SAGLIK HIZMETI
ILISKILI ENFEKSIYON
SURVEYANSI
Dr. Erhan KABASAKAL
T.C. Saglik Bakanligi
Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu
2008 yılında kurulan UHESA, web tabanlı bir veri programıdır.
Özel Hastane
Kamu Hastaneleri
Üniversite Hastaneleri
Askeri Hastaneler
T.C.S.B.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Raporlama, Geri Bildirim
2
Ulusal Hastane Enfeksiyonları
Surveyans Agının Amacı
 Uluslararası standartlarda güncel HE sürveyans verilerinin
toplamak ve analizini yapmak,
 Yataklı tedavi kurumlarının kendilerine ait HE hızlarını takip
etmek,
 Ulusal, uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesine yardımcı
olmak,
3
UHESA Bünyesinde Veri Gönderimi Yapan
Hastaneler
2013
UHESA(tüm)
Hastaneler Toplam %100
(1413 )
UHESA 50>
%100
Sağlık Bakanlığı
%52,66
%57,16
Üniversite
%5,52
%8,14
Eğitim Araştırma
%5,03
%8,02
Özel Hastaneler
%36,45
%26,69
4
(873)
Hastane Enfeksiyonlarında Türkiye
 Ülkemizde 2008 yılı itibari ile tüm hastane verileri
ortak veri programı olan UHESA yazılımında
toplanmaya başlamıştır.
 Verilerin raporlanmasında ve uluslararası veriler ile
karşılaştırılabilmesi için kullanılan formüllerde
hasta günü esas alınmakta olup 1000 hasta günü
ya da 1000 araç kullanım günü için hesaplama
yapılmaktadır.
5
Sürveyans Analizi
 Temel olarak değerlendirmede kullanılan bir diğer
önemli ölçüt ise araç ilişkili enfeksiyon hızıdır.
 Bu hızın hesaplanmasında ise kullanılan araç günü
esas alınmaktadır.
Hız(Dansite)=
Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Sayısı
6
/ Santral Venöz Kateter Kullanım Günü X 1000
7
Dr.Erhan KABASAKAL
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde
Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
(2008-2013)
YIL
SVK günü
SVKĠ-KDE
Hız
2008
402352
2259
5,61
2009
584203
2928
5,01
2010
765805
3888
5,08
2011
962828
4730
4,91
2012
1113558
4885
4,39
2013
1288928
4934
3.83
8
%31
Santral Venöz Kateter İlişkili Kan
Dolaşımı Enfeksiyonu
2008-2013
6
5,61
5,01
5,08
4,91
5
4,39
3,83
4
hız
3
2
1
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hız (Dansite) =
9
Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Sayısı
/ Santral Venöz Kateter Kullanım Günü X 1000
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJĠK HEDEFLER
10
11
12
13
14
15
16
Dr.Erhan KABASAKAL
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde
Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu
(2008-2013)
YIL
ÜK günü
ÜKĠ ÜSE
Hız
2008
801186
4151
5,18
2009
1136216
4991
4,39
2010
1440582
6016
4,18
2011
1829019
7237
3,96
2012
2137053
7754
3,63
2013
2434070
7620
3,13
17
%39
Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem
Enfeksiyonu
2008-2013
6
5,18
5
4,39
4,18
3,96
4
3,63
3,13
hız
3
2
1
0
2008
2009
2010
2011
18
2012
2013
Hız(Dansite)=Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu Sayısı/ Üriner Kateter Kullanım Günü X 1000
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJĠK HEDEFLER
19
20
21
22
23
24
Dr.Erhan KABASAKAL
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde
Ventilatör Ġlişkili Pnömoni
(2008-2013)
YIL
Ventilatör günü
VĠP
Hız
2008
357340
6126
17,14
2009
529965
8146
15,37
2010
698902
9769
13,98
2011
908439
12060
13,28
2012
1070639
13033
12,17
2013
1219413
1241825
10,18
%40
Ventilatör Ġlişkili Pnömoni
2008-2013
18
17,14
15,37
16
13,98
14
13,28
12,17
12
10,18
10
hız
8
6
4
2
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
26
Hız(Dansite)=Ventilatör İlişkili Pnömoni Enfeksiyonu
Sayısı/ Ventilatör Kullanım Günü X 1000
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJĠK HEDEFLER
27
28
29
30
31
32
33
Dr.Erhan KABASAKAL
Antimikrobiyal Direnç Takibi Amacıyla UHESA Veri
Programında Takip Edilen Mikroorganizmalar
 VRE (Vank.Dir.Ent)
 MRSA(Met.Dir.Sat.Aer.)
