MERSİN
DENİZ TİCARET ODASI
STRATEJİK PLANI
(20014-2017)
MERSİN-2014
1
İÇİNDEKİLER
İçindekiler………………………………………………………………………………….2
Tablolar Listesi…………………………………………………………………………….4
Resimler Listesi…………………………………………………………………………….5
Kısaltmalar…………………………………………………………………………………6
Sunuş…………………………………………………………………………………….....7
MEVCUT DURUM ANALİZİ...........................................................................................8
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ........................................................................................................8
Mersin İlinin Tarihi ve Ekonomik Gelişimi.......................................................................8
Modern Zamanlarda Mersin...............................................................................................9
Mersin’de Son Durum........................................................................................................12
SEKTÖREL ANALİZ.......................................................................................................13
Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Sayısal ve Tonaj Analizi.....................................13
Dış Ticaret Yüklerinin Taşınmasındaki Gelişmeler........................................................13
Gemi İnşa Sanayi................................................................................................................14
2013 Yılında Deniz Turizmi Genel Görünüm..................................................................16
Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Balıkçılığa Genel Bakış...............................................18
Mersin Uluslararası Limanı (MIP)...................................................................................20
İÇ ÇEVRE ANALİZİ........................................................................................................22
Mersin Deniz Ticaret Odası..............................................................................................22
Yasal Yükümlülükler ve İlgili Mevzuat...........................................................................25
Odaların görevleri..............................................................................................................26
Kuruluşun Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetleri......................................................28
Paydaş Analizi.....................................................................................................................29
Paydaşların Deniz Ticaret Odasına Etki-Önem Durumu..............................................32
Paydaş Görüşleri................................................................................................................33
MDTO Üyelerinin Görüşleri.............................................................................................33
Liman Başkanlığının Görüşleri.........................................................................................33
Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının Görüşleri.................................................................34
Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminin Görüşleri.....................................................35
GZFT Analizi......................................................................................................................36
Personel Analizi..................................................................................................................38
2
MDTO’nın Faaliyet Alanları ile İlgili İstatistiksel Bilgiler............................................41
GELECEK YÖNELİMİ...................................................................................................45
Misyonumuz.......................................................................................................................45
Vizyonumuz.......................................................................................................................45
İlke ve Değerlerimiz..........................................................................................................45
STRATEJİK AMAÇLAR ...............................................................................................46
Stratejik Amaç 1................................................................................................................46
Stratejik Amaç 2................................................................................................................46
Stratejik Amaç 3................................................................................................................46
Stratejik Amaç 4................................................................................................................46
İZLEME VE DEĞERLENDİRME.................................................................................55
3
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1 : Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Dış Ticaret Taşımaları (%)……………………….14
Tablo 2 : Mersin Balıkçı Barınakları...................................................................................19
Tablo 3 : MIP 2013 Eşya Cinsine Göre Elleçleme Miktarları (Ton)..................................21
Tablo 4 : Mersin Limanına Bağlantılı Dünya Limanları......................................................24
Tablo 5 : Temel Mevzuat.....................................................................................................25
Tablo 6 : Paydaş - Etki/Önem Matrisi..................................................................................32
Tablo 7 : MDTO Personelinin Kadro durumu.....................................................................38
Tablo 8 : MDTO Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı....................................................39
Tablo 9 : Burs Alan Öğrenci Sayıları...................................................................................41
Tablo 10 : Kırtasiye Yardımları...........................................................................................42
Tablo 11 : Yüksek Öğretime Destek....................................................................................42
Tablo 12 : Yat Rallisi İstatistikleri.......................................................................................42
Tablo 13 : MDTO’nun İştiraklerine Yardım Miktarı...........................................................43
Tablo 14 : Dergi Sayıları......................................................................................................43
Tablo 15 : Eğitim İstatistikleri..............................................................................................43
4
RESİMLER LİSTESİ
Resim 1: Geçmiş Zamanlarda Mersin I…………………………………………………..10
Resim 2: 1909 Yılında Mersin Limanı…………………………………………………....11
Resim 3: Geçmiş Zamanlarda Mersin II……………………………………………….....11
Resim 4: Mersin Limanından Bir Görüntü……………………………………………….23
Resim 5: Mersin DTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi…………………………….....41
Resim 6: Personel Eğitimlerimizden bir görüntü………………………………………....44
Resim 7: Üyelere yönelik eğitimlerimizden bir görüntü………………………………….45
5
KISALTMALAR
AB
: Avrupa Birliği
AKTER
: Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş.
ÇKA
: Çukurova Kalkınma Ajansı
GAP
: Güney Doğu Anadolu Projesi
GZFT
: Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tahditler
ICC
: Uluslar Arası Ticaret Odaları Birliği
İSGEV
: İçel Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Eğitim Vakfı
KOBİ
: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
M.Ü.
: Mersin Üniversitesi
MDTO
: Mersin Deniz Ticaret Odası
MEB
: Milli Eğitim Bakanlığı
MERDAŞ
: Mersin Denizcilik İşleri A.Ş.
MERGED
: Mersin Üniversitesi Geliştirme Derneği
MERLAT
: Mersin Laskiye Deniz Otobüsleri A.Ş.
MESBAŞ
: Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.
MIP
: Mersin Uluslararası Limanı
MTSO
: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
MÜGEV
: Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı
RODER
: Ro-Ro Taşıyıcıları Derneği
TCDD
: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
TOBB
: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TURMEPA : Türkiye Deniz Temiz Derneği
UND
: Uluslar arası Nakliyeciler Derneği
UTİKAD
: Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği
İMEAK DTO : İstanbul Marmara Ege Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası
6
SUNUŞ
Değişimin hızlı yaşandığı ve tüm sektörler üzerinde etkisinin olduğu son yüzyıl,
kurumların yapı ve işleyişlerini etkilemiştir. Günümüzde; bu değişikliklere ayak uydurmak
ve küreselleşen dünyada rekabet gücünü koruyabilmek her kurumun en çok üzerinde
durduğu bir konu olmuştur.
Tüm değişme ve gelişmeleri takip etmek ve hatta değişimin önünde yürüyebilmek
dinamik yapılarla mümkün olacaktır. Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), yaşanan bu
gelişmelerin gerisinde kalmamak için bir dizi çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmaların
başında kurumsallaşmamıza da önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz kalite ve
akreditasyon çalışmalarıdır. Odaklandığımız bir diğer önemli konu da MDTO’nun yönetim
anlayışını çağın gerektirdiği normlara ulaştırmaktır. Bu anlamda önümüzdeki dönemde
Oda olarak yapacağımız faaliyetleri, ulaşacağımız hedefleri ve temel stratejilerimizi içeren
Stratejik Planlama çalışması tamamlanmıştır.
Bu plan ile yönetim anlayışımızı stratejik yönetime taşımayı, paydaşlarımızın istek
ve beklentilerine odaklanmayı ve zayıf yönlerimizi ortadan kaldırmayı hedefledik. Ayrıca,
plan dönemi içerisinde başarı ya da başarısızlıklarımızı ölçecek performans kriterleri
belirledik. Bu anlamda yönetimde şeffaflığı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz.
Plan, belli peryotlarla değerlendirilecek ve amaçlarımıza hizmet etmeyen
çalışmalar yeni stratejilerle revize edilebilecektir.
Planın odamıza, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diliyoruz.
Planın oluşumunda görüş ve önerilerini aldığımız tüm paydaşlarımızdan uygulama
döneminde de desteklerini ve varsa eleştirilerini bekliyoruz. Bizim bundan sonraki temel
görevimiz tamamen denizcilik mesleğinin gelişmesini ve meslek mensuplarının iş
yaşamlarına katkı sağlamayı hedefleyen bu planın gerçekleşmesi için bütün gücümüzle
çalışmaktır. Bu anlamda Odamızın tüm çalışanlarını bu ortak ideal etrafında birleşmeye ve
planın bize çizdiği ufuklara yelken açmaya çağırıyorum.
Saygılarımla…
MDTO Genel Sekreteri
7
MEVCUT DURUM ANALİZİ
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ:
Mersin İlinin Tarihi ve Ekonomik Gelişimi
Mersin Yamuktepe höyüğünde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kalıntı ve tarihi
eserler bu ilin M.Ö. 6300 yıllarında dahi yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Eski
tarihlerde bu coğrafi bölgeye Kilikia adı verilmiştir. Hitit’lerin Anadolu’ya egemen
oldukları uzun yıllar boyunca, Kilikia’da da faaliyette bulunduklarını yine kazılardan çıkan
mimari buluntularla belgelemek mümkündür. Kilikia ismi ilk kez M.Ö. 8. yüzyılda Asur
dokümanlarında görülür; bundan önce ise M.Ö. 13. yüzyıla inen Mısır kayıtlarında bu ülke
“Kedi” ya da “Kode” isminin çeşitli söylenişleriyle görülmektedir.
Kilikia hakkındaki en kapsamlı bilgiler, İskender sonrasındaki döneme aittir.
İskender Anadolu’ya geçtikten sonra M.Ö. 333 yılında Persleri ikinci kez Issos’da yener ve
İskender İmparatorluğu içinde Kilikia da yer alır. İskender’in genç yaşta ölmesinin
ardından fethettiği topraklar, müttefik üç general tarafından paylaşılır ve Kilikia’da
Seleukoslar dönemi başlar. Bu dönemde Seleukoslar’ın başında Seleukos I. Nikator vardır.
M.Ö. 68 yılı civarlarında Roma senatosunun Kilikia’yı, başkenti Tarsus olan bir
Roma eyaleti yapmaya karar vermesi bölgenin geleceği için bir dönüm noktası olmuştur.
Böylece Kilikia provincia militaris (askeri bölge) ilan edilmiş olur. Bu ilan, Dağlık
Kilikia’nın doğrudan Roma’nın idaresine bağlanması ve bu tarihten sonra düzenli olarak
Roma valileri tarafından yönetileceği anlamına gelmektedir.
Roma ve Bizans egemenliğini yaşadıktan sonra XVII. yüzyıldan itibaren
Müslüman Arapların da görüldüğü bölgede, Bizans’ın merkezi otoritesinin zayıflamasıyla
birlikte aralarında Ermeni prensliklerinin de bulunduğu çeşitli feodal örgütlenmelere
rastlanmaktadır.
İçel adının kökenine gelince; ilk kez XII. yüzyılda Göksu ırmağının iki yanındaki
bölgeye Türkler “İÇEL” demişlerdir. Dağlar arasından girilmesi ve görülmesi güç bir yer
olduğu için Selçuklular’ın bölgeyi böyle isimlendirdiği düşünülmektedir. Mersin adının
kökeni konusunda iki değişik görüş yaygın olarak kabul edilir. Bunlardan birincisi, civarda
yetişen ve Akdeniz ikliminin tanıtıcı bir bitkisi olan Arapların da Hambales dedikleri
Myrtus-Mersin ağacı nedeniyle bölgeye Mersin adı verildiğidir. İkincisi ise Mersin adının
bu bölgede yaşayan “Mersinoğulları veya Mersinoğlu” adındaki bir Türkmen ailesinden
geldiğini kabul eden görüştür. Evliya Çelebi’de seyahatnamesinde bölgede yetmiş evli bir
8
Türkmen ailesinin bulunduğunu ve bu ailenin adının da Mersinoğlu olduğunu belirtmiştir.
Bir başka görüşe göre ise, Mersin adı bir bitkiden değil, yörede yaşayan Mersinoğlu
adındaki aşiretten kaynaklanmaktadır. Mersin adına Anadolu’nun çeşitli yörelerinde
rastlamak mümkündür. Örneğin; İzmir, Ordu ve Trabzon’da Mersin, Mersinlik adında
köyler bunlardan birkaçıdır. Mersin’in sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin, tarih
içinde bir çok farklı siyasal ve yönetsel yapı içinde yer aldığı görülmektedir. Araplar ve
Bizanslılar arasında bir kaç kez el değiştiren bölge, Araplarca “sûğur” adı verilen sınır
bölgelerinden biri olmuştur. Bu sınır bölgeleri konumları itibarıyla sıklıkla egemen
devletlerin değişmesine tanık olmuştur. İl, Osmanlı egemenliğine değin önce Bizans ile
İslam dünyası arasında, sonra Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Memluklar arasında bir sınır
bölgesi olarak el değiştirip durmuştur. Yine bir sınır bölgesi olması nedeniyle, gerek
Bizans ve büyük islam devletlerinin değişik dönemlerindeki zayıflıklarından da
yararlanarak bölgede feodal diye adlandırılabilecek olan Kilikia Ermeni Prensliği ve
Ramazanoğulları
Beyliği
gibi
bölge
merkezli
siyasal
oluşumlara
da
rastlanmaktadır.Mersin, Müslüman Arapların 637 yılında bölgeye ulaşan ilk akınlarından
965 yılında Bizans’ın tekrar egemen olmasına kadar, yaklaşık 25 kez el değiştirmiştir.
Ancak 637 yılından itibaren il, Hıristiyanlığın yanı sıra İslam kültürünün silinmez izlerini
taşımaya başlamıştır.
Türkler’in bölgede ilk kez görülmeleri ise Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu
Kutalmış oğlu Süleyman Şah önderliğindeki Türkmen gruplarının 1082-1083 yılları
arasındaki akınlarıyla olmuştur.
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in 1476’da Karamanoğulları Beyliği’ne son
vermesi üzerine ilin de bulunduğu coğrafya, Osmanlıların ve Memlukların doğrudan
karşılaştıkları bir alan olmuştur. Osmanlı egemenliği ile birlikte Osmanlı’nın yönetsel
birimlerindeki değişim ve gelişmelere bağlı olarak Mersin’in içerisinde bulunduğu bölge,
değişik yönetim birimleri içinde yer almıştır.
Modern Zamanlarda Mersin
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mersin, vilayet merkezi ve vilayetin ismi de Mersin
Vilayeti olmuştur. 1933 yılında 2197 sayılı yasayla İçel (Silifke) ve Mersin Vilayetleri
birleştirilerek bugünkü sınırlarıyla İçel Vilayeti oluşturulmuştur. 20 Haziran 2002 tarihinde
TBMM'de
kabul
edilen
bir
kanunla
ise
İçel
adı
yeniden
değiştirilmiştir.(Kanun No: 4764-20.06.2002-R.G.:28.06.2002-24799)
9
Mersin
olarak
Resim 1: Geçmiş Zamanlarda Mersin I
Mersin, ülkemizin en hızlı gelişen bölgelerinden biridir. 1870’lerde 8047 nüfuslu
bir kazayken, aradan geçen 57 yıl sonra 1927’de Mersin Vilayeti’nin merkez ilçesinin
nüfusu 47.000’e ulaşmış böylece Akdeniz’in önemli kentlerinden birisi durumuna
dönüşmüştür.
19. yüzyılın başlarına değin kullanılmakta olan Tarsus (Kazanlı) Limanı’nın
alüvyal biriktirmeler sonucunda buradaki nehrin ağzının dolması artık gemilerin kıyıya
yaklaşmalarına engel olmuştur. Böylece antik dönemden itibaren kullanılan Tarsus yerine
gemilerin yanaşmasına daha elverişli Mersin Limanı kullanılmaya başlanmıştır. Mersin
Limanı bir doğal limandır. Doğal limanlarda akla gelebilecek her yerden kara ve deniz
yoluyla her türden insan ve mal biraya gelir.
Çukurova’da tarım yapılabilecek alanların ıslah edilmesine bağlı olarak bölgede
tarımsal üretim miktarı ve çeşidi artmıştır. Amerikan İç Savaşı (1861-1865) döneminde
Avrupalı sanayicilerin pamuk ihtiyacının belirmesi ve bölgedeki üretimi artırma
çalışmaları olumlu sonuç vermiş ve salnâmelerde belirtildiği gibi pamuk, sanayi ürünleri
arasında üretimi en fazla yapılan ürün olmuştur.
10
Resim 2: 1909 Yılında Mersin Limanı
1980 sonrasında ise faaliyete geçen Mersin Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi
Bölgeleri ile Mersin Sanayisi ve bölge ekonomisi önemli bir atılım içine girmiştir.
Resim 3: Geçmiş Zamanlarda Mersin II
11
Mersin’de Son Durum
Hızla hayata geçirilen GAP Projesi, Ataş Rafinerisi ve sahip olduğu geniş
hinterland sayesinde Mersin Limanı, Türkiye’nin Akdeniz’deki en büyük limanı olma
özelliğini taşımaktadır. Limanda bulunan 28 iskelenin 8’inde demir yolu bağlantısı
mevcuttur. Mersin limanında bulunan liman işletmeleri ve rıhtım adetleri şu şekildedir:
1. MIP Limanı:
21 adet
2. MESBAŞ Limanı:
3 adet
3. ATAŞ Limanı:
3 adet
4. POAŞ/NATO:
1 adet
5. SPM’ler(Petrol Platformu ve Şamandra Tesisleri) 9 Adet
MDTO’nun görev yetki alanındaki diğer liman tesisleri ise şu şekildedir:
1. Taşucu Seka(Sümer Holding A.Ş.) Limanı
2. Taşucu Belediye İskelesi
3. Anamur Belediye İskelesi
1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana yaklaşık 85 milyon dolar harcanarak yenilenen
Mersin Limanı’nın kapasitesi, son üç yıldır her sene %10 oranında artmıştır. Kentin ticari
açıdan önemi göz önüne alınarak, Türkiye’nin dört serbest bölgesinden birisi burada
kurulmuştur. 785.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Mersin Serbest Bölgesi, başta
tekstil firmaları olmak üzere yaklaşık 630 şirkete ev sahipliği yapmaktadır.
Ayrıca, Mersin–Adana karayolu üzerinde cam, soda, gübre, tekstil, meyve suyu
gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli fabrika da bulunmaktadır.
Mersin kent nüfusu da, 1980 sonrası yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalarak
devamlı artış göstermiştir.
Bu artış oranları, bölge ve Türkiye nüfus artış ortalamasının üzerinde yer almıştır.
Bu anlamda Mersin bir göç merkezi haline bürünmüştür. Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de
de kentleşmenin gelişiminde itici, çekici ve iletici güçler etkili olmuştur.
Bu üç güç çerçevesinde kentler gelişimini sürdürmüştür. Mersin’in bu süreç
içerisinde; ılıman iklimi, iş gücü potansiyeline sahip olması, yaşam koşullarının çok uygun
olması,
turizm,
sanayi,
ticaret
ve
son
20
yıldır
da
üniversite
kenti olma
özelliklerini/kimliklerini içerisinde barındırıyor olması Mersin’i “çekici” kılmıştır.
12
Ancak bu çekicilik karşısında nüfusu Mersin’e yönelten göçe asıl kaynaklık eden
itici faktörler de vardır. İtici ve çekici güçler/faktörler çerçevesinde düşündüğümüzde
Mersin’de kentsel gelişim açısından gecekondulaşma, düzensiz yapılaşma, çevre kirliliği
gibi çeşitli sorunlar doğmuştur.
Bütün bu sorunlarına rağmen Mersin, Akdeniz boyunca uzanan, sonu gelmeyen
temiz kumsalları, portakal ve limon bahçeleri ile bir çok tarihi eserin bulunduğu, ülkemizin
kendi kendine yetebilen sayılı şehirlerinden birisidir. Dünyada üç ilahi dine mensup
insanların mezarlarının yan yana olduğu başka bir şehir yoktur.
Türkiye’nin en büyük gökdelenlerinden birinin, cumhuriyet tarihinin en büyük
ikinci camisinin ve Hıristiyan dünyasının önemli noktalarının da bulunduğu Mersin, devlet
opera ve balesinin bulunduğu beş şehrimizden biridir.
Topraklarının % 50,8 orman olan Mersin, tertemiz havası, gelişmiş ekonomisi ve
kültürel çeşitliliğinin verdiği hoşgörü ile 2000’li yıllarda da yerleşenin bir daha ayrılmadığı
bir kent olmayı sürdürecektir. Büyükşehir statüsünde 4 adedi merkez olmak üzere 10 ilçesi
bulunan mersin’in TUİK verilerine göre 2014 nüfusu 1.705.774 dür. Bu nüfusun yaklaşık
900.000’i şehir merkezinde yaşamaktadır.
SEKTÖREL ANALİZ
Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Sayısal ve Tonaj Analizi
Türk deniz ticaret filosu Ocak 2013 tarihi itibari ile; Türk Bayraklı 9,4 milyon dwt ve
Yabancı Bayraklı 20,8 milyon dwt tona ulaşmıştır. 2012 yılında 22,5 milyon dwt olan filo
kapasitesi 2013 itibari ile 30.2 milyon dwt olmuş ve %34’lük bir büyüme kaydedilmiştir.
Tonaj artışındaki bu gelişme Türk armatörlerin satın aldıkları ve siparişi tamamlanan
gemilerin teslimi ile gerçekleşmiş ve bu sayede küresel deniz ticaretinden daha fazla pay
almaya başlamıştır. Türk armatörlerin kontrolündeki 300 grt üzeri gemilerde deniz ticaret
filosu dünya sıralamasında 22. sırada yerini almaktadır. 2012 yılında Türkiye’nin yabancı
bayraktaki gemi oranı %62,4 iken 2013 yılında bu oran %68,7’ye yükselmiştir.
Toplam Deniz Ticaret filosunu oluşturan 1473 adet geminin adet bazındaki
çoğunluğunu sırasıyla; % 29,94 ’ünü Kuru yük, % 11,95’ini Balıkçı Gemileri, % 8.62’sini
Petrol Tankerleri, % 8,01’ini Römorkörler ve %
6.59’unu Dökme yük gemileri
oluşturmaktadır. Diğer tip gemiler ise, filonun sayısal olarak % 34,89’udur.
Dış Ticaret Yüklerinin Taşınmasındaki Gelişmeler
Türkiye’de Deniz Ticaret Sektörü Türkiye ekonomisi ile entegre durumdadır.
Ekonominin olumlu ve olumsuz yansımaları bu sektörü de doğrudan etkilemektedir.
13
Türkiye
eksenlerinde
konum
kavşak
itibariyle
noktasında
Akdeniz
çanağında,
hinterlandıyla
Doğu-Batı,
Atlantik’e,
Arap
Kuzey-Güney
Yarımadası’na,
Ortadoğu’ya, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya ulaşımın odağındadır. Bu coğrafi avantaj ayrıca
4500 (8333km) deniz millik sahil şeridi ile deniz ulaşımının ülke içinde her bölgeye etkili
olacağı bir durumu ortaya koymaktadır.
a) Dünya deniz ticaretinin % 90’nı denizyoluyla yapılmaktadır.
b) 1998-2013 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının yollar itibariyle
miktar olarak yüzdelik dağılımları aşağıdadır. Tablo 28’de görüleceği üzere denizyolu
taşıma payı %85.0 ile 87.6 arasında değişmektedir.
YILLAR
DENİZYOLU
DEMİRYOLU
KARAYOLU
HAVAYOLU
DİĞER
2012
87.0
0.7
11.5
0.3
0.5
2011
86.0
0.8
12.1
0.4
0.7
2010
85.6
0.9
12.4
0.3
0.8
2009
85.2
1.1
12.5
0.4
0.8
2008
86.5
1.1
10.7
0.7
1.0
2007
88.1
0.6
9.1
0.3
1.9
2006
88.9
0.5
8.7
0.2
1.8
2005
88.6
0.5
8.6
0.2
2.1
2004
87.0
0.6
10.6
0.2
1.6
2003
87.3
0.7
9.7
0.2
2.1
2002
87.6
0.8
10.5
0.1
1.0
2001
87.4
1.2
10.3
0.1
1.0
2000
86.0
1.2
11.9
0.2
0.7
1999
87.4
1.1
10.4
0.1
1.0
1998
87.4
1.1
10.0
0.6
0.9
2013
Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Dış Ticaret Taşımaları (%)
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine istinaden, 2012 yılında Türkiye’nin dış
ticaretinin % 87’si denizyolu ile, % 0.7’si demiryolu ile, % 11,5’i karayolu ile,
14
% 0.3’ü hava yolu ile, % 0.5’i diğer yollar ile ( postayla gönderme, Sabit ulaşım tesisatı,
kendinden hareketli araçlar) taşınmıştır.
2011 yılına nazaran 2012 yılında denizyolu dış ticaret taşımaları artmış, karayolu
% 0,6 oranında azalmış, havayolunda ise 0.1 oranında azalmıştır.
Gemi İnşa Sanayi
Gemi İnşa Sanayi; desteklendiği ve geliştirildiği ülkelerde önemli bir istihdam
potansiyeli yaratan, emek yoğun bir sektördür.
Ülke endüstrilerinde Gemi İnşa Sanayi;
-
Döviz girdisi sağlayan
-
Yabancı sermayeyi davet eden
-
Yan sanayiyi sürükleyen ve gelişmesini sağlayan
-
Teknoloji transferini sağlayan
-
Ülke savunmasında hizmeti nedeniyle “Stratejik Önem” taşıyan
-
Deniz Ticaret Filosunu destekleyen
-
Yan sanayi ile birlikte 1’e 7 oranında istihdam yaratan ağır sanayi dalıdır.
Ülkemizde halen faal olan özel sektöre ait gemi, yat inşa ve bakım-onarım
tersanelerinin toplamı 71 adettir.
Bu tersanelerden 27 adedi İstanbul-Tuzla Tersaneler Bölgesinde, 21 adedi Yalova,
8 adedi Zonguldak, 6 adedi Kocaeli, 2 adedi Çanakkale, 1 adedi Trabzon, 1 adedi Sakarya,
1 adedi Samsun, 1 adedi Hatay, 1 adedi Adana, 1 adedi Ordu, 1 adedi Samsun’da
konuşlanmış durumdadır. Toplam 53 adet tersanenin yatırımları da devam etmektedir.
Devam eden tersane yatırımlarından stratejik anlamda belki de en önemlisi
bölgemizde bulunmaktadır.
1999 yılında MGK’da alınan karar doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu 2003
yılında özelleştirilen Taşucu-Seka Limanı tersane alanı, Odamızın öncülüğünde
oluşturulan Mersin Ortak Girişim Grubu şirketi AKTER A.Ş. tarafından 46 yıllığına
İşletme Hakkı Devri şeklinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınmıştır.
Akdeniz’de Türkiye’nin ilk tersanesi olması planlanan yatırım, aşırı çevre
duyarlılığındaki kişilerce yargıya taşınmış ve yatırım engellenmiştir.
Bölgemizde tersane ve çekek hüviyetinde bir tesisin bulunmaması nedeniyle yeni
gemi, yat inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinin ekonomik değerlerinden yararlanamamanın
yanı sıra mevcut Balıkçı ve diğer deniz araçlarının kara sörveylerinde de büyük sorun
yaşanmasına neden olmaktadır.
15
Türkiye Gemi İnşa Sanayinin Ülke Ekonomisine Katkıları
Türkiye Tersanelerinde inşa edilen gemilerin büyük bir çoğunluğu ihraç amaçlıdır.
Türkiye’de Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre gemi, yat inşa ve bakım
onarım tersaneleri olarak 71 adet faal tersane bulunmaktadır. Tersanelerin büyük
bölümünün Marmara bölgesinde İstanbul ve Yalova çevrelerinde yoğunlaşmıştır. 2013 yılı
(Haziran ayı) için derlenen verilerde, İstanbul’da 27, Yalova’da ise 21 adet tersanenin faal
durumda olduğu görülmektedir.
Tuzla Tersaneler Bölgesi başta olmak üzere kıyı şeridi bulunan illerimizde “Tekne İmal
Yeri” adı altında gemi inşa bakım onarım faaliyetleri gerçekleşmektedir. Türkiye’de
üretilen gemilerin tamamına yakını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmiştir. Türkiye
küçük tonajlı kimyasal tanker üretiminde iddialıdır. Özellikle süper yat (30 metre ve üzeri)
inşa konusunda Türkiye ciddi atılımlar atmış İtalya ve Hollanda’dan sonra dünyada üçüncü
sıraya oturmuştur.
Ülkemizdeki tersanelerde, çeşitli büyüklüklerde 20 adet yüzer havuz ve 9 adet kuru
havuz bulunmaktadır. 2003-2013 yıllarını içeren 10 yıllık süre zarfında 11 adet olan yüzer
havuz sayısı 20’ye, 4 olan kuru havuz sayısı ise 9’a çıkarılarak ülkemizdeki havuz
yatırımları 2 kat artışla 29 adet olarak gerçekleşmiştir.
Eylül 2008 tarihinde yeni gemi ve yat ihracat değeri 2 milyar USD’ dir. Ancak
2008 yılında başlayan ekonomik krizin etkisi halen sürmektedir ve 2012 yılında gemi ve
yat ihracatı 811,2 milyon dolara gerilemiştir. 2013 yılının ilk 10 ayında bu rakamın 1
milyar dolara ulaşmış ve yılsonunda 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin
gemi ve yat ihracatı bir önceki yıla göre %43,5’lik bir artış sağlamıştır.
Türkiye’de bulunan tersanelerde 2008 yılı Kasım ayı itibariyle 27 adedi yabancı
bayraklı olmak üzere toplam 623.950 DWT’ lık 79 adet gemi inşa edilerek teslimatı
gerçekleşmiştir. Ancak, 2013 yılının ilk 3 aylık döneminde 79 adet gemi ile 2012 yılında
82 olarak gerçekleşen sipariş sayısının neredeyse toplam değerine ulaşan sipariş defteri
kayıtları sektör ticaretinin gelişimi açısından olumlu sinyaller vermektedir.
Bakım-onarım faaliyetleri sonucu bu değerler 2008 yılında 4 milyar USD’ ye
ulaşırken 2012 yılında bu rakam 1,2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı
ilk 5 ayında 426 milyon 14 bin dolarlık ihracat yapılarak 2012 yılının aynı dönemine göre
%28,4’lük artış sağlanmıştır.
Önemli ölçüde istihdam sağlayan tersanelerimizden doğrudan istihdam edilen
personel sayısı Eylül 2008 tarihinde 33.480 iken 2012 tarihinde bu rakam 19800
seviyelerine gerilemiştir. 2013 yılında yurt dışından alınan siparişlerle istihdam durumu
iyileşmeye başlamıştır. İstihdam edilen kişi sayısının 21000 kişinin üzerine çıktığı tahmin
edilmektedir.
Gemi inşa sektörünün Türkiye ihracatı içindeki payı %2 seviyeleri civarındadır. Bu
oranın artması için liman yatırımlarının artması, istihdamın arttırılması ve uluslararası
piyasalardan gemi siparişi tekliflerinin alınması zorunludur.
16
2013 Yılında Deniz Turizmi Genel Görünüm
Deniz turizmindeki gelişmeler insanların denizden yararlanma imkânlarını arttırmış
ve çeşitlendirmiştir. Önceleri elit bir kitlenin spor, denize dönük eğlence ve dinlenme aracı
olarak kabul edilen yatçılık uluslararası turizm hareketlerinin bir parçası haline gelmiştir.
Dünya yat turizminin odaklaştığı önemli bölgelerden biri olan Akdeniz çanağı,
gerek ticari gerekse amatör yatçılar için de cazibesini her geçen gün arttırmaktadır. Deniz
turizmindeki bu gelişmeler Akdeniz’in en temiz ve en güzel kıyılarına sahip tarihten izler
taşıyan bozulmamış koylara sahip ülkemizi de olumlu yönde etkilemiştir.
Ülkemizde 80’li yıllardan sonra gelişmeye başlayan deniz turizmi sağladığı sosyal
ve ekonomik katkının yanı sıra tanıtım faaliyetlerine katkısı ve sağladığı döviz girdisi ile
genel turizm sektörü içerisinde önemli yer tutmaktadır.
