.149)
(124.149)
(194.632)
50.120
14.744.014
1.338.984
(53.120)
39.048.753
7.558.838
7.558.838
(1.338.984)
7.558.838
7.558.838
(124.149)
7.434.689
(3.000)
173.478.560
(1.511)
(1.511)
17.287
7.557.327
(124.149)
7.433.178
(3.000)
173.495.847
86.901.880
112.321.587
453.176
14.744.014
39.048.753
198.745.796
365.313.326
21.093
365.334.419
-
-
-
35.273
35.273
-
144.917.063
53.828.733
17.043.712
17.043.712
(198.745.796)
17.043.712
35.273
17.078.985
-
-
17.043.712
35.273
17.078.985
-
-
-
-
-
(3.540)
(80.698)
(65.328.767)
-
(84.238)
(65.328.767)
(21.093)
-
(105.331)
(65.328.767)
25.419.707
86.901.880
112.321.587
488.449
159.657.537
27.468.021
17.043.712
316.979.306
-
316.979.306
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 6
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 1 - ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.ġ. (“ġirket”) 1980 yılında Türkiye‟de kurulmuĢ olup ġirket‟in faaliyet konusunu
öncelikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı, ithalatı ve satıĢı ile bu araçlara iliĢkin satıĢ sonrası
hizmet maksadıyla yedek parçaların tedarik edilmesi ve satıĢı oluĢturmaktadır. ġirket Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”)
kayıtlıdır ve hisselerinin %15‟i 1997 yılında Borsa Ġstanbul‟da halka arz edilmiĢtir.
ġirket halihazırda Isuzu Motors Ltd., Itochu Corporation ve Anadolu Grubu Ģirketlerinin iĢtirak ettiği bir ortaklık olarak
faaliyetini sürdürmektedir. ġirket‟in üretim faaliyeti Çayırova Kocaeli‟de kurulu tesislerinde devam etmekte olup 30 Haziran
2014 tarihi itibariyle ġirket‟in 751 çalıĢanı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 724).
ġirket‟in Ticaret Sicili‟ne kayıtlı adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü
Ümraniye, Ġstanbul‟dur.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ġirket‟in konsolide edilen bağlı ortaklıklarının detayı aĢağıdaki
tabloda gösterilmiĢtir.
Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.ġ. Yedek Parça Alım-Satım
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
ĠĢtirak Oranı
ĠĢtirak Oranı
(%)
(%)
716.000
100,00
99,44
Anadolu Isuzu DıĢ Ticaret ve San. A.ġ.
100.000
ġirket Ġsmi
Faaliyet Alanı
Alım-Satım
Sermayesi
-
97,00
ġirket‟in Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.ġ.‟deki iĢtirak oranı, diğer ortaklara ait payları da satın alması
sonucu 18 ġubat 2014 tarihi itibariyle %100 olmuĢtur, diğer bağlı ortaklığı olan Anadolu Isuzu DıĢ Ticaret ve San.
A.ġ.‟deki payının tamamını ise baĢka Ģirkete devretmiĢtir. (Dipnot 2.1.2 c-d)
Bundan böyle konsolide finansal tablolar ve dipnotlarında ġirket ve bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılacaktır.
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
2.1.1
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği”
hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara iliĢkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıĢtır.
ġirket (ve Türkiye‟de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıklar), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının
hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından
çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen
finansal varlık ve yükümlülüklerin dıĢında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıĢtır. Konsolide
finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıĢ kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun
yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiĢtir.
2.1.2
Konsolidasyon esasları
(a)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, yapılandırılmıĢ kuruluĢlar da dahil olmak üzere, Grup‟un kontrolünün olduğu Ģirketlerdir. Grup‟un
kontrolü; bu Ģirketlerdeki değiĢken getirilere maruz kalma, bu getirilerde hak sahibi olma ve bunları yönlendirebilme
gücü ile sağlanmaktadır. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup‟a geçtiği tarihten itibaren tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilirler. Kontrolün ortadan kalktığı tarih itibariyle konsolidasyon kapsamından çıkarılırlar.
Grup iĢletme birleĢmelerinin muhasebeleĢtirilmesinde satın alma yöntemi kullanılır. Ġktisap maliyeti, alım tarihinde
devredilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, satın alınan iĢletmenin eski sahiplerinin katlandığı yükümlülükler ve Grup
tarafından çıkarılan sarmaye araçlarından oluĢan maliyetleri içerir. Ġktisap maliyeti devredilen varlık ve yükümlülüklerin
Ģarta bağlı iktisap anlaĢmalarından kaynaklanan gerçeğe uygun değerini içermektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 7
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.2
Konsolidasyon esasları (Devamı)
(a)
Bağlı Ortaklıklar (Devamı)
Bir iĢletme birleĢmesinde alınan tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülükler satın alım tarihinde
gerçeğe uygun değeriyle ölçülür. Her bir alım için edinilen Ģirketin kontrol gücü olmayan payları ya gerçeğe uygun
değeri üzerinden ya da edinilen Ģirketin net varlıkları üzerindeki oransal payı üzerinden muhasebeleĢtirilir.
AĢağıda 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Bağlı Ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmektedir.
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıkların
oy hakları (%)
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.ġ.
Anadolu Isuzu DıĢ Ticaret ve San. A.ġ.
(b)
100,00
-
99,44
97,00
Etkin ortaklık
oranları (%)
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
100,00
-
99,44
97,00
Kontrol değiĢmeden bağlı ortaklıktaki sahiplik oranının değiĢmesi
Kontrol kaybıyla sonuçlanmayan kontrol gücü olmayan paylarla yapılan iĢlemler özkaynak olarak muhasebeleĢtirilir.
Bu iĢlemler hissedarların hissedarlarla yaptığı iĢlemlerdir. Bağlı ortaklığın edinilen varlıklarının net defter değeri ile bu
varlıkları edinmek için ödenen bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark özkaynakta muhasebeleĢtirilir. Kontrol
gücü olmayan payların satıĢı sonucu oluĢan kar veya zarar özkaynakların altında gösterilir.
(c)
Bağlı ortaklıkların elden çıkartılması
Grup‟un bağlı ortaklık üzerinde kontrolünün kaybolması durumunda, Grup‟un bağlı ortaklık üzerindeki payları
kontrolün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve defter değeri ile arasındaki fark kar veya zarar
olarak kaydedilir. Gerçeğe uygun değer, iĢtirak, müĢterek kontrole sahip ortaklık ve finansal varlıklarda sahip olunan
payların sonradan muhasebesinin yapılabilmesi amacıyla ilk alım değeridir. Buna ek olarak, bu Ģirketle ilgili daha önce
diğer kapsamlı gelir olarak tanınan tutarlar ilgili varlık ya da yükümlülükler Grup tarafından elden çıkarılmıĢ gibi
muhasebeleĢtirilir. Bu daha önce diğer kapsamlı gelir olarak tanınan tutarların kar ve zarar olarak sınıflandırılması
gerektiği anlamına gelebilir.
(d)
Bağlı ortaklıklarda ek pay satın alımı
14 ġubat 2014 tarihinde, ġirket, Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.ġ.‟nin (“Ant”) kalan % 0,56 payını 16.632TL
karĢılığında satın almıĢ ve Ant‟ın %100 sermayesine sahip olmuĢtur. Satın alım yapıldığı tarihte Grup‟un kontrol gücü
olmayan paylarının defter değeri 16.632TL tutarındadır. Ant‟ın ana ortaklık payındaki değiĢimlerin etkisi, yıl içindeki
ana ortaklığa ait özkaynaklar üzerindeki dağılımı aĢağıdaki gibi özetlenmiĢtir:
1 Ocak 30 Haziran 2014
Ġktisap edilmiĢ kontrol gücü olmayan payların taĢıdığı değer
16.632
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen tutar
(16.632)
Ana ortaklığa ait özkaynaklarında muhasebeleĢtirilen ödeme
(e)
Bağlı ortaklıkların elden çıkarılması
14 ġubat 2014 tarihinde, ġirket, Anadolu Isuzu DıĢ Ticaret ve Sanayi A.ġ.‟nin (“DıĢ Ticaret”) 300.000 adet, yüzde %3
payını 7.340TL tutarı karĢılığında satın almıĢ ve DıĢ Ticaret‟in %100 sermayesine sahip olmuĢtur.
29 Mayıs 2014 tarihinde ise, ġirket, DıĢ Ticaret‟in yüzde %100‟ünü oluĢturan 10.000.000 adet payını 140.750TL tutar
karĢılığında satmıĢtır. Grup, DıĢ Ticaret satıĢ iĢleminden 24.123TL kar elde etmiĢtir. (Dipnot 22).
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 8
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.3
NetleĢtirme/(Mahsup)
Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleĢtirmeye izin veren yasal
bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleĢmesi ile
borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda konsolide finansal tablolarda net değerleri üzerinden
gösterilmektedirler.
2.1.4
KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup‟un cari dönem konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Grup, SPK‟nın ġirket SPK‟nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek
mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiĢ dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari
dönemde yapılan gösterim değiĢikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmaktadır.
2.1.5
a.
Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar
Raporlama dönemi sonu 30 Haziran 2014 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değiĢiklikler
ve yorumlar
-
TMS/UMS 32‟deki değiĢiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi‟; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler, TMS/UMS
32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS/UFRS 10, TFRS/UFRS 12 ve TMS/UMS 27‟deki değiĢiklik, “Konsolide finansal tablolar”: iĢtiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar‟; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, “Yatırım ĠĢletmesi” tanımını karĢılayan bazı farklı karakterdeki
iĢletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleĢtirilip, gerçeğe uygun değer
farklarının ise gelir tablosu ile iliĢkilendirilmesini içermektedir.
-
TMS/UMS 36‟daki değiĢiklik, “Varlıklarda değer düĢüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına iliĢkin‟; 1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler,
değer düĢüklüğüne uğramıĢ varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satıĢ için gerekli
masrafları düĢülmesi ile bulunmuĢsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına iliĢkin ek
açıklamalar getirmektedir.
-
TMS/UMS 39‟daki değiĢiklik, “Finansal Araçlar”: MuhasebeleĢtirilmesi ve ölçümü‟ - „türev araçların
yenilenmesi‟; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değiĢik belirtilen Ģartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının
taraflarının değiĢmesi veya karĢı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi
uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-
TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “KarĢılıklar, koĢullu borçlar ve koĢullu varlıklar” üzerine bu yorum
vergiye iliĢkin yükümlülüğün iĢletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleĢtiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 9
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.5
Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar (Devamı)
b. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmıĢ ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek
olan standartlar ve değiĢiklikler
TMS/ UMS 19‟daki değiĢiklik, “TanımlanmıĢ Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değiĢiklik üçüncü kiĢiler veya çalıĢanlar tarafından
tanımlanmıĢ fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız
hesaplandığı; örneğin maaĢının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleĢtirme
yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
Yıllık ĠyileĢtirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi 2010-2012 dönem aĢağıda yer alan 7 standarda değiĢiklik getirmiĢtir:
- TFRS/UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
- TFRS/UFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri
- TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
- TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
- TMS/UFRS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS/ UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS/UMS 37, KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
- TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm
-
Yıllık ĠyileĢtirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi 2011-2-13 dönem aĢağıda yer alan 4 standarda değiĢiklik getirmiĢtir:
-
TFRS/UFRS 1, “TFRS/UFRS‟nin Ġlk Uygulaması
TFRS/UFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
-
TFRS/UFRS 11‟deki değiĢiklik, “MüĢterek AnlaĢmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, ticari faaliyet oluĢturmuĢ bir müĢterek ortaklıktan iktisap
edilen hisselerin nasıl muhasebeleĢtirileceği konusunda yol göstermektedir.