 MRKNS(Koag.Neg.Met.Dir.Staf)
 E.Coli suşlarında ESBL(Gen.Spek.Beta.Laktamaz)
 Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL
 Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii
 Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa
 Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii
34
Hastane Enfeksiyonlarında
VRE (2008-2013)
25
21,23
20
17,17
17,17
15
11,2
HIZ
10
5,4
6,1
2008
2009
5
0
2010
2011
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test 35edilen izolat sayısı X 100
Hastane Enfeksiyonlarında
MRSA (2008-2013)
60
58,9
58,5
58
55,3
56
53,8
53,4
54
52
HIZ
49,37
50
48
46
44
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test 36edilen izolat sayısı X 100
Hastane Enfeksiyonlarında
MRKNS (2010-2013)
76
75,74
75,5
75
74,72
74,58
74,5
74
73,5
73
HIZ
73
72,5
72
71,5
2010
2011
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test 37edilen izolat sayısı X 100
Hastane Enfeksiyonlarında
E.Coli suşlarında ESBL
(2008-2013)
60
50
40
43,4
44,56
46,01
48,83
40
33,2
30
HIZ
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test 38edilen izolat sayısı X 100
Hastane Enfeksiyonlarında
Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL
(2008-2013)
60
47,5
50
40
50,61
45,8
49,69
44,56
40
30
HIZ
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test 39edilen izolat sayısı X 100
Hastane Enfeksiyonlarında
Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa
(2008-2013)
40
34,01
35
30
30,1
33,91
35,36
31,1
28,5
25
20
HIZ
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test 40edilen izolat sayısı X 100
Hastane Enfeksiyonlarında
Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii
(2008-2013)
90
76,29
80
77,36
78,26
69
70
62,8
60
50
47
HIZ
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test 41edilen izolat sayısı X 100
Hastane Enfeksiyonlarında
Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii
(2012-2013)
7
5,81
6
5
4,53
4
hız
3
2
1
0
2012
2013
Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X 100
42
43
Dr.Erhan KABASAKAL
Türkiye Cerrahi Profilaksi Uygunluk/Uygunsuzluk
(2008-2013)
(Programda Veri Girişi Olan Klinikler Ġçin)
80
73,63
70
70,57
69,83
66,9
64,52
65,91
60
50
40
30
26,37
29,43
33,1
30,17
35,48
34,09
UYGUNSUZ
20
10
0
2008
2009
2010
UYGUN
2011
44
2012
2013
Ameliyat uhesa Tanımlama
kodu
347
Ameliyat Ağırlıklı
Sayısı
Ortalam
a
4454
7,8
KEND
Karotid endarterektomi
0
117
0,0
Ventriküler şant
95
1427
6,7
MEMEPRO
Meme protezi
0
206
0,0
İB
İnce barsak cerrahisi
45
922
4,9
SPLE
Splenektomi
0
46
0,0
AAA
Abd.Aort Anevrizması Onarımı
1
28
3,6
TRVP
0
102
0,0
GAST
Gastrik cerrahi
71
2051
3,5
TİRO
3
5226
0,1
XLAP
Laparotomi
70
2086
3,4
Transvezikal
prostatektomi
Tiroid ve/veya parotiroid
cerrahisi
KRAN
Kraniyotomi
218
6944
3,1
4
3325
0,1
HİST
Histerektomi
504
17139
2,9
BİLİ
Safra- KC- pankreas cerrahisi
73
2546
2,9
DPRO
Transuretral
prostatektomi
Diz protezi
287
215061
0,1
OVER
Over cerrahisi
4
1955
0,2
FÜZN
Spinal füzyon
73
3107
2,3
HER
Herni (fıtık) onarımı
99
47385
0,2
AMPU