Küçük teknelerle günübirlik geziler veya kısa yatılı geziler şeklinde başlayan
Yatçılık Türkiye’de diğer turizm çeşitlerine oranla uzun bir geçmişe sahip olmasına
rağmen son on yılda kitle turizmini bir parçası olarak binlerce yatlık filo halinde hızlı bir
gelişme göstermiştir. Özellikle geleneksel Akdeniz tekne yapım yöntemleriyle inşa edilen
ahşap yatlarımızın (guletlerimiz) oluşturduğu Mavi Tur filomuz dünyada ilk ve tek olup,
Mavi Yolculuk ülkemizin dünya turizmine hediye ettiği özgün bir turizm dalı olmuştur.
Yat yatırım ve işletmeleri, yat limanı yatırım ve işletmeleri sportif amaçlarla
yapılan aletli dalış aktiviteleri, su sporları, amatör denizciliğe ilişkin faaliyetler ve deniz
araçlarıyla yapılan günübirlik geziler bünyesinde toplayan deniz turizmi hizmet ticareti
uluslararası alanda kapasitesini her geçen gün arttırmaktadır.
Turizmi Teşvik Kanununun ve Yat Turizmi Yönetmeliği’nin sağladığı ortamda
gelişen deniz turizmi turizm girdilerinde yaklaşık %25’lik paya sahip bir sektör haline
gelmiş olup ticari-özel yat, yelkenli gulet dâhil Milli Sicile kayıtlı 1796 adet, Türk
Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı 68 adet, toplam 1863 adet yat bulunmaktadır. Ayrıca,
sicile kayıtlı olmayıp limanlara kayıtlı çalışan 10.000 adet ticari ve özel teknemiz
bulunmaktadır.
2011-2012 yıllarında “Deniz Turizmi”nde sağlanan olumlu gelişmelerin devam
ettirilebilmesi ve genel turizm girdileri içersindeki payı sürekli yükselen deniz turizminin
ekonomiye olan katkısının arttırılabilmesi için yeni projelerin üretilebilmesi ve sorunların
giderilmesi gerekmektedir.
17
Bu amaçla;
- Yatların giriş-çıkış işlemlerinde yaşanan bürokratik işlemlerin azaltılması,
- Marina yatırımlarında yaşanan yoğun bürokratik işlemlerin azaltılarak, marina arz
kapasitesinin arttırılması,
- Son yıllarda taleplerin yoğunlaştığı kruvaziyer turizmin teşvik edilmesi ve deniz
yolu ile turist getiren gemilerin limanlarımıza olan taleplerinin arttırılması,
- Günübirlik gezi tekneleriyle yapılan gezilerin hizmet kalitelerinin yükseltilmesi,
- Belgesiz yatların disipline edilmesi ve belirli standartta hizmet verebilmeleri için
belgesiz yatların belge kapsamına alınması,
- Deniz Turizmi Sektöründe hizmet verebilecek turizm amaçlı diğer deniz
araçlarının bu hizmet ticaretinde faaliyet sürdürebilecekleri yasal düzenlemelerin
yapılması,
- Sportif amaçlarla yapılacak su altı dalışlarında ve diğer sportif faaliyetlerde
yaşanan sorunların giderilmesi,
- Çevre kirliliğinin önlenmesi, Ülkemize gelen yatçıların temiz bozulmamış bir
doğada tatil yapmalarının sağlanması,
- Kamu ve özel sektörün birlikte ve etkili tanıtım kampanyası yapabilmeleri için
gerekli tedbirlerin alınması,
Yönünde Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Deniz Ticaret Odası’nca işbirliği içinde yapılan
çalışmalar devam etmektedir.
Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Balıkçılığa Genel Bakış
Canlı deniz kaynakları, tüm ülkelerin ekonomisine belirli bir yatırım ve çaba
karşılığı sürekli girdi sağlayan önemli kaynaklardandır. Bunun bilincinde olan ülkeler,
balık ticaretini asıl kaynak olarak benimsemişler ve ekonomilerine büyük ölçüde döviz
girdisi sağlayarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadırlar.
Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada oluşu, yurdun her yanında
bulunan doğal göllerimiz, sayıları her geçen gün artan baraj ve göletlerimiz, balık
yetiştiriciliğine uygun su kaynaklarımızla, su ürünleri sektörü için önemli bir potansiyele
sahip olmasına karşın, su ürünleri sektörü ulusal ekonomide yeterli düzeyde yer
alamamıştır.
Denizlerden besin elde etmenin yolu balıkçılıktır. Dengeli beslenmenin bilincinde olan
uluslar, hayvansal protein kaynaklarını daha da zenginleştirmek için denizlerden yüksek
18
oranlarda faydalanmanın yollarını sürekli aramakta özellikle geleceğe yönelik girişimlerini
şimdiden faaliyete geçirmektedirler.
Balıkçılık; beslenme açığının giderilmesi yanında önemli sayıda insana istihdam
sağlayarak sosyal ve ekonomik iki amacı yerine getirmektedir.
Türkiye Dünyada ki konumu nedeniyle zengin bir su ürünleri potansiyeline
sahiptir. Ayrıca balıkçılık alanının büyük kısmını oluşturan farklı ekolojik özellikteki
denizler 8333 km’lik bir kıyı şeridine, su ürünleri üretim alanı olarak kullanılabilecek 178
bin km doğal göllere ve 3442 km² baraj göllerine sahip bulunmaktadır. Deniz ve iç
sularımızdaki canlı kaynakları sonsuz değildir. Nüfus artışı, besin ihtiyacı ve bilinçli
beslenme, teknolojide sağlanan gelişmeler ve çevre sorunları gibi nedenlerle sucul ortamlar
üzerinde insan baskısı giderek artmaktadır.
Son yıllarda, diğer ülkelerdeki uygulamalara bağlı olarak ülkemizde de su
ortamlarındaki canlı kaynakların işletilmesinde mümkün olduğunca çok avlamak ve
pazarlamak yaklaşımından uzaklaşılarak, bu ortamlarda önemli bir bozulmaya neden
olmayacağı öngörülen “sürdürülebilir gelişme” anlayışına yer verilmeye başlanmıştır.
Sürdürülebilir gelişme ve kullanım, hemen hemen bütün alanlarda çok güncel olmasına ve
buna inanılmasına rağmen beklenen sonucu ne yazık ki sağlamaktan uzak görünmektedir.
Bu nedenle sürdürülebilir gelişme ve yararlanma, artık yerini “sürdürülebilir koruma”
anlayış ve yaklaşımına bırakmaktadır.
Öncelikle, dünyadaki balıkçılık ve düzenleyici uygulamalar irdelendiğinde, artık
hiçbir bölge ve suda yıpratılmamış- aşırı avlanmamış stokun bulunmadığı görülür. Doğal
olarak ülkemiz canlı kaynakları da bundan paylarına düşeni almışlardır. Avda zaman
zaman görülen iyileşmeler genel eğilimin değiştiği anlamına gelemez. Günümüzde canlı
kaynaklarının yönetimine sürdürülebilir koruma anlayışıyla yaklaşmak seçilebilecek en
akılcı yoldur.
Ülkemizde Su Ürünleri ile ilgili olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili
Yönetmelikler mevcut ancak su ürünleri avcılığı ile ilgili uygulamalar bu mevzuatlara
ilaveten Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Su Ürünleri Danışma
Kurulunun da görüşleri doğrultusunda 2 yıl için hazırlanan ve Ağustos ayında yürürlüğe
konulan “Avlanma Sirkülerleri” dir. Yaklaşık 340 km. sahili bulunan ilimiz Mersin’de
balıkçı teknelerinin kullanımına uygun toplam 1400 tekne kapasiteli 6 adet balıkçı barınağı
bulunmaktadır. Bunlar barınaklar Tablo 3’de görüldüğü gibi sıralanmaktadır. Bölgemizde
balıkçı barınaklarında çekek yeri ve bakım onarım tesisinin yetersiz olması yada
19
bulunmaması teknelerin yıllık bakımlarının yapılmasını engellemekte ve su ürünleri
istihsalini olumsuz etkilemektedir.
Balıkçı Barınağı
Erdemli Balıkçı Barınağı
Çamlıbel (Hamidiye) Balıkçı Barınağı
Taşucu Balıkçı Barınağı
Silifke Yeşilovacık (Hacıishaklı )
Barınağı
Aydıncık Balıkçı Barınağı
Bozyazı Yoğunduvar Balıkçı Barınağı
Üst Yapı
Ağ Tamir Yeri
Ağ Tamir Yeri
Ağ Tamir Yeri, Yolcu
Salonu, Gümrük, Binası
Ağ tamir yeri, çekek yeri
Kapasite
100
300
250
Ağ Tamir Yeri
Ağ Tamir Yeri
100
250
250
Tablo 2 : Mersin Balıkçı Barınakları
Bilimsel yaklaşım olmaksızın, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, zengin iç
sular varlığı ve buna sürekli vurgu yapılmasının ne sürdürülebilir gelişmeye ne de sürdürülebilir
korumaya katkısı olabilir.
Mersin Uluslararası Limanı (MIP)
Geniş bir hinterlant'a sahip olan Mersin Limanı yurt içine iyi bir şekilde kara ve
demiryolları ile bağlanmıştır. Limana en yakın hava alanı 60 km uzaklıktaki Adana
Şakirpaşa Hava Alanıdır. Doğu Akdeniz'in önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı
İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat-ihracat kapısı olması
yanında, Ortadoğu ülkelerinin de transit merkezidir. GAP Projesinin tam anlamı ile hayata
geçmesi ile birlikte Mersin Limanı'nın önemi daha da artacaktır.
Yaklaşık 1.000.000 m2 kara alanına sahip olan Mersin Limanı, gemilere her türlü
hizmeti verebilecek niteliktedir. 21 tane rıhtımı bulunan limanda, büyüklüğüne göre aynı
anda 20'ye yakın gemide yükleme- boşaltma yapılabilmektedir. Yılda yaklaşık 18.000.000
ton toplam yük elleçlemesi yapılmaktadır. Limanda yolcu, dökme yük, konteyner, canlı
hayvan, hububat taşımacılığı ve petrol gemilerine hizmet verilmektedir. Liman içerisinde
yer alan iskelelere -4.5 ile -12.5 m draftlı gemiler alınabilmektedir.
Verilen Hizmetler;
- Yükleme/Boşaltma/Şifting Hizmetleri
- Konteyner Sağlamlaştırma Hizmetleri
- Terminal Hizmetleri
- Ardiye Hizmetleri
- Konteyner İç Dolum/Boşalım Hizmetleri
- Deniz Hizmetleri: Pilotaj, Römorkaj, Palamar Bağlama/Çözme, Barınma
20
- Yolcu Hizmetleri
- Diğer Hizmetler: Atık Toplama, Su Tedarik, İhrakiye, Kantar, Gümrük Denetimi,
Montaj/Demontaj, Sigorta, Güvenlik, deniz aracı kiralama
MERSİN LİMANI 2013 YILI YÜK-TONAJ BİLGİLERİ
YÜKLEME
YÜK CİNSİ
KABOTAJ
ÇİMENTO
59.301
HUBUBAT
KİMYASALLAR
8.104
NARENCİYE
İHRACAT
BOŞALTMA
TRANSİT TOPLAM KABOTAJ İTHALAT TRANSİT TOPLAM
1.106.937
48.915
1.215.152
281.142
1.224
283.366
807.948
35.958
852.010
81.281
7.778
89.060
328.415
328.415
6.978
763
7.741
74
1.179.070
1.617
1.180.761
54.234
2.238.450
36.264
2.328.949
45.712
464
46.176
319.146
319.146
KONTEYNER
İNŞAAT
MAKİNALARI
15.092
449
15.540
26.352
193.82
220.170
PAMUK
69.787
16.554
86.341
359.537
2.711
362.25
27.117
25.969
284
53.370
109.718
355.363
2.581
467.661
217
1.555.336
36.330
1.591.793
9.074
1.005.180
53.568
1.067.821
3.628
259
3.887
32.100
86.860
118.960
213.082
4.996
218.078
127.292
409.528
536.819
5.902
2.017.551
216.803
2.240.225
2.730.954
351.905
3.164.496
699
133.253
5.735
136.687
31.529
5.560
37.088
43
163.527
3.076
166.645
68
364.099
6.824
370.991
63.787
2.971
66.758
387
122.074
14.632
137.093
63.274
2.181.891
10.746
2.255.910
8.375
440.679
4.100
453.154
104.585
1.019.133
220
1.123.937
496.144
4.234.126
49.231
4.779.501
75.027
1.826
76.853
164.655
18.020
182.676
512.117
3.741
518.308
5.821
113
5.934
7.561
5.013
12.574
14.434
3.007
17.741
393.608
11.647
405.390
125
710.282
47.757
758.164
8.471
5.816
14.287
201
88.791
5.283
94.276
43.341
14.541
61.882
744.082
71.430
815.512
21.791
4.891
26.683
78.160
103.351
181.511
641
--
641
16.564
--
16.564
768.099 11.845.826
760.036 15.122.287
GÜBRE
GIDA
MALZEMELERİ
DONDURULMUŞ ET
MEYVE
KARIŞIK YÜKLER
CAM
BAKLAGİLLER
MAKİNA
MİNERALLER
PETROL ÜRÜNLERİ
PİRİNÇ
SODYUM KARB.
2.450
ŞEKER
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
134
AHŞAP
BİTKİSEL YAĞ
4.000
ARAÇ
CANLI HAYVAN
TOPLAM
275.826
10.801.901
81.637
1.632.688 17.515.011
TOPLAM YÜKLENEN VE BOŞALTILAN YÜK (TON) = 29.360.836 TON
21
MERSİN LİMANI KONTEYNER HAREKETİ 2013
TOPLAM
YÜKLEME BOŞALTMA (TEU)
BOŞ
162.306
151.237
313.543
DOLU
504.895
532.077
1.036.972
683.314
1.350.515
TOPLAM
667.201
2013 YILI TİCARİ FAALİYET YAPAN
TOPLAM GEMİ ADEDİ: 4.135 ADET
Tablo3: Mersin Uluslararası Limanı 2013 Yılı Eşya Cinsine Göre Elleçleme Miktarları (Ton,
TEUs)
İÇ ÇEVRE ANALİZİ
Mersin Deniz Ticaret Odası
TOBB bağlısı oda ve borsalar 8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı TOBB kanunu ile
kurulmakta idiler. Ülkemizde denizciliğin de ayrı bir oda olarak temsil edilmesi
ihtiyacından hareketle TOBB kanununda 24 Aralık 1981 tarih ve 2567 sayılı kanunla
yapılan değişiklik ile deniz ticaret odalarının kurulmasına imkân tanınmıştır. Ülkemizde
öncelikle Ticaret Bakanlığının 4 Mayıs 1982 tarih ve 14(630.2/201)21262 sayılı onayı ile
İstanbul Deniz Ticaret odası kurulmuştur. Mersin’li deniz tacirlerinin Mersin’de ikinci bir
deniz ticaret odası kurulması yönünde başlattıkları çalışma Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
13 Mart 1989 tarih ve 12521 sayılı onayı ile kabul edilerek Mersin Deniz Ticaret Odası
yasal olarak kuruluşunu 71 üye ile tamamlamıştır.
Öncelikle kuruluşundan, 1990 yılı Mayıs ayına kadar Mersin İstiklal caddesi Sülün
iş hanında (bir dönem 2012 yılına kadar
Mersin Vapur Donatanları ve Acenteleri
Derneğince kullanılan) hizmetlerini gören oda 1990 yılı Mayıs ayından 13 Mayıs 2002
tarihine kadar Atatürk caddesi Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası hizmet binası kat 2 de
hizmet vermiştir. Daha sonra İ. İnönü bulvarı no:45 adresinde kendi binasında hizmet
vermeye devam etmektedir. Mersin Deniz Ticaret Odasının halen 448 üyesi mevcuttur.
Mersin Deniz Ticaret Odası:
·
Oda
üyelerinin
müşterek
ihtiyaçlarını
karşılamak
ve
mesleki
faaliyetlerini
kolaylaştırmak,
·
Denizcilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
·
Mensuplarının birbirleri ile, yurtiçi ve yurtdışındaki muhatapları ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni
hakim kılmak üzere meslek disiplini, ahlak ve tesanüdünü
(dayanışmasını) korumak ve
·
Yasada yazılı diğer hizmetleri görmek amacıyla kurulan “kamu kurumu niteliğinde
tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşu”dur.
