2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU SONUÇLARI
Tablo 1: GAZETECĠLĠK 2.SINIF
Sıra No
Adı Soyadı
Bölümü
1)
Salih
DEMĠRAY
2)
Ali Ġhsan
TERZĠ
Gazetecilik
(Birinci
Öğretim)
Gazetecilik
(Birinci
Öğretim)
BaĢvurduğu
Sınıf
2.sınıf
Not
LYS
Ortalaması Sonucu
3.46
Sonuç
2.sınıf
2,41
ASĠL
ASĠL
Tablo 2: HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK 2.SINIF
Sıra No
1)
Adı Soyadı
Bölümü
Çağkan ÇEVĠK
2)
Zehra Esra ÇETĠN
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Birinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Birinci
Öğretim)
BaĢvurduğu Not
LYS
Sınıf
Ortalaması Sonucu
2.sınıf
2,68
Sonuç
2.sınıf
ASĠL
2,52
354,
23627
ASĠL
Tablo 3: RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 2.SINIF
Sıra No
Adı Soyadı
Bölümü
1)
Sezgin
KAYA
2)
BarıĢ
Ġsmet
ERÇELĠK
Radyo
Televizyon
ve Sinema
Radyo
Televizyon
ve Sinema
BaĢvurduğu Not
Sınıf
Ortalaması
2.sınıf için
2,55
baĢvuru
LYS
Sonucu
2.sınıf için
baĢvuru
200,88772
2,53
Sonuç
ASĠL
GEREKLĠ
KOġULLAR
SAĞLANMADI
Tablo 4: HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK 3.SINIF
Sıra No
1)
2)
Adı Soyadı
Bölümü
BaĢvurduğu Not
LYS
Sınıf
Ortalaması Sonucu
3.sınıf için
3.35
baĢvuru
Sefa
Halkla
PATTABANOĞLU ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Ġkinci
Öğretim)
Aslı ġAHĠN
Halkla
3.sınıf için
ĠliĢkiler ve
baĢvuru
Reklamcılık
(Birinci
Öğretim)
Sonuç
ASĠL
ASĠL
2,41
Tablo 5: YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU
Sıra No
1)
Adı Soyadı
Bölümü
Halil
Gazetecilik
KĠġEÇOK (Birinci
Öğretim)
BaĢvurduğu Not
Sınıf
Ortalaması
2.sınıf
3,18
LYS
Sonucu
Sonuç
ASĠL
MERKEZĠ YERLEġTĠRME PUANI ĠLE YATAY GEÇĠġ SONUÇLARI
Sıra No
1)
2)
3)
4)
Adı Soyadı
Bölümü
Halkla
ĠliĢkiler ve
Seyhan TOK
Reklamcılık
(Birinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Eren
Reklamcılık
KARABACAKOĞLU
(Ġkinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Serhan AKTAġ
Reklamcılık
(Birinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Sinan DEMĠR
Reklamcılık
(Birinci
Öğretim)
BaĢvurduğu Not
LYS
Sınıf
Ortalaması Sonucu
Sonuç
2.sınıf
328,40937
ASĠL
2.sınıf
297,06146
ASĠL
2.sınıf
326,58188
ASĠL
2.sınıf
329,77637
ASĠL
5)
Turgay KOCABAġ
6)
Yunus KILIÇ
Emel MUTLU
7)
8)
Hami ÖZER
9)
Mehmet Serkan
KABAKCI
10)
Zehra KOÇAK
11)
Eren
KARABACAKOĞLU
12)
ġevin KIRTAY
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Ġkinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Birinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Ġkinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Ġkinci
Öğretim)
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
(Ġkinci
Öğretim)
Gazetecilik
(Ġkinci
Öğretim)
Gazetecilik
(Ġkinci
Öğretim)
Gazetecilik
(Birinci
Öğretim)
2.sınıf
319, 52474
ASĠL
2.sınıf
327,39604
ASĠL
1.sınıf
335,30718
ASĠL
1.sınıf
298,48943
ASĠL
1.sınıf
296,82680
ASĠL
1.sınıf
287,52058
ASĠL
2.sınıf
297,06146
ASĠL
2.sınıf
321,49409
ASĠL
Yatay GeçiĢ hakkı kazanan öğrenciler 15-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Ģahsen gelerek kesin
kayıtlarını yaptıracaklardır.
Kayıt esnasında istenecek belgeler
1.
2.
3.
12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
Öğrenim ücreti makbuzu (Ġkinci Öğretimler için)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Download

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU