2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ 2014
GİRİŞ
Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek
azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların toplumsal ve
siyasal sorunları tetiklemesi gibi pek çok sebep, bugün bütün ülke yönetimlerini
kaynakların, özellikle kamu kaynaklarının daha etkili kullanımı konusunda yeni
arayışlara, yeni uygulamalara yöneltmektedir.
Kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanması açısından etkili,
ekonomik, verimli ve şeffaf bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması
ihtiyacı, bu durumun bir sonucudur.
Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile stratejik yönetim ve performans
yönetimi sistemine geçilmiş, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ana
amacı, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak, kamu
mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak, kamu mali
yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli, etkin bir yapıya kavuşturmaktır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, kamu
hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe
uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları
ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi
amacına yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık
bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.
Buna göre, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin,
sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna
kadar “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuna
duyurmaları gerekmektedir.
Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu
ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu
nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Kurumumuz “2011 Yılı Kurumsal
Mali Durum ve Beklentiler Raporu” bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler
ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine
sunulmuştur.
2
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bakanlığımıza 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam
2.529.593.000,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin
921.975.410,47 TL’si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama Bakanlık
bütçesinin % 36,45’ine tekabül etmektedir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
Personel Giderleri
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME (TL)
HARCAMA ORANI
(%)
1.017.133.000,00
542.456.893,65
53,33
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi
Giderleri
218.961.000,00
116.439.416,79
53,18
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
175.042.000,00
73.293.533,27
41,87
32.635.000,00
20.470.142,00
62,72
1.065.376.000,00
167.717.620,64
15,74
20.446.000,00
1.597.804,12
7,81
2.529.593.000,00
921.975.410,47
36,45
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
TOPLAM
Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere
ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.
I.1. PERSONEL GİDERLERİ
Bakanlık bütçesine Personel Giderleri için toplam 1.017.133.000,00 TL ödenek
tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 542.456.893,65 TL’si yılın ilk yarısında
harcanmıştır. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç
ödeneğinin %53,33’üne tekabül etmektedir.
3
Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı
AÇIKLAMA
Memurlar
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME (TL)
HARCAMA ORANI
(%)
958.704.000,00
513.923.938,06
53,61
3.686.000,00
422.927,66
11,47
45.422.000,00
22.874.493,49
50,36
Geçici Personel
9.100.000,00
4.978.707,07
54,71
Diğer Personel
221.000,00
256.827,37
116,21
1.017.133.000,00
542.456.893,65
53,33
Sözleşmeli Personel
İşçiler
TOPLAM
I.2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Bakanlık bütçesine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için
toplam 218.961.000,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin
116.439.416,79 TL’si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin
%53,18’ine tekabül etmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı
AÇIKLAMA
Memurlar
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME (TL)
HARCAMA ORANI
(%)
207.817.000,00
111.145.240,95
53,48
684.000,00
255.387,82
37,34
İşçiler
8.776.000,00
4.260.275,70
48,54
Geçici Personel
1.684.000,00
778.512,32
46,23
Diğer Personel
0,00
0,00
0,00
218.961.000,00
116.439.416,79
53,18
Sözleşmeli Personel
TOPLAM
4
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Bakanlık bütçesine Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 175.042.000,00 TL
ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 73.293.533,27 TL’si yılın ilk
yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis
edilen başlangıç ödeneğinin %41,87’sine tekabül etmektedir.
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
AÇIKLAMA
Üretime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME (TL)
HARCAMA ORANI
(%)
42.000,00
63.033,90
150,08
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme
99.988.000,00
32.838.139,28
32,84
Yolluklar
18.762.000,00
11.360.367,24
60,55
Görev Giderleri
1.305.000,00
10.188.068,72
780,69
Hizmet Alımları
40.922.000,00
13.526.088,76
33,05
1.110.000,00
324.741,83
29,26
12.186.000,00
4.819.224,16
39,55
727.000,00
173.869,38
23,92
175.042.000,00
73.293.533,27
41,87
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul Mal, Gayri maddi
Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve
Onarım Giderleri
TOPLAM
I.4. CARİ TRANSFERLER
Bakanlık bütçesine Cari Transferler için toplam 32.635.000,00 TL ödenek
tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 20.470.142,00 TL’si yılın ilk yarısında
harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin
%62,72’sine tekabül etmektedir.
Cari Transferlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı
AÇIKLAMA
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME (TL)
HARCAMA ORANI
(%)
Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan
Transferler
14.810.000,00
3.795.534,74
25,63
Yurtdışına Yapılan
Transferler
17.825.000,00
16.674.607,26
93,55
TOPLAM
32.635.000,00
20.470.142,00
62,72
5
I.5. SERMAYE GİDERLERİ
Bakanlık bütçesine Sermaye Giderleri için toplam 1.065.376.000,00 TL ödenek
tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 167.717.620,64 TL’si yılın ilk yarısında
harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç
ödeneğinin % 15,74’üne tekabül etmektedir.
Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı
AÇIKLAMA
Mamul Mal Alımları
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
Gayrimenkul Sermaye
Üretim Giderleri
Gayrimenkul Büyük
Onarım Giderleri
Diğer Sermaye Giderleri
TOPLAM
HARCAMA ORANI
(%)
38.569.000,00
1.427.158,55
3,70
105.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.950.080,44
29,50
928.821.000,00
158.518.225,39
17,07
8.500.000,00
403.134,11
4,74
79.381.000,00
4.419.022,15
5,57
1.065.376.000,00
167.717.620,64
15,74
Gayri Maddi Hak Alımları
Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırma Giderleri
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME (TL)
I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ
Bakanlık bütçesine Sermaye Transferleri için toplam 20.446.000,00 TL ödenek
tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 1.597.804,12 TL’si yılın ilk yarısında
harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Transferleri için tahsis edilen başlangıç
ödeneğinin % 7,81’ine tekabül etmektedir.
Sermaye Transferlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı
AÇIKLAMA
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME (TL)
HARCAMA ORANI
(%)
Yurtiçi Sermaye
Transferleri
15.846.000,00
98.061,14
0,62
Yurtdışı Sermaye
Transferleri
4.600.000,00
1.499.742,98
32,60
20.446.000,00
1.597.804,12
7,81
TOPLAM
6
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(TL)
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE TEMMUZARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
II.1. BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ
2013-2017 Stratejik Planımızda da yer aldığı üzere nihai amacımız “Hakkaniyetli
şekilde halkımızın sağlık düzeyini korumak ve iyileştirmek”tir. Bu kapsamda
Bakanlık; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin
azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin
yürütülmesi, uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin
önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık
hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi
maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler
ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka
ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi, insan gücünde ve maddî kaynaklarda
tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli
dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek
suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması
ve kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık
kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak
sağlık sistemini yönetmekte ve politikaları belirlemektedir.
7
II.2 BİRİM FAALİYETLERİ
DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Bakanlığımız Sağlık Denetçilerine ve diğer tüm memurlarına yönelik olarak
23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Yalova Termal Tesislerinde “Bilgi Teknoloji
ve Denetim” konulu Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir.
• Bakanlığımızca 2008 yılında Performans Denetim Rehberi hazırlanarak, takip
eden yıllarda kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sırasıyla;
• Aile Hekimliği Uygulaması,
• Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Yönetimi ile Uzmanlık Eğitimi ve Araştırma
Faaliyetleri,
• Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin faaliyetleri,
• Hastane Acil Servis Hizmetleri, konularında başarılı performans denetimleri
yapılmıştır.
• 2014 Yılı Performans Denetimi Çalışmaları kapsamında; daha önce hazırlanan
Performans Denetim Rehberinin güncellenmesi ve riskli bir alanda performans
denetimi yapmak üzere kurum ve kuruluşlar tanınarak, potansiyel denetim
konularının belirlenmesi ve önemlilik sırasına göre muhtemel denetim
konularının seçilerek her bir muhtemel denetim konusu için çalışma teklifi
hazırlanması şeklindeki konu seçimi süreci çalışmaları tamamlanmıştır.
• Daha önce hazırlanan “Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Rehberleri” 2014
yılında güncellenip “112 Acil Sağlık Hizmetleri Rehberi oluşturulup, Bakanlığımız
ilgili birimlerinin görüşlerine gönderilmiştir.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Sağlık Müdürlüğü ve Özel Hastane Rehberleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Rehberi doğrultusunda 20 ilde denetimler yapılacaktır.
• Bakanlığımızca mevcut bilgi sisteminden e-denetim çerçevesinde nasıl
yararlanılacağı hususunda bir çalışma yapılacaktır.
• Denetim hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir.
8
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• 2014 Yılı Haziran ayı sonuna kadar kurum içi naklen atama kurası, SHÇEK
kurası, 1. ve 2. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası, 1. Dönem (Şubat
Ayı) eş durumu kurası, 55, 56 ve 57 nci dönem devlet hizmeti yükümlülüğü
kurası, 55, 56 ve 57 nci dönem devlet hizmeti yükümlülüğü mazeret durumu (eş
ve sağlık) kurası, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu birimlerinde 4924 Sayılı
Kanuna tabi sözleşmeli olarak çalışmakta iken pozisyonları iptal edilen tabip ve
uzman tabip personelin yerleştirme kurası, 2014-3 KPSS ile Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu kadrolarına yerleşen adayların il içi yerleştirme kurası yapılmıştır.
• Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi gereği, 81 İl Sağlık
Müdürlüklerinden alınan “Yıllık Faaliyet Raporu’’ Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğine gönderilmiştir.
• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinesinde yapılan, CMX-2014 Nato
Kriz Yönetimi Tatbikatı” nın hazırlıkları birimimizin koordinesinde yapılmıştır.
• İKOS (İhtiyaç Kriterleri Doküman) projesi ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.
• İl Sağlık Müdürlükleri ile ilgili yapılması gereken Sabotajlara Karşı Koruma
Planlarının takibi yapılmıştır.
• Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının uzman personel ihtiyacına binaen sağlık
uzman yardımcılığı için yarışma sınavı açılmış ve kazananların kadro tahsis
işlemleri başlatılmıştır.
• Bilgi edinme kanallarından; Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER)=2984,
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM )=303, Sağlıkta Buluşma Noktasına
(SBN)=18 ve Bilgi Edinme Birimine 339 olmak üzere toplam 3644 adet başvuru
gerçekleşmiş ve gerekli işlemler yapılarak sonuçlandırılmıştır.
• 24-28 Şubat 2014 tarihleri arasında 161 Genel Müdürlüğümüz personeline
“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu hizmet içi eğitim
verilmiştir.
• 17-21 Mart 2014 ve 24-28 Mart 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız personeline
Mali Mevzuat ve Uygulamaları” konulu eğitim verilmiştir.
• 14-15 Nisan 2014 ve 17-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız ve Bağlı
Kuruluşları personeline “Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları” konulu hizmet içi
eğitim verilmiştir.
• 5-7 Mayıs 2014 ve 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız personeline
“Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı” konulu hizmet içi eğitim verilmiştir.
•17-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz personeline
“Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu hizmet içi eğitim verilmiştir.
9
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• 2014 yılı için temizlik, güvenlik, araç kiralama, personel servis hizmeti, akaryakıt,
elektrik enerjisi, yemekhane servis elemanı alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.
• Planlanan kuraların kanun, yönetmelik, tebliğ doğrultusunda ilan, inceleme,
çekiliş ve sonuçlandırma iş ve işlemleri yapılacaktır.
• 2014 Yılı içerisinde 3359 Sayılı Kanuna eklenen 5371 Sayılı Kanun gereğince 2
(iki) ayda bir gerçekleştirilen 58-59-60 dönem devlet hizmeti yükümlülüğü ve (eş
ve sağlık ) mazeretleri kuraları gerçekleştirilecektir.
• Kurumlar arası, açıktan atama, istifa sonrası (yeniden) açıktan atama, Eylül
dönemi yer değiştirme suretiyle atanma kuraları gerçekleştirilecek olup, diğer
kuraların da çekiliş ve sonuçlandırma işlemleri yapılacaktır.
• Kadrosu Genel Müdürlüğümüzde olup Bakanlık adına Tıpta Uzmanlık Sınavı
(TUS) kazanan tabiplerin üniversiteye görevlendirmeleri yapılacaktır.
• KPSS 2014/1 sonucu yerleşen diğer sağlık personelinin ataması yapılacaktır.
• 2013 yılı Ağustos, Ekim ve Aralık celp dönemlerine ait bakaya kalan personelin
işlemleri gerçekleştirilecektir.
• Ekim ayı içerisinde Kurum İdari Kurul toplantısı yapılacaktır.
• Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarda
dolu boş kadro değişikliği çalışmaları yapılacaktır.
• Bakanlığımız personel kadrolarına ait bilgilerin Devlet Personel Başkanlığı ve
Maliye Bakanlığı sistemine girişi yapılacaktır.
2014 Eylül ayı içerisinde “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Personeli Atama Projeksiyonlarını Değerlendirme” ve “Yönetim Becerileri”
konulu hizmet içi eğitimlerin yapılması planlanmaktadır.
10
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• 2014 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
• Bakanlığımız 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve
Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli hazırlanmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.
• Bakanlığımızın 2013 Yılı yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama
sonuçları Mart ayı içerisinde Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma
Bakanlığı’na gönderilmiştir.
• Bakanlığımız 2015-2017 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir.
• Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan
ödeneklerin raporlanması çalışmaları yürütülmüştür.
• Bakanlığımız 2014 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar hazırlanarak
aylar itibariyle Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.
• İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre revizyon
çalışmaları yapılmıştır.
• İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye bütçe işlemleri gerçekleştirilmiştir.
• İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarına ilişkin inceleme ve raporlama
faaliyetleri yapılmıştır.
• Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu
mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsis
işlemleri yapılmıştır.
• Bakanlık merkez ve İl Sağlık Müdürlüklerine, tereddüde düşülen konularda
görüş verilmiştir.
• Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep
edilen yasaklama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
• Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci
maddesinin “ı” bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli
işlemler yapılmıştır.
• Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali durumlarına
ilişkin raporlar hazırlanmış, uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik
düzenlemeler yapılmıştır.
11
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen iç kontrol ve ön
mali kontrole ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
• Ekonomi Koordinasyon Kurulu tedbirlerin gerçekleşme durumları takip edilmiş
ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
• 2014 yılı global bütçe gerçekleşmelerine ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır.
• Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ile kamu sağlık harcamaları aylık olarak
takip edilmiştir.
• Bakanlığımız 2013 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıkları koordine edilmiş
ve Nisan ayı sonunda kitabın baskı işlemi tamamlanarak kurum ve kuruluşlara
gönderilmiştir.
• 2013 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu kitabının İngilizce çevirisi tamamlanarak
basıma hazır hale getirilmiş ve Mayıs ayı içinde kurum ve kuruluşlara dağıtımı
yapılmıştır.
• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların yeniden yapılandırılması sonucu
Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatlarına İdare Birim Kimlik Kodları yeniden
düzenlenerek hem Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde
Devlet Teşkilatı Veri Tabanında (DTVT) hem de http://www.sgb.saglik.gov.tr/
internet sayfasında yayınlanmıştır. Birimlerin başkanlık isimlerinde yapılan
değişiklikler ile yeni kurulan başkanlıklara resmi yazışma kodu verilmesi ile ilgili
güncellemeler sisteme yansıtılmaktadır.
• Başbakanlık tarafından kamu kurumlarında sunulan tüm hizmet ve faaliyetlerin
adlandırılması, tanımlanması ile ilgili işlemler için geliştirilen “Hizmet Envanteri
Veri Tabanı (HEVT)”; kurumlar tarafından resmi yazışmaların ‘sayı bölümünde’
kullanılan haberleşme kodları ile ilgili işlemler için geliştirilen, “Devlet Teşkilatı
Veri Tabanı (DTVT)” ve kamu hizmetlerinin sunumunda girdi olarak kullanılan,
sonucunda ise çıktı olarak üretilen verilerin hizmet ve belge bazında neler
olduğunun tespit edilmesi amacıyla geliştirilen “Kamu Veri Envanteri (KVE)”
uygulama projeleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
• Bakanlık Birimleri ve Bağlı Kuruluşların 2014 Yılı Programında yer alan ve
sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumlarıyla ilgili 1. Dönem (Ocak,
Şubat ve Mart) izleme raporu Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olup, 2. Dönem
(Nisan, Mayıs ve Haziran) raporu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
• İl Özel İdarelerine aktarılan ödenekler ile gerçekleşen harcamaların takibi
amacıyla Ödenek Takip Sistemi’nin geliştirilmesine devam edilmiştir.
• Bakanlık 2013-2017 Stratejik Planının izlenme ve değerlendirmesine yönelik
oluşturulan programın geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
12
• Kalkınma Bakanlığı tarafından Bakanlıkların il düzeyinde yürütmüş oldukları
faaliyetlere ilişkin göstergeler ile yatırım ve projelerinin gelişme performansını
izlemek için istenen Bakanlığımız 2002-2014 yılı sağlık göstergeleri ve yatırım
verileri konsolide edilmiştir.
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Bakanlığımızın 2015 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren
bütçe teklifi, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan politika
önceliklerine göre hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na, yatırım teklifi ise Kalkınma
Bakanlığına gönderilecektir.
• İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminin İl Sağlık Müdürlüklerine göre güncellenmesi
ve verilerin toplanması, işçi artırımı taleplerinin buna göre değerlendirilerek
sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
• İl Sağlık Müdürlüklerinin 2014 yılı bütçe aktarma ve ek bütçe işlemleri
gerçekleştirilecek, 2015 yılı döner sermaye bütçeleri hazırlanacaktır.
• İl Sağlık Müdürlüklerinin mali durumlarına ilişkin inceleme ve raporlama
faaliyetlerine devam edilecektir.
• Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu
mensuplarına sunulan hizmet karşılığı olan ödeneklerin planlama ve tahsisine
devam edilecektir.
• Döner sermayeli işletmelerin gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili olarak talep
edilen yasaklama işlemlerine devam edilecektir.
• Döner sermayeli işletmelerimizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci
maddesinin “ı” bendi uyarınca gelen izin talepleri değerlendirilerek gerekli
işlemler yapılmaya devam edilecektir.
• Eylül ayı içerisinde 2015-2017 yılları İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye
Bütçelerinin Hazırlanması ve Mali Mevzuata yönelik eğitim gerçekleştirilecektir.
• Bakanlığımız iç kontrol sistemi çalışmaları koordine edilecektir.