-
TMS/UMS 16 ve TMS/UMS 38‟deki değiĢiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran varlıklar ”,
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik ile
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat
merkezli yöntem ortadan kaldırılmıĢtır.
-
TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan iĢletmelere ilk kez uluslarası finansal
raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamıĢ oldukları
muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
-
TFRS/UFRS 15, “MüĢteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe Standartları Kurulu ve Amerika
Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalıĢarak hasılat standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo
okuyucularına iĢlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müĢteri kontratlarından doğan hasılatın
nakit akıĢıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleĢtirilmesinde; kazanç
yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 10
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.5 Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar (Devamı)
-
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin,
sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiĢtir. TFRS/UMS 9; itfa edilmiĢ
değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe
uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi ġirket tarafından alınacaksa ve bu
nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiĢ değer ile ölçülür. Yükümlülükler için
standart, TMS/UMS 39‟daki itfa edilmiĢ maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıĢtırılması da dahil olmak
üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değiĢiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun
değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuĢmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer
değiĢimindeki ġirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değiĢiklik özellikle finansal kuruluĢları etkileyecektir.
-
TFRS/UFRS 9‟daki değiĢiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018 tarihinde
veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik TFRS/UFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değiĢiklikler getirerek riski yönetimi
faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıĢtır.
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.2.1
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka
mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değiĢim riski
önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha kısa olan yatırımları içermektedir.
2.2.2
Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı
Ticari alacaklar, doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluĢup fatura tutarlarının orijinal etkin faiz
oranlarına göre iskonto edilmiĢ maliyet değerleri üzerinden kaydedilmiĢtir.
Grup‟un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde
ticari alacaklar için bir değer düĢüklüğü karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile
tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek
tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akıĢlarının, oluĢan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak
iskonto edilen değeridir.
Değer düĢüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari
dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
Grup, yurtiçi araç satıĢlarından doğan alacaklarının önemli kısmını, “Doğrudan Borçlandırma Sistemi” (DBS) ile tahsil
etmektedir. Bu sistemde, anlaĢmalı bankalar, bayilere tahsis ettikleri limit kapsamında, satıĢlar neticesinde doğan
alacakları ödeme garantisinde bulunmaktadır. SatıĢlardan doğan alacaklar vade tarihlerine uygun olarak anlaĢmalı
bankalar tarafından Grup hesaplarına aktarılmaktadır.
2.2.3
Stoklar
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanıyla finansal tablolara yansıtılır. Grup‟un stokları
genel olarak kamyon, kamyonet, midibüs, otobüs, pikap ve bu araçlara ait yedek parçalardan oluĢmaktadır. Stokların
maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul ve yarı mamul maliyeti hammadde,
doğrudan iĢçilik, diğer doğrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez.
Net gerçekleĢebilir değer, iĢin normal akıĢı içinde tahmini satıĢ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıĢı
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 11
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.2.3
Stoklar (Devamı)
gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ maliyeti toplamının indirilmesi ile elde edilen tutardır. Mamul üzerindeki sabit
üretim maliyetleri normal üretim kapasitesine göre dağıtılırlar. Fabrikanın yıllık üretim planları haricinde üretime ara
vermesi sırasında oluĢan çalıĢmayan kısım giderleri mamul stokları ile iliĢkilendirilmez ve oluĢtuğu dönemde satılan
malın maliyeti hesabında muhasebeleĢtirilir.
2.2.4
Maddi duran varlıklar ve amortismanları
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ maliyet değerlerinden; 2005 ve sonrasında alınan kalemler için maliyet
değerlerinden birikmiĢ amortismanın düĢülmesi suretiyle finansal tablolarda taĢınır. Amortisman, normal amortisman
yöntemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel değerine getirmek üzere ekonomik ömürler esas alınarak aĢağıdaki
oranlara göre hesaplanmaktadır.
Cinsi
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
Amortisman oranları (%)
5-6
2-5
10-20
10-20
10-20
Bir maddi duran varlığın kayıtlı değeri, tahmini geri kazanılabilir tutarından fazla ise, karĢılık ayrılmak suretiyle defter
değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir.
Sabit kıymetlerin satıĢı dolayısıyla oluĢan kar ve zararlar net defter değerleriyle satıĢ fiyatının karĢılaĢtırılması
sonucunda belirlenir ve diğer faaliyet gelirleri ve/veya giderlerine dahil edilir.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleĢtiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte geniĢleme veya
gözle görünür bir geliĢme sağlıyorsa aktifleĢtirilir.
2.2.5
Maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa payı
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre
düzeltilmiĢ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005‟ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiĢ
itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düĢülmüĢ olarak gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.
Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar programlarının hakları, marka ve patent hakları ile ilgili harcamalar ve
geliĢtirme giderlerini içermektedir.
Ġtfa ve tükenme payları beĢ yılı aĢmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanır.
2.2.6
ġerefiye ve ilgili itfa payı
Konsolide finansal tablolarda, iktisap edilen Ģirketin net varlıklarının makul değerindeki payı ile satın alma fiyatı
arasındaki farkı gösteren Ģerefiye ve negatif Ģerefiye, 30 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleĢen satın almalara iliĢkin ise
AktifleĢtirilmiĢ ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa
edilmiĢtir. UFRS 3 - “ĠĢletme BirleĢmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleĢen satın almalardan
kaynaklanan Ģerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan Ģerefiye gözden geçirilerek varsa değer
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 12
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı)
2.2.6
ġerefiye ve ilgili itfa payı (Devamı)
düĢüklüğü ayrılmaktadır. Yine aynı tarihten sonra gerçekleĢen satın almalara iliĢkin negatif Ģerefiye söz konusu ise bu
tutar yeniden gözden geçirilir ve oluĢtuğu dönemde gelir olarak kaydedilir.
UFRS 3 çerçevesinde, Grup, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık hesap döneminin baĢından itibaren
(1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleĢmiĢ iĢlemlerden doğan Ģerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuĢtur.
ġerefiye üzerindeki ayrılan değer düĢüklükleri iptal edilmez. Grup, Ģerefiye tutarına iliĢkin herhangi bir değer düĢüklüğü
olup olmadığına yönelik testi yılsonlarında yapmaktadır.
2.2.7 Varlıklarda değer düĢüklüğü
Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları da içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa
iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge
mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda
ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satıĢ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düĢüklüğü
meydana gelmiĢtir. Değer düĢüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.
Bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın, değer düĢüklüğünün
kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer
düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir.
2.2.8
Banka kredileri ve borçlanma maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle
kaydedilir. Banka kredileri, müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet değeri
üzerinden gösterilir. ĠĢlem masrafları düĢüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiĢ maliyet değeri arasındaki fark,
gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi
önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıĢa
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Grup‟un 1 Ocak - 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolarında kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar yoktur.
2.2.9
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiĢ vergiyi içermektedir. Cari
dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan
vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğü kayıtlarını içermektedir.
ErtelenmiĢ vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi
değerleri arasında oluĢan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı
çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade
eder. ErtelenmiĢ vergi, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı
dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleĢeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen
vergi oranları üzerinden hesaplanır.
ErtelenmiĢ vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlarında yapması tahmin edilen artıĢ ve azalıĢ oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadırlar.
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenmiĢ vergi varlığı gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla
finansal tablolara alınır. ErtelenmiĢ vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine
imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri
azaltılır. Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması Ģartlarıyla ertelenmiĢ vergi varlıkları ve ertelenmiĢ
vergi yükümlülükleri, karĢılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 13
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.10
Kıdem tazminatı karĢılığı
Grup, yürürlükteki kanunlara göre, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve ĠĢ Kanunu‟nda belirtilen davranıĢlar dıĢındaki
sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalıĢanlara kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karĢılığı, tüm
çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının aktüeryal varsayımlar göz
önünde bulundurularak net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
2.2.11
KarĢılıklar
KarĢılıklar, Grup‟un geçmiĢ olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut
bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkıĢının muhtemel olduğu, ayrıca
ödenecek miktarın güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. KarĢılık tutarı, karĢılık
yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
2.2.12
AraĢtırma geliĢtirme giderleri
AraĢtırma giderleri gerçekleĢtiğinde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin geliĢtirilmesi veya geliĢtirilen ürünlerin testi
ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan baĢarılı bir Ģekilde uygulanabilir olması ve
maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Grup,
Tübitak kaynaklı tahsil ettiği nakit destek tutarlarını ilgili Ar-Ge faaliyeti tamamlanıncaya kadar, alınan avanslarda,
tamamlanmasını takiben ilgili Ar-Ge varlığı için ayrılan itfa gideri ile net göstermektedir.
Diğer geliĢtirme giderleri gerçekleĢtiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliĢtirme
giderleri sonraki dönemde aktifleĢtirilemez.
2.2.13
Garanti giderleri karĢılığı
Garanti giderleri, geçmiĢ dönemde gerçekleĢen giderler esas alınarak tahmin edilen tutarların tahakkuku esasına göre
finansal tablolara yansıtılır.
2.2.14
ĠliĢkili taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri
ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iĢtirak ve ortaklıklar “ilişkili taraflar” olarak kabul ve
ifade edilmiĢlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliĢkili taraflarla girilen iĢlemler piyasa koĢullarına uygun fiyatlarla
gerçekleĢtirilmiĢtir.
2.2.15
Yabancı para cinsinden iĢlemler
Yabancı para cinsinden olan iĢlemler, iĢlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal
varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alıĢ kurundan TL‟ye
çevrilmiĢtir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili dönemin
gelir tablosunda finansman gelirleri ve finansman giderleri hesap kalemlerine dahil edilmiĢtir.
2.2.16
Hisse baĢına kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, dönem net karının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur.
Türkiye‟de Ģirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiĢ yıl kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz
hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi
dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkileri de hesaplanarak bulunmuĢtur.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 14
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.17
Gelirlerin kaydedilmesi
Araç ve yedek parça satışları
Gelirler, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik yararların Grup tarafından tasarruf
edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi üzerine ve alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Grup‟un gelirlerini ticari sınıf araç satıĢları ile bu araçlara iliĢkin yedek parça
satıĢları oluĢturmaktadır. Net satıĢlar, mal satıĢlarından iade ve satıĢ iskontolarının düĢülmesi suretiyle bulunmuĢtur.
Malların satıĢından elde edilen gelir, aĢağıdaki Ģartlar karĢılandığında muhasebeleĢtirilir:





Grup‟un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup‟un mülkiyetle iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi,
ĠĢlemle iliĢkili olan ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının olası olması,
ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi.
Hizmet satışları
Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir Ģekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi dikkate alınarak
muhasebeleĢtirilir. Sonucun güvenilir bir Ģekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle iliĢkilendirilebilecek
gerçekleĢen giderlerin geri kazanılabilir miktarı kadar yansıtılır.
Faiz gelirleri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit
giriĢlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Temettü gelirleri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
Kira gelirleri
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleĢmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleĢtirilir.
SatıĢlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel gelecekte oluĢacak nakit
akımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına
göre finansal tablolara yansıtılır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 15
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.18
Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır.
ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup‟un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar)
kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek
likiditeye sahip ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
2.2.19
ġarta bağlı varlık ve yükümlülükler
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar
konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.
2.2.20
Devlet TeĢvik ve Yardımları
Devlet teĢvikleri, Grup‟un bu teĢviklerle ilgili gerekleri yerine getirmesi ve bu teĢviğin alınması ile ilgili makul bir
gerekçe oluĢmadığı sürece muhasebeleĢtirilmez. Bu teĢvikler karĢılamaları beklenen maliyetlerle eĢleĢecek Ģekilde ilgili
dönemde gelir olarak muhasebeleĢtirilir. Grup‟un yararlandığı Devlet teĢviklerden biri olan AR-GE teĢviği ile ilgili
tutar ve nitelik bilgileri Dipnot 13‟de açıklanmıĢtır.
2.2.21
Türev araçlar
Türev finansal araçların ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değeri kullanılmakta ve izleyen dönemlerde de
gerçeğe uygun değeri ile değerlenmektedir. Grup dövizli borçlarından kaynaklanan risklerini minimize etmek için
zaman zaman vadeli iĢlemler yapmaktadır.
Türev araçların ve ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleĢmelerinin, ilk olarak kayda alınmasında elde etme
maliyeti kullanılmakta ve bunlara iliĢkin iĢlem maliyetleri elde etme maliyetine dâhil edilmektedir. Türev araçlar kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir
tablosuyla iliĢkilendirilen finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul değerleri piyasada oluĢan
makul değerleri üzerinden veya indirgenmiĢ nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Tezgâh üstü
vadeli kambiyo sözleĢmelerinin makul değeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleĢmenin geri kalan
kısmında geçerli olan piyasa faiz oranları referans alınarak hesaplanıp, dönem sonunda geçerli olan vadeli kurla
karĢılaĢtırılması suretiyle belirlenmektedir. Türev araçlar makul değerin pozitif veya negatif olmasına göre bilançoda
sırasıyla varlık veya yükümlülük olarak kaydedilmektedirler.
Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliĢkilendirilen finansal varlık olarak
sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Bazı türev araçlar ekonomik olarak risklere karĢı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39
kapsamında bunlar “Makul değer değiĢiklikleri gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar” olarak
muhasebeleĢtirilmekte ve bunların makul değer değiĢiklikleri dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 16
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.2.22
Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı
koĢullarda değiĢiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliĢmelerin ortaya çıkması halinde tahminler gözden
geçirilir. Muhasebe tahminindeki değiĢikliğin etkisi, yalnızca bir döneme iliĢkinse, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere de iliĢkinse, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak,
dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak Ģekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 30 Haziran
2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda bu kapsamda herhangi bir değiĢiklik bulunmamaktadır.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminlerindeki
bir değiĢikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere iliĢkin etkinin tahmininin mümkün
olmadığı haller dıĢında, açıklanır.
2.2.23
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar dahi, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi
arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki tarihlerde düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir.
DĠPNOT 3- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Türkiye‟de kurulmuĢ olan Grup‟un faaliyet konusunu motorlu taĢıt araçları ile yedek parçaların imalatı, montajı, ithalatı
ve satıĢı oluĢturmaktadır. Grup‟un faaliyet alanı ve bu faaliyet alanını oluĢturan ürünlerin niteliği ve ekonomik
özellikleri ile üretim süreçleri, müĢterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan
yöntemler benzerdir. Ayrıca, Grup‟un organizasyon yapısı, Grup‟un farklı faaliyetleri içeren ayrı bölümler halinde
yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Bu sebeplerden dolayı, Grup‟un
operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Grup‟un faaliyet sonuçları ile bu faaliyetlere tahsis
edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 17
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 4- NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
Dönem sonları itibariyle nakit ve benzeri değerler aĢağıda sunulmuĢtur:
30 Haziran 2014
65.633
31 Aralık 2013
62.775
Vadesiz Banka Mevduatı
10.052.191
6.492.610
Vadeli Banka Mevduatı ( 3 Aya kadar)
98.911.337
183.277.408
182.484
-
109.211.645
189.832.793
Nakit
Diğer Hazır Değerler
Toplam
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit
benzerleri değerler.
Hazır Değerler
Faiz Tahakkukları (-)
Toplam (Faiz Tahakkukları Hariç)
30 Haziran 2014
109.211.645
30 Haziran 2013
10.468.590
(729.779)
108.481.866
(21.368)
10.447.222
Vadeli mevduatların dökümü aĢağıdaki gibidir:
TL
ABD Doları
Avro
Toplam
31 Aralık 2013
Tutar
Yıllık Faiz Oranı
(TL KarĢılığı)
(%)
5,75-9,81
176.164.120
0,10-3,25
3.398.368
1,60-2,75
3.714.920
30 Haziran 2014
Tutar
Yıllık Faiz Oranı
(TL KarĢılığı)
(%)
7,50-11,05
93.382.603
0,10-1,75
2.463.199
1,75
3.065.535
98.911.337
183.277.408
Grup‟un bir aydan uzun vadeli mevduatı bulunmamakta olup, vadeli mevduatların faiz oranları sabittir.
30 Haziran 2014 itibariyle, vadeli ve vadesiz mevduatların 7.129.716 TL‟lik kısmı (31 Aralık 2013: 3.855.518 TL)
iliĢkili kuruluĢ olan Alternatifbank A.ġ.‟de bulunmaktadır.
DĠPNOT 5- FĠNANSAL YATIRIMLAR
Grup‟un finansal yatırımlarının tamamı satılmaya hazır finansal varlık olarak tasniflenmiĢ hisse senedi yatırımlarından
oluĢmakta olup detayı aĢağıda sunulmuĢtur:
30 Haziran 2014
ġirket
Pay Tutarı
Efestur Aġ.
Anadolu Otomotiv DıĢ Ticaret A.ġ.
-
Toplam Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
Pay Oranı
%
-
31 Aralık 2013
Pay Tutarı
1.621
2.277
Pay Oranı
%
2,50
2,00
3.898
Grup‟un hisse senedi yatırımlarının tamamı teĢkilatlanmıĢ borsalarda iĢlem görmeyen hisse senedi yatırımlarından
oluĢmakta olup, maliyet değeri ile değerlenmiĢtir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 18
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 6- FĠNANSAL BORÇLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle banka kredilerinin detayı aĢağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Yıllık
Etkin Faiz Oranı %
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Kısa Vadeli
Banka Kredileri
TL
9,02
8,66
Faiz Dahil TL KarĢılığı
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Orijinal Para
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
62.000.000
85.000.000
Toplam
62.171.630
85.185.677
62.171.630
85.185.677
Grup‟un, bilanço tarihi itibariyle, banka kredilerinin yeniden fiyatlandırmaya kalan sürelerine iliĢkin faize duyarlılık
dağılımı aĢağıdaki gibidir:
Dönem
Vadesine 1 ay ve daha kısa süresi kalan krediler
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
32.008.444
32.008.444
55.012.396
55.012.396
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Yıllık
Etkin Faiz Oranı %
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Uzun Vadeli
Banka Kredileri
Avro
3,79
3,73
Orijinal Para
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
10.000.000
Toplam
10.000.000
TL KarĢılığı
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
28.919.000
29.365.000
28.919.000
29.365.000
DĠPNOT 7- TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
Dönem sonları itibariyle ticari alacaklar aĢağıda sunulmuĢtur:
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
MüĢteri Cari Hesapları -Net
Alınan Vadeli Çekler -Net
ġüpheli Alacaklar
ġüpheli Alacak KarĢılığı (-)
Toplam
30 Haziran 2014
179.990.769
31 Aralık 2013
209.496.214
27.212
97.267
333.324
333.324
(333.324)
(333.324)
180.017.981
209.593.481
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 19
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 7- TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
ġüpheli alacaklara ayrılan karĢılıkların yıl içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
333.324
333.324
-
-
333.324
333.324
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ġhraç Teslimi Katma Değer Vergisi (“KDV”) Borçluları
-
1.071.968
Toplam
-
1.071.968
AçılıĢ Bakiyesi
Dönem içinde Ayrılan KarĢılıklar
Dönem Ġçindeki Tahsilatlar
KapanıĢ Bakiyesi
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Dönem sonları itibariyle ticari borçlar aĢağıda sunulmuĢtur:
Ticari Borçlar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ticari Borçlar-Net
49.816.123
53.860.527
Toplam
49.816.123
53.860.527
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3.784.070
344.433
543.880
206.876
1.267
1.267
4.329.217
552.576
DĠPNOT 8- DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Resmi Alacaklar (*)
Personelden Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam
(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup‟un resmi alacaklarının 3.708.001 TL‟lik tutarı KDV iade talebine iliĢkin
alacağından oluĢmaktadır. (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 274.855 TL KDV iade alacağı bulunmaktadır.)