22
Denizcilikle iştigal eden ticaret ve sanayi erbabının deniz ticaret odasına üye olması
zorunludur. Odanın halen 12 ayrı meslek grubu vardır. 12 meslek grubunun isimleri ve
NACE kodları;
MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
GRUPLAR VE FAALİYET KODLARI
MESLEK
GRUBU KODU
NACE
KODU
NACE FAALIYET ADI
50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dahil)
01
50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması
(deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)
50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması
50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil)
50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)
02
50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği
50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.42.01 Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.)
03
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)
50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)
Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar
52.10.02 için depolama)
52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.)
04
52.10.04 Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri
Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb.
52.10.05 hariç)
Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama
52.10.90 faaliyetleri hariç)
52.22.06 Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, suyolu
havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç)
Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak deniz feneri, fener dubası, fener gemisi, şamandıra, kanal işaretleri vb. seyir
52.22.07 yardımcıları ile verilen hizmetfaaliyetleri
05
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin havuzlanması ve havuzdan
52.22.08 çıkarılması dahil)
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin çekilmesi,
52.22.10 bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması vb.)
52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler
Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında
korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması,
52.29.90 vb. dahil)
06
03.11.01 Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil)
23
Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu
03.21.01 dahil)
Katı, sıvı ve gaz haldeki yakıtların ve ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan
46.12.01 aracılar (motorlu taşıt yakıtları dahil)
Gemilerin, hava taşıtlarının ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının bir ücret veya sözleşmeye
46.14.03 dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.19.01 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.31.08 Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)
46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)
46.38.01 Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti
Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı,
46.71.01 madeni yağlar, gres yağları vb.)
46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
47.23.01 (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel,
47.30.01 LPG, CNG vb.) perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin perakende ticareti (paraşütler, rotoşütler,
47.64.90 cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri, spor amaçlı ip ve urganlar, binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.)
56.10.14 Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon, vb.)
Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek
56.29.03 hazırlanması ve temini hizmetleri
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot
servisi,
56.29.90 vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç)
07
Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.08 dahil)
08
52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
10
52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
30.11.04 Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemilerinin yapımı
30.11.08 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve yeniden inşası
Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların
33.15.01 kalafatlanması dahil)
Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri,
42.91.01 iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)
52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri
11
Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza,
65.12.13 doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)
66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil)
66.22.01 Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi
maddelerin biyolojik
71.20.07 ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
24
Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik
71.20.11 test faaliyetleri)
74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri
74.90.06 Gemi Klas Müesseseleri, Deniz Ekspertiz ve Deniz Sürveyör Faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı,
matematikçiler,
74.90.90 istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)
85.32.90 Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb.
eğitimi ile
85.51.03 profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (yolcu ve yük taşımacılığı için ticari
77.34.01 tekne ve gemiler dahil,gezinti tekneleri hariç)
Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri
79.11.01 ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.)
79.12.01 Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi)
12
79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması)
Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys.
93.19.90 Diğer spor ve eğlence hizmetleri)
Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz
93.29.01 motosikleti vb. kiralanması dahil)
MESLEK
GRUBU
KODU
NACE
KODU
NACE FAALIYET ADI
50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dahil)
01
50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması
(deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)
50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması
50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil)
50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)
02
50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği
50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.42.01 Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.)
03
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)
50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)
04
Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için
52.10.02 depolama)
25
52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.)
52.10.04 Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri
52.10.05 Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. hariç)
Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri
52.10.90 hariç)
MESLEK
GRUBU
KODU
NACE
KODU
NACE FAALIYET ADI
52.22.06 Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, suyolu havuzlarının,
deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç)
05
Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak deniz feneri, fener dubası, fener gemisi, şamandıra, kanal işaretleri vb. seyir
52.22.07 yardımcıları ile verilen hizmetfaaliyetleri
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılması
52.22.08 dahil)
Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin çekilmesi, bu gemilerin
52.22.10 ve kargolarının kurtarılması vb.)
52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler
Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici
52.29.90 olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil)
03.11.01 Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil)
03.21.01 Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil)
Katı, sıvı ve gaz haldeki yakıtların ve ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.12.01 (motorlu taşıt yakıtları dahil)
Gemilerin, hava taşıtlarının ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
46.14.03 toptan satışını yapan aracılar
46.19.01 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
46.31.08 Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)
46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)
06
46.38.01 Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti
Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni
46.71.01 yağlar, gres yağları vb.)
46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
47.23.01 (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG
47.30.01 vb.) perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin perakende ticareti (paraşütler, rotoşütler, cankurtaran
47.64.90 yelekleri, cankurtaran simitleri, spor amaçlı ip ve urganlar, binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.)
56.10.14 Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon, vb.)
26
Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve
56.29.03 temini hizmetleri
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi,
56.29.90 vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç)
07
MESLEK
GRUBU
KODU
52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil)
NACE
KODU
NACE FAALIYET ADI
08
52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
09
52.29.02 Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
10
52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
30.11.04 Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemilerinin yapımı
30.11.08 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve yeniden inşası
33.15.01 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil)
Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve
42.91.01 rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)
52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri
Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet,
65.12.13 ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)
66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil)
66.22.01 Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
11
71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik
71.20.07 ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test
71.20.11 faaliyetleri)
74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri
74.90.06 Gemi Klas Müesseseleri, Deniz Ekspertiz ve Deniz Sürveyör Faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı,
matematikçiler,
74.90.90 istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)
85.32.90 Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile
85.51.03 profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (yolcu ve yük taşımacılığı için ticari tekne ve
77.34.01 gemiler dahil,gezinti tekneleri hariç)
79.11.01
12
Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri
ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.)
79.12.01 Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi)
79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması)
Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. Diğer spor ve
93.19.90 eğlence hizmetleri)
Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb.
93.29.01 kiralanması dahil)
27
Resim 4: Mersin Limanından Bir Görüntü
Mersin limanı Dünya limanları ile bağlantısı olan bir limandır. Bağlantılı olduğu
limanlar aşağıda listelenmiştir.
BÖLGE
LİMANLAR
AMERİKA
Altamıra, Antofagasta, Arıca, Bahıa Blanca, Baltımore, Barranquılla, Belem,
Boston, Brıdge Town, Buenaventure, Buenos Arıes, Cabedelo, Caldera,
Callao, Caracas, Cartagena, Champerıco, Charleston, Charlotte, Chıcago,
Churchıll, Cleveland, Corınto, Crıstobal, Detroıt, Esmeraldas, Fortaleza,
Guayaquıl, Halıfax, Havana, Houston, Ilheus, Itajaı,Jacksonvılle Kıngston,
La Guaıra, Lıma, Long Beach, Los Angeles, Manzanıllo, Mıamı,
Mobile,Monroe, Montevıdeo, Montreal, Navegantes, Necochea, New Jersey,
New Orleans, New York, Norfolk, Oakland, Paıta, Panama, Paranagua,
Pısco, Port Au Prınce, Port Everglades, Port Louıs, Port Of Spaın, Puerto
Bolıvar, Puerto Cabello, Puerto Cortez, Puerto Lımon, Puerto Rıco, Recıfe,
Rıo De Janeıro, Rıo Grande, Rıo Haına, Rosarıo, S.F.Do Sul, S.Thamos De
Castıll, Salvador, San Antonıo, San Jose, San Juan, San Lorenzo, San Pedro,
San Sebastıan, Sanfrancısco, Santa Marta, Santos, Savannah, Surınam,
Tampıco, Toronto, Tortola, Turbo, Valparaıso,
Abıdjan, Acajutla, Accra, Alger, Apapa, Assab, Banjul, Bata, Beıra, Bejaıa,
Benghazı, Berbera, Cabında, Cape Town, Casablanca, Conakry, Cotonou,
AFRİKA
28
Dakar, Darv Es Salaam, Djıboutı, Douala, Durban, Free Town, Lagos,
Lıbrevılle, Lome, Luanda, Maputo, Massawa, Matadı, Mellıa, Mısurata,
Mogadıscıo, Mombasa, Monrovıa, Morondava, Nacala, Nouakchott, Oran,
Poınte Noıre, Port Elızabeth, Port Gentıl, Port Harcout, Port Sudan, Sfax,
DOĞU AKDENİZ Alexandrıa, Aqaba, Ashdod, Beırut, Damıetta, El Arısh, Famagusta, Haıfa,
Iraklıon, Lattakıa, Pıraeus, Port Saıd, Tartous, Thessalonıkı, Trıpolı, Volos
AVUSTRALYA Adelaıde, Auckland, Brısbane, Crıstchurch, Fremantle, Lyttelton,
Melbourne, Napıer, Poınte Des Gallets, Port Chalmers, Sydney, Wellıngton
Aarhus, Aberdeen, Amsterdam, Algecıras, Almerıa, Ancona, Antwerp,
AVRUPA
Aspropyrgos, Bar, Barcelona, Barı, Belfast, Bılbao, Bourgas, Bremen,
Bremerhaven, Brındısı, Brıstol, Cadız, Cardıff, Cartagena, Castellon,
Catanıa, Constantza, Copenhagen, Cork, Dublın, Dunkırk, Felıxstowe, Fos
Sur Mer, Gdansk, Genoa, Gıo Tauro, Gothenburg, Eemshaven, Gydnıa,
Halıfax, Hamburg, Helsıngborg, Helsınkı, Heraklıon, Hull, Ilyıchevsk,
Kerch, Koper, Kotka, La Spezıa, Las Palmas, Le Havre, Leghorn, Leıxoes,
Lısbon, Lıverpool, Lıvorno, Malaga, Marına Dı Carara, Marsaxlokk,
Marseılles, Montrana, Montoır, Moss, Motrıl, Naples, Noor Kopıng,
Novorossıysk, Odessa, Oslo, Palamos, Palermo, Randers, Rauma, Ravenna,
Rıga, Rıjeka, Rotterdam, Rouen, Salerno, Santa Cruzde Tenerıfe, Santender,
Salerno, Sete, Sevılla, Sheerness, Sodertalje, Southampton, St.Petersburg,
Stavanger, Stockholm, Tallın, Taranto, Tarragona, Thamesport,
Tılbury,Valetta, Zeebrugge,
Abu Dhabı, Aden, Ajman, Al Jubaıl, , Bahraın, Bandar Abbas, Bangalore,
ASYA
Bangkok, Banton, Belawan, Bombay, Busan, Calcutta, Chıttagong, Chıwan,
Cochın, Colombo, Dalıan, Dammam, Dakka, Doha, Dubaı, Fujıarah,
Fuzhou, Guangzhou, Haıphong, Hakata, Haldıa, Ho Chı Mınh, Hodeıdah,
Hong Kong, Hososhıma, Huangpu, Inchon, Jakarta, Jebel Alı, Jeddah,
Kandla, Kaohsıung, Karachı, Kawasakı, Khalifa Bin Salman Port, Keelung,
Kıngston, Kobe, Kuwaıt, Laem Chabang, Lıanyuang, Madras, Manıla,
Mantyluoto, Mına Qabas, Mızushıma, Mongla, Muh.Bın Qasım,
MUNDRA,Muscat, Nagoya, Nangton, Nanjıng, Nhava Sheva, Nıngbo,
Oran, Osaka, Palembang, Pasır Gudang, Penang, Poınte Pıtre, Port Kelang,
Port Rashıd, Port Sultan Aqabas, Potı, Qıngdao, Shantou, Shanghaı, Sharjah,
Shekou, Shımızu, Sıngapore , Surabaya, Tıanjın, Tokyo, Tomakomaı,
Tutıcorın, Xıamen, Xıngang, Yantaı, Yantıan, Yokohama.
Tablo 4: Mersin Limanına Bağlantılı Dünya Limanları
Yasal Yükümlülükler ve İlgili Mevzuat
Sektörle ilgili olan mevzuat ve yayımlandığı Resmi Gazete Tablo 5’te sunulmuştur.
Yasal Yükümlülükler ve İlgili Mevzuat
Oda ve sektörle ilgili olan mevzuat ve yayımlandığı Resmi Gazete Tablo 5’te sunulmuştur.
Sıra
No
Yayın R.G
Kanun/Yönetmenlik/Tüzük
Adı
1
Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004
Sayısı: 25479
5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle
Odalar Ve Borsalar Kanunu
2
Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
29
Sayısı:25705
Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2005
Sayısı:25705
Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2005
Sayısı:25694
Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2004
Sayısı:25671
Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında
Yönetmelik
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın
Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve
Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
6
Resmi Gazete Tarihi: 27.06.2008
Sayısı: 26919
İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının
Kullanılması Hakkında Yönetmelik
7
Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2005
Sayısı:25743
Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve
Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek
Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik
8
Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2005
Sayısı: 25934
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
9
Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2005
Sayısı:25934
10
Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2005
Sayısı: 25934
Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003
Sayısı: 25134
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper
Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
Oda Muamelat Yönetmeliği
3
4
5
11
12
Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2013
Sayısı: 28541
4857 sayılı İş Kanunu
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2011
Sayısı: 27846
Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1999
Sayısı: 23866
Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009
Sayısı: 27369 Mükerrer
Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2012
Sayısı: 28453
Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2006
Sayısı: 26120
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
18
Resmi Gazete Tarihi: 28.04.1926
Sayısı: 358
19
Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2010
Sayısı: 27766
Resmi Gazete Tarihi: 24.09.2004
Sayısı: 25593
815 Sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı
Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları
Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında
Kanun
Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere
Dair Yönetmelik
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve
Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
13
14
15
16
17
20
4458 Sayılı Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
Limanlar Yönetmeliği
Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği
30
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2009
Sayısı: 27298
Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2012
Sayısı: 28224
Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008
Sayısı: 26812
Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004
Sayısı: 25682
Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2007
Sayısı: 26438
Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2007
Sayısı: 26468
Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2007
Sayısı: 26438
Resmi Gazete Tarihi: 06.11.1998
Sayısı: 23515 Mükerrer
Resmi Gazete Tarihi: 10.11.1981
Sayısı: 17510
Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2008
Sayısı: 26871
Resmi Gazete Tarihi: 12.03.2009
Sayısı: 27167
Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2002
Sayısı: 24832
Resmi Gazete Tarihi: 23.06.2000
Sayısı: 24088
Resmi Gazete Tarihi: 09.08.1983
Sayısı: 18132
Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2007
Sayısı: 26482
Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009
Sayısı: 27214
Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2005
Sayısı: 25752
Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2007
Sayısı: 26479
Resmi Gazete Tarihi: 17.07.1964
Sayısı: 11756
Resmi Gazete Tarihi: 24.07.1950
Sayısı: 7564
Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012
Sayısı: 28339
Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006
Sayısı: 26200
Deniz Turizmi Yönetmeliği
Gemi Acenteleri Yönetmeliği
Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine
İlişkin Tebliğ (İTG:2008/1)
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik
Kodu Uygulama Yönetmeliği
Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin
Kurulmasına
Ve
İşletilmesine
İlişkin
Yönetmelik
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü
2548 Sayılı Gemi sağlık Resmi Kanunu
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama
Yönetmeliği
Gemi Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği
Gemi Adamları Yönetmeliği
Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği
2872 Sayılı Çevre Kanunu
Çevre Kanunu'na Göre Verilecek İdari Para
Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle
Tahsili Hakkında Yönetmelik
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik
5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer
Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini
Esaslarına Dair Kanun
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
492 Sayılı Harçlar Kanunu
5682 sayılı Pasaport Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu
31
Tablo 5: Temel Mevzuat
Odaların görevleri
Odaların görevleri şunlardır:
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin
kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili
kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin
mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda
kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve
internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda
gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî
ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını
takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
d) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununun 26.
maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda
bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde
meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın
onayına sunmak ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde
sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun
şekilde gelişmesine çalışmak.
32
k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri
sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile
liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde
yaymak. Dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve
bunları ilgililere duyurmak.
l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun
anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye
limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi
vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak.