• Ekonomi Koordinasyon Kurulunca belirlenen tedbirlerin gerçekleşme
durumları takip edilecektir.
• 2014 yılı global bütçe gerçekleşmeleri aylık olarak takip edilerek; 2015 yılı
Global bütçe belirleme çalışmalarına başlanacaktır.
• Sosyal güvenlik sağlık harcamaları ve kamu sağlık harcamaları kitapçıkları
oluşturulmaya devam edecektir.
• Bakanlığımız 2014 Mali yılı İdare Faaliyet Raporu çalışmalarına Eylül ayında
başlanacaktır.
• HEVT ve KVE için gerekli kayıt işlemlerinin sisteme girilmesi ve onaylanması
ile ilgili süreç devam edecektir.
13
• İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi’nin geliştirilmesine devam edilecektir.
• Bakanlığımız 2014 yılı ilk altı ayına ilişkin sağlık göstergeleri ve yatırım verileri
konsolide edilecektir.
•2015-2017 yılı Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlar bütçe görüşmelerinin
koordinasyonu yapılacaktır.
• 2015 Performans Programı hazırlık çalışmalarına devam edilecektir.
• 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna
duyurulacaktır.
• Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan
ödenek raporu çalışmalarına devam edilecektir.
• Bakanlığımız 2014 yılı Kamu İdare Hesaplarına ilişkin dokümanlar aylık olarak
hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmeye devam edilecektir.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Bakanlığımız muhakemat hizmetleri kapsamında 677 idari ve 2.435 adli dava
ile 496 icra ve 308 haciz ihbarnamesi takibi yürütülmüş; değişik konularda
122 mütalaa verilmiştir. 5 Kanun Teklifi ve 11 Kanun Tasarısı ile 11 Tüzük, 39
Yönetmelik, 3 Tebliğ, 2 Genelge, 3 Yönerge ve 15 Standart Tasarısı Taslağı olmak
üzere toplam 89 adet mevzuat taslağı hakkında Bakanlık görüşü oluşturulmuş,
İcra müdürlüklerine 224 adet icra takibi yargılama gideri ile vekalet ücreti
ödenmiştir.
• Merkez ve taşra teşkilatındaki avukatlarca, her türlü dava ve icra takibi
ile muhakemat ve danışma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin takibi için
kullanılacak olan HUMOS (Hukuk Müşavirliği Otomasyon Sistemi) Mart ayı
itibariyle Müşavirliğimiz bünyesinde fiilen başlamıştır.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin
yürütülmesine devam edilecektir.
14
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Medya Takip Birimi, Medya İletişim Birimi, Sosyal Medya Birimi, Görüntüleme
ve Teknik Ekip Biriminin iş tanımları ve işleyişleri günün koşullarını karşılayacak
şekilde güncellenmiştir.
• Bakanlığımız faaliyetlerinin tüm illerimizde etkin bir biçimde duyurulabilmesi
ve iletişim stratejilerimizin belirlenmesi amacı ile 81 ilimizin basın sorumluları
için iki kez hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Devam eden medya ilişkileri güçlendirilecektir.
• Merkez ve taşra teşkilatı arasında güçlü ve etkin bir iletişim ağı kurulacaktır.
• Bakanlığımız faaliyetlerinin tüm illerimizde de etkin bir biçimde duyurulabilmesi
ve iletişim stratejilerimizin belirlenmesi amacı ile 81 ilimizin basın sorumluları
için düzenlenen eğitimin ikinci kısmı düzenlenecektir.
15
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Teşhis İlişkili Gruplar (TİG)
sistemine adaptasyonu, bilgilendirilmesi ve oluşan klinik kodlamacı ihtiyacının
karşılanmasına yönelik Klinik Kodlama Temel Eğitim ve Seminerleri
düzenlenmiştir. Bu kapsamda;
- 06-10 Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara’da toplam 100 katılımcıya 19.
ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi,
- 14 Şubat 2014 tarihleri arasında İzmir’de Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
Klinik Kodlama Temel Eğitimi,
- TİG eğitimlerinin kapsamı genişletilerek sağlık hizmetlerine yönelik eğitim
alan üniversite öğrencileri de eğitim sürecine dâhil edilerek, Bakanlığımız
ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle 04 Nisan 2014
tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik
“Teşhis İlişkili Gruplar Semineri”,
- 24-28 Mart 2014 tarihleri arasında özellikle Özel ve Üniversite hastanelerinde
oluşan klinik kodlamacı ihtiyacını gidermek adına 20. ICD-10 AM Klinik
Kodlama Temel Eğitimi,
- 09-13 Haziran 2014 tarihleri arasında 21. ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel
Eğitimi, verilmiştir.
• İHPA yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, ICD-10 AM (7.0) ve ARDRG (6.0) versiyonlarının lisansı 02 Nisan 2014 tarihinden itibaren süresiz satın
alınmıştır. Bu sayede güncel kodlama kuralları ve verileri ışığında uluslararası
DRG çalışmalarında önemli bir pozisyona gelinmiştir.
• Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerinden gelen TİG verilerinin istatistik ve
analiz çalışmaları da düzenli periyotlar halinde gerçekleştirilmiştir.
• TİG Sisteminde veri giriş programı, TİG panel sayfası ve web sayfamızda da
güncelleme ve yazılım geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Sistemin geliştirilmesi
adına klinik verilerle birlikte hekim ve branş bilgileri de sisteme dahil edilmiştir.
• 13-17 Ocak 2014, 17-21 Mart 2014 ve 09-13 Haziran 2014 tarihlerinde üç çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar sırasında Eskişehir, Bilecik ve Konya illeri ziyaret
edilmiş, kamu ve üniversite hastanelerinin klinik kalite verileri değerlendirmeleri
yapılmıştır. Değerlendirmeler sonrasında verilerin doğruluğunun sağlanması
için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
16
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• Yeni belirlenen katarakt ve kolorektal kanser olguları ile ilgili yeni çalışma
grupları oluşturulmuş ve klinik kalite indikatörleri belirlenmiştir. Klinik Kalite
ve hastalık olguları için klinik rehberler hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasının
ardından analizlerinin yapılıp hastanelere gönderilecek geri bildirim raporları
çalışmaları başlatılmıştır.
• 6 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) toplantısı, 20 adet Tıpta Uzmanlık Kurulu
Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonu
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
• Tıpta Uzmanlık Kurulu Elektronik Platformu (TUKEP) Yazılımı, hizmet alımı
yoluyla elde edilmiş ve gerek TUK, gerekse TUKMOS üyelerinin kullanımına
sunulmuştur.
• Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile ilgili
planlamalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) ile koordineli olarak, kontenjan planlamaları ise TUK bünyesinde
gerçekleştirilmiştir.
• Riskli görülen alanlara yönelik “Tıbbi Endikasyona Uygunluk Değerlendirmesi
(TEUD)” çalışmaları yapılmış olup, çalışmalar için yapılan ön hazırlık aşamalarında
ve çalışmaların yürütülmesinde Bakanlığımızın ilgili birimleri, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları ile iş birliği gerçekleştirilmiştir.
• Katarakt Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmasına 2013 yılında başlanmış olup;
ön hazırlık, değerlendirme formunun oluşturulması ve pilot çalışma aşamaları
tamamlanmıştır. Histerektomi Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmasına 2014
yılında başlanmış olup, ön hazırlık ve değerlendirme formunun oluşturulmasına
yönelik çalışmalar devam etmektedir. Lomber Disk Hernisi, Kolesistektomi ve
Diz-Kalça Protezi Operasyonlarına Yönelik TEUD çalışmalarına 2014 yılında
başlanmış olup, ön hazırlık ve değerlendirme formunun oluşturulması aşamaları
tamamlanmıştır. Pilot çalışmaları ise devam etmektedir. Miyokard Perfüzyon
Sintigrafisi Değerlendirmesine Yönelik TEUD çalışmasının bu yıl içerisinde
gerçekleştirilmesi planlanmış olup, ön hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
17
• Kaliteli, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunumuna engel olabilecek veya
beklenmeyen zararlara yol açabilecek durumların önceden tespit edilerek
gerekli tedbirlerin alınması amacıyla “Risk Odaklı İzleme ve Değerlendirme
Çalışmaları (ROİD)” yürütülmeye başlanmış olup, riskli görülen konulara
ilişkin risk kriterleri ve risk seviyelerinin belirlenmesi ile bu konulara yönelik
izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin planlanması düşünülmektedir. Bu
kapsamda “Katarakt Operasyonları”, “Radyoterapi İşlemleri”, “KVC Merkezleri
Tarafından Yapılan Tıbbi İşlemler” ile “Uygunsuz Antibiyotik Kullanımına Yönelik
ROİD çalışmaları” planlanmış olup, gerekli alt yapının oluşturulmasına yönelik
faaliyetlere devam edilmektedir.
• 12 Kan Bağış Merkezi 2013 yılında, 47 Kan Bağış Merkezi ise 2014 yılının ilk 6
aylık döneminde kalıcı olarak ruhsatlandırılmıştır. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon
Tıbbi Eğitimi; Bakanlığımız tarafından düzenlenen sertifikasyon eğitimi şeklinde
verilmektedir.
• 2 adet Terapötik Aferez Merkezi ruhsatlandırılmıştır.
• Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Yazılımı 13 Mart 2014 tarihinde tüm ülkede
kullanıma açılmıştır.