Ekstremite amputasyonu
6
268
2,2
KBGGB
Koroner bypass cerrahisi
(göğüs ve bacak ins. ile yapılan)
658
30894
2,1
PİL
Pil cerrahisi
2
771
0,3
PROS
Prostatektomi
12
4136
0,3
KOLL
Kolesistektomi
167
49205
0,3
BT
Böbrek transplantasyonu
24
1130
2,1
VHİS
Vajinal histerektomi
5
1194
0,4
BOYUN
Boyun Cerrahisi
14
760
1,8
CSEC
Sezeryan seksiyonu
796
187579
0,4
KPRO
Kalça protezi
258
17281
1,5
TORA
Torasik cerrahisi
116
8000
1,5
REK
Rektal cerrahi
22
4669
0,5
REKONS Reimplantasyon cerrahisi
7
530
1,3
LAMİ
Laminektomi
157
22665
0,7
PCNL
Perkütan nefrolitotomi
7
934
0,7
AVF
Arteriyovenöz Fistül Açılması
4
322
1,2
NEFR
Böbrek cerrahisi
20
1679
1,2
APPEN
Appendektomi
74
9574
0,8
PVBC
Periferik vasküler bypass cerrahisi
18
1640
1,1
MEME
Meme cerrahisi
42
4879
0,9
KBGG
12
1344
0,9
KARD
Kardiyak cerrahi
56
5736
1,0
FİKS
Kırığın açık fiksasyonu
160
16454
1,0
Koroner arter bypass
cerrahisi (sadece göğüs
insziyonu ile yapılan)
Ameli.
Kodu
Tanımlama
CAE
Sayısı
KOLO
Kolon cerrahisi
VSHN
TURP
45
CAE sayısı
Ameliyat sayısı Ağırlıklı genel
ortalama
46
TRVP
SPLE
MEMEPRO
KEND
TİRO
TURP
DPRO
OVER
HER
PİL
PROS
KOLL
VHİS
CSEC
REK
LAMİ
PCNL
APPEN
MEME
KBGG
FİKS
KARD
PVBC
NEFR
AVF
REKONS
TORA
KPRO
BOYUN
BT
KBGGB
AMPU
FÜZN
BİLİ
HİST
KRAN
XLAP
GAST
AAA
İB
VSHN
KOLO
CAE HIZLARI-2013
HIZ %
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
CAE HIZLARI-2013
Hızı 1 den büyük Olanlar
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
47
YENİ PROGRAM İHTİYACI
 Eski yazılımın zamanla bazı ihtiyaçlara cevap verememesi ve
sorunlar çıkarması revizyonunun da mümkün olmaması
nedeniyle yeni program yazılması kaçınılmaz hale gelmişti.
 Amaç veri
yükseltmek,
güvenliği
ve
veri
güvenilirliği
 Bu nedenle yeni yazılım için çalışmalar başladı.
48
seviyelerini
YENİ YAZILIM
 Web tabanlı ve kullanıcı dostu.Programı bilgisayara kurmadan k.adı ve şifre
ile girebilme
 Kağıt kullanımı minimumda hatta kağıtsız sistemi hedefliyoruz. Tablet
kullanılacak ve tablette doldurulan dijital formlar ara bellekte belirli süre
bekleyecek ve düzeltme yapılabilecek.
 Uyarı-alarm sistemi (SMS bankası mevcudiyeti) planlandı.Salgın vs gibi
alarmlar için algoritma çerçevesinde ilgilileri eşik değer aşılınca SMS ile
uyaracak.
 Otomatik istatistiki analizler yapabilen,uluslararası,ulusal ve bölgesel
raporlamaları otomatik yapabilecektir.
 Kullanıcı ve sağlık yöneticisi arayüzü49farklı planlandı.
YENİ YAZILIM
 Otomatik geri bildirim raporlaması yapabilecek,
 Veri güvenliği için bakanlığın diğer sistemlerini kullanan(ÇKYS
üzerinden kullanıcı teyid etme,mernis ile kişi senkronizasyonu) ve SMS
ile otomatik kullanıcı-şifre tanımlıyacak,
 Mobil arayüzler (İOS ve Android-GSM arayüzü)
 Yakın gelecekte Hastane Bilgi Sistemlerine bağlanabilecektir.
 Yakın gelecekte Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu ile senkronize olabilecek,
İTS deki antibiyotik takip sistemine bağlanması da öngörülerek
hazırlanmıştır.
50
Sabrınız için
teşekkürler.
[email protected]
Dr.Erhan KABASAKAL
Download

2008-2013