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça
verilecek görevleri yapmak.
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin
belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu
Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu
işleri yürütmek.
u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.
y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda
diğer faaliyetlerde bulunmak.
z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler
için kapasite raporları düzenlemek.
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuarlar kurmak veya
bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuarı kurmak veya iştirak
etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,
33
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili
kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan
alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi
geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak
üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu
uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek.
c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları
oluşturmak,
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve
kütüphanelere katılmak,
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize
sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak
ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve
işleticisi veya işleticisi olmak. Antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile
ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,
Görevlerini de yaparlar.
Kuruluşun Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetleri
MDTO Hizmetleri 3 Ana Başlıkta Toplanmaktadır;
1.
Sosyal Sorumluluk Gereği Yürütülen Faaliyetler:
1.1. Eğitim ve eğitim kurumlarına destekler
1.1.1. Öğrencilere verilen burslar
1.1.2. Denizcilik Meslek lisesi yapımı (Tamamen MDTO’ya aittir)
1.1.3. Okullara bina tadilat, demirbaş malzeme ve kırtasiye yardımlarının organize
edilmesi ve dağıtımı.
1.1.4. Mersin Üni,versitesi Denizcilik MYO’na eğitim yardımı( makine ve güverte
simulatör desteği)
1.1.5. M.Ü.DMYO’nun Denizcilik Fakültesine dönüştürülmesinin sağlanması,
1.1.6. Mersin Ünv. Kuruluşunda verilen maddi destek
1.2.
Çeşitli sponsorluk faaliyetleri
1.2.1. Doğu Akdeniz Yat rallisi Mersin il temsilciliği
1.2.2. 1 Temmuz kabotaj ve denizcilik bayramı kutlama etkinlikleri
34
1.3.
Vakıf, Kurum ve Derneklere yönelik faaliyetler
1.3.1. İSGEV, MÜGEV, MERGED, TURMEPA vb. vakıf ve derneklere destek
1.3.2. Mersin Diyabet Hastanesi ve Gülnar Devlet Hastanesi, MEÜ Hastanesi, Mersin
SSK Hastanesi ve Mersin Devlet Hastanesi’ne maddi destek
1.3.3. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine maddi destek
2.
Sektörel Sorumluluk Gereği Yürütülen Faaliyetler:
2.1.
Üyelere sunulan sektörel bilgilendirme faaliyetleri (Panel, forum, dergi, söyleşi vb.)
2.2.
Üyelerin talepleri ve/veya güncel gereksinim doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi.
2.3.
Üyeler ve ilgili kurumlar ile yapılan sorun tespiti ve çözüme yönelik toplantılar
2.4.
Üyelere aylık olarak sunulan istatistiksel bilgiler (CD içerisinde aylık olarak
dağıtılıyor.)
2.5.
Güncel
sektörel
mevzuat
ve
tebliğlerin
araştırılması,
yayınlanması
ve
yorumlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri
2.6.
MDTO olarak lojistik platformu içerisinde yer aldığından (Platform başkanı ve
genel sekreteri) Mersin’i bölgede uluslar arası bir lojistik üssü haline getirmeye yönelik
çalışmalara destek verilmesi
2.7.
Mersin Deniz Ticareti adlı derginin 1992 yılından beri aralıksız olarak aylık
yayınlanması,
2.8.
Mersin ve denizcilik ile ilgili kitap/yayın bastırılması dağıtılması,
3.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Amacıyla Yürütülen Faaliyetler
3.1.
Personel yeterliliklerinin geliştirilmesi,
3.2.
Odanın
kurumsallaşmasını
ve
saygınlığını
sağlayacak
çalışmalar
yapılması (Oda akreditasyonu, ISO 9001 çalışmaları, Stratejik Plan Çalışmaları),
Paydaş Analizi
Paydaşlarımız; Mersin Deniz Ticaret Odasının hizmetleri ile ilgisi olan, odadan
doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya etkileyen kişi, grup
veya kurumlardır. Paydaşlar belirlenirken sistematik bir yaklaşım sergilenmiş ve aşağıda
sıralan başlıklar altında paydaş belirlemesi yapılmıştır.
·
Girdi sağlayanlar
·
Hizmet sunulan kesimler
·
İş birliği yapılan kesimler
35
·
Faaliyetlerimizden etkilenen kesimler
·
Odayı etkileyen kesimler.
Yapılan gruplandırma esas alınarak paydaşlarımız, İç Paydaşlar, Dış Paydaşlar ve
Yararlanıcılar olarak sınıflandırılmıştır. Dış paydaşlarımızdan görev gereği birlikte
çalışmak durumunda olduğumuz kurumlar temel ortak, bizimle çalışma zorunluluğu
olmadığı halde karşılıklı istekle birlikte çalışabileceğimiz kurumlar stratejik ortak olarak
belirlenmiş ve bu başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Tüm guruplarda paydaşlar öncelik
sıralamasına göre listelenmiştir.
İç Paydaşlar
1. MDTO Oda Organları
·
Oda Meslek Komiteleri
·
Oda Meclisi
·
Oda Yönetim Kurulu
·
Disiplin Kurulu
·
TOBB Delegeleri
2. Oda Çalışanları
Dış Paydaşlar
3. Temel Ortak
·
TOBB
·
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
·
ICC – Uluslar Arası Ticaret Odaları Birliği
·
TACCI-Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası
4. Stratejik Ortak
·
Mersin Uluslararası Liman İşletmesi
·
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
·
Liman Başkanlığı
·
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
·
İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Şubeleri
·
Mersin Valiliği
·
Mersin Büyükşehir Belediyesi
36
·
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
·
Mersin Üniversitesi
·
Çukurova Kalkınma Ajansı
·
Taşucu Liman İşletmesi
·
Mersin Lojistik Platformu
·
TURMEPA
·
Medya Kuruluşları
·
Akdeniz İhracatçılar Birliği
·
Uluslararası Denizcilik Örgütü
·
UND
·
RODER
·
UTİKATD
·
Dış İşleri Bakanlığı
·
Sahil Güvenlik Komutanlığı
·
Yelken ve Su Sporları Kulüpleri
·
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
·
İç İşleri Bakanlığı
·
Kültür ve Turizm Bakanlığı
·
Sağlık Bakanlığı
·
Türkiye İstatistik Kurumu
·
Tarım ve Orman Bakanlığı
·
TCDD Genel Müdürlüğü(Limanlar daire Başkanlığı)
·
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
·
Mersin Vapur Donatanları ev Acenteleri Derneği
·
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
·
Dış Ticaret Müsteşarlığı
·
Devlet Planlama Teşkilatı
·
Mersin Çağ Üniversitesi
·
Mersin Toros Üniversitesi
·
Türk Loydu
5. İştirakler
37
·
MESBAŞ
·
MERDAŞ
·
AKTER
·
MERLAT
·
İSGEV
·
MERSİN RO-RO
·
Çukurova Fuarcılık
·
Yenişehir Fuarcılık
Yararlanıcılar
·
Üyelerimiz
·
Sektörle ilgili kişi ve kuruluşlar
Paydaşların Deniz Ticaret Odasına Etki-Önem Durumu
Paydaşlarla, stratejik planlama ve stratejik planın uygulanması aşamasında nasıl bir
ilişki kurulacağı paydaş etki-önem matrisi kullanılarak belirlenmiştir. Paydaşın yürüttüğü
faaliyetler Deniz Ticaret Odası için önemli ve faaliyetlerin Deniz Ticaret Odasına etkisi
güçlü ise bu paydaşla birlikte çalışılmalıdır. Paydaşın yürüttüğü faaliyetler Deniz Ticaret
Odası için önemsiz ve faaliyetlerin Deniz Ticaret Odasına etkisi güçlü ise bu paydaş
bilgilendirilmelidir. Paydaşın yürüttüğü faaliyetler Deniz Ticaret Odası için önemsiz ve
faaliyetlerin Deniz Ticaret Odasına etkisi zayıf ise bu paydaş sadece izlenmelidir. Paydaşın
yürüttüğü faaliyetler Deniz Ticaret Odası için önemli ve faaliyetlerin Deniz Ticaret
Odasına etkisi zayıf ise bu paydaş çıkarlar gözetilerek çalışmalara dahil edilmelidir.
ETKİ
ZAYIF
GÜÇLÜ
İzle
Bilgilendir
Çıkarlarını Gözet
Birlikte Çalış
ÖNEM
ÖNEMSİZ
ÖNEMLİ
Çalışmalarına Dahil Et
Tablo 6: Paydaş - Etki/Önem matrisi
38
Yapılan analiz sonucunda; öncelik sıralamasında ilk on beş arasında yer alan
paydaşlarımızdan Mersin Valiliğinin yürütülen çalışmalar hakkında “bilgilendir”ilmesi, Taşucu
Liman işletmesi ile TURMEPA paydaşlarımızın karşılıklı “çıkarlar gözetilerek çalışmalara
dâhil edilmesi” diğer paydaşlarımızın tamamı ile de birlikte çalışılması sonucu çıkmıştır.
Bu analiz sonuçlarına göre “birlikte çalış”ılması sonucuna ulaşılan paydaşlara, yapılan
plan hakkında bilgi verilmiş ve geliştirilen anket formları ile de onların Deniz Ticaret Odasından
istek ve beklentileri alınmıştır. Bu istek ve beklentiler konusunda yanıt alınan bilgiler şu
şekildedir:
PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ
MDTO Üye Ortak Görüşleri
1-) MDTO’nun verdiği hizmetlerde en çok yararlandıklarınız ve düşünceleriniz nelerdir?
Genel olarak verilen hizmetler konusunda faydalı bir bilgi aktarımı ve projelerin
yapıldığını düşünmekteyiz. Fakat iletişim konusunda, bilgilerin aktarımındaki gecikmeler
nedeni ile bazen sıkıntılar yaşanabilmektedir. Özellikle faydalandığımız istatistiksel veriler tam
olarak yeterli olmamasının yanı sıra, bazı zamanlarda gecikmeli gelmektedir.
2-) Hizmetler konusundaki beklentileriniz nedir?
Özellikle eğitim konusunda beklenti ve ihtiyaçlarımız olmaktadır. Eğitim konusu olarak
başlıca faydalanmak istediğimiz konular satış ve pazarlama stratejileri, lojistik ve gemi
işletmeciliği-kiralama eğitimleridir. İstatistiksel bilgilerin sınıflandırılarak ve yorumlanarak bize
ulaşması ve vakit geçmeden bize ulaştırılması yararlı olacaktır. Ayrıca sektörümüz ile ilgili
panel ve söyleşilere ağırlık verilmesini isteriz. Resmi kurumlara veya dışarıya karşı, haklarımızı
ve sorunlarımızı daha etkin bir şekilde ifade etmeleri yararlı olacaktır. Genel sorunlarımız
konusunda etkin bir yol gösterme ve danışmanlık faaliyeti talebimiz olacaktır.
3-) Olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz?
Faaliyetler ve güncel bilgiler konusunda, anında veya önceden haber almakta sıkıntı
yaşıyoruz. Birçok faaliyet ya da bilgiden geç haberimiz oluyor. MDTO web sitesinin de daha
güncel ve bilgilerin daha aktif bir şekilde ulaştırılmasının gerekliliğini düşünmekteyiz. MDTO
aylık dergisinde, sektörle ilgili güncel araştırma ve bilgilere daha geniş yer verilmesi
gerekmektedir. Personellerin yaklaşımlarından ve hizmet işleyişinden memnunuz.
Mersin Liman Başkanlığının Görüşleri:
39
A. KURUM DEĞERLENDİRMESİ
1-MDTO’nun sektöre ve Mersin’e katkıları nelerdir?
Denizcilik sektörüne bir araya gelme ve ortak harekete geçirme kabileti kazandırması.
2- MDTO’nun verdiği hizmetlerden en çok yararlandıklarınız ve düşünceleriniz nelerdir?
Denizcilikle ilgili gelişmelerden ve kural değişikliklerinden sektörün haberdar edilmesi.
3- Hizmetler konusundaki beklentileriniz nedir?
Gelişmelerden sektörün doğru ve hızlı bir biçimde haberdar edilmesi.
4- Olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz nelerdir?
MDTO’nun Mersin’e ve sektöre katkı yaptığı değerlendirilmektedir.
B. GZFT ANALİZİ
· Güçlü Yönler
Kurumsal yapının güçlü olması.
Sektörü temsil yeteneği olması.
· Zayıf Yönler
Mersin’de sektörün yeteli derecede gelişememesi
Yukarıdaki nedenlerden dolayı sektör içi rekabetin olası zararları.
· Fırsatlar
Denizcilik sektörü Mersin’de gelişimini tamamlamadığı için üye sayısı ve yapılan
işin çerçevesi, artma eğilimini gösterecektir.
· Tehditler
Suriye’deki iç savaş sektöre zarar vermektedir.
Taşucu Liman Başkanlığının Görüşleri:
A. KURUM DEĞERLENDİRMESİ
1-MDTO’nun sektöre ve Mersin’e katkıları nelerdir?
Mersin DTO’nun sektöre sosyal, ekonomik, kültürel katkıları çok büyüktür. Sektörle
ilgili Fuar ve Organizasyonlara katılım, konferans, seminer, panel ve kurslar düzenleyip
bunların finansmanını sağlamakta, dolayısı ile sektöre katkı yapmaktadır. Geniş anlamda
ise sektöre katkı yalnızca Mersin’e değil ülkemize katkıdır. Akdeniz Liman Kentleri
Toplantısı organizasyonunun Mersin’de olması, uluslar arası bir boyut kazanmıştır.
2- MDTO’nun verdiği hizmetlerden en çok yararlandıklarınız ve düşünceleriniz nelerdir?
40
Yararlandıklarımız; Başta Gemi Acentesi Personeline verilen eğitimler olmak üzere
verilen diğer kurslar, ÖTV’siz yakıt alım defteri onayı, Transit log temini vs.dir. Ayrıca
aylık yayımlanan Dergi bazen hizmet içi eğitim gibi yararlı olmaktadır.
3- Hizmetler konusundaki beklentileriniz nedir?
DTO faaliyetlerinin devam etmesi ve faaliyetleri konusunda kendi tanıtımlarını daha
fazla yapmalarıdır. Örneğin DTO bilirkişi hizmeti yapmakta mıdır? Üniversite
öğrencilerine burs sağlamakta mıdır? Sadece Amatörlerin sıkıntılarına çözüm üretme
çabasında olmayıp forwarderlerin de sıkıntılarıyla da ilgilenilmekte midir? AB Projelerine
sponsorluk yapmakta mıdır?(Bu hizmetler zaten veriliyor ise Başkanlığımız tarafından
bilinmemekte.) Mersin DTO’su liman inşa faaliyetlerini desteklemelidir.
Karadeniz
kıyılarındaki
liman/balıkçı
barınakları
sıklığı
ile
Kıyılarımızdaki
liman/barınak sayısı göz önüne alındığında durum daha iyi anlaşılır.
4- Olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz nelerdir?
Geleneksel olarak her yıl yapılan (2013 de yapılmayan) Doğu Akdeniz Yat Rallisine ev
sahipliği yapması, Üyelerine sektörel bilgi ve duyuruları yapması, üyelerinin yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslar arası sorunlarını tespit edip, çözüm aramasında olması, Kurs ve
Seminerler yapması olumlu görüşlerimiz olup, Olumsuz görüşlerimiz yoktur.
B. GZFT ANALİZİ
· Güçlü Yönler
Denizcilik ile ilgili Yelkenciler, Amatör denizciler, Yatçılar dahil her kesimle
ilgilenmesi.
· Zayıf Yönler
Üye, faaliyet alanı vs.nin sadece Mersin eksenli olması. Mersin’in Turizm Başkenti
Antalya’ya komşu olmasına rağmen turizm alanında yeterli gelişme
sağlayamaması. Bölgemizde tershane olmaması. Bölgemizde ticari liman azlığı.
· Fırsatlar
MDTO’nun Türkiye’deki 2 DTO’ndan birisi olması. Mersin’in diğer denizi olan
iller ortalaması oranına göre denizcilik limancılık potansiyelinin çok yüksek
olması.