• Doku tipleme laboratuvarlarının mevcut durum tespiti yapılarak, tespit
edilen eksikliklerin giderilmesi ve laboratuvarlar arası standardizasyonun
sağlanmasına yönelik olarak 02-03 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da “Doku
Tipleme Laboratuvarları Standardizasyon Eğitimi” düzenlenmiştir.
• Tıbbi laboratuvar uzmanlık dernekleri temsilcilerinden oluşan Moleküler Tetkik
Çalışma Grubu kurulmuş ve tıbbi laboratuvar uzmanlık dallarına göre testlerin
ayrımı konusunda çalışmalar başlamıştır.
• Mevcut AMATEM ve ÇEMATEM sayılarının arttırılması çalışmaları kapsamında;
Erzurum, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa) Trabzon, Antalya, Şanlıurfa
illerinde AMATEM; Şanlıurfa, Adana, Ankara, İzmir, İstanbul (Anadolu), Samsun,
Antalya, Bursa, Elazığ, Manisa, Van ve Konya İllerinde ÇEMATEM Planlaması
yapılarak ilgili yerlere bildirilmiştir. Eskişehir, Tokat, Van İllerinde yerinde
denetimlerle AMATEM açılmıştır.
• Hastanelerdeki hasta hakları birimleri hasta iletişim birimlerine
dönüştürülmüştür. Hastanelerdeki hasta hakları kurulları kaldırılarak Sağlık
Müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulları oluşturulmaktadır. Hasta
Hakları Uygulama Yönergesi, Hekim Seçme Yönergesi ve Öncelik Genelgeleri
birleştirilerek mevcut uygulamaya uygun olarak güncelleme çalışmaları
başlatılmıştır.
• Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) programının yeniden
elektronik olarak yazılımının yapılması akabinde 2014 yılı Şubat ayı itibari ile tüm
yataklı tedavi kurumlarında kullanıma açılmıştır.
18
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• Suriyeli hastalara özel sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastanelerinde
sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin veriler aylık olarak toplanıp analiz edilerek
Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
• 2023 yılı sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi hakkındaki rapor hazırlanması
çalışması devam etmektedir. Bu raporun ilk altı ayda 17 mesleğe ilişkin ilk
versiyonu tamamlanmış olup, söz konusu rapor diğer 36 mesleği içerecek
şekilde genişletilmiştir.
• Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ile “Türkiye’de
Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu” adlı ortak yayın çıkarılmıştır.
• Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili ülkemizde farkındalığı
artırmak ve bu uygulamalara karşı uluslararası bakış açısını değerlendirmek
amacıyla; ‘Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Uluslararası Yaklaşım
Konferansı’ 07-08 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.
• Adli Psikiyatri hastanelerinin standartları ve mevcut durumunun
değerlendirilmesine yönelik toplantı yapılmış olup fiziki standartlarının
belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması devam etmektedir.
• Türkiye Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların
ilki olarak; Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane seti hazırlanmış ve
2014 yılı Ocak ayı içerisinde, ISQua (The International Society for Quality in
Health Care) tarafından akredite edilmiştir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için
Sağlıkta Akreditasyon Standartları geliştirilmesi ve akredite edilmesine yönelik
çalışmalar başlatılmıştır.
• Kalite Değerlendirme Birimince “Akreditasyon Değerlendirici Eğitimi”
düzenlenmiştir.
• Akreditasyon çalışmalarının sistemli ve etkin sürdürülebilmesine yönelik
kurumsal yapının oluşturulması ve akredite edilmesine ilişkin gerekli mevzuat
hazırlığı ve düzenleme yapılması için çalışmalar yapılmıştır.
• 2013 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerine 2014 yılı Mart ayı sonuna
kadar devam edilmiştir. 2014 Nisan ve Mayıs aylarında, değerlendirmelerden
elde edilen verilerin ve anket geribildirimlerinin analiz edilmesinin ardından
“Değerlendirme Süreci Sonuç Raporu” hazırlanmıştır.
• Çanakkale, Edirne, Malatya ve Van illerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği
Sempozyumları düzenlenmiştir.
• Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans öğrencilerine Sağlıkta
Kalite Standartları uygulamalarına yönelik eğitim düzenlenmiştir. Askeri
hastaneler Kalite Yönetim Direktörlerine, Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite
Değerlendirmeleri hakkında eğitim verilmiştir.
19
• 2013’te gerçekleştirilen SİYÖS (Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi) pilot
çalışması çerçevesinde toplanan veriler analiz edilerek; pilot çalışma grubu
hastanelerindeki indikatör analizlerini, grafiklerini ve bulguları içeren “İndikatör
Yönetimi ve SİYÖS” kitabı yayınlanmıştır.
• e-SKS Akademi sistemi üzerinden her meslek gurubundan sağlık çalışanlarına
Kalite Yönetimi Eğitimi ve Klinik Laboratuvarlarda Eğitim Programı düzenlenmiş
ve bu eğitim programları için gerekli olan teknik altyapı ve sistem çalışmaları
yapılmıştır.
• Çocuk İzlem Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ilgili
kurumların görüşleri alınmıştır.
• Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri verilerinin toplanmasına devam edilmiştir.
6 adet Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi ruhsatlandırılmıştır.
• Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi verileri üzerinden 2013 yılı diyaliz istatistikleri
çıkarılarak değerlendirme analizleri yapılmıştır. İllerin demografik yapısı, son
dönem böbrek yetmezliği olan hastaların bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar
ve diğer epidemiyolojik özellikleri dikkate alınarak diyaliz hizmet bölgelerinin
tespit edilmesi ve güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Yabancı ülke
vatandaşı olarak diyaliz eğitimi talebinde bulunup, sağlık alanında işbirliği
anlaşmaları çerçevesinde KKTC, Yemen, Afganistan, Kırgızistan, Irak, Filistin
vatandaşı uzman tabip, tabip ve hemşirelere diyaliz eğitimi planlanarak eğitim
almaları sağlanmıştır.
• Tüm Kamu Hastaneleri, Özel ve Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastaneler
bünyesinde açılacak olan Karaciğer, Böbrek, Kalp, Akciğer Nakli Merkezlerine
ruhsat ve faaliyet izni verilerek, yerinde değerlendirmeleri yapılmış, söz konusu
nakil merkezleri için Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi
düzenlenerek adlarına belge verilen personele ilişkin tüm bilgiler kayıt altına
alınmıştır.
• Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen “Organ Bağışında
Uyum İçin Teknik Yardım” isimli Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğü
yürütülmüştür.
• Ülke genelinde kemik iliği nakli bekleyen hasta bilgilerini, verici kayıtlarını ve
gerçekleşen nakillere ait alıcı ve verici izlem bilgilerini içeren Kemik İliği Bilgi
Sistemi (KİBS) oluşturulmuştur. Erişkin ve Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre
Nakli Endikasyon Listeleri hazırlanarak yayınlanmıştır.
• TÜRKÖK projesi kapsamında donör kazanımı amacıyla Kızılay ile protokol
yapılmıştır. Kök hücre ile ilgili araştırma projeleri ve tedavi amaçlı denemeleri,
ayrıca kemik iliği nakli sonrası gelişen gvhd vakalarında ve gvhd gelişme riski
yüksek vakalarda kemik iliği nakli ile birlikte kök hücre nakli konularındaki
başvurular değerlendirilmiştir. Bu konuda izin verilen vakaların takipleri
yapılmıştır.
20
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• Kompozit Doku Nakli hakkında yapılacak her nakil türüne ilişkin endikasyonlar
ile donör içerme ve dışlama kriterleri yeniden düzenlenmiş ve Bakanlık resmi
internet sayfasında yayınlanmıştır.
• Kornea nakil listelerinde kayıtlı hasta sayısının fazla olduğu büyük illerdeki göz
bankalarında, kornea çıkarım ekipleri kurularak ve araç tahsis edilerek kornea
tedarik sayıları artırılmaya çalışılmıştır. Göz bankalarının sayısı ve dağılımının
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kornea tedarik ve nakli konularında
eğitimler düzenlenerek bu konuda yetişmiş personel sayısı artırılmıştır. Organ
donasyonunda kornea bağışı konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Kornea nakillerine hız kazandırılması, acil bekleme
listelerinin azaltılması amacıyla yurt dışından kornea temini devam etmektedir.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Klinik kodlama temel ve ileri eğitimleri düzenlenecek ve hastanelerden gelen
klinik verilerin istatistik ve analiz çalışmaları incelenecektir.
• Klinik kalite iyileştirme çalışmaları başlatılacak ve klinik kalite il temsilcilerine
klinik kalite iyileştirme süreci için eğitim verilecektir.
• Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi’nin (UETS) gerekli
altyapı çalışmaları ve planlamaları yapılacak; 5 adet TUK toplantısı ve 20 adet
TUKMOS toplantısı gerçekleştirilecektir.
• Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik İzlenme ve Değerlendirilme Sisteminde
kullanılacak olan ölçütler belirlenerek, izleme ve değerlendirme sisteminin pilot
çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri denetim
alt yapısının oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir.
• Ruhsat Çalışması devam etmekte olan 5 adet Bölge Kan Merkezi ve 1 adet
Kan Bağışı Merkezinin kalıcı ruhsatlarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması
planlanmaktadır. 16 adet Bölge Kan Merkezi, 60 adet Kan Bağışı Merkezi ve 67
adet Terapötik Aferez Merkezleri ile 12 adet Terapötik Aferez Eğitim Merkezlerinin
denetimleri yapılacaktır.
