T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ
KURUMU
2013
YILI
FAALİYET
RAPORU
1
2
İçindekiler
SUNUŞ ...................................................................................................................................................... 6
BÖLÜM I................................................................................................................................................... 8
GENEL BİLGİLER ................................................................................................................................... 8
A.
MİSYON VE VİZYON ................................................................................................................ 8
B.
YETKİ VE SORUMLULUKLAR ................................................................................................ 8
C.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER................................................................................................... 9
1.
FİZİKSEL YAPI ...................................................................................................................... 9
2.
ÖRGÜT YAPISI ...................................................................................................................... 9
2.1
Başdenetçilik ............................................................................................................................ 9
2.2
Genel Sekreterlik ................................................................................................................... 10
3.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ........................................................................... 13
4.
İNSAN KAYNAKLARI ........................................................................................................ 14
5.
SUNULAN HİZMETLER ..................................................................................................... 19
5.1
Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler...................................................................... 19
5.1.1 Kamu Denetçiliği Birimleri ................................................................................................... 19
5.1.2 Özel Kalem Birimi ................................................................................................................. 20
5.1.3 Hukuk Müşavirliği ................................................................................................................. 20
5.2
Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler ................................................................................. 21
5.2.1 Yönetim Hizmetleri Birimi .................................................................................................... 21
5.2.1.1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu ................................................................................. 21
5.2.1.2
Destek Hizmetleri Bürosu ................................................................................................ 21
5.2.1.3
Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu ................................................................................ 21
5.2.2 Strateji Geliştirme Birimi ....................................................................................................... 21
5.2.2.1
Stratejik Yönetim Bürosu................................................................................................. 21
5.2.2.2
İç Kontrol Bürosu ............................................................................................................ 22
5.2.2.3
Bütçe ve Muhasebe Bürosu.............................................................................................. 22
5.2.2.4
Bilgi İşlem Bürosu ........................................................................................................... 22
5.2.3 AB ve Dış İlişkiler Birimi ...................................................................................................... 22
5.2.3.1
Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu ................................................................................ 22
5.2.3.2
Proje Bürosu..................................................................................................................... 22
5.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu ............................................................................................ 23
6.
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ............................................................................. 23
BÖLÜM II ............................................................................................................................................... 25
AMAÇ VE HEDEFLER .......................................................................................................................... 25
A.
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ............................................................................ 25
BÖLÜM III .............................................................................................................................................. 26
3
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ........................................................ 26
MALİ BİLGİLER ....................................................................................................................... 26
A.
1.
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .................................................................................. 26
2.
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................................ 27
2.1
Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .............................................................. 27
2.2
Harcama Birimleri Düzeyinde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: ..................................... 29
3.
MALİ DENETİM SONUÇLARI .......................................................................................... 31
PERFORMANS BİLGİLERİ ..................................................................................................... 32
B.
1.
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ .................................................................................... 32
1.1
KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................................................. 32
1.1.1 Kurumsal Yapılanma ............................................................................................................. 32
1.1.2 Mevzuat Çalışmaları .............................................................................................................. 33
1.1.3 Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar........................................................................................... 34
1.1.4 Şikâyet Başvuruları ................................................................................................................ 38
1.1.5 AB ve Dış İlişkiler Faaliyetleri .............................................................................................. 44
1.1.5.1
AB Çalışmaları ve Dış İlişkiler ........................................................................................ 44
1.1.5.2
Proje Faaliyetleri .............................................................................................................. 47
1.1.6 STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri ......................................................................................... 50
1.2
BAŞDENETÇİLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ..................................................... 51
1.2.1 Kamu Denetçiliği Birimleri ................................................................................................... 51
1.2.2 Hukuk Hizmetleri................................................................................................................... 61
1.3
GENEL SEKRETERLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ............................................ 62
1.3.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri ................................................................................. 62
1.3.2 Destek Hizmetleri Faaliyetleri ............................................................................................... 64
1.3.3 Stratejik Yönetim Faaliyetleri ................................................................................................ 65
1.3.4 İç Kontrol Faaliyetleri ............................................................................................................ 65
1.3.5 Bütçe ve Muhasebe Faaliyetleri ............................................................................................. 65
1.3.6 Bilgi İşlem Faaliyetleri .......................................................................................................... 66
1.3.7 Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri ..................................................................................... 68
BÖLÜM V ............................................................................................................................................... 70
ÖNERİ VE TEDBİRLER ........................................................................................................................ 70
EKLER..................................................................................................................................................... 71
Ek 1: Üst Yönetici İç Kontrol Beyanı ...................................................................................................... 71
Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı .................................................................................. 72
TABLOLAR ............................................................................................................................................ 73
ŞEKİLLER............................................................................................................................................... 74
4
5
SUNUŞ
Kamu Denetçiliği Kurumu veya dünyada bilinen adı ile Ombudsmanlık müessesesi
bireyler ve kamu idareleri arasındaki sorunların kısa sürede çözümlenmesi veya çözümlenmesine
katkı adına oluşturulmuş anayasal bir kuruluştur.
Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde 140’a yakın ülkede başarısını
ispatlamış Ombudsmanlıkların, Türkiye’de de kurulması yönünde yürütülen çalışmalar 90’lı
yılların sonlarında başlamıştır.
Kurumumuz, yöneten ve yönetilen arasında bir köprü, bir uzlaştırıcı vazifesi görmekte ve
TBMM Başkanlığına bağlı, bir anlamda onun adına, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen
bağımsız bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu gibi idari eylem ve işlemlere
objektif ve tarafsız bakabilen bir yapı bireyler için gereklidir.
Bu kapsamda; Anayasanın 74’üncü maddesine, 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylaması ile
kabul edilen 5982 sayılı Kanun ile eklenen hüküm ile “Kamu Denetçiliği Kurumu” anayasal bir
dayanak elde etmiş ve ardından 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kanun ile de TBMM’ye bağlı, kamu tüzel kişiliğini
haiz, özel bütçeli bir kamu kurumu olarak kurulmuştur.
Şikâyet halinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,
araştırmak ve önerilerde bulunmakla yetkili ve görevli olan Kurumumuz kurulduğu günden bu
yana iyi yönetişim ilkelerini kullanarak tüm paydaşlarına hitap etme çabasındadır.
Bu kapsamda, 2012 yılının sonlarında faaliyete geçen Kurumumuz kısa sürede gerek idari
yapılanma gerekse faaliyet adına kamuoyu nezdinde birçok gelişmeler sağlamıştır. Kurumumuz
29/03/2013 tarihi itibariyle almaya başladığı şikayet başvurularını titizlikle inceleyerek ve
sonuçlandırarak, birey-idare arasındaki uyuşmazlıkların öncelikle arabuluculuk yoluyla uzlaşı ile
sonuçlandırılması kapsamında önemli faaliyetler göstermiştir.
6
İlk stratejik planımızın 2017-2021 dönemini kapsayacak olması sebebiyle halihazırda
stratejik plan çalışmalarımız devam etmekte olup, idare faaliyet raporlarında stratejik planla
ilişkilendirilen “I- GENEL BİLGİLER” başlığındaki A- Misyon ve Vizyon, “II- AMAÇ ve
HEDEFLER” başlığındaki “A- İdarenin Amaç ve Hedefleri”, III- FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER” başlığı altındaki “2- Performans Sonuçları Tablosu”,
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, “ 4- Performans Bilgi Sisteminin
Değerlendirilmesi” bölümleri ile “IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ” başlığı altındaki “A- Üstünlükler”, “B- Zayıflıklar”,
“C- Değerlendirme” bölümlerine yer verilememiştir.
Bu faaliyetlerin büyük bölümünü kapsayan ve mali disiplinin sağlanmasının yanı sıra
kamu idarelerinde saydamlık ve hesapverebilirliğin bir parçası olan 2013 Yılı İdare Faaliyet
Raporumuzun tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla.
M. NİHAT ÖMEROĞLU
KAMU BAŞDENETÇİSİ
7
BÖLÜM I
GENEL BİLGİLER
A. MİSYON VE VİZYON
Kurumumuz, 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6328 sayılı Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet
mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli
Kurumumuzun; misyonu ve vizyonu, 2017-2021 dönemini kapsayacak olan “Stratejik Planı” ile
belirlenecektir.
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
6328 sayılı Kanun uyarınca Kurumun görevleri şunlardır:
Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum
ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.
Ancak;
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,
Kurumun görev alanı dışındadır.
Ayrıca, 6328 sayılı Kanun uyarınca, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca
karara bağlanmış uyuşmazlıklar; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve daha önce
sonuçlandırılan şikâyetler incelenmemektedir. Belirli bir konuyu içermeyen şikâyetler de
Kurumun incelenme alanı dışındadır.
Kurumumuz, kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye
kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı
beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi
edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru
yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi
iyi yönetim ilkeleri açısından da idareye önerilerde bulunmaktadır. Bu sayede, kamu yönetimi
alanındaki reformlarda ilerleme kaydedilmesine katkı sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
Kurumumuzun bireye idare karşısında eşit söz hakkı tanıyan, kötü yönetimden doğan
haksızlıkları önleyen, hem kamudaki etkinliği hem de toplumsal memnuniyeti arttıran bir işlevi
bulunmaktadır.
8
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.
FİZİKSEL YAPI
Kurumumuz geçici olarak 02/12/2012-21/03/2013
tarihleri arasında Kamu Gözetimi, Denetimi ve Muhasebe
Standartları Kurumu binasında hizmet vermiştir.
Sonrasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi (eski Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü) binasında faaliyetlerine
devam etmiş olup, 22-23/02/2014 tarihi itibarıyla ise
Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan kalıcı hizmet
binasına taşınmıştır. Kurumumuzun tüm birimleri aynı
hizmet binasında faaliyet göstermektedir.
2.
ÖRGÜT YAPISI
TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahip
olan Kamu Denetçiliği Kurumu, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik’ten oluşmaktadır.
Kurumumuz, Kamu