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
ĠliĢkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Verilen Depozito ve Teminatlar
186
2.009
Toplam
186
2.009
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 20
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 8- DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
ĠliĢkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Personele Borçlar
875.782
634.271
Alınan SipariĢ Avansları
2.357.901
2.225.337
Ödenecek Vergi ve Fonlar
1.440.916
2.258.753
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.350.374
1.200.511
1.666
1.150
6.026.639
6.320.022
Diğer ÇeĢitli Borçlar
Toplam
DĠPNOT 9- STOKLAR
Dönem sonu itibariyle stokların bakiyeleri aĢağıda sunulmuĢtur:
Hammaddeler
Yarı Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Ġthalat ve Yurtiçi Alım Avansları
Mamuller ve Ticari Mallar Değer DüĢüklüğü
Toplam Stoklar
Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığındaki Hareketler
Dönem BaĢı Bakiyesi
Net GerçekleĢebilir Değer ArtıĢı Nedeniyle Ġptal Edilen KarĢılık (-)
Cari Dönem Ayrılan KarĢılık (+)
Dönem Sonu Bakiyesi
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
63.184.447
48.575.705
1.300.175
1.117.508
57.347.687
17.259.901
17.220.887
38.807.670
26.390.790
6.852.175
29.771.116
195.215.102
(2.357.683)
192.857.419
37.367.017
149.979.976
(1.809.169)
148.170.807
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
1.809.169
1.242.014
(823.665)
(487.925)
1.372.179
-
2.357.683
754.089
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Sayfa No: 21
DĠPNOT 10- MADDĠ DURAN VARLIKLAR
Yer altı ve
Tesis
Diğer
Maddi
Yapılmakta
Arazi ve
Yerüstü
Makine ve
Duran
Olan Yatırımlar
Maliyet Değeri
Arsalar
Düzenleri
Varlıklar
Ve Avanslar
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
1.292.239
7.592.013
-
-
Alımlar
YOY‟dan Transfer
Binalar
Cihazlar
TaĢıtlar
60.304.949
154.697.308
6.918.045
2.721.536
759.841
DemirbaĢlar
TOPLAM
2.306.175
236.592.106
16.563
3.037.832
110.980
260.200
3.058
5.982.624
9.411.257
2.931.171
3.465.308
-
-
-
(6.396.479)
-
-
-
-
-
(227.620)
-
(42.490)
-
(270.110)
1.292.239
7.592.013
63.252.683
161.200.448
6.801.405
2.981.736
720.409
1.892.320
245.733.253
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
- (6.756.876) (33.481.299) (124.418.577) (3.537.192)
(2.447.437)
(751.576)
Dönem Gideri
ÇıkıĢlar
-
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
ÇıkıĢlar
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
BirikmiĢ Amortismanlar
(58.654)
(1.061.958)
(2.722.617)
(448.936)
(32.588)
(1.569)
-
-
-
50.647
-
42.490
- (6.815.530) (34.543.257) (127.141.194) (3.935.481)
(2.480.025)
(710.655)
- (171.392.957)
-
(4.326.322)
93.137
- (175.626.142)
Net Defter Değeri
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
1.292.239
835.137
26.823.650
30.278.731
3.380.853
274.099
8.265
2.306.175
65.199.149
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
1.292.239
776.483
28.709.426
34.059.254
2.865.924
501.711
9.754
1.892.320
70.107.111
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Sayfa No: 22
DĠPNOT 10- MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Yer altı ve
Tesis
Diğer
Maddi
Yapılmakta
Arazi ve
Yerüstü
Makine ve
Duran
Olan Yatırımlar
Maliyet Değeri
Arsalar
Düzenleri
Varlıklar
Ve Avanslar
1 Ocak 2013 AçılıĢ Bakiyesi
1.408.463
7.579.676
Alımlar
Binalar
Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
56.326.245
146.687.932
4.661.303
2.783.577
756.239
9.273
1.533.164
1.695.497
11.674
3.601
99.242
YOY'dan Transfer
TOPLAM
220.203.435
3.352.451
-
ÇıkıĢlar
(116.223)
30 Haziran 2013 KapanıĢ Bakiyesi
1.292.240
(11.371)
(121.570)
148.209.725
6.235.230
2.795.251
759.840
(6.640.425) (31.468.581) (119.770.634) (2.951.472)
(2.628.015)
(749.695)
(25.217)
(715)
7.579.676
56.335.518
(249.164)
99.242
223.306.722
BirikmiĢ Amortismanlar
1 Ocak 2013 AçılıĢ Bakiyesi
-
Dönem Gideri
(58.147)
(1.003.931)
ÇıkıĢlar
30 Haziran 2013 KapanıĢ Bakiyesi
-
(2.269.335)
(342.384)
10.217
76.988
(6.698.572) (32.472.512) (122.029.752) (3.216.868)
-
(164.208.822)
(3.699.729)
87.205
(2.653.232)
(750.410)
-
(167.821.346)
Net Defter Değeri
1 Ocak 2013 AçılıĢ Bakiyesi
1.408.463
939.251
24.857.664
26.917.298
1.709.831
155.562
6.544
-
55.994.613
30 Haziran 2013 KapanıĢ Bakiyesi
1.292.240
881.104
23.863.006
26.179.973
3.018.362
142.019
9.430
99.242
55.485.376
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
Sayfa No: 23
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 11 -MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 30 Haziran 2014
Ar-Ge Proje
Diğer Maddi
Olmayan
Duran
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Haklar
Faaliyetleri
Varlıklar
Ve Avanslar
TOPLAM
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
158.662
31.657.489
5.918.450
1.595.048
39.329.649
Alımlar
-
-
621.760
7.151.701
7.773.461
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
158.662
31.657.489
6.540.210
8.746.749
47.103.110
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
(34.696)
(12.172.646)
(2.571.039)
Dönem Gideri
(6.073)
(2.913.674)
(747.511)
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
(40.769)
(15.086.320)
(3.318.550)
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
123.966
19.484.843
3.347.411
1.595.048
24.551.268
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
117.893
16.571.169
3.221.660
8.746.749
28.657.471
Maliyet Değeri
BirikmiĢ Ġtfa Payları
- (14.778.381)
-
(3.667.258)
- (18.445.639)
Net Defter Değeri
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 24
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 11- MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 30 Haziran 2013
Ar-ge Proje
Diğer Maddi
Olmayan
Duran
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Haklar
Giderleri
Varlıklar
Ve Avanslar
TOPLAM
113.154
21.098.848
3.492.687
2.783.062
27.487.751
338.418
5.208.877
5.547.295
Maliyet Değeri
1 Ocak 2013 AçılıĢ Bakiyesi
Alımlar
30 Haziran 2013 KapanıĢ Bakiyesi
113.154
21.098.848
3.831.105
7.991.939
33.035.046
1 Ocak 2013 AçılıĢ Bakiyesi
(25.589)
(7.818.912)
(1.856.270)
-
(9.700.771)
Dönem Gideri
(3.797)
(2.109.885)
(308.760)
30 Haziran 2013 KapanıĢ Bakiyesi
(29.386)
(9.928.797)
(2.165.030)
-
(12.123.213)
1 Ocak 2013 AçılıĢ Bakiyesi
87.565
13.279.936
1.636.417
2.783.062
17.786.980
30 Haziran 2013 KapanıĢ Bakiyesi
83.768
11.170.051
1.666.075
7.991.939
20.911.833
BirikmiĢ Amortismanlar
(2.422.442)
Net Defter Değeri
DĠPNOT 12 - ġEREFĠYE
30 Haziran 2014
Net Defter Değeri
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
Ġlaveler
Değer DüĢüklüğü KarĢılığı
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
2.340.995
2.340.995
30 Haziran 2013
Net Defter Değeri
1 Ocak 2013 AçılıĢ Bakiyesi
Ġlaveler
Değer DüĢüklüğü KarĢılığı
30 Haziran 2013 KapanıĢ Bakiyesi
2.340.995
2.340.995
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 25
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 13- DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI
AR-GE faaliyetlerine iliĢkin 2014 yılı ilk altı aylık dönemde TUBĠTAK kaynaklı tahsil edilen nakit destek tutarı 511.811
TL‟dir. 2013 yılı içinde ise AR-GE faaliyetlerine iliĢkin TUBĠTAK kaynaklı 993.700 TL nakit destek tahsil edilmiĢtir.
Grup‟un 2014 yılı ilk altı aylık dönemdeki AR-GE çalıĢmalarına iliĢkin harcamalarından dolayı 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle toplam AR-GE indirimi tutarı 6.584.890 TL‟dir. 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı AR-GE
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 35. Maddesinde yapılan değiĢiklik uyarınca AR-GE harcamalarına
iliĢkin yararlanılacak AR-GE indirim oranı %40‟dan %100‟e yükseltilmiĢtir (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam
35.011.808 TL olan AR-GE indirimi tutarının tamamı 2013 yılı vergi hesaplamasında indirim olarak dikkate alınmıĢtır.)
Grup 5746 sayılı Kanun çerçevesinde sağlanan teĢvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere AR-GE merkezi
baĢvurusunda bulunmuĢ ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme neticesinde Grup‟a 3 Haziran 2009
tarihinden geçerli olmak üzere AR-GE merkezi belgesi verilmiĢtir.
Grup sahip olduğu 26.02.2010 tarih ve 5487 nolu yatırım teĢvik belgesine istinaden 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle
yaptığı toplam 15.335.033 TL harcamaya iliĢkin Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi kapsamında % 20 yatırıma
katkı oranı ve % 50 indirimli kurumlar vergisi teĢvikinden yatırımın elde edilen gelire etkisi oranında faydalanmaya
baĢlamıĢtır.
DĠPNOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR
Diğer Kısa Vadeli KarĢılıklar
Garanti Gider KarĢılığı
Dava KarĢılığı
ÇalıĢan Hak ve Ücret KarĢılıkları
Prim ve Komisyon KarĢılığı
Türev ĠĢlemler Gider KarĢılığı
Lisans Gider KarĢılığı
Toplam
31 Aralık 2013
7.226.702
520.099
290.986
8.037.787
30 Haziran 2014
7.253.036
604.384
1.302.471
2.767.846
53.072
250.111
12.230.920
KarĢılıkların dönem içindeki haraketleri aĢağıdaki gibidir:
Garanti Gider
KarĢılığı
Dava
ÇalıĢan Hak
KarĢılığı
ve Ücret
KarĢılıkları
Prim ve
Komisyon
KarĢılığı
Türev
ĠĢlemler
Gider
KarĢılığı
Diğer
Gider
KarĢılığı
Toplam
1 Ocak 2014 AçılıĢ Bakiyesi
7.226.702
520.099
290.986
-
-
-
8.037.787
Dönem Ġçi ilave karĢılık
3.929.841
98.913
1.302.471
2.767.846
53.072
250.111
8.402.254
(3.903.507)
-
7.253.036
(14.628)
604.384
(290.986)
-
-
-
1.302.471
2.767.846
53.072
Ödemeler (-)
KarĢılık Ġptalleri (-)
30 Haziran 2014 KapanıĢ Bakiyesi
- (4.194.493)
(14.628)
250.111 12.230.920
Grup Aleyhine Davalar:
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmıĢ ve bilanço tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamıĢ davalara iliĢkin
ayrılan karĢılık tutarı 604.384 TL‟dir (31 Aralık 2013 itibariyle davalara iliĢkin ayrılan karĢılık tutarı 520.099 TL‟dir).
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat:
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan ipotek ve teminat tutarı yoktur.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 26
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 366.446.232 TL‟dir (31 Aralık 2013: 436.930.333 TL).
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı aĢağıdaki gibidir:
Cinsi
Verilen Teminat Mektupları
Toplam
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
16.359.628
15.814.739
16.359.628
15.814.739
Grup‟un 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Teminat/Rehin/Ġpotek (“TRĠ”) pozisyonuna iliĢkin
tabloları aĢağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ' lerin toplam tutarı
i. Teminat Mektubu
ii. Ġpotek
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
verilmiĢ olan TRĠ' lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiĢilerin
borcunu temin amacıyla verilmiĢ olan TRĠ' lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRĠ' lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ' lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine vermiĢ
olduğu TRĠ' lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine vermiĢ olduğu TRĠ' lerin
toplam tutarı
Toplam
16.359.628
16.359.628
-
15.814.739
15.814.739
-
-
-
-
-
16.359.628
15.814.739
Grup‟un vermiĢ olduğu diğer TRĠ' lerin Grup‟un Özkaynakları' na oranı 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle %0' dır.
(31 Aralık 2013 tarihi itibariyle %0).
Grup‟un yabancı para cinsinden kazancı ile yabancı para cinsinden yükümlülüklerinin farklı döviz cinsleri itibari ile olması
parite riskine yol açmaktadır. Farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karĢısındaki değerlerinin değiĢmesinin doğurduğu
parite riskinden korunma amacıyla Grup vadeli iĢlem taahhüt sözleĢmeleri yapmaktadır.
DĠPNOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
11.324.496
11.114.649
Türkiye‟de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı
olmaksızın iĢine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık
hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaĢına gelmiĢ (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaĢ) Ģirket personeline kıdem
tazminatı ödemesi yapılması zorunludur.
Türkiye‟de kıdem tazminatı karĢılığı için fon oluĢturma zorunluluğu olmadığından dolayı konsolide finansal tablolarda
herhangi bir özel fon ayrılmamıĢtır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 27
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaĢ üzerinden hesaplanmaktadır. Temel varsayım, her
hizmet yılı için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Buna paralel olarak da,
enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ reel iskonto oranı uygulamada dikkate alınmaktadır. Kıdem tazminatı
tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığının hesaplanmasında 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle geçerli olan 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.438,22 TL) tavan tutarı göz önüne alınmıĢtır.
Ayrıca isteğe bağlı iĢten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Gruba kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini
oranı da dikkate alınmaktadır.
TMS 19 uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülüğünün gelecek dönemlere ait olduğu dikkate alınarak, net farkı reel
iskonto oranını veren tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı belirlenmek suretiyle gelecekte
ödenecek kıdem tazminatı ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerleri hesaplanmaktadır.
Net Ġskonto Oranı Yıllık %
Emeklilik Olasılığı Açısından ÇalıĢanların Devir Hızı (%)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3,94
97,77
3,94
97,74
Grup‟un çalıĢanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne iliĢkin karĢılık konsolide finansal
tablolara yansıtılmıĢtır.