• Nadir Hastalıklar web Tabanlı Uygulama çalışması tamamlanacaktır.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca “Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın
Konukevleri Teknik Destek Projesi” kapsamında Bakanlığımız personellerine
yönelik eğitici eğitimi verilecek olup bu eğitimlere ilişkin gerekli koordinasyon
sağlanacaktır.
• Afetlerde Psikososyal Hizmet Eğitimi düzenlenecektir.
• Tıbbi sosyal hizmet uygulamaları kitabı hazırlık çalışmaları devam edecektir.
21
• “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında yoğun bakım ünitelerinin seviyelendirme
ve tescil işlemleri yapılmaya devam edecektir.
• Ülkemizde geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarının yaygınlığı, kullanım
sıklığı ve geleneksel tıpla ilgili resmi verilere ulaşmak amacıyla, 14 ilde 5.000 kişiye
ulaşmayı hedefleyen bir anket çalışması yapılacaktır. Geleneksel, tamamlayıcı
tıp uygulamalarıyla ilgili hizmet kalitesini arttırmak; uygulama hatalarından
kaynaklanacak hasta güvenliğiyle ilgili risk faktörlerinden korunmak amacıyla
denetim standartlarının oluşturulması, bu konuda hizmet sunucularının ve
sağlık denetçilerinin eğitimine yönelik ‘Denetim Çalıştayı’ planlanmaktadır.
Geleneksel, tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili kanıta dayalı bilimsel
araştırmalar yapılmasına yönelik ‘Kanıta Dayalı Geleneksel, Tamamlayıcı Tıp
Çalıştayı’ planlanmaktadır.
• Çocuk İzlem Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağının 2014 sonu veya en
geç 2015 yılında yayımlanması hedeflenmektedir.
• Bakanlığımıza ve Üniversitelere bağlı olarak hizmet veren sağlık tesislerinin
ruhsatlandırılmasına yönelik Ruhsatlandırma Yönetmeliği çalışmaları devam
etmektedir.
• SİYÖS (Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi) pilot çalışmasının tamamlanmasını
takiben alınan karara yönelik olarak indikatör yönetim sisteminin ülkemizdeki
tüm sağlık tesislerini içerecek şekilde merkezi bir sistem haline getirilmesi
planlanmaktadır
• Ruhsat talebinde bulunan Hemoglobinopati Tanı Merkezlerinin yerinde
incelemesi yapılacaktır.
• Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği ve ÜYTE Eğitim Tebliği
revizyon çalışması tamamlanacaktır. ÜYTE merkezlerinin ruhsatlandırılmasına
devam edilecektir. ÜYTE eğitim başvuruları sonrasında klinik (IVF), embriyoloji
laboratuvar sorumlusu ve ICSI (mikroenjeksiyon) sertifikası düzenlenmeye
devam edilecektir.
• Bilimsel Danışma komisyonu ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile diyaliz
hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte
değişiklik yapılması öngörülmüş olup; mevzuat değişiklik çalışmaları ve gece
diyalizi uygulaması konusunda çalıştay yapılması planlamaktadır. Diyaliz hizmet
bölgeleri gözden geçirilerek, değişiklik talepleri Diyaliz Bilimsel Danışma
Komisyonu görüşü de alınarak değerlendirilecektir.
• Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi
ile ilgili güncelleme çalışmaları tamamlanarak yayınlanacaktır.
22
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• TÜRKÖK Projesi ile ilgili olarak; Doku Tiplendirme Laboratuvar İhalesi 2014
yılı içinde tamamlanarak, 35.000 civarında doku tipleme analizi yapılması
planlanmaktadır. Türkök Yazılım Otomasyon Sistemi, doku tiplendirme
laboratuvarına gelen analizler ile kemik iliği nakil merkezinin taleplerini
eşleştirecek olan yazılım sistemi 2014 yılı içinde tamamlanacaktır. Yeni bir Kordon
Kanı Bankası açılma başvurusu değerlendirme sürecinde olup tamamlanacaktır.
Ayrıca Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği revize edilecektir.
• Kornea nakillerine ilişkin ilk 6 aylık istatistikler istenerek değerlendirilecektir.
Ayrıca taslağı oluşturulmuş olan Göz Bankaları Yönergesi ile ilgili çalışmalar
tamamlanarak yayınlanacaktır.
• Bakanlığımız ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen “Doku ve Hücre Naklinde
Uyum İçin Teknik Destek” isimli proje kapsamında özellikle mevzuat uyumu ile
ilgili çalışmalar yapılacak ve yurt dışı seyahatleri ile iş ve işlemlerin yürütülüş
şekli yerinde değerlendirilerek Ülkemize en uygun düzenlemelerin yapılması
sağlanacaktır.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Hava ambulans uçağı ile 757 yurt içi, 28 yurtdışı hasta, 51 organ; ambulans
helikopter ile de 1.073 hasta, 8 organ taşınmıştır.
• İkinci dönem helikopter ambulans ihale süreci tamamlanarak 17 ambulans
helikopterle hizmet verilmeye başlanmıştır.
• İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi hazırlanmıştır.
• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve
Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
• 81 İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları
incelenmiştir.
• Ülke genelinde Acil Sağlık Hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi amacı ile
7 bölge ve sonunda 81 ilin katılacağı toplantı planlanmış ve Doğu Anadolu Bölge
Toplantısı Elazığ’da gerçekleştirilmiştir.
• 96 adet ambulans, 5 adet yoğun bakım ve obez ambulans ihalesi yapılmış olup
6 adet deniz ambulans bot hizmet alımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Halk Sağlığı Kurumu ile Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında B1/B2 tipi istasyonları ile ilgili olarak ortak
işbirliği protokolü hazırlanarak 81 il valiliğine ve ilgili kurum başkanlıklarına
gönderilmiştir.
23
• Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Araç Takip Cihazı İçin 4000 Adet Data
Alımı yapılmıştır.
• 112 Acil Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi yazılımı ile ilgili 81 ilden 169
kişiye eğitim düzenlenmiştir.
• 60 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılmıştır.
• 196 Doktor, 881 Paramedik, 478 ATT olmak üzere toplam 1555 personel
ataması yapılmıştır.
• Ülkemizde geçici koruma altına alınan Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerinin
maliyet analizi hazırlanmıştır. Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin konakladığı
çadır kentlerde sunulan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Şanlıurfa
ve Kilis İllerine UMKE personel görevlendirmesine devam edilmiştir.
• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yapılan işbirliği çalışmaları kapsamında
İstanbul’da İnsani Acil Durumlarına Hazırlık Teknik Ofisi (GDO) açılması için
hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
• Genel Müdürlüğümüzden 5 personel Manisa Soma’da meydana gelen maden
kazasında sunulan sağlık hizmetlerinin olay yeri yönetiminde görev almış olup,
maden kazası sonrasında psikososyal destek ekibi ile beraber bölgede çalışmalar
yapılmıştır.
• Genel Müdürlüğümüzce afet envanteri gözden geçirme çalışmaları başlatılarak
özellikle ağır iklim tipi çadır seti, şişme çadır seti, hastane donanımı ve UMKE
depoları ile lojistik malzemelerin durumları ile ilgili verilerin güncelleme
işlemleri yürütülmüştür.
• Başbakanlık AFAD’dan gelen talep gereği Irak’ta meydana gelen iç çatışmalardan
etkilenen Irak vatandaşlarına ulaştırılmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme temin
edilerek gönderilmiştir.
• 08-09 Ocak 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatı ile
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenen 25 katılımcıya İzmir
Urla’da ABD’li uzmanlar tarafından ABD KBRN Hastane Dekontaminasyon
Eğitimi verilmiştir.
• 05-26 Ocak 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzden 3 ve Türkiye Halk
Sağlığı Kurumundan 2 personel olmak üzere toplam 5 personel Finlandiya’da
düzenlenen KBRN Eğitimine katılım sağlamıştır.
• 1 Ocak 2014-02 Haziran 2014 tarihleri arasında Somali Sahra Hastanesine 16
personel görevlendirilmiştir.
24
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• 9 eğitimde 222 kişiye ilkyardım eğitici eğitimi, 120 kişiye ambulans sürüş
teknikleri eğitici eğitimi, 761 kişiye ambulans sürüş teknikleri uygulayıcı eğitimi,
Arnavutluk, Macaristan ve Kosova’dan toplam 62 katılımcıya Acil Müdahale
Eğitimi verilmiştir.
• Güvenli Ambulans Sürücülüğü Eğitim Kurs Programı hazırlanmıştır.
• 10-11 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya Bölge Eğitim, Araştırma ve
Uygulama Merkezi bünyesinde bulunan Medikal Simülasyon Biriminde 22
katılımcı ile “Medikal Simülasyon Uygulayıcı Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
• 05-06 Mart 2014 tarihlerinde İngiltere Brıstol Medıcal Sımulatıon Centre’ndan
gelen eğitimcilerle ‘‘Medikal Simülasyon Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir.
• 28 Nisan 2014 tarihinde “Simülasyon Eğitim Merkezi” oluşturulması planlanan
illerdeki 33 kişiye (İzmir-18, Antalya-5, Konya-5, Bursa-5) eğitim verilmiştir.
• Eğitim Becerileri kitabı basımı yapılmıştır.