Mersin’in Ortadoğu’ya açılan kapı olması.
Kıyılarımızın uzunluğu ve doğal güzelliği.
· Tehditler
Ortadoğu’da barış ortamının sağlanamaması.
41
MDTO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Müdürlüğünün Görüşleri:
A. KURUM DEĞERLENDİRMESİ
1-MDTO’nun sektöre ve Mersin’e katkıları nelerdir?
MDTO üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması
konusunda sektöre, aynı zamanda denizcilik mesleğinin geliştirilmesi konusunda hem
sektöre hem de Mersin iline önemli katkılar sağlamaktadır. İlimize olan katkıları
doğrultusunda yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına vesile olup, aynı zamanda bu
istihdam alanlarının eleman ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim faaliyetlerini
desteklemektedir.
2- MDTO’nun verdiği hizmetlerden en çok yararlandıklarınız ve düşünceleriniz nelerdir?
Biz MDTO’nun en çok eğitim alanlarına yapmış olduğu desteklerden yararlanmaktayız.
Düzenlemiş oldukları panel, toplantı, denizcilik eğitiminde uluslar arası standartların
yakalanması konularındaki çalışmalardan yararlanmaktayız. Üyeleri arasında deniz
tecrübesi olan meslek elemanlarını tecrübelerini öğrencilerimize aktarmaları, öğrencilere
farklı bakış açısı kazandırmaktadır. İşletmelerde meslek eğitimi için öğrencilerimize iş yeri
bulunması ve iş yerlerindeki eğitim standartlarının yükseltilmesi konusunda lokomotif
görevini MDTO üstlenmektedir. Yürüttüğümüz tüm projelerde MDTO’nun tam desteği
bizleri güçlü kılmaktadır. Denizcilik alanı öğretmenleri mesleki konularda tereddüde
düştüğü konularda MDTO’dan yardım almakta ve kaynaklarından yararlanmaktadır. Bizler
denizcilik okullarında çalışan eğitimciler olarak MDTO’nun denizcilik okullarına yapmış
oldukları katkılardan dolayı minnettarız. Kendilerine bu konuda denizcilik sektörünün bir
parçası olarak teşekkürü borç bilir ve katkılarının devamını dileriz.
3- Hizmetler konusundaki beklentileriniz nedir?
Denizcilik sektörünün gelişmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması için MDTO
öncülük
yapmaktadır. Genç girişimci adaylarının sektörü tanımaları için seminerler
verilerek yönlendirilebilir. Bilimsel, teknolojik ve insan kaynakları hususunda meydana
gelebilecek gelişme ve değişmelere hızlı bir şekilde cevap verebilmek için MDTO’nun şu
ana kadar yapmış olduğu gibi bundan sonrada desteklerini devam ettirecekleri hususunda
hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır.
4- Olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz nelerdir?
MDTO hakkında olumsuz düşüncemiz yoktur. Denizcilik sektörüne, Mersin ve çevre
illere katkısının da artarak devam edeceğini düşünüyoruz.
42
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Görüşleri:
1-) MDTO’nun sektöre ve Mersin’e katkıları hakkındaki genel düşünceniz?
Denizcilik MYO alt
yapısının kurulmasında önemli rol oynamıştır. Mersin
Üniversitesinin tesisinin Kurulması için oluşturulan vakıfta kuruluşun başında ve sonunda
Vakfın aktif olarak Üniversiteye katkı sağlamasında görev almıştır. şüphesizdir. Üniversitenin
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine bir ünite binası yapımına katkıda bulunmuştur.
2-) MDTO’nun verdiği hizmetlerde en çok yararlandıklarınız ve düşünceleriniz nelerdir?
Düzenlediği eğitim ve seminerlerden yararlanılmaktadır.
3-) Hizmetler konusundaki beklentileriniz nedir?
Denizcilik sektöründeki öğrenci ve akademisyenlere gelişimleri konusunda burs yardımı
yapabilirler.
4-) Olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz?
Sektöre katkı ve desteklerin maddi ve manevi olarak süreklilik arz etmesi
gerekmektedir.
B. GZFT ANALİZİ
· Güçlü Yönler
Sektörle ilgili üyelerle ilişkiler ve maddi olanaklar.
· Zayıf Yönler
Sektöre yapılan hizmetlerde geleceğe yönelik planlama eksikliği.
· Fırsatlar
Türkiye’de tek bağımsız DTO olması
MDTO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Müdürlüğünün Görüşleri:
A. KURUM DEĞERLENDİRMESİ
1-MDTO’nun sektöre ve Mersin’e katkıları nelerdir?
MDTO üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması
konusunda sektöre, aynı zamanda denizcilik mesleğinin geliştirilmesi konusunda hem
sektöre hem de Mersin iline önemli katkılar sağlamaktadır. İlimize olan katkıları
doğrultusunda yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına vesile olup, aynı zamanda bu
43
istihdam alanlarının eleman ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim faaliyetlerini
desteklemektedir.
2- MDTO’nun verdiği hizmetlerden en çok yararlandıklarınız ve düşünceleriniz nelerdir?
Biz MDTO’nun en çok eğitim alanlarına yapmış olduğu desteklerden yararlanmaktayız.
Düzenlemiş oldukları panel, toplantı, denizcilik eğitiminde uluslar arası standartların
yakalanması konularındaki çalışmalardan yararlanmaktayız. Üyeleri arasında deniz
tecrübesi olan meslek elemanlarını tecrübelerini öğrencilerimize aktarmaları, öğrencilere
farklı bakış açısı kazandırmaktadır. İşletmelerde meslek eğitimi için öğrencilerimize iş yeri
bulunması ve iş yerlerindeki eğitim standartlarının yükseltilmesi konusunda lokomotif
görevini MDTO üstlenmektedir. Yürüttüğümüz tüm projelerde MDTO’nun tam desteği
bizleri güçlü kılmaktadır. Denizcilik alanı öğretmenleri mesleki konularda tereddüde
düştüğü konularda MDTO’dan yardım almakta ve kaynaklarından yararlanmaktadır. Bizler
denizcilik okullarında çalışan eğitimciler olarak MDTO’nun denizcilik okullarına yapmış
oldukları katkılardan dolayı minnettarız. Kendilerine bu konuda denizcilik sektörünün bir
parçası olarak teşekkürü borç bilir ve katkılarının devamını dileriz.
3- Hizmetler konusundaki beklentileriniz nedir?
Denizcilik sektörünün gelişmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması için MDTO
öncülük
yapmaktadır. Genç girişimci adaylarının sektörü tanımaları için seminerler
verilerek yönlendirilebilir. Bilimsel, teknolojik ve insan kaynakları hususunda meydana
gelebilecek gelişme ve değişmelere hızlı bir şekilde cevap verebilmek için MDTO’nun şu
ana kadar yapmış olduğu gibi bundan sonrada desteklerini devam ettirecekleri hususunda
hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır.
4- Olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz nelerdir?
MDTO hakkında olumsuz düşüncemiz yoktur. Denizcilik sektörüne, Mersin ve çevre
illere katkısının da artarak devam edeceğini düşünüyoruz.
Deniz Temiz Derneği(TURMEPA) Görüşleri:
1-) MDTO’nun sektöre ve Mersin’e katkıları hakkındaki genel düşünceniz?
DTO’ları deniz konusunda en önemli mesleki örgütler olup, denizcilik mesleğinin
geliştirilmesi, mesleki faaliyetlerin devamlılığının sağlanması ve denizcilik sorunları hakkında
resmi kurumlarla iletişimin sağlanması konularında önemli rol üstlenmektedir. Bu vesile ile
MDTO Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden bir yer tutan Mersin için önemli bir misyon
taşımaktadır.
2-) MDTO’nun verdiği hizmetlerde en çok yararlandıklarınız ve düşünceleriniz nelerdir?
44
MDTO, deniz kirliliği konusunda mücadele eden Deniz Temiz Derneği/TURMEPA’nın
da geçmiş yıllarda Mersin’deki gönüllü elçisi olmuş, derneğin birçok faaliyetlerini Mersin halkı
ile paylaşmıştır. Bu sayede deniz kirliliği konusunda halka yönelik yapılan bilinçlendirme ve
farkındalık yaratma çabalarımız geniş kitlelere ulaşmıştır.
3-) Hizmetler konusundaki beklentileriniz nedir?
Geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Derneğin faaliyetlerini denizle
doğrudan ilişkili üyelerine ve Mersin halkına duyurulması konusunda destek beklemekteyiz.
4-) Olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz?
MDTO’nun denizcilik konusundaki engin bilgisini deniz kirliliği ile mücadele
çalışmalarımızla
birleştirebiliriz.
Denizlerimizin
sürdürülebilirliği
öncelikle
yaşamsal
faaliyetlerimizi sürdürmek ayrıca deniz turizmi ve taşımacılığı için oldukça önemlidir.
B. GZFT ANALİZİ
· Güçlü Yönler
-
ODTÜ’nün Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün Mersin’de bulunması.
-
OECD’nin dünyanın çok önemli limanlarını dahil ettiği Liman Şehirleri
Programı’na Mersin Limanının seçilmesi
-
Uzun kıyı şeridi
-
Tarihi, doğal ve kültürel zenginlik
· Zayıf Yönler
-
Yerleşim yerlerindeki alt yapı eksikliği
-
Sanayi Kirliliği
-
Çarpık yapılaşma
-
Balık çiftlikleri
· Fırsatlar
-
Mersin Limanının büyümesi ve yabancı ortaklık
· Tehditler
-
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin çevreye olası olumsuz etkileri
HES ve Termik santral projeleri
Kıyı şeridinin betonlaşması
Göç
Terör
GZFT Analizi
Deniz Ticaret Odasının GZFT (SWOT) analizi her düzeydeki kurum çalışanı ve
üyelerimizin yer aldığı bir gurupla uzman bir personelin rehberliğinde beyin fırtınası
45
yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma sonucu yapılan tespitler yine aynı gurupla
değerlendirilmiş ve öncelik sırasına konularak aşağıda yer aldığı şekliyle belirlenmiştir.
Güçlü Yönler
-
İstikrarlı bir yönetime sahip olması
-
Sağlıklı mali yapısının olması
-
Yönetim ve Sekreterya’ nın sağlıklı iletişimi
-
Bölgesel bazda faaliyet gösteren Türkiye’ deki ilk ve tek, Ülke bazında kurulu iki
Deniz Ticaret Odasından biri olması
-
Yeterli Öz varlıklarının olması (kendine ait binası, araçları vb.)
-
Deneyimli Oda Organlarının varlığı
-
Güçlü bir teknolojik alt yapıya sahip olması,
-
Kurumsallaşmış ve uzun yıllara dayanan geçmişi olan bir sektörde faaliyet göstermesi
-
Çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti verebilecek uzman personelin kurum içerisinde
bulunması (hukuk, basın, yayın vb.)
-
İştirakleri
-
17 yıldır düzenli bir şekilde yayınlanan aylık yayın organının olması (MDTO Dergisi)
-
Kurumun, toplum ve ilgili kurumlar nezdinde saygın bir yerinin olması
-
Oda üyelerinin homojen bir yapıda olması
Zayıf Yönler
-
Diğer Odalara kıyasla sayıca az ve katılımcı olmayan üyeler
-
Oda hizmetlerinin il geneline yaygınlaştırılamaması
-
Tek sesli yönetim
-
Üyelerden gerekli bilgi ve belgelerin zamanında ve sağlıklı bir biçimde alınamaması
-
İK politikasının olmaması
-
Personel mevcudunun ihtiyaç ile uyumsuzluğu,
-
Farklı kadrolarda (kadrolu-sözleşmeli-danışman) personel istihdamının olması ve bu
durumun hizmet üretimi üzerindeki olumsuz etkisi
-
Mevcut personelin etkin kullanılamaması
-
Üyelere yönelik bekleme ve kullanım alanlarının yetersizliği
-
Üyelere yönelik hizmet çeşitliliğini ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışan AR-GE,
Halkla İlişkiler gibi birimlerin olmaması
-
İlgi alanının çok geniş olmasına karşın çalışma alanının kısıtlılığı
-
Uluslararası temsil boyutunda engellemeler
46
-
MDTO’nun kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmamış olması
-
Konferans salonunun yetersiz olması
-
Emekli personel çalıştırılması
-
Çalışma ofislerinin dar olması
-
Arşiv ve depo imkânlarının kısıtlı-yetersiz olması
-
Personel ücretlerini sınırlayan yasal düzenlemeler
Fırsatlar
-
Mersin limanının özelleştirilmesi, işletici firmanın Mersin Limanını Ana Aktarma
Limanı’na dönüştürme düşüncesi
-
Mersin Ana Konteyner Limanı Projesinin Devletin gündeminde olması
-
Denizcilik sektörünün her bir alanı için bakir bir bölgede bulunulması.
-
Mersinde denizcilik ile iştigal eden tüm firmaları kanunen üye yapma imkânı
-
Mersin Lojistik Platformu ve Uluslararası Lojistik Merkez çalışmaları
-
Yapılması planlanan Uluslararası havaalanı
-
İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilme imkânı
-
Medya
-
AB ve ÇKA hibe programları
-
Oda Akreditasyon Sistemi çalışmaları
-
Döviz kurunun yüksek seyri
-
Mersin ve Kumkuyu marinaları
-
İnşaatı devam eden MDTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
-
M.Ü. Denizcilik MYO’ un 4 yıla çıkartılma çalışmaları
Tehditler
-
Ekonomik kriz ve kurlardaki belirsizlik
-
Üyelerin iş kaybı sebebiyle munzam aidat gelirlerimizde yaşanabilecek düşüş
-
Doğu-batı, kuzey-güney ulaştırma ekseninde İskenderun Körfezi ile Karadeniz
limanlarının güçlenmesi
-
Taşucu Seka limanının marinaya dönüştürülme çalışmaları
-
Hizmet ve iştiraklerde karşılaşılan zorluklar.
-
İskenderun Körfezinin yeni liman, tersane ve enerji terminali yatırımlarına yönelmesi
-
Rekabetin neden olduğu olumsuzluklar
47
Personel Analizi
MDTO Personeli kadro, kıdem ve unvanlar bakımından incelenmiş ve tespitler
aşağıya sıralanmıştır.
İNSAN KAYNAKLARI
DURUM
Kurumun sahip olduğu toplam kadro sayısı
17
Çalışan toplam personel sayısı
19
İhtiyaç duyulan personel sayısı
İhtiyaç Belirleme, Yönetim Kurulu
Personelin nasıl atandığı
kararı ve soruşturma
3
Danışman personel sayısı
Kurumdan ayrılan personel sayısı
1
Kuruma yeni gelen personel sayısı
2
Tablo 7: MDTO Personelinin Kadro durumu
Personelin Unvanlara Göre Dağılımına bakıldığında MDTO’da 12 farklı unvana
sahip personel olduğu görülür. MDTO’nun teşkilat ve organizasyon yapısı için Şekil 1’ e
bakınız.
Sıra No
Unvanı
Sözleşmeli
1.
Genel Sekreter
1
2.
Genel Sek. Yrd.
2
3.
Meslek Komiteleri Şefi
--
4.
Hukuk Danışmanı
1
5.
Basın Danışmanı
1
48
Kadrolu çalışan
Sıra No
Unvanı
6.
Deniz Turizmi Danışmanı
1
7.
Avukat
1
8.
Yazı İşleri Memuru
1
9.
Üye Sicil İşlemleri Memuru
1
10.
Sözleşmeli
İstatistik ve Araştırma
1
Servisi Memuru
11.
Proje Finans Uzmanı
1
12.
Muhasebe Memuru
2
13.
Kadrolu çalışan
Tahakkuk
1
1
Memuru&Veznedar
14.
Yönetici Asistanı
1
15.
Hizmetli Müstahdem
1
16.
Hizmetli Kurye
-
17.
Şoför
1
18.
İstatistik Memuru
1
19.