Kıdem tazminatı karĢılığı hareketleri aĢağıdaki gibidir:
AçılıĢ Bakiyesi
Faiz Maliyeti
Aktüeryal kayıp
Dönem içinde ödenen
Cari dönem hizmet maliyeti
KapanıĢ Bakiyesi
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
11.114.649
576.417
(44.091)
(721.946)
399.467
11.324.496
11.000.574
136.653
243.290
(520.826)
1.249.737
12.109.428
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
580.803
10.263
73.869
299.481
964.416
186.092
14.835
14.684
72.945
288.556
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
6.704.578
38.397
477.623
7.220.598
4.636.118
715.764
185.464
5.537.346
DĠPNOT 16- DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
PeĢin Ödenen Giderler
PeĢin Ödenen Sigorta Giderleri
PeĢin Ödenen Abone Giderleri
PeĢin Ödenen Reklam Giderleri
PeĢin Ödenen Diğer Giderler
Toplam
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
Türev ĠĢlemler Gelir KarĢılığı (Dipnot 29)
ĠĢ Avansları
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 28
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 16- DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
PeĢin ÖdenmiĢ Giderler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
911
911
1.025
1.025
Gelecek Yıllara ait Diğer Giderler
Toplam
ErtelenmiĢ Gelirler (Kısa Vadeli)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Gelecek Aylara Ait Gelirler (*)
850.832
789.076
Toplam
850.832
789.076
(*) 30 Haziran 2014 itibariyle “Gelecek Aylara Ait Gelirler” tutarının 826.635 TL‟lik kısmı ġirket‟in AR-GE faaliyetleri
ile ilgili alınan nakit desteklerden gelecek aylara iliĢkin gelir tablosuna aktaracağı tutarı göstermektedir. (31 Aralık 2013:
Gelecek aylara iliĢkin gelir tablosuna aktarılacak AR-GE nakit destek geliri 789.076 TL).
ErtelenmiĢ Gelirler (Uzun Vadeli)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Gelecek Yıllara Ait Gelirler (*)
1.335.054
1.306.521
Toplam
1.335.054
1.306.521
(*) ġirket‟in 30 Haziran 2014 itibariyle AR-GE faaliyetleri ile ilgili alınan nakit desteklerden sonraki yıllarda gelir
tablosuna aktarılacak tutar 1.335.054 TL‟dir (31 Aralık 2013: 1.306.521 TL).
DĠPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ
Sermaye / KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi
30 Haziran 2014 itibariyle, ġirket‟in sermayesi, 25.419.707 TL‟dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr nominal değerdeki
1.366.404.402 adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 adet (C) Grubu
hamiline yazılı hisselerin toplamı olarak 2.541.970.654 adet hisseye bölünmüĢ olup sermayenin hisse grupları itibariyle
dağılımı ise Ģöyledir;
30 Haziran 2014
ADI
YAZICILAR HOLDĠNG A.ġ.
ÖZĠLHAN SINAĠ YATIRIM A.ġ.
ANADOLU ENDÜSTRĠ HOLDĠNG A.ġ.
TOPLAM
C GRUBU PAY TUTARI
4.478
9.077.665
A GRUBU
9.073.187
B GRUBU
-
4.269.734
-
2.108
PAY
ORANI %
35,71
4.271.842
16,81
223.748
-
38.835
262.583
1,03
ISUZU MOTORS LTD.
-
4.319.991
-
4.319.991
16,99
ITOCHU CORPORATION
-
3.239.964
-
3.239.964
12,75
HAMĠLĠNE HALKA ARZ
-
-
3.811.860
3.811.860
15,00
97.375
-
338.427
435.802
1,71
13.664.044
7.559.955
4.195.708
25.419.707
100,00
HAMĠLĠNE DĠĞER
TOPLAM
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 29
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı)
31 Aralık 2013
ADI
YAZICILAR HOLDĠNG A.ġ.
TOPLAM
C GRUBU PAY TUTARI
4.478
9.077.665
PAY
ORANI %
A GRUBU
9.073.187
B GRUBU
-
4.269.734
-
2.108
4.271.842
16,81
223.748
-
38.835
262.583
1,03
ISUZU MOTORS LTD.
-
4.319.991
-
4.319.991
16,99
ITOCHU CORPORATION
-
3.239.964
-
3.239.964
12,75
HAMĠLĠNE HALKA ARZ
-
-
3.811.860
3.811.860
15,00
97.375
-
338.427
435.802
1,71
13.664.044
7.559.955
4.195.708
25.419.707
100,00
ÖZĠLHAN SINAĠ YATIRIM A.ġ.
ANADOLU ENDÜSTRĠ HOLDĠNG A.ġ.
HAMĠLĠNE DĠĞER
TOPLAM
35,71
ġirket‟in 25.419.707 TL tutarındaki sermayesinin tamamı muvazaadan ari Ģekilde ödenmiĢ olup ġirket kayıtlı sermaye
sistemine dahil değildir.
Hisse Gruplarına Tanınan Ġmtiyazlar
ġirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilen 14 üyeden kurulu bir
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay
sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve iki üyesi ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak gösterilecek adaylar
arasından Genel Kurulca seçilir.
30 Haziran 2014
Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ Yıl Karları
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.419.707
86.901.880
159.657.537
27.468.021
488.449
17.043.712
316.979.306
-
Toplam Özkaynaklar
316.979.306
31 Aralık 2013
Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ Yıl Karları
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.419.707
86.901.880
14.744.014
39.048.753
453.176
198.745.796
365.313.326
21.093
Toplam Özkaynaklar
365.334.419
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 30
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı)
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler yasal yedeklerden ve diğer yedeklerden oluĢmaktadır.
Yasal Yedekler
Gayrimenkul SatıĢ Karı Ġstisnası
ĠĢtirakler SatıĢ Karı Yedeği
Hisse Senedi Ġptal Karları
Toplam
30 Haziran 2014
19.770.898
138.437.248
1.449.390
1
31 Aralık 2013
13.294.623
1.449.390
1
159.657.537
14.744.014
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluĢmaktadır.
Birinci tertip yasal yedek akçeler, tarihi ya da tescil edilmiĢ ġirket sermayesinin %20‟sine ulaĢıncaya kadar yasal dönem
karının %5‟i oranında ayrılmaktadır. Ġkinci tertip yasal yedek akçeler ise ġirket sermayesinin %5‟ini aĢan tüm kar payı
dağıtımlarının %10‟u oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler,
toplam sermayenin %50‟sini aĢmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların
karĢılanmasında kullanılabilirler. Ayrıca Grubun, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/e kapsamında
değerlendirilen taĢınmaz satıĢına iliĢkin karı
“Gayrimenkul SatıĢ Karı Ġstisnası” olarak bu hesap grubunda
sınıflandırılmıĢtır. 30 Haziran 2014 tarihli konsolide finansal tablolarında Grup‟un Kardan ayrılmıĢ kısıtlanmıĢ yedekler
toplamı 159.657.537 TL‟dir (31 Aralık 2013: 14.744.014 TL).
GeçmiĢ Yıl Kar /Zararları
GeçmiĢ Yıl Karları; Olağanüstü yedekler, muhtelif enflasyon farkları ve diğer geçmiĢ yıl karlarından oluĢmaktadır.
ġirket‟in dönem sonları itibariyle geçmiĢ yıl karlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
Olağanüstü Yedekler
Yasal Yedekler Enflasyon Farkı
Hisse Senedi Ġptal Karları Enflasyon Farkı
Önceki Yıllar Karı / (Zararı)
Toplam
30 Haziran 2014
2.386.169
25.081.046
806
27.468.021
31 Aralık 2013
12.681.037
25.081.046
806
1.285.864
39.048.753
Halka açık Ģirketler kar dağıtımlarını aĢağıdaki Ģekilde yaparlar:
SPK düzenlemelerine göre net dağıtılabilir kar üzerinden SPK‟nın kar dağıtımına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca
hesaplanan kar dağıtım tutarı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kar tutarını aĢmıyorsa bu tutarın tamamı, aĢması
durumunda ise bununla sınırlı tespit edilecek bir tutar temettü olarak ortaklara dağıtılabilecektir. SPK düzenlemelerine
göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı
yapılmayacaktır. SPK‟nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada iĢlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiĢtir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında
kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabidir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 31
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 17- SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ (Devamı)
Grup‟un SPK Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmıĢ finansal tablolarında 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle
geçmiĢ yıl karları 165.905.269 TL‟dir.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre
“ÖdenmiĢ sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”‟nin yasal kayıtlardaki tutarları
üzerinden mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerleme sonucu oluĢan
farklılıklar (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):
- “ÖdenmiĢ sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse, “ÖdenmiĢ sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”‟nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ yıllar kar/zararıyla”, iliĢkilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile
gösterilmektedir.