• 10-14 Mart tarihinde Adana, 15-18 Nisan tarihinde Kayseri ve 13-16 Mayıs
tarihinde Bursa illerinde, 02-06 Haziran tarihinde ise Kıbrıs’ta Eğitim Becerileri
Eğitimi verilmiştir.
• “Sağlık Yöneticileri ve Çalışanlarına Yönelik Kişisel Gelişim Kitabı” basımı
yapılmıştır.
• Haberleşme alt yapısının yenileme çalışmaları ve JEMUS projesi kapsamında
37 ilde Sayısal Telsiz Haberleşme uygulamasına geçilmiştir.
• Konya’da Mobil Şişme Çadır ve donanımları kurularak Balıkesir, Bingöl, Denizli
ve Yalova illerine eğitim verilmiştir.
• Ocak 2014 ayında İllere 710 adet ambulansın (sedyeli ambulans, obez ambulans,
Ford markalı ambulans, Mercedes markalı ambulans ve UMKE aracı) dağıtımı
yapılmıştır.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Hava ambulansları için yeni teknik şartnameler hazırlanıp yeni ihale süreci
başlatılacaktır.
• Hava ambulansı mevzuatı güncellenecek, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, İl
Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi, Çalışan Güvenliği Eylem Planı, Ambulanslar
ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanacaktır. UMKE Yönergesi güncelleme
çalışmaları başlatılacaktır.
25
• Ambulans kasko ihalesi yapılacaktır.
• Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları 112 ÇKOS yazılımı üzerinden dijital olarak
Türkiye haritası üzerinde takip edilecektir. Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının
içerisinden hasta bulgularının 112 Sağlık KKM ve Kardiyoloji Merkezlerine
gönderilmesi çalışmasına devam edilecektir.
• Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan Sağlık Hizmet Grubu Planı
güncellenerek AFAD’a teslim edilecektir.
• İlgili kurum ve kuruluşlarla Suriyelilere sunulan sağlık hizmetleri kapsamında
ihtiyaçları belirlemeye ve çözüm bulmaya yönelik koordinasyon toplantıları
yapılacaktır.
• 112 Acil Sağlık Personeli özel görev kıyafet alımı gerçekleştirilecektir.
• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yapılan işbirliği çalışmaları kapsamında
İstanbul’da İnsani Acil Durumlarına Hazırlık Teknik Ofisi (GDO) açılması
işlemlerine ilişkin çalışmalar devam edecektir.
• Genel Müdürlüğümüzce başlatılan Afet Envanteri Gözden Geçirme Çalışmaları
sonrasında elde edilen verilerin denetlenmesi amacıyla Denetim Ekipleri
oluşturulacak ve denetim işlemleri gerçekleştirilecektir.
• İlkyardım Eğitici Eğitmeni Eğitimi, İlkyardım Eğitici Eğitimi, Ambulans Sürüş
Teknikleri Eğitici Eğitimi yapılacaktır.
• Soma’da meydana gelen maden kazası sonrasında olay yerinde görev alan
tüm 112 ve UMKE ekiplerine yönelik ‘’Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği’’
uygulanmış olup; çıkan sonuçlara göre gerek duyulan personele psiko-sosyal
destek sağlanacaktır.
• Emniyet Genel Müdürlüğü ile 112 acil sağlık hizmetleri personelinin adli
vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitim ve işbirliği protokolü hazırlık
çalışmaları tamamlanacak ve ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.
• JEMUS projesi kapsamında 13 İl daha Sayısal Telsiz haberleşmesine entegre
edilerek kontrolleri yapılacaktır,
• İllerden gelen ambulansların devir, terkin, dönüşüm işlemleri 2014 Kasım
ayının sonuna kadar incelenerek, Aralık 2014 sonunda bitirilecektir.
• 665 adet panelvan tıbbi donanımlı ambulans, 10 adet kabinli kar motosikleti
alınacaktır.
26
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Hemşireler Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Sağlık şehidi yakınları ulaşım ve
konaklama organizasyonları düzenlenmiştir.
• “Sevgi En İyi İlaçtır” broşürü tasarım ve basımı yapılmıştır. Gebelik broşürü,
sağlık tesislerini tanıtıcı kart postal, Sağlık Sanattır kitabı ve Halk Sağlığı Yönetim
Esasları kitabı basımları yapılmıştır.
• “Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması” lansmanı, “2013 Yılı
Değerlendirme ve Sağlıkta Gelecek”, “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” ve “10.
Kalkınma Planında Sağlık Turizmi Değerlendirme” toplantıları yapılmıştır.
• MHRS eğitim çalıştayı yapılmıştır.
• Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenlenmiştir.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Türk halkının organ bağışına bakışı anketi yapılacaktır.
• Seçilmiş anahtar kelimelerin sosyal medya üzerinden izlem ve raporlama
hizmeti verilecektir.
• 2014 sağlıklı yaşam ve hareket yılı çerçevesinde obezitenin önlenmesi için
ışıklı top alımı yapılacaktır.
• Bağımlılıkla mücadelede eğitim ve kapasite geliştirme toplantısı organizasyonu
yapılacaktır.
• Sağlıkta 2023 vizyonu basın toplantısı düzenlenecektir.
• Din adamları yürüyüşü yapılacaktır.
• Sağlık Sanattır kitabı 2. Baskısı ve 100 bin adet ramazanda beslenme broşürü
basımı yapılacaktır.
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• 1 Ocak 2014 tarihinde MHRS-5 kapsamında 200 operatör hizmet vermeye
başlamıştır.
• 27-28 Ocak 2014 tarihleri arasında MHRS Kontrol Komisyonları Toplantısı
Ankara’da düzenlenmiştir.
27
• 23-25 Mart 2014 tarihlerinde Çağrı Merkezindeki dış arama ekibinin
koordinasyonunu sağlamak ve Çağrı Merkezindeki çalışmayı teknik açıdan
değerlendirmek amacıyla Erzurum’da toplantı düzenlenmiştir.
• 03-04 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da MHRS-HBYS entegrasyon toplantısı
düzenlenmiştir.
• 14 Haziran 2014 tarihi itibariyle pilot olarak İstanbul Anadolu Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği’ne bağlı bulunan hastanelere randevu hatırlatma hizmetine
başlanmıştır.
• 18 Haziran 2014 tarihinde MHRS-6 hizmet alım işi faaliyete (1500 Operatör)
başlamıştır.
• İdari Mali Veri Sözlüğü (İMVS) için 720’ye yakın veri elemanı belirlenmiştir.
• Sağlık Bilişim Standartlarının Geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal ve
uluslararası boyutta kullanılan, geliştirilen Sağlık Bilişim Standartları Envanteri
ve standart sağlayıcı kurum ve kuruluşları da içine alan kılavuz çalışmasına
başlanmıştır.
• Bilgi güvenliği politikaları yönergesi ve kılavuzu yayınlanmış olup, TS ISO/IEC
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alınmıştır.
• ÇKYS uygulamasının uzaktan eğitimi uygulamaya konulmuştur.
• EBYS-ÇKYS entegrasyonu kapsamında doküman aktarım sistemi hayata
geçirilmiştir.
• Hizmet Takip Projesine (HİTAP) entegrasyon sağlanmıştır.
• Adalet Bakanlığı web servisine entegrasyon sağlanmıştır.
• SKYS sistemine mevzuatça belirlenen farklı özel sağlık kuruluşları dahil
edilmiştir.
• TÜBİTAK tarafından düzenlenen Pardus eğitimine katılım sağlanmıştır.
• ITIL-ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Belgesi kapsamında
çalışmalar başlatılmıştır.
• Aile hekimlerinin değişen hastalarını takip edebilmeleri için yardımcı web
servis tasarımı devreye alınmıştır.
• E-Radyoloji ve Sağlık NET entegrasyon çalışmaları yapılmıştır.
• Ölüm bildirim ve Sağlık NET ile ESK e-Devlet entegrasyonu için alt yapı
çalışmaları tamamlanmıştır.
28
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Gerçekleşen randevu oranlarının artırılması ve hastanelerde randevu
kapasitelerinin %70’in üzerine çıkarılması sağlanacaktır. Randevu hatırlatma
hizmeti ülke genelinde uygulanacak olup bu sayede randevulu muayene olma
oranı yükseltilecektir.
• Çağrı merkezi çalışanlarına yönelik eğitim kitapçıkları düzenli olarak revize
edilerek yayınlanacak olup çağrı merkezleri süreçlerini iyileştirmeye yönelik
eğitimler düzenlenecektir.
• Vatandaşlara MHRS Memnuniyet Anketleri yapılmaya devam edecektir.
• Sağlık Bilişim Standartları Kılavuzunun %80’i tamamlanacaktır.
• Tele-Tıp ve Tele-Sağlık’ın başlangıç aşaması olan e-Radyoloji projesinin
geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla standartlar belirlenecektir.
• Sağlık Bilişimi için gerekli uygulama ve yazılımların standartlara uygun olacak
şekilde geliştirilmesi hususunda sağlık bilişim standartları çalışma grubu
teşkil edilerek yazılım standartlarını iyileştirilmesi için mevcut durum analizi
yapılacaktır.
• Merkez birimlerde bilgi güvenliği farkındalığı ölçülecek ve Bilgi Güvenliği
Terimleri sözlüğü oluşturulacaktır.
• TS ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Standardı Belgelendirme
çalışmalarına başlanacak ve ITIL-ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim
Sistemi Belgesi çalışmaları sürdürülecektir.