Yayın Sorumlusu
1
TOPLAM
16
Tablo 8: MDTO Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı
49
1
YÖNETİM
KURULU
GENEL SEKRETER
YÖNETİM TEMSİLCİSİ
HUKUK DANIŞMANI
GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
MESLEK KOMİTELERİ
MESLEK KOMİTESİ
ŞEFİ
YAYIN
YAYIN
SORUMLUSU
HUKUK
AVUKA
T
YAZI İŞLERİ&ÜYE
SİCİL
YAZI İŞLERİ MEMURU
BASIN
BASIN
DANIŞMANI
İSTATİSTİK VE
ARAŞTIRMA
İST. VE ARŞ. MEMURU
Şekil 1: MDTO Teşkilatı Organizasyon Yapısı
50
MUHASEBE
MUHASEBECİ
MUHASEBE MEMURU
TAH.ME./VEZNEDAR
YARDIMCI
HİZMETLER
SANTRAL MEMURU
ŞOFÖR
MDTO’nın Faaliyet Alanları ile İlgili İstatistiksel Bilgiler
1. Verilen burs miktarı ve faydalanan öğrenci sayısı:
Okul Türü
2010
2011
2012
2013
Öğrenci Sayısı
Yüksek Okul
50
49
52
53
Burs Bedeli (Aylık
Yüksek Okul
4.500
4.410 TL
5.200 TL
5.300 TL
Toplam)
Tablo 9: Burs Alan Öğrenci Sayıları
2. MDTO tarafından yapılan meslek lisesinin başlangıç ve tahmini bitiş tarihi
İnşaat 02.07.2008 tarihinde başladı. Projede ağustos 2009’da bitirildi.. MEB MDTO Anadolu Denizcilik
Meslek Lisesi olarak 2009 ağustos ayında Mersin Valiliğine teslim edildi.
MDTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Açılış Töreni
47
( 27 Mart 2010)
Resim 5: Mersin DTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
51
3. Okullara yapılan demirbaş ve kırtasiye yardımı
2010
2011
2012
2013
Okul Sayısı
17
16
15
19
Öğrenci Sayısı
450
400
600
800
Yardım Bedeli
5.000 TL.
4.700 TL
4.500 TL
2.750 TL
Tablo 10: Kırtasiye Yardımları
4. Mersin Ünv. İçin verilen maddi destek miktarı
2010
Yardım Konuları
Yardım Bedeli
Ulusal çevre sempozyumu
3.000 TL
M.Ü Tıp Fak. “1. ulusal psiko. danış. ve Reh. Uyg. Kong.” 1.000 TL
MÜ. Dzc. MYO Simulatör Alımı
229.475 TL.
MÜ. Dzc.MYO Eğtt. Malzemesi temini
40.927 TL.
MDTO Anadolu Dzc. Meslek Lisesi Eğt. Yrd. Alımı
20.475 TL,
Muhtelif Okullara yardımlar
7.108 TL.
2011
Denizcilik M.Y.O. Kongre Masrafları
2.500 TL
2012
M.Ü. Sosyal Bilimler MYO öğrencilerine Lojistik Toplantısı1.000 TL
Katılım katkısı
2013
M.Ü. XII. Ulusal Anatomi Kong.
3.000 TL
Kongre Masrafları
2.750
Tablo 11: Yüksek Öğretime Destek
5. Yat rallisi istatistikleri
2010
2011
2012
2013
Doğu Akdeniz Yat
80
67
37
Yapılamdı
Yat Rallisi
260
198
76
---
20
---
Yatçı
Vasco De GamaYat
52
---------------
Yatçı
Yat Rallisi
65
Tablo 12: Yat Rallisi İstatistikleri
6. MDTO’nun iştirakleri ve bunlara olan maddi yardımları veya katılım oranları
İŞTİRAK İSMİ
HİSSE ADEDİ
MİKTARI (TL)
MESBAŞ
212.889
212.889
MERDAŞ
4.597
229.850
AKTER
2.250
225.000
MERSİN RO-RO
800
80.000
Çukurova Fuarcılık
10
10.000
MERLAT
100
40.000
Tablo 13: MDTO
İştirakleri Hisse Durumu
7. Üyelere yönelik eğitim, panel veya söyleşiler
Program adı
2010
Gemi Acenteliği
4 kez
2011
2012
4 kez-77 kişi katılım 4 kez
2013
3 kez
Eğitimi
IMDG Kod Farkındalık
Eğitimi
Akademi
Programı II
50 üye personeli
------
Lojistik
23 Kasım 2011
Sertifika
-----------
--------
-----------
216 saat ders(9 hafta)
-----------------
40 kişi katıldı
------------
19.5-22.7.2012
Kuzeydoğu
Balıkçılığı
Sorunları
Akdeniz 19 Ocak
ve Meclis
------------------
Üyelerine
“Rotterdam Kuralları” Tüm
Semineri
üyelere
8 Haz 2010
Kardeş Gemiler ve Savaş
Denizciler sunumu
KARAKAŞ
Sunumu
–Kabotaj
bayramı
53
----------------------
-----------
Sunay
AKIN Kabotaj
denizcilik gösterisi
etkinliği
Global Ekonomi ve
Piyasalar
b.m
18.03.2011
Prof .Dr.Oral
ERDOĞAN
7-8/04/2011
Türk Deniz Ticareti
Tarihi Sempozyumu
III
Birinci Deniz Temalı
Kısa Film Yarışması
1) Denizin
Çocukları
2011
etkinliği
Üniversite,sektör
ve üyeler katıldı
Kabotaj bayramı
kapsamında
Kabotaj bayramı
kapsamında
1.
Akdeniz Ticareti ve
Liman
Kentleri
Kongresi
7-9 Haziran 2012
Akdeniz ülkeleri ile
Kabotaj bayramı
-Deniz ve Yaşam
İsimli
Fotoğraf
Yarışması
-Deniz Kokan Mersin
İsimli Kompozisyon
Yarışması,
-Haydi Denizi Anlat
İsimli
Resim
Yarışması,
-Denizin
Çocukları
2012 etkinliği
kapsamında
Liman
Kentlerinde
Değişimi Yönetmek.
Mersin’in Geleceğine
İlişkin Perspektifler”
konulu panel
12.03.2014
-Osmanlı Ticaretinin
Yükselen
Değeri
Mersin isimli kitabın
tanıtım toplantısı
Mehmet
Üyeler ,
üniversite ve
sektör
MAZAK-üye
Ve basına
Duyuru(
MDTO 1. Fotoğraf
54
Yarışması
2.7.2013
2 Ulaştırma Denizcilik
ve
Haberleşme
Bakanlığı’nca
“Türkiyedeki
Denizcilik
Kuruluşlarının
Faydalanabileceği
Teşvik ve Destekler”
konulu sunum
Deniz Ticareti Genel
Müdür Yrd. Mustafa
AZMAN ve Harun
BAŞTÜRK
tarafından
üyeler
Dünya
Denizcilik
Günü
kapsamında
sosyal faaliyet.
27 Eylül 2013
Tüm üyelerle
akşam yemeği
2013 kayıtlarına göre 4 adet sempozyum ve çalıştay yapılmış. Halka açık ve üyelere açık olarak
düzenlenmiştir. 2013 kayıtlarına göre 7 adet bu alandaki faaliyet mevcut ve tüm üyelerin ve/veya meclisin
katılımına yönelik düzenlenmiş, aynı zamanda 4 adet mesleki eğitim programı kurum içinde düzenlenmiştir.
8. Okullara yapılan demirbaş ve kırtasiye yardımı
2011
2012
2013
Okul Sayısı
16
15
19
Öğrenci Sayısı
400
600
800
Yardım Bedeli
1.320 TL
1.500 TL
5.500 TL
Tablo 10: Kırtasiye Yardımları
9. Mersin Ünv. İçin verilen maddi destek miktarı
Yardım Konuları
Yardım Bedeli
Ulusal çevre sempozyumu
3.000 TL
2010
2011
M.Ü Tıp Fak. “1. ulusal psiko. danış. ve Reh. Uyg. Kong.” 1.000 TL
20012
Denizcilik M.Y.O. Kongre Masrafları
55
2.500 TL
M.Ü. Sosyal Bilimler MYO öğrencilerine Lojistik Toplantısı1.000 TL
2013
Katılım katkısı
M.Ü. XII. Ulusal Anatomi Kong.
3.000 TL
Tablo 11: Yüksek Öğretime Destek
10. Yat rallisi istatistikleri
2010
2011
2012
2013
Doğu Akdeniz
Yat
47
63
35
--
Yat Rallisi
Yatçı
143
170
121
--
Tablo 12: Yat Rallisi İstatistikleri
11. MDTO’nun iştirakleri ve bunlara olan maddi yardımları veya katılım oranları
İŞTİRAK İSMİ
HİSSE ADEDİ
MİKTARI (TL)
MESBAŞ
64.321
578.575
MERDAŞ
4.597
459.700
AKTER
4.500
450.000
MERSİN RO-RO
800
80.000
Çukurova Fuarcılık
10.000
İSGEV
5.00
MÜGEV
50
MERLAT
Kapandı
40.000 (Kapatıldı)
Tablo 13: MDTO’nun İştiraklerine Yardım Miktarı
12. Üyelere yönelik eğitim, panel veya söyleşiler
2013 kayıtlarına göre 4 adet sempozyum ve çalıştay yapılmış. Halka açık ve üyelere açık olarak
düzenlenmiştir. 2008 kayıtlarına göre 5 adet bu alandaki faaliyet mevcut ve tüm üyelerin ve/veya meclisin
katılımına yönelik düzenlenmiş, aynı zamanda 2 adet mesleki eğitim programı kurum içinde düzenlenmiştir.
13. Toplam yıllık basılan dergi ve kitap/yayın sayısı
Yayınlar
2010
2011
2012
2013
MDTO Dergisi (Aylık)
12
12
12
12
Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı
120
80
110
130
Türk Deniz Ticareti Sempozyumu Bildiriler Kitab
-------
1.000
-----
-------
Deniz Temalı Yarışmalar Kataloğu
------
----------- 5.00
--------
Faaliyet Raporu
--------
---------
1.000
56
1.000
Denizcilik ve Gemi İnşa Sektörü- Fatih
Yılmaz
---------
------------ --------- 1.000
Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri
Mersin (1812-1922)-Mehmet Mazak
2.000
Anılardan Seçmelerle Mersin-H. Şinasi
Develi
Faaliyet Raporu
2.000
Tablo 14: Dergi Yayın Sayıları
14. Personelin katıldığı eğitimler
Yıl
Eğitim Konusu
Katılımcı Sayısı
2010
Kişisel gelişim
Tüm personel
2011
Denizcilik Denetleme Kurulu Denetçilik Eğitimi
Tüm Personel
2012
KYS-Akreditasyon
2 personel
2013
ISO 9001 Temel Eğitim
Tüm Personel
ISO 9001 İç Denetçilik
2 Kişi
Stratejik Planlama
10 Kişi
Oda Akreditasyon Semineri
3 Kişi
Tablo 15: Eğitim İstatistikleri
57
Resim 6 : Personele Yönelik Bir Eğitim Görüntüsü
58
Resim 7: Üyelere yönelik eğitimlerimizden bir görüntü
GELECEK YÖNELİMİ:
Misyonumuz:
Denizcilik mesleğinin gelişmesi ve Mersin’in dolayısıyla ülkemizin deniz ticaretindeki payının artması için
paydaşlarının gücünü sinerjiye dönüştüren, üyelerini artan rekabet koşullarında doğru, hızlı ve güvenilir bilgilerle
güçlendiren ve mesleğin sorunlarının kalıcı çözülmesine katkı sağlayan bir oda olmak.
Vizyonumuz:
Ülke içinde ve ülke dışında hizmet kalitesi, saygınlığı, güvenilirliği ile adından söz ettiren ve akredite bir
kurum kimliği ile deniz ticaretinin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek büyüyen bir oda olmak.
İlke ve Değerlerimiz
ü Ortak aklı kullanarak karar veririz.
ü Kalite standartlarını sürekli geliştirmeyi temel görev kabul ederiz.
ü Üyelerimizin ve paydaşlarımızın menfaati için çalışırız.
ü Meslek ahlakı ve etik kurallar temel çalışma prensiplerimizdir.
59
ü İçinde bulunduğumuz topluma ve toplumun sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlamayı görev kabul ederiz.
ü Güvenilirliğimize ve saygınlığımıza gölge düşürecek her türlü davranışı red ederiz.
STRATEJİK AMAÇLAR
Ana Tema (Stratejik Alan): Mesleki Dayanışmaya Katkı
Stratejik Amaç 1: Küresel rekabette daha başarılı olmak için denizcilik mesleği ile uğraşanların bir birleri
ile dayanışmasını ve sektör çalışanlarının meslek etiği ve kuralları etrafında birleşmelerini sağlayarak, başta Mersin
ve çevresinde olmak üzere ülkemizdeki denizcilik mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak.
Ana Tema (Stratejik Alan): Mesleki Başarıya Katkı
Stratejik Amaç 2: Mersin Deniz Ticaret Odası üyelerinin tamamına çağın gerektirdiği her türlü teknolojik
imkânları kullanarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği
vermek, üyelerin her platformda çıkarlarını gözeterek sorunlarına çözüm bulmak ve bu şekilde onların mesleki
performanslarının artmasına katkı sağlamak.
Ana Tema (Stratejik Alan): Sosyal Sorumluluk
Stratejik Amaç 3: Denizcilik mesleğinin tanıtımı sağlayacak ve toplum nezdindeki imajını güçlendirecek
çeşitli organizasyonlar yaparak, üyelerinden ve bağlı olduğu kurumlardan aldığı destekle içinde yaşadığı toplumun
eğitim, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.
Ana Tema (Stratejik Alan): Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 4: Mersin Deniz Ticaret Odasının hizmet kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak için
kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve uluslar arası düzeyde akredite olmasını sağlayarak kurumsal kimlik
kazanmasını sağlamak.
Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Faaliyetler/Projeler, Performans Göstergeleri ve Stratejiler
Stratejik Amaç 1: Küresel rekabette daha başarılı olmak için denizcilik mesleği ile uğraşanların bir birleri
ile dayanışmasını ve sektör çalışanlarının meslek etiği ve kuralları etrafında birleşmelerini sağlayarak, başta Mersin
ve çevresinde olmak üzere ülkemizdeki denizcilik mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1. : Denizcilik mesleği ile ilgili kuralları ve mesleğin etik kurallarını oluşturmak ve
gelişmelere paralel güncel tutmak.
Faaliyet ve Projeler:
ü
Meslek kurallarını ve etik ilkeleri oluşturmak ve/veya güncellemek için tarafların görüşlerini almaya yönelik
etkinliklerin (toplantı, odak gurupları ve görüş toplama çalışmaları) yapılması,
ü
Meslek kurallarını ve mesleğin etik ilkelerinin taraflara duyurulması,
ü
Mevcut meslek kuralları ve etik değerler için meslek mensuplarının görüşlerinin alınması,
60
Performans Göstergeleri
PG.1.1.1.: Meslek kurallarının oluşturulma durumu
PG.1.1.2.: Meslek etiğinin oluşturulma durumu
PG.1.1.3.: Meslek etiği ve meslek kurallarının oluşturulması, güncellenmesi ve/veya görüş alınması için ulaşılan
paydaş sayısı
PG.1.1.4.: Meslek kurallarının güncellenme sayısı
PG.1.1.5.: Meslek etiğinin güncellenme sayısı
Stratejik Hedef 1.2. : Denizcilik mesleği ile uğraşanların tanışmasını, kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlayacak
etkinlikler yapmak.
Faaliyet ve Projeler:
ü MDTO’nın öncülüğünde mesleki dayanışma ve kaynaşmayı sağlayacak etkinliklerin (Yemek, toplantı, gezi vb.
etkinlikler) yapılması
ü Örnek üye ve başarılı çalışmaları duyurulması ve taltif edilmesi
Performans Göstergeleri
PG.1.2.1.: Etkinlik sayıları
PG.1.2.2.: Etkinliklere katılım sayısı
PG.1.2.3.: Etkinliklerden üyelerin memnuniyet düzeyi
PG.1.2.4.: Taltif edilen üye sayısı
Stratejik Hedef 1.3. : Denizcilik mesleğinin tanıtılmasına, yaygınlaşmasına ve meslek mensuplarının görevini daha
iyi yapmasına katkı sağlamak.