DĠPNOT 18- HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
Hasılat
Yurtiçi Hasılat
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
288.893.610
156.609.426
248.681.458
153.940.339
YurtdıĢı Hasılat
Diğer Hasılat
60.624.922
22.725.274
42.801.357
17.190.896
3.016.948
1.479.638
2.241.625
1.038.017
Hasılat Toplamı (Brüt)
352.535.480
180.814.338
293.724.440
172.169.252
Ġndirimler
(29.044.762)
(13.736.054)
(23.400.044)
(14.048.185)
Hasılat (Net)
323.490.718
167.078.284
270.324.396
158.121.067
(264.949.219)
(139.379.061)
(224.016.832)
(131.817.239)
58.541.499
27.699.223
46.307.564
26.303.828
SatıĢların Maliyeti
Brüt Esas Faaliyet Karı
AĢağıdaki tablo satıĢların maliyetini özetlemektedir:
SatıĢların maliyeti
Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri
Direkt ĠĢçilik Giderleri
Tükenme Payları ve Amortisman Giderleri
Diğer Üretim Giderleri
Toplam Üretim Maliyeti
Mamül ve Yarımamul Stok DeğiĢimi
Satılan Ticari Malların Maliyeti
Diğer SatıĢların Maliyeti
SatıĢların Toplam Maliyeti
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
218.337.593
117.609.563
157.241.312
75.711.931
14.198.530
7.636.094
9.661.798
5.060.544
5.841.466
2.941.713
4.917.064
2.476.475
5.108.046
2.609.188
3.636.599
1.644.966
243.485.635
130.796.558
175.456.773
84.893.916
(39.615.792)
(27.771.761)
(11.981.635)
11.173.213
59.477.001
34.952.375
60.099.256
35.541.542
1.602.375
1.401.889
442.438
208.568
264.949.219
139.379.061
224.016.832
131.817.239
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 32
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 19- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ, ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME
GĠDERLERĠ
a)AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri
Personel Giderleri
Mamul Kalite GeliĢtirme Giderleri
Amortisman Giderleri
Diğer
Toplam AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
(360.182)
(121.547)
(269.691)
(141.248)
(120.409)
57.410
(173.017)
(117.849)
(63.453)
(38.820)
(38.176)
(25.721)
(568.305)
(221.858)
(383.052)
(241.942)
(1.112.349)
(324.815)
(863.936)
(526.760)
b)Pazarlama Giderleri
Yurtiçi SatıĢ Giderleri
Ġhracat Giderleri
Personel Giderleri
Ġlan ve Reklam Giderleri
Garanti Giderleri
Amortisman Giderleri
Diğer
Toplam Pazarlama SatıĢ Dağıtım Giderleri
(3.440.393)
(3.576.139)
(3.930.175)
(2.129.322)
(3.929.841)
(729.485)
(7.619.737)
(25.355.092)
(1.955.200)
(1.375.402)
(2.000.023)
(1.631.586)
(1.971.555)
(364.978)
(4.413.590)
(13.712.334)
(2.857.226)
(3.617.058)
(3.352.368)
(1.890.270)
(5.240.060)
(426.481)
(6.344.979)
(23.728.442)
(1.612.956)
(1.601.465)
(1.671.611)
(1.203.915)
(2.794.225)
(239.564)
(3.980.028)
(13.103.764)
c)Genel Yönetim Giderleri
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
ĠĢ ve Hizmet Giderleri
Amortisman Giderleri
Sigorta Giderleri
Diğer
Toplam Genel Yönetim Giderleri
(5.672.777)
(447.721)
(4.851.328)
(459.030)
(547.466)
(2.138.605)
(14.116.927)
(3.163.722)
(187.094)
(1.922.947)
(227.200)
(266.341)
(1.160.533)
(6.927.837)
(4.332.300)
(1.463.650)
(3.952.804)
(358.560)
(546.221)
(1.835.070)
(12.488.605)
(1.197.867)
(2.062.502)
(1.987.111)
(179.929)
(273.604)
(1.248.736)
(6.949.749)
DĠPNOT 20- NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri
Satılan Ticari Malların Maliyeti
Diğer SatıĢların Maliyeti
Stoklardaki DeğiĢim
Diğer Giderler
Personel Giderleri
Tükenme Payları ve Amortisman Giderleri
Diğer Üretim Giderleri
Toplam giderler
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
218.337.593
117.609.563
157.241.312
75.711.931
59.477.001
34.952.375
60.099.256
35.541.542
1.602.375
1.401.889
442.438
208.568
(39.615.792)
(27.771.761)
(11.981.635)
11.173.213
28.921.545
14.861.603
26.839.756
15.455.506
24.609.385
13.108.479
19.079.808
9.934.059
7.093.435
3.572.711
5.740.281
2.921.690
5.108.046
2.609.188
3.636.599
1.644.966
305.533.588
160.344.047
261.097.815
152.591.475
Niteliklerine göre giderler satıĢların maliyeti, pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araĢtırma
geliĢtirme giderlerini içermektedir.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 33
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 21- ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER
Diğer Faaliyet Gelirleri:
Ticari Alacak ve Borçlara ĠliĢkin
Kur Farkı Geliri
Ticari Borçlara ĠliĢkin Reeskont Geliri
Kira Gelirleri
1 Ocak 2014
30 Haziran 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
715.244
579.011
1.289.871
(485.871)
1.874.532
(77.319)
1.035.003
(6.991)
44.803
22.467
931.125
471.195
Tubitak Ar-ge Desteği Geliri
445.719
248.450
295.168
147.584
Ġhracat D.F.Ġ.F. Desteği
140.957
140.957
88.836
-
Sair Gelirler
235.981
136.595
102.609
81.143
3.457.236
1.050.161
3.742.612
207.060
Diğer Faaliyet Giderleri:
Ticari Alacak ve Borçlara ĠliĢkin
Kur Farkı Gideri
(2.310.882)
715.856
(286.107)
(157.509)
Ticari Alacaklara ĠliĢkin Reeskont Gideri
(2.261.995)
221.275
(1.199.080)
(358.835)
(504.000)
(301.500)
(22.525)
-
(31.283)
(8.094)
(29.040)
(12.746)
(5.108.160)
627.537
(1.536.752)
(529.090)
Toplam
BağıĢ Giderleri
Sair Giderler
Toplam
DĠPNOT 22- YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Gayrimenkul SatıĢ Kazancı
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
-
-
2.227.362
2.227.362
ĠĢtirak Hissesi SatıĢ Kazancı
25.852
24.541
-
-
Makina Araç DemirbaĢ SatıĢ Kazancı
30.821
30.821
183.347
105.759
Toplam
56.673
55.362
2.410.709
2.333.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Makina Araç DemirbaĢ SatıĢ Zararı
ĠĢtirak Hissesi SatıĢ Zararı
Toplam
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
(33.145)
(26.426)
-
-
(626)
(626)
-
-
(33.771)
(27.052)
-
-
DĠPNOT 23- FĠNANSMAN GELĠRLERĠ
Finansman Gelirleri:
Faiz Gelirleri
Vade Farkı Gelirleri
Kur Farkı Geliri
Toplam
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
8.667.110
3.910.693
634.840
361.827
989.924
582.244
682.201
263.141
3.139.580
21.315
1.411.162
1.023.880
12.796.614
4.514.252
2.728.203
1.648.848
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 34
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 24-FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
Finansman Giderleri:
Faiz Giderleri
Kur Farkı Gideri
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
(4.336.672)
(1.991.626)
1 Ocak 2013
30 Haziran 2013
(6.114.115)
1 Nisan 2013
30 Haziran 2013
(2.969.227)
(4.170.286)
(392.737)
(1.606.278)
(416.211)
Vadeli Alımlara ĠliĢkin Finansman Gideri
(582.451)
(287.547)
(342.209)
(139.331)
Diğer Finansal Giderler
(724.715)
(391.501)
(358.859)
(184.886)
(9.814.124)
(3.063.411)
(8.421.461)
(3.709.655)
Toplam
DĠPNOT 25-GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL)
Grup‟un vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiĢ vergi giderinden (veya gelirinden)
oluĢmaktadır.
Hesap Adı
Cari Dönem Yasal Vergi KarĢılığı (-)
ErtelenmiĢ Vergi Geliri / (Gideri)
- Gelir Tablosu
Vergi Gelir / (Gideri) - Gelir Tablosu
Vergi Gelir / (Gideri)
– Kapsamlı Gelir Tablosu
Toplam Vergi Gelir / (Gideri)
Cari Dönem Yasal Vergi KarĢılığı
PeĢin Ödenen Vergiler
Ödenecek (Ġade) Vergi
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
(3.475.683)
(1.510.361)
(66.668)
(31.606)
1.207.796
376.197
(525.897)
(660.002)
(2.267.887)
(1.134.164)
(592.565)
(691.608)
(8.818)
(66.196)
31.037
28.718
(2.276.705)
(1.200.360)
(561.528)
(662.890)
30 Haziran 2014
3.475.683
(2.747.943)
31 Aralık 2013
2.238.324
(1.414.616)
727.740
823.708
i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı
Grup, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup‟un cari dönem faaliyet sonuçlarına iliĢkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi; ticari kazancın tespitinde gider yazılan
ancak vergi matrahından indirilemeyen giderler eklendikten ve ayrıca yurtiçinde yerleĢik Ģirketlerden alınan temettüler,
vergiye tabi olmayan gelirler ile teĢvikler kapsamında hak edilen AraĢtırma GeliĢtirme indirimi düĢüldükten sonra kalan
matrah üzerinden yatırıma katkı kapsamında indirimli kurumlar vergisi oranı da dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları:
21 Eylül 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 2006 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yürürlüğe giren 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi kanunu Ġle kurumlar vergisi oranı % 20 olarak tespit edilmiĢtir.
Zararlar, gelecek yıllarda oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl taĢınabilir. Ancak oluĢan
zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 24. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyanı üzerine tarh olunur.
Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü bulunmamaktadır. ġirketler ilgili
hesap dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar Kurumlar Vergisi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi
Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna esas olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiĢtirilebilirler.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 35
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 25-GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL)
(Devamı)
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisi sonrası net dönem karından dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Gelir vergisi stopaj oranı %10‟ dan %15‟ e çıkarılmıĢtır.
ii) Ertelenmiş Vergi:
Grup‟un vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmıĢ mali tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleĢtirilmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlarının SPK
Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta
olup aĢağıda açıklanmaktadır.
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen
farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan
duran varlıklar, stoklar ve peĢin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi sonucu oluĢan farklar ile alacakların ve borçların
reeskontu, kıdem tazminatı karĢılığı, geçmiĢ yıl zararları v.b. üzerinden hesaplanmaktadır. Her bilanço döneminde Grup,
ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğünü gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden
düĢülemeyeceği tespit edilen ertelenmiĢ vergi alacaklarını geri çekmektedir. ErtelenmiĢ vergi hesabında raporlama
dönemi için geçerli kurumlar vergisi oranı esas alınmaktadır.
Stoklar
Duran Varlıklar (Net)
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
Garanti Gider KarĢılığı
ÇalıĢan Hak ve Ücret KarĢılığı
Prim ve Komisyon KarĢılığı
Reeskont Gelir/Gideri (Net)
Dava KarĢılığı
Diğer (Net)
30 Haziran 2014
BirikmiĢ Geçici
ErtelenmiĢ Vergi
Farklar Varlığı/(Yükümlülüğü)
2.152.960
430.592
(31.355.648)
(6.271.130)
11.324.496
2.264.899
7.253.036
1.450.607
1.302.471
260.494
1.287.389
257.478
1.355.418
271.084
604.384
120.877
549.961
109.992
31 Aralık 2013
BirikmiĢ Geçici
ErtelenmiĢ Vergi
Farklar Varlığı/(Yükümlülüğü)
1.738.656
347.731
(32.661.674)
(6.532.335)
11.114.649
2.222.930
7.226.702
1.445.340
290.986
58.197
965.923
193.185
520.099
104.020
(715.764)
(143.153)
(1.105.107)
(2.304.085)
Toplam
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı/ (Yükümlülüğü) Hareketleri:
AçılıĢ Bakiyesi
Gelir Tablosuna Yazılan ErtelenmiĢ Vergi (Gideri)/Geliri
Kapsamlı Gelir Tablosuna Yazılan ErtelenmiĢ Vergi Geliri
KapanıĢ Bakiyesi
1 Ocak 20141 Ocak 201330 Haziran 2014 30 Haziran 2013
(2.304.085)
7.736.310
1.207.796
(525.897)
(8.818)
31.037
(1.105.107)
(7.241.450)
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 36
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 25-GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL)
(Devamı)
Dönem vergi giderinin dönem kar/ zararı ile mutabakatı aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak 201430 Haziran 2014
Vergi KarĢılığının Mutabakatı:
1 Ocak 201330 Haziran 2013
Devam Eden Faaliyetlerden OluĢan Kar / (Zarar)
19.311.599
8.149.892
Kurumlar Vergisi Oranı %20
(3.862.320)
(1.629.978)
1.316.978
988.692
-Ar-Ge Destek Geliri
89.144
59.034
-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
(3.864)
(10.313)
192.175
-
(2.267.887)
(592.565)
Vergi etkisi:
-Ar-Ge Ġndirimi
-Diğer Ġndirimler
Gelir Tablosundaki Vergi KarĢılığı Geliri/(Gideri)
DĠPNOT 26 - PAY BAġINA KAZANÇ / (KAYIP)
Net Dönem Karı / (Zararı)
1 Ocak 2014
1 Nisan 2014
1 Ocak 2013
1 Nisan 2013
30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
17.043.712
8.756.922
7.558.838
4.984.355
Nominal Değeri 1 KuruĢ Olan Ağırlıklı
Ortalama Hisse Sayısı
2.541.970.654
2.541.970.654
2.541.970.654
2.541.970.654
0,6705
0,3445
0,2974
0,1961
100 Adet Pay BaĢına DüĢen Kazanç (TL)
DĠPNOT 27- ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
a) ĠliĢkili taraflarla Borç ve Alacak bakiyeleri:
30 Haziran 2014
Borçlar
Alacaklar
1) ĠliĢkili KuruluĢlar
Ortaklara Borçlar(*)
Ticari
-
Ticari Olmayan
-
Anadolu Endüstri Holding A.ġ.
-
Itochu Corporation Tokyo
-
Isuzu Motors International Operation Thailand
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
Çelik Motor Ticaret A.ġ.
Ticari
-
Ticari Omayan
9.109
-
2.063
-
-
98.259.514
-
-
-
3.902.963
-
178.624
-
1.670.282
-
-
-
24.507
-
35.476
-
-
-
Efestur Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.
-
-
314.622
-
Anadolu BiliĢim Hizmetleri A.ġ.
-
-
290.210
-
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.ġ.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.ġ.
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.ġ.
AEH Sigorta Acenteliği A.ġ.
Anadolu Otomotiv DıĢ Ticaret A.ġ.
Anadolu Sağlık Merkezi Ġktisadi ĠĢletmesi
Toplam
-
-
5.343
-
2.360
-
-
-
-
-
99.829
-
140.750
-
-
-
129
-
-
-
- 104.569.333
9.109
357.339
(*) Ticari olmayan Ortaklara Borçlar tutarı bilançoda diğer borçlar hesabında sınıflanmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 37
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 27- ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Grup‟un iliĢkili taraflardan olan ticari alacakları mal ve hizmet satıĢları ile kira gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Grup‟un
iliĢkili taraflara olan ticari borçları hammadde ve hizmet alıĢları ile kiralama iĢlemlerinden kaynaklanmaktadır.
31 Aralık 2013
Borçlar
Alacaklar
1) ĠliĢkili KuruluĢlar
Ortaklara Borçlar(*)
Ticari
-
Ticari Olmayan
-
Ticari
-
Ticari Omayan
9.109
Anadolu Endüstri Holding A.ġ.
-
-
648.650
-
Itochu Corporation Tokyo
-
-
72.503.071
-
Isuzu Motors International Operation Thailand
616.237
-
7.381.519
-
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
110.673
-
2.385.472
-
Çelik Motor Ticaret A.ġ.
-
-
24.875
-
133.698
-
-
-
Efestur Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.
-
-
137.790
-
Anadolu BiliĢim Hizmetleri A.ġ.
-
-
263.177
-
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.ġ.
-
-
424
-
2.360
-
-
-
AEH Sigorta Acenteliği A.ġ.
-
-
8.087
-
Anadolu Araçlar Ticaret A.ġ.
-
-
116.220
-
Anadolu Sağlık Merkezi Ġktisadi ĠĢletmesi
-
-
350
-
Oyex Handels GmbH
-
-
88.624
-
862.968
-
83.558.259
9.109
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.ġ.
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.ġ.
Toplam
(*) Ticari olmayan Ortaklara Borçlar tutarı bilançoda diğer borçlar hesabında sınıflanmaktadır.
b) ĠliĢkili Taraflardan Alımlar ve ĠliĢkili Taraflara SatıĢlar:
1 Ocak 30 Haziran 2014
ĠliĢkili Taraflara SatıĢlar
Mal ve Hizmet
SatıĢları
Duran
Varlık
SatıĢları
Toplam Gelirler
/SatıĢlar
Kira Gelirleri
Isuzu Motors International Operation Thailand
683.833
-
-
683.833
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
749.112
-
-
749.112
Çelik Motor Ticaret A.ġ.
338.286
-
-
338.286
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.ġ.
Anadolu BiliĢim Hizmetleri A.ġ.
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.ġ.
Toplam
-
-
12.000
12.000
54.382
-
-
54.382
170.029
-
9.000
179.029
1.995.642
-
21.000
2.016.642
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 38
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 27- ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak 30 Haziran 2013
ĠliĢkili Taraflara SatıĢlar
Efes Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.ġ.
Isuzu Motors International Operation Thailand
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
Çelik Motor Ticaret A.ġ.
Alternatif Yatırım A.ġ.
Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.ġ.
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.ġ.
Alternatif Finansal Kiralama A.ġ.
Alternatifbank A.ġ.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.ġ.
Anadolu Sağlık Merkezi Ġktisadi ĠĢletmesi
Toplam
Sabit Kıymet
Toplam Gelirler
SatıĢları
/ SatıĢlar
Kira Gelirleri
520
549.883
550.403
403.385
403.385
1.848.841
1.848.841
Mal ve Hizmet
SatıĢları
273.925
-
-
273.925
-
-
5.370
5.370
495
-
242.426
242.921
135.794
12.000
5250
153.044
124
-
65.412
65.536
119
-
62.784
62.903
10.993
-
-
10.993
124
-
-
124
2.674.320
12.000
931.125
3.617.445
1 Ocak 30 Haziran 2014
ĠliĢkili Taraflarlardan Alımlar
Çelik Motor Ticaret A.ġ.
Anadolu Endüstri Holding A.ġ.
Mal ve Hizmet
AlıĢları
587
Duran
Varlık
AlıĢları
-
Kira
Giderleri
336.276
Toplam Giderler/
Alımlar
336.863
2.064.396
1.060
3.375
2.068.831
Itochu Corporation Tokyo
76.185.322
-
-
76.185.322
Isuzu Motors International Operation Thailand
47.364.947
-
-
47.364.947
3.771.626
-
-
3.771.626
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
Isuzu Motors Ltd. Europe
Efestur Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.
Anadolu BiliĢim Hizmetleri A.ġ.
6.743
-
-
6.743
1.766.866
-
-
1.766.866
900.530
1.016.605
-
1.917.135
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.ġ.
4.528
-
-
4.528
Anadolu Sağlık Merkezi Ġktisadi ĠĢletmesi
3.889
-
-
3.889
140
-
-
140
132.069.574
1.017.665
339.651
133.426.890
Anadolu Araçlar Ticaret A.ġ.
Toplam
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 39
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 27- ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak 30 Haziran 2013
ĠliĢkili Taraflarlardan Alımlar
Mal ve Hizmet
AlıĢları
Anadolu Motor Üretim ve Paz. A.ġ.
Çelik Motor Ticaret A.ġ.
Anadolu Endüstri Holding A.ġ.
100.574
Sabit
Kıymet
AlıĢları
-
Kira
Giderleri
-
Toplam Giderler/
Alımlar
724
-
198.454
199.178
100.574
1.481.808
-
-
1.481.808
Itochu Corporation Tokyo
58.345.102
-
-
58.345.102
Isuzu Motors International Operation Thailand
33.988.047
-
-
33.988.047
Isuzu Motors Ltd. Tokyo
3.208.297
-
-
3.208.297
Isuzu Motors Ltd. Europe
73.898
-
-
73.898
Efestur Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.
1.058.397
-
-
1.058.397
Anadolu BiliĢim Hizmetleri A.ġ.
1.248.100
1.166.017
-
2.414.117
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.ġ.
4.847
-
-
4.847
Anadolu Araçlar Ticaret A.ġ.
2.173
-
2.173
59.126
-
59.126
99.571.093
1.166.017
198.454
100.935.564
Oyex Handels Gmbh
Toplam
c) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na BağıĢ:
ġirket‟in Ana SözleĢmesinde ġirket‟in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârının
%2-5 oranındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nca zorunlu olarak ödenmesi
öngörülebilecek kâr payına halel gelmemek Ģartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı‟na bağıĢlanır” hükmü
bulunmaktadır. Grup 2014 yılı ilk altı aylık dönemde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı‟na 500.000 TL bağıĢta
bulunmuĢtur (2013 yılında 800.000 TL bağıĢta bulunmuĢtur.)
d) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
MaaĢlar ve çalıĢanlara sağlanan diğer kısa vadeli haklar
Toplam
1 Ocak 201430 Haziran 2014
1 Ocak 201330 Haziran 2013
806.055
806.055
862.072
862.072
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar; maaĢ, ikramiye, prim ve sosyal güvenlik primi iĢveren payından oluĢmaktadır.
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan borç ve
özkaynak dengesini en verimli Ģekilde yöneterek karlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Grup‟un sermaye yapısı 4. notta açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla Dipnot 18‟de açıklanan esas sermaye,
sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiĢ yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluĢmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 40
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Grup‟un sermaye maliyeti ile her bir sermaye kaleminin ilgili olduğu riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst
yönetim değerlendirmeleri de sermaye yapısını yeni borçlanma veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu
kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla da dengede tutmayı amaçlar.
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle
bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, finansal
kiralama ve ticari borçları içerir) düĢülmesiyle hesaplanır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Finansal Borçlar
136.264.441
62.136.670
Toplam Özkaynaklar
316.979.306
365.334.419
0,43
0,17
Borç / Özkaynaklar Oranı
Grup‟un özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
Grup parite değiĢimlerine karĢı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) finansal araçlar kullanmaka
olup risklerin bertaraf edilmesine iliĢkin olarak bu tür araçların alım-satımı ile ilgili iĢlemlere taraf olabilmektedir.
(b) Fiyat riski
Grup‟un bilançosunda satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıfladığı sermaye araçları fiyat riskine maruz
kalmaktadır. Grup sermaye araçlarından kaynaklanan fiyat riskini yönetmek için elinde sınırlı sayıda satılmaya hazır
finansal varlık bulundurmaktadır.
(c) Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (d maddesine bakınız) , faiz oranındaki (e maddesine bakınız) değiĢikliklere
ve diğer risklere maruz kalmaktadır (f maddesi) Grup ayrıca Finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karĢı tarafın
anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taĢımaktadır (g maddesi).
Grup düzeyinde karĢılaĢılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Grup‟un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karĢılaĢılan riskleri ele alıĢ yönteminde veya bu riskleri nasıl
ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değiĢiklik olmamıĢtır.
(d) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, bankalardaki mevduat hesaplarının bir kısmını döviz tevdiat olarak değerlendirmekte ve ayrıca döviz cinsinden
borç ve alacakları bulunmaktadır. Bu nedenle Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası‟ na
çevriminde kullanılan kur oranlarının değiĢimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluĢacak ticari iĢlemler,
kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 41
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
30 Haziran 2014
Kar / Zarar
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
ABD Doları kurunun TL KarĢısında % 10 değiĢmesi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık / (Yükümlülüğü)
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro kurunun TL KarĢısında % 10 değiĢmesi halinde;
4- Avro Net Varlık / (Yükümlülüğü)
5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Diğer Döviz Kurlarının TL KarĢısında Ortalama % 10 değiĢmesi halinde;
7- Diğer Döviz Net Varlık / (Yükümlülüğü)
8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-)
9- Diğer Döviz Kurlarının Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(364.392)
(364.392)
364.392
364.392
(374.259)
(374.259)
374.259
374.259
(9.640.700)
(9.640.700)
9.640.700
9.640.700
(10.379.351)
10.379.351
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kar / Zarar
Yabancı Paranın
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Değer Kaybetmesi
ABD Doları kurunun TL KarĢısında % 10 değiĢmesi halinde;
1- ABD Doları Net Varlık / (Yükümlülüğü)
2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro kurunun TL KarĢısında % 10 değiĢmesi halinde;
4- Avro Net Varlık / (Yükümlülüğü)
5- Avro Riskinden Korunan Kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Diğer Döviz Kurlarının TL KarĢısında Ortalama % 10 değiĢmesi halinde;
7- Diğer Döviz Net Varlık / (Yükümlülüğü)
8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-)
9- Diğer Döviz Kurlarının Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(809.726)
(809.726)
809.726
809.726
190.873
190.873
(190.873)
(190.873)
(7.467.865)
(7.467.865)
7.467.865
7.467.865
(8.086.718)
8.086.718
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Sayfa No: 42
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Döviz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.
TL KarĢılığı ABD Doları
21.686.605
1.481.216
12.236.092
592.454
33.922.697
2.073.670
1.813
854
1.813
854
33.924.510
2.074.524
Avro
6.411.491
1.852.890
8.264.381
8.264.381
268.757.942
268.757.942
268.757.942
Diğer
1.184
1.184
1.184
TL KarĢılığı
29.159.169
14.244.465
43.403.634
1.823
1.823
43.405.457
ABD Doları
Avro
1.838.870 8.593.383
1.629.370 2.246.633
3.468.240 10.840.016
854
854
3.469.094 10.840.016
205.833.631
205.833.631
205.833.631
Diğer
1.550
1.550
1.550
3.672.400.862
3.672.400.862
3.672.400.862
(225.000.000)
225.000.000
-
Yen
Yen
104.763.685
85.271
4.003.389
108.852.345
28.919.000
28.919.000
137.771.345
53.320
5.903.436
5.850.116
1.842.073
853.100
2.695.173
2.695.173
(1.095.427)
287.868
1.383.295
391.109
29.486
757.950
1.178.545
10.000.000
10.000.000
11.178.545
1.620.000
1.830.000
210.000
4.772.718.451
4.772.718.451
4.772.718.451
(110.344.000)
110.344.000
-
83.909.061
88.280
2.205.336
86.202.677
29.365.000
29.365.000
115.567.677
(8.704.960)
3.905.545
12.610.505
3.481.083
743.417
30.063
6.156
746.534
3.487.239 1.520.014
- 10.000.000
- 10.000.000
3.487.239 11.520.014
(3.775.725) 1.330.000
- 1.330.000
3.775.725
-
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
(103.793.515)
(1.716.076)
(1.294.164)
(4.614.304.509)
1.184
(80.867.180)
(3.793.870)
650.002
(3.691.567.231)
1.550
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(103.848.648)
(621.503)
(2.914.164)
(4.503.960.509)
1.184
(72.164.043)
(18.999)
(679.998)
(3.466.567.231)
1.550
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dıĢı Türev Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Türev Ürünlerin Tutarı
22. Döviz Hedge’i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun
Değeri
4.684.878
3.905.545
(4.631.557)
(12.610.505)
23. Ġhracat
60.624.922
104.015.426
24. Ġthalat
147.782.256
271.731.225
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
23. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 43
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
(e) Faiz oranı riski yönetimi
Grup değiĢken ve sabit faizli finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadır. ġirketin sabit ve değiĢken faizli
finansal borçları ile ilgili yükümlülüklerine Not:6‟da, Sabit ve değiĢken faizli varlıklarına (mevduat v.b.) Not: 4‟de yer
verilmiĢtir.
Faiz Pozisyonu Tablosu
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar
98.911.337
183.277.408
Finansal Yükümlülükler
(59.082.186)
(59.538.281)
DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler
(32.008.444)
(55.012.396)
Diğer tüm değiĢkenlerin sabit kalması ve TL para birimi cinsinden olan faizin 100 baz puan yüksek/düĢük olması
durumunda, Grup‟un 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle vergi ve ana ortaklık dıĢı paylar öncesi karı 320.084 TL daha
yüksek/düĢük olacaktı (31 Aralık 2013: 550.124 TL yüksek/düĢük).
(f) Fonlama riski
Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli fonlama
taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir.
(g) Kredi riski yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak, karĢı tarafın anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taĢımaktadır. Grubun
tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate
alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda Ģüpheli alacak karĢılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir
(Not 7).
Ticari alacakların tamamına yakını yeterli teminat alınmıĢ müĢteri alacaklarından oluĢmakta olup, Grup müĢterileri üzerinde
etkili bir kontrol sistemi kurulmuĢtur. Bu iĢlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu
riskler sınırlandırılmıĢtır. Grup‟un önemli tutarlarda az sayıda müĢteri yerine, çok sayıda müĢteriden alacaklı olması
nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktadır. Grup‟un 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yurtdıĢı alacakları
toplamı 21.686.605 TL olup bölgeler itibariyle bir yoğunlaĢma sözkonusu değildir (31 Aralık 2013: 29.159.169 TL).
30 Haziran 2014
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ yada değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- Teminat vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi GeçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer DüĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi GeçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer DüĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
ĠliĢkili
ĠliĢkili
Diğer
taraf
Diğer taraf
taraf
taraf
357.339
-
357.339
-
Bankalardaki
Mevduat
180.017.981
-
8.472.520
180.017.981
-
162.221.106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.472.520
-
17.796.875
17.796.875
-
-
-
(333.324)
333.324
-
-
-
Dipnot
Dipnot
108.963.528
7
7-8-25
7
7
-
108.963.528
-
4
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 44
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
ĠliĢkili
ĠliĢkili
Diğer
taraf
Diğer taraf
taraf
taraf
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
862.968
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ yada değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- Teminat vs. ile güvence altına alınmıĢ kısmı
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi GeçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer DüĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi GeçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer DüĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
-
862.968
-
Bankalardaki
Mevduat
210.665.449
-
554.585
210.665.449
-
201.358.449
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.307.000
9.307.000
-
-
-
(333.324)
333.324
-
-
-
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ alacakların yaĢlandırması aĢağıdadır:
Alacaklar
Ticari
Diğer
Banka
30 Haziran 2014
Alacaklar
Alacaklar
Mevduatı
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
16.017.188
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
1.779.687
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ
-
189.770.018
-
7
554.585
-
7-8-25
189.770.018
-
7
7
Türev
Araçlar
-
Diğer
-
Teminat, vs ile güvence altına
alınmıĢ kısmı
17.796.875
-
-
-
-
31 Aralık 2013
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiĢ
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiĢ
Alacaklar
Ticari
Diğer
Alacaklar
Alacaklar
8.376.300
930.700
-
Banka
Mevduatı
-
Türev
Araçlar
-
Diğer
-
Teminat, vs ile güvence altına
alınmıĢ kısmı
9.307.000
-
-
-
-
Dipnot
Dipnot
Alacaklara iliĢkin yapılan değer düĢüklüğü çalıĢmasında alacak yaĢlandırma çalıĢmalarından ve Grup yönetiminin
alacakların tahsil edilebilirliğine iliĢkin öngörülerinden faydalanılmıĢtır.
4
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 45
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
h) Likidite risk yönetimi
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalıĢmaktadır.
Likidite riski tabloları
Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi iĢlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının eriĢilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
AĢağıdaki tablo, Grup‟un türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade dağılımını
göstermektedir.
30 Haziran 2014
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
SözleĢme Uyarınca Vadeler
Banka Kredileri
Borçlanma Senedi Ġhraçları
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
SözleĢme
Defter Uyarınca Nakit
Değeri
ÇıkıĢlar
Toplamı
91.090.630
95.018.316
154.385.456
154.794.746
10.178.865
10.178.865
255.654.951
259.991.927
1-5 yıl
arası
5 yıldan
uzun
32.653.028
99.205.333
10.178.865
31.756.129 30.609.159
55.589.413
-
-
142.037.226
87.345.542 30.609.159
-
3 Aydan
Kısa
3-12 ay
arası
Türev Finansal Yükümlülükler
SözleĢme Vadeleri
Türev Nakit GiriĢleri
Türev Nakit ÇıkıĢları
Türev Finansal
Yükümlülükler
Defter Değeri
SözleĢme Uyarınca
Nakit ÇıkıĢlar Toplamı
3 Aydan
Kısa
3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
arası arası
uzun
5.850.115
(5.903.436)
5.850.115
(5.903.187)
5.850.115
(5.903.187)
-
-
-
(53.321)
(53.072)
(53.072)
-
-
-
31 Aralık 2013
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
SözleĢme Uyarınca Vadeler
Banka Kredileri
Borçlanma Senedi Ġhraçları
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
SözleĢme
Defter Uyarınca Nakit
Değeri
ÇıkıĢlar
Toplamı
114.550.677
120.331.656
137.418.786
137.915.285
6.329.131
6.329.131
258.298.594
264.576.072
1-5 yıl
arası
5 yıldan
uzun
55.656.979
79.479.863
6.329.131
33.066.123 31.608.554
58.435.422
-
-
141.465.973
91.501.545 31.608.554
-
3 Aydan
Kısa
3-12 ay
arası
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 46
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 28- FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Türev Finansal Yükümlülükler
SözleĢme Vadeleri
Türev Nakit GiriĢleri
Türev Nakit ÇıkıĢları
Türev Finansal
Yükümlülükler
Defter Değeri
SözleĢme Uyarınca
Nakit ÇıkıĢlar Toplamı
12.610.505
(12.622.795)
13.392.329
(12.676.565)
(12.290)
715.764
3 Aydan
Kısa
3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
arası arası
uzun
10.886.020
2.506.309
(10.092.445) (2.584.120)
793.575
(77.811)
-
-
-
-
DĠPNOT 29- FĠNANSAL ARAÇLAR
(Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düĢünmektedir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grup‟un finansman bölümü finansal piyasalara eriĢimin düzenli bir Ģekilde sağlanmasından ve Grubun faaliyetleri ile ilgili
maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski
(döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım riskini kapsar.
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aĢağıdaki Ģekilde belirlenir;
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülüklerin, benzer varlık ve yükümlülüklerin aktif piyasalardaki iĢlemler
sonucu oluĢan borsa fiyatları üzerinden değerlenmesidir.
Ġkinci seviye : Finansal varlık ve yükümlülüklerin , ilgili varlık yada yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa
fiyatından baĢka doğrudan veya dolaylı olarak piyasada gözlenebilen veriler esas alınarak hesaplanan fiyat
üzerinden değerlenmesidir.
Üçüncü seviye: Finasal varlık ve yükümlülüklerin, varlık yada yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunabilmesi için
piyasada gözlenebilir bir verinin olmaması halinde yapılan değerlemedir.
Türev Finansal Araçlar
Grup bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karĢı finansal riskten korunmak amacıyla zaman zaman
niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz iĢlem sözleĢmelerini kullanmaktadır.
30 Haziran 2014
Varlık
Yükümlülük
Net
Seviye 1
-
Seviye 2
5.850.115
(5.903.187)
(53.072)
Seviye 3
-
Toplam
5.850.115
(5.903.187)
(53.072)
31 Aralık 2013
Varlık
Yükümlülük
Net
Seviye 1
-
Seviye 2
13.392.329
(12.676.565)
715.764
Seviye 3
-
Toplam
13.392.329
(12.676.565)
715.764
türev ürün
Grup‟un 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 1.030.000 Avro karĢılığı 1.383.295 Amerikan Doları Vadeli Döviz Alım
SözleĢmesi, 800.000 Avro karĢılığı 110.344.000 Japon Yeni Vadeli Döviz Alım SözleĢmesi ve 287.868 Amerikan Doları
karĢılığı 210.000 Avro Vadeli Döviz Alım SözleĢmesi bulunmaktadır. Bu sözleĢmelere iliĢkin olarak 53.072 TL gider
tahakkuku konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 47
SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ 30 HAZĠRAN 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
DĠPNOT 29- FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Türev Finansal Araçlar (Devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.330.000 Avro karĢılığı 1.775.725 Amerikan Doları Vadeli Döviz Alım SözleĢmesi,
4.526.250 Türk Lirası karĢılığı 225.000.000 Japon Yeni Vadeli Döviz Alım SözleĢmesi ve 4.191.000 Türk Lirası karĢılığı
2.000.000 Amerikan Doları Vadeli Döviz Alım SözleĢmesi bulunmaktadır. Bu sözleĢmelere iliĢkin olarak 715.764 TL gelir
tahakkuku konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
DĠPNOT 30- RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Raporlama tarihinden sonra meydana gelen açıklama gerektirecek önemli bir husus bulunmamaktadır.
Download

30 Haziran 2014 Tarihli Konsolide Finansal