• e-Radyoloji çalışması Bakanlığımıza ait kurumlara yaygınlaştırılacaktır.
• Ek Ödeme Takip Sistemi Sağlık NET kapsamına alınacaktır.
• Vatandaşların sağlık verilerini takip edecekleri Vatandaş Sağlık Portalı
geliştirilecektir.
• Dinamik Karar Destek Sistemi oluşturulacaktır.
• Misafir Anne Modülü tamamlanıp sahada uygulamaya açılacaktır.
• Muayene Bilgi Yönetim Sistemi özel sağlık hizmeti sunan kurumlara açılacaktır.
29
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma
ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK KAMAG) (1007)
Programı kapsamında proje yürütme çalışmaları devam eden 1 adet projenin
gelişme raporları ve muhtelif görüş talepleri ilgili birimlerle birlikte incelenmiş,
değerlendirilmiş ve Bakanlık görüşü oluşturularak TÜBİTAK’a sunulmuştur.
Devam eden projelerin yanı sıra, sonuçlanmış ve uygulama aşamasında olan
7 proje ile ilgili Proje Sonuçları Uygulama Planının (PSUP) uygulanmasının
izlenmesi ve denetlenmesi işlemleri ilk dönem için yapılmış, gelişmeler
TÜBİTAK’a bildirilmiştir. 27 ncisi düzenlenen “Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu
(BTYK) Toplantısı” için sağlık alanına yönelik konuların hazırlık çalışmaları
yapılmıştır.
• Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011–2016 Eylem Planına,
Bakanlığımız tarafından önerilen 4 eylemin gelişme raporları takip edilerek, ilk
altı aylık dönem için hazırlanan formlar TÜBİTAK’a sunulmuştur.
• Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen teknik destek projemiz
kapsamında 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında “Proje Hazırlama ve Yönetme
Eğitimi” düzenlenmiştir.
• Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD/HTA) alanında 4 (dört) adet çalışma
tamamlanmıştır.
• Kanıta Dayalı Tıp Rehberleri (KTDR) http://rehber.sagem.gov.tr / http://www.
kdtr.gov.tr adreslerinden şifre verilen bütün kullanıcıların (Aile Hekimleri)
hizmetine açılmıştır.
• Tamamlanan “Sağlığın Geliştirilmesi Araştırması” raporu incelenmiştir.
• “Türkiye Kadın Sağlığı Araştırması” raporu tamamlanmış olup ileri analiz
çalışmaları başlatılmıştır.
• 8 Mayıs 2014’te pilot uygulama raporu tarafımıza iletilen “Sağlık Çalışanı
Memnuniyeti Araştırması” birinci ilerleme raporunun tamamlanması
kapsamında anketin son hali düzenlenme çalışmaları yürütülmüştür.
• “2007-2011 Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Araştırması”nda raporlanan
BEÇMOR hızlarının ileri analizi çalışmaları sürecinde beklenenden düşük olduğu
“Inter Agency Group for Child Mortality Estimation (IGME)” üyesi Danışman
Michel Guillot tarafından saptanmış ve ön raporda sunulmuştur.
• “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (Sağlık Bölümü)” raporu
tamamlanmıştır.
30
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Hakkında Toplumda Sağlık Okuryazarlığı
Araştırmasının başlangıç raporu değerlendirilmiştir.
• “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuklarda Akılcı Antibiyotik
Kullanımı Çalışması” kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerinde Üst Solunum Yolu
Enfeksiyonları Olan Bebeklerde (0-365 Gün) Antibiyotik Kullanımı (2011) analiz
raporu tamamlanmıştır.
• “Tütün Kullanımında Pasif Etkilerinin Farklı Alanlarda Değerlendirmesi
Projesi” kapsamında başlatılan araştırmanın pilot uygulaması tamamlanmıştır.
• DSÖ ile birlikte Bakanlığımızın stratejik planlama konusundaki deneyimlerini
kendi stratejik planlama kapasitesini artırmaya istekli olan diğer ülkeler
ile paylaşmak üzere “Etkili Stratejik Planlama: Türkiye Örneği” çalışması
yürütülmüştür.
• “Birinci Basamak Sağlık Memnuniyeti Araştırması” raporu tamamlanmıştır.
• “Sağlık Kurumlarında Bekleme Zamanları Araştırması” Elektif cerrahi
işlemlerde bekleme sürelerini belirlemek amacıyla yapılan araştırma
tamamlanmıştır.
• “Adolesan Annelerden Doğan 18-36 Aylık Çocukların Gelişimlerinin
Değerlendirilmesi Araştırması” tamamlanmış olup araştırma raporu web
sayfasında yayınlanmıştır.
• “Dünya Sağlık Örgütü İş yüküne Dayalı Personel İhtiyacı Belirleme Yöntemi
Birinci Basamak Sağlık Kurumları Uygulaması”na ilişkin çalışma tamamlanmış
olup çalışma raporu web sayfasında yayınlanmıştır.
• “Ankara ilinde İlkokul 1.sınıf öğrencilerinde Gözde Kırma Kusurları Sıklığının
Tespit Edilmesi Araştırması” tamamlanmış olup araştırma raporu web sayfasında
yayınlanmıştır.
• Aile Hekimlerine yönelik yürütülen “Anne Sağlığı ve Aile Planlaması Uzaktan
Eğitim Programının” eğitim süreci tamamlanmıştır. “Anne Sağlığı ve Aile
Planlaması Uzaktan Eğitim Programına Katılanların Kişisel Eğitim Düzeyleri,
Konu Arka Planları, Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları ve Beklentilerinin
Belirlenmesi Araştırması Raporu” ile “Anne Sağlığı ve Aile Planlaması Uzaktan
Eğitim Değerlendirme Raporu” yazılmıştır.
• Halk Sağlığı Uzaktan Eğitim Programının ders, içerik ve uzaktan eğitim
boyutunda değerlendirilmesi raporu yazılmıştır.
• USES- “Temel Yönetim Becerileri Uzaktan Eğitim Programı Beklenti & Tutum
Araştırması” bulguları ve sonuç raporu yazılmıştır.
31
• Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl DSÖ/OECD/EUROSTAT’ın “Europe
Joint Questionaire on Non-Monetary Health Care Statistics” veri tabanına veri
gönderimi yapılmaktadır. Bu yıl ilgili veriler Joint Questionaire veri tabanına
gönderilmiştir.
• Uluslararası sağlık istatistikleri sürecinde, ulusal sağlık istatistiklerinin
uluslararası standartlara göre derlenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımı
sağlanmaktadır. Bu kapsamda; OECD Health Data veri tabanına gönderilerek
Türkiye Sağlık Verilerinin güncellemesi yapılmıştır.
• Bakanlığımızın ortak çalışma yaptığı uluslararası kuruluşlara (WHO,
OECD, EUROSTAT vb.) uluslararası standartlarda ulusal verilerin gönderimi,
güncellenmesi ve veriler ile ilgili koordinasyon çalışmalarına yönelik işlemler
tamamlanmıştır.
• DSÖ’nün Resmi Kayıtlar ve Hayati İstatistiklerin Derlenmesi çalışmaları
kapsamında, 2013 ölüm nedeni istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından yayınlanmadan önce Genel Müdürlüğümüz tarafından ANACOD ile
analiz edilmiş, kalite kontrolleri yapılmıştır.
• Yaş ve cinsiyet bazında ICD-10AM Edit Kod Yönergesine göre ölüm nedenleri
edit edilmiş ve TÜİK’e geri bildirim verilmiştir.
• ICD-9-CM ile SUT kodlarının eşleştirme ve kontrol işlemleri tamamlanmış olup
konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan EK.8 ve EK.9 (Sağlık Kurumları Fiyat
Listesi) kapsamında veriler alınmış yapılan gerekli düzenlemelerin ardından
veriler Eurostat’a gönderilmiştir.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• Devam eden, sonuçlanan ve uygulama aşamasında olan Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK- KAMAG) (1007) Kamu Ar-Ge
projelerinin görüş talepleri, gelişme ve sonuç raporlarının incelenmesi,
değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine yönelik iş ve işlemler, ilgili
kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak sürdürülecektir.
• 2013/1 Sayılı Genelge kapsamında araştırma geliştirme hizmet alımına yönelik
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından gelecek proje önerileri incelenerek,
görüş bildirilecektir.
• 2014 yılı ikinci yarısında düzenlenecek olan “28. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu
(BTYK) Toplantıları’nın sağlık konularındaki hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
• Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011–2016 Eylem Planına,
Bakanlığımız tarafından önerilen 4 eylemin, 2014 yılı ikinci yarısı için gelişme
raporları takip edilecek, ikinci dönem için hazırlanılan formlar TÜBİTAK’a
sunulacaktır.
32
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• Avrupa Birliği’nin araştırma ve geliştirme destek programı olan Horizon 2020
kapsamında TÜBİTAK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü işbirliği ile
bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
• Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında
2015 yılı eylem planları hazırlanması çalışmalarına katkı verilecektir.
• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararı ile sağlık alanının öncelikli
alanlar içine alınmasından sonra, TÜBİTAK tarafından çıkılacak proje çağrı
süreçlerinde destek verilecektir.