Faaliyet ve Projeler:
ü Denizcilik mesleğini topluma tanıtan etkinlikler yapılması
ü Özel gün ve hafta kutlamaları organizasyonlarının yapılması
ü Mesleki seminer ve kurs etkinliklerinin yapılması
ü Denizcilik mesleğine yönelik Meslek Lisesi yapımı
ü Denizcilik başlığı altında uluslararası fuar, konferans ve seminer organizasyonların organize edilmesi
Performans Göstergeleri
PG.1.3.1.: Denizcilik mesleğini tanıtıcı etkinlik sayıları
PG.1.3.2.: MDTO üye sayısı
PG.1.3.3.: Özel gün ve haftaların kutlanması için yapılan etkinlik sayısı
PG.1.3.4.: Üyelerin mesleki gelişimi için yapılan kurs seminer sayısı
PG.1.3.5.: Seminer ve kurslara katılan üye sayısı
PG.1.3.6.: Okul yapımı için yapılan harcama miktarı
61
PG.1.3.7.: Denizcilik konulu uluslar arası fuar, konferans seminer sayısı/katılımcı sayısı
Stratejiler:
Düzen için kurallara ihtiyaç vardır. Bu sebeple başta meslek etiği olmak üzere mesleki kurallar taraflarla
birlikte belirlenecek ve kuralların benimsenmesi ve yaygınlaşması için her yıl başarılı çalışmalar yapan ve örnek
davranış sergileyen üyelerin ödüllendirilmesi stratejisi benimsenecektir.
Üyelerin tanışması ve kaynaşmasını sağlamak için informal ortamlar (Yemek, toplantı, gezi vb.) oluşturma
stratejisi periyodik olarak uygulanacak ve gelenekselleştirilmeye çalışılacaktır.
Denizcilik mesleğini topluma tanıtmak ve benimsetmek için halka açık etkinlikler yapılacaktır. Kabotaj
Bayramı gibi özel günlerin kutlanması organizasyonlarının cazibesi arttırılarak geniş kitlelerin meslek hakkında
bilgilendirilmelerini sağlanacaktır. Sektörde çalışacak insan gücünün yetişmesi için kurs ve eğitim faaliyetleri
düzenlenecektir.
Oda üyelerinin mesleki başarıları için üye talepleri doğrultusunda eğitimler, paneller ve formlar
düzenlenecektir.
Stratejik Amaç 2: Mersin Deniz Ticaret Odası üyelerinin tamamına çağın gerektirdiği her türlü teknolojik
imkânları kullanarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü bilgiyi
vermek, üyelerin her platformda çıkarlarını gözeterek sorunlarına çözüm bulmak ve bu şekilde onların mesleki
performanslarının artmasına katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1. : Oda üyelerine çağın teknolojisini de kullanarak geçerli, güvenilir ve güncel bilgiyi en kısa
sürede sunmak.
Faaliyet ve Projeler:
ü Üye taleplerine uygun istatistiklerin hazırlanması ve elektronik ortamda sunulması
ü Denizcilik ajandası oluşturulması ve ilgililere ulaştırılması
ü Gizlilik içermeyen her türlü bilgi ve duyuruların WEB sayfasında üyelere sunulması
ü Mersin limanı el kitabının güncellenerek yayınlanması
Performans Göstergeleri:
P.G.2.1.1.: İstatistiki bilgi verilen alan sayısı
P.G.2.1.2.: Elektronik ortamda istatistiki bilgi alan üye sayısı
P.G.2.1.3.: Denizcilik ajandasında değinilen konu sayısı
P.G.2.1.4.: Denizcilik ajandasından yararlanan üye/paydaş sayısı
P.G.2.1.5.: Mersin Limanı el kitabından yararlanan üye sayısı
P.G.2.1.6.: Oda WEB sayfasını ziyaret eden kişi sayısı
P.G.2.1.7.: İstatistikler, ajanda ve WEB sayfasından üye memnuniyet düzeyi
62
Stratejik Hedef 2.2. : Oda üyelerinin sorunlarına çözümler getirmek ve üyelere mesleki, hukuki ve sektörel
konularda danışmanlık hizmetini etkin bir biçimde sunmak.
Faaliyet ve Projeler:
ü Üye sorunlarının belirlenmesi, sorunların analiz edilerek ilgili kurumlarla çözümü için çalışma yapılması
ü Güncel sektörel mevzuat ve tebliğlerin araştırılması, yayınlanması ve yorumlanması
ü Üyelerin talepleri doğrultusunda mevzuat düzenlemeleri yapılması için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar
yapılması
ü Üyelere yönelik sektörel bilgilendirme etkinliklerinin yapılması
Performans Göstergeleri:
P.G.2.2.1.: Sorun çözme amaçlı yapılan toplantı sayısı
P.G.2.2.2.: Çözümlenen sorun sayısı
P.G.2.2.3.: Yayınlanan ve yorumlanan mevzuat sayısı
P.G.2.2.4.: Üye talepleri doğrultusunda düzenlenmesi/değiştirilmesi sağlanan mevzuat sayısı
P.G.2.2.5.: Sektörel bilgilendirme amaçlı yapılan panel, toplantı, kongre sayısı
Stratejik Hedef 2.3. : Oda üyelerinin başarılı olmalarına ve oda hizmetlerinden duydukları memnuniyet derecesinin
artmasına katkı sağlamak
Faaliyet ve Projeler:
ü İhtiyaçlara yönelik pazar araştırmaları yapılması ve üyelere duyurulması
ü Uluslar arası iş görüşmeleri organizasyonlarının organize edilmesi
ü AB Proje çağrılarına katılımın sağlanması
Performans Göstergeleri:
P.G.2.3.1.: Üye memnuniyet geri besleme sonuçları (Anketler, toplantılar vb.)
P.G.2.3.1.: AB Projelerinden yararlanan üye sayısı
Stratejiler:
Odamızın varlık sebebi üyelerimizdir. Bu sebeple Oda bütün imkânlarını üyelerinin başarısını artırmak için
kullanacaktır. Bu çerçevede ilgili taraflarla görüşme ve toplantılar yapma, üyelerden istek ve beklentilerini düzenli
olarak toplama ve Oda içerisinde sorunu çözecek birime ulaştırma gibi stratejiler periyodik olarak uygulanacaktır.
Bu çalışmalardaki başarı üyelerimizin memnuniyet düzeyi ölçülerek belirlenecektir.
Üyelerimizin mesleki gelişimi için eğitimler yoluyla yetiştirilmesi ve AB projeleri fırsatı değerlendirilerek
uluslar arsı imkânlardan yararlanması sağlanacaktır.
Mesleğe yön veren hukuki düzenlemeler takip edilecek, üyelerimiz için yorumlanarak bilgilendirilmesi
sağlanacaktır. Ayrıca üye menfaati ile çelişen mevzuat düzenlemeleri için ilgili kamu otoriteleri nezdinde
girişimlerde bulunarak üyelerimizin lehine değişikliklerin yapılması sağlanacaktır.
63
Oda içerisinde uzman bölümler oluşturularak üyelerin meslekleri ile ilgili her konuda profesyonel destek
almaları sağlanacaktır.
Bilgilendirme çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan azami ölçüde yararlanılmaya çalışılacaktır.
Stratejik Amaç 3: Denizcilik mesleğinin saygın kılacak ve toplum nezdindeki imajını güçlendirecek çeşitli
organizasyonlar yaparak, üyelerinden ve bağlı olduğu kurumlardan aldığı destekle içinde yaşadığı toplumun eğitim,
sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.
Stratejik Hedef 3.1. : Mersin çevresi başta olmak üzere sosyal sorumluluk gereği eğitime ve eğitim kuruluşlarına
destek sağlamak.
Faaliyet ve Projeler:
ü İhtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlanması
ü İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımları yapılması
ü Yüksek öğretime maddi destek sağlanması
Performans Göstergeleri:
P.G.3.1.1.: Burs alan öğrenci sayısı
P.G.3.1.2.: Öğrenci başına verilen burs miktarı
P.G.3.1.3.: Kırtasiye yardımı alan öğrenci sayısı
P.G.3.1.4.: Yüksek öğretime sağlanan maddi destek miktarı
Stratejik Hedef 3.2. : Mersin çevresi başta olmak üzere sosyal sorumluluk gereği sağlığa ve sağlık kuruluşlarına
destek sağlamak.
Faaliyet ve Projeler:
ü Sağlık kuruluşlarına maddi destek sağlanması
Performans Göstergeleri:
P.G.3.2.1.: Yardım yapılan sağlık kuruluşu sayısı
P.G.3.2.2.: Sağlık kuruluşlarına yapılan yardım miktarı
Stratejik Hedef 3.3. : Toplumsal dayanışmayı artırmak ve demokrasiyi güçlendirmek için vakıf, dernek ve diğer
sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek vermek.
Faaliyet ve Projeler:
ü Dernek, vakıf ve STK’lara veya etkinliklerine destek sağlanması
ü Dernek, vakıf ve STK’lara kendi imkânlarından yararlandırma
64
Performans Göstergeleri:
P.G.3.3.1.: Yardım yapılan dernek, vakıf ve STK sayıları
P.G.3.3.2.: Dernek, vakıf ve STK’lara yapılan yardım miktarı
Stratejiler:
Odamız sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluştur. İçinde yaşadığı toplumun sorunlarına gücü oranında çözüm
getirmeye çalışarak toplum nezdinde hem kendinin hem de üyelerinin saygınlığını sağlayacaktır. Bu çerçevede
ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği ve kırtasiye yardımı yapma, sağlık kuruluşlarına maddi destek verme, yüksek
öğrenime maddi destek sağlama gibi stratejiler geleneksel hale getirilerek sürdürülecektir.
Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine sponsorluk yoluyla destek vererek sivil örgütlenmeye destek
olunacaktır.
Stratejik Amaç 4: Mersin Deniz Ticaret Odasının hizmet kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak için kurumsal
kapasitesini güçlendirmek ve uluslar arası düzeyde akredite olmasını sağlayarak kurumsal kimlik kazanmasını
sağlamak.
Stratejik Hedef 4.1. : Mersin Deniz Ticaret Odasının hizmet ve yönetim kalitesini uluslar ası geçerli sistemlerle
güvence altına almak ve Oda akreditasyonunu sağlamak.
Faaliyet ve Projeler:
ü ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
ü Oda akreditasyon çalışması
Performans Göstergeleri:
P.G.4.1.1.: ISO 9001 yıllık denetim sonuçları.
P.G.4.1.2.: Toplam kalite yönetiminin sürdürülebilmesi için ayrılan bütçe miktarı
P.G.4.2.3.: Akredite edilme durumu
P.G.4.1.4.: Akredite bir kurum olarak verilen hizmet süresi (yıl)
Stratejik Hedef 4.2. : Mersin Deniz Ticaret Odasının sahip olduğu insan kaynağının sürekli gelişimi sağlayarak
hizmet kalitesine uygun nitelik ve nicelikte personel istihdamını sağlamak.
Faaliyet ve Projeler:
ü Oda iş yükünün analiz edilmesi
ü Personel istihdamı
ü Personel eğitimleri
ü Personel yeterlilik ve görev tanımlarının yapılması
ü Personel izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve işletilmesi
65
Performans Göstergeleri:
P.G.4.2.1.: İş yükü analizinin yapılma durumu
P.G.4.2.2.: Kadrolarına göre istihdam edilen personel sayısı
P.G.4.2.3.: Yıllık kişi başına düşen eğitim saati sayısı
P.G.4.2.4.: İnsan kaynağının geliştirilmesi için ayrılan bütçe miktarı
Stratejik Hedef 4.3. : Mersin Deniz Ticaret Odasının organizasyon yapısını gözden geçirerek odanın amaç ve
hedeflerine ulaşmasını ve üyelerin ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmak.
Faaliyet ve Projeler:
ü İhtiyaç duyulan yeni birimlerin kurulması.
ü Yeni birimlerin iş analizlerinin yapılması görevlerinin belirlenmesi
Performans Göstergeleri:
P.G.4.2.1.: Üye ve paydaş taleplerini karşılamak üzere kurulan büro/bölüm/personel sayısı
P.G.4.2.2.: Büro, bölüm ve personellerden üye memnuniyet düzeyi
Stratejiler:
MDTO üzerine düşen görevleri başarı ile yürütebilmesi kendi yapısını güçlendirmesi ile mümkün olabilecektir. Bu
sebeple yönetimde, bilimde ve sektörde yaşanan değişime paralel olarak kurumsal kapasite de sürekli
geliştirilecektir.
Uzman birimler oluşturulacak, birimlerin iş yükü analizleri yapılarak norm kadroları belirlenecek ve görev tanımları
oluşturulacaktır. Personel, sürekli eğitimle desteklenecek ve yetkinliklerinin artmasına özen gösterilecektir.
Odamızın kurumsallaşması ve her düzeyde tanınmasını sağlamaya destek olacak kalite belgeleri alınacak ve süresi
bitiminde yenilenecektir. Bu çerçevede odamızın akredite edilmesi ve akreditasyonun korunması sağlanacaktır.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, Stratejik Plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması, değerlendirme ise
uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve
uygunluğunun analizi olarak tanımlanmaktadır.
Stratejik Planda ortaya konulan hedeflere ilişkin olarak yıllık iş planlarının oluşturulması ve hedeflere ilişkin
somut göstergelerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Diğer taraftan, stratejik planın gerçekleştirilmesinde etkili
bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması temel kritik başarı faktörü olarak görünmektedir.
Bu nedenle planla ilgili öncelikle yıllık uygulama planları yapılacaktır. Bu planlarda stratejik planda yer alan
faaliyetlerin yıllık düzeyde nasıl uygulanacağı ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
66
Planın uygulanmasını takip ederken raporlama anlayışı yerleştirilmeye çalışılacaktır. Rapor, Oda
bölümlerine ve çalışanlarına açıklanacak ve raporlamaya ilişkin dil ve anlayış birliği sağlanacaktır.
Daha sonra altışar aylık dilimlerle bölümler yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporlar istenecektir.
Bölümlerden gelen raporlar Strateji Geliştirme bölümünce birleştirilerek Oda faaliyet raporu ortaya konacaktır.
Bölümler raporlarında sorumluluk alanlarına giren faaliyet ve projeleri ne zaman başlattıkları, şu an hangi
aşamada olduklarını ve varsa gerçekleşmeyen faaliyet ve projelerini gerçekleşmeme nedenlerini de içerecek şekilde
raporlarına yansıtacaklardır.
Faaliyet ve projelerin önündeki olası riskler ve alınan ya da alınacak tedbirler yine bu raporda belirtilecektir.
İzleme aşamasında faaliyet ve projelere ait sayısal göstergeler ile performans hedefi ve performans
göstergeleri ile ilgili sayısal gerçekleşmeleri takip için veri toplama formu geliştirilerek kullanıma sunulacaktır. Bu
veriler hedeflenen sonuçlarla ve önceki yıllara ait sonuçlarla karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
İzleme değerlendirme sonuçları Oda yönetim kuruluna sunulacak ve üst düzeyde izleme imkânı
sağlanacaktır. Yılda iki kez yapılacak bu çalışmanın ilki birinci altı ayda ikincisinin ise yılsonunda yapılması ön
görülmektedir.
Gerekli görülmesi halinde izleme sistemi için bölüm çalışanlarına eğitim verilmesi de söz konusu
olabilecektir. Bu süreçte aksaklıklara meydan vermemek için her bölümün ilgili olduğu amaç/hedef/faaliyet-proje
ile ilgili izleme ve değerlendirme sürecini takip etme sorumluluğunu üstlenmesi sağlanacaktır.
67
Download

ekli dosyada