• 2013/1 Ar-Ge Hizmet Alım Genelgesi, TÜBİTAK-KAMAG (1007) Projeleri ve
TÜBİTAK-1003 Projeleri, Sağlık Öncelik Konuları çalışmaları kapsamında ve
sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılarak toplantılar ve etkinlikler düzenlenecek, düzenlenen toplantı ve
etkinliklere katılım sağlanacaktır.
• 2015 yılında yapılması planlanan Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 2. Yıllık
Toplantısı hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.
• Finlandiya Tıp Birliği DUODECİM’in güncellediği konuların takibi yapılarak
güncel bilgilerin Türkçe tercüme ve redaksiyonları yapılarak KDTR’de yer alması
sağlanacaktır.
• KDTR’nin kullanım ve ulaşım kolaylığını sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere
planlanan, akıllı telefon yazılımları ve web uygulamalarının yapılması için gerekli
çalışmalar başlatılacaktır.
• Genel Müdürlüğümüz ve Eunethta (European Network for Health Technology
Assessment-Avrupa Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Ağı) işbirliği ile
“Biodegradable Stents for benign gastrointestinal pathologies-Benign
Gastrointestinal Patolojilerde Biyoçözünür Stentler” başlıklı Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme projesi tamamlanacaktır.
• “15-49 yaş bandı Aile Planlama Yöntemleri Kullanımı” bölümü için ileri analiz
çalışmaları yapılacaktır.
• “Sağlık Çalışanı Memnuniyeti Araştırma” çalışması tamamlanacaktır.
• “2007-2011 Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Araştırması İleri Analizi
Çalışması” final raporu hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.
• “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (Sağlık Bölümü)” raporu verilerinin
ileri analizleri yapılarak tamamlanması hedeflenmektedir.
• “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Hakkında Toplumda Sağlık Okuryazarlığı
Araştırmasının” tamamlanması hedeflenmektedir.
33
• “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Çalışmasına” ilişkin makalenin tamamlanması hedeflenmektedir.
• “Tütün Kullanımında Pasif Etkilenimin Farklı Alanlarda Değerlendirmesi
Projesinin” tamamlanması hedeflenmektedir.
• Uzaktan Sağlık Eğitimi Sisteminden (USES) Eğitim Alan Sağlık Personelinin
“Eğitim Kazanımlarının Etkililiği ve Sürdürülebilirliği Araştırmasının” online
anket veri tabanı ve anket uygulama planı hazırlanacaktır. USES Grubu tarafından
açılacak Temel Yönetim Becerileri-2 eğitim programının beklenti ve tutum
araştırması ile değerlendirme ve sonuç raporları hazırlanacaktır.
• “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013 Haber Bülteni yayınlanacaktır.
• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisinin Health for All (HFA) veri
tabanına 2014 yılının son çeyreğinde gelecek talep doğrultusunda verilerin
gönderilmesi planlanmaktadır. DSÖ HFA veri tabanında yer alan indikatörler
kapsamında, Türkiye’nin son yıl verileri bildirilecek ve geçmiş yıl verilerinde
herhangi bir değişiklik olması durumunda verilerin güncellemeleri yapılarak
DSÖ Avrupa Bölgesi Ofisine iletilecektir.
• Genel Müdürlüğümüze 2014 yılının son çeyreğinde iletilen ve yıllık olarak
yayınlanan OECD Health at a Glance ve/veya WHO, EUROSTAT vb. kuruluşlar
tarafından yayınlanması planlanan rapor ve yayınlarda yer alan Türkiye sağlık
verilerinin kontrol çalışmaları yapılacaktır,
• Türkçe-İngilizce raporlanacak olan “Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2013”e
ait Final Raporunun HÜNEE tarafından gönderilmesi ile değerlendirme
çalışmalarına başlanacaktır.
• Diyabet (tip 1) tedavi ve poliklinik maliyet analizi çalışmalarına devam
edilecektir.
• WHO ve UN-IGME tarafından hesaplanan anne, bebek ve çocuk ölüm hızlarına
ilişkin ileri istatistiksel yöntemlerin incelenmesine devam edilecektir.
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan; 188 adet hastane, hastane yeni bloğu,
65 adet entegre ilçe hastanesi, 56 adet ağız ve diş sağlığı merkezi, 380 adet sağlık
ocağı, sağlık evi, ASM, TSM, 112 acil sağlık hizmetleri merkezi, sağlık müdürlüğü
hizmet binası, 20 adet lojman inşaatı olmak üzere toplam 709 adet projeden,
2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 142 adet hastane, hastane yeni bloğu, 32 adet
entegre ilçe hastanesi, 33 adet ağız ve diş sağlığı merkezi, 60 adet sağlık ocağı,
ASM, TSM, sağlık müdürlüğü hizmet binası ve 1 adet lojmanın inşaatı devam
etmektedir.
34
2014
YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
2014 YILI
KURUMSAL
MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER
RAPORURAPORU
• 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan inşaatlardan 2014 Yılı Haziran Ayı sonu
itibariyle, 3 adet hastane, 9 adet entegre ilçe hastanesi, 4 adet ADSM, 13 adet
ASM, TSM ve 1 adet lojman inşaatı tamamlanmıştır.
• 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan; hastane, sağlık ocağı hizmet binası vs.
için ilk 6 aylık dönemde 19 adet proje alımı (hastane, ADSM, İl Sağlık Müdürlüğü
deprem tahkik ve tadilat, sağlık ocağı, ASM, TSM, zemin etüdü, peyzaj, maket
projeleri) gerçekleştirilmiştir.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan inşaatlardan 2014 yılı sonu itibariyle
toplam 34 adet hastane, hastane yeni bloğu, 12 adet entegre ilçe hastanesi, 9
adet ağız ve diş sağlığı merkezi, 28 adet sağlık ocağı, sağlık evi, ASM ve TSM
inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.
• 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan; hastane, sağlık ocağı hizmet binası vs.
için ikinci altı aylık dönemde 30 adet proje alımı hedeflenmektedir.
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilen Faaliyetler
• 7 Ocak 2014 tarihinde Japonya ile Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Niyet Beyanı,
11 Şubat 2014 tarihinde Gambiya Cumhuriyeti ile Sağlık Alanında İşbirliğine Dair
Anlaşma ve 3 Haziran 2014 tarihinde Kırgızistan ile Sağlık Alanında İşbirliğine
Dair Anlaşma imzalanmıştır.
• Üniversite, Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte
Sınır Ötesi Sağlık Politikası Strateji Arayışları Çalıştayı yapılmıştır.
• Etkin Tütün Kontrol Politikalarının Uygulanması Projesi Hibe Anlaşması taslak
metni hazırlanmıştır.
• DSÖ İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklı Teknik Uzmanlık Ofisinin
Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Anlaşma ve Dünya Sağlık Örgütü ile Stratejik
İşbirliği Anlaşması taslak metin hazırlıkları devam etmektedir.
• Anlaşma kapsamında (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Kosova,
Sudan, Yemen ve Nijer) 362 yabancı hasta tedavi edilmiştir.
• 194’ü doktor, 65’i yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 259 yabancı
sağlık personeline eğitim verilmiştir.
• İnsani yardım faaliyetleri kapsamında; Pakistan’ a 150.000 doz menenjit aşısı,
Karadağ’ a 22.000 doz karma aşı hibe edilmiştir.
35
• Mayıs ayında Yunanistan’da gerçekleştirilen AB Dönem Başkanlığı Gayri resmi
Bakanlar Toplantısı (1. Dönem) ve 19-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında İsviçre’de
düzenlenen 67. Dünya Sağlık Asamblesi Toplantısına katılım sağlanmıştır.
• Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Afrika’da eşzamanlı olarak; 03-06 Nisan
2014 tarihleri arasında Senegal’de sağlık personeline yönelik NRP Eğitimleri
düzenlenmiştir.
• 14 Nisan 2014 tarihinde Gana’da Sayın Bakanımız Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Thema şehrinde demirleyen TCG Oruç Reis Fırkateynindeki resepsiyona
katılmıştır.
• 06 Haziran 2014 tarihinde Somali’ye 5 ton ilaç ve tıbbi malzemenin intikalinin
organizasyonu sağlanmıştır.
• 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Sudan’da acil sağlık hizmetlerine yönelik
olarak sağlık personeli eğitimi ile sağlık taraması yapılmıştır.
İkinci Altı Aylık Dönemde Gerçekleştirilmesi Düşünülen Faaliyetler
• 33’ü doktor, 34’ü yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 67 yabancı
sağlık personeline eğitim verilecektir.
• Sudan’a 200.000 doz Sarıhumma aşısı hibe edilmesine ilişkin çalışmalar
yapılacaktır.
• 03-06 Eylül 2014 tarihleri arasında Almanya’da Türk Soydaşlarımızın Sağlık
Sorunları Sempozyumu, 15-18 Eylül 2014 tarihleri arasında Kopenhag,
Danimarka’da 64. DSÖ Avrupa Bölge Komite Toplantısı, Ekim ayında AB Dönem
Başkanlığı Gayrı Resmi Bakanlar Toplantısı (2. Dönem), 19-22 Ekim 2014 tarihleri
arasında 61. DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Komite Toplantısı (EMRO), 29 Ekim – 1
Kasım 2014 tarihleri arasında Türk Tıp Dünyası Kongresi, Aralık ayında ise 2.
Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı çalışmalarına katılım sağlanacaktır.
• Rusya ile Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanında Mutabakat Zaptı anlaşması
imza sürecindedir.
36
Download

2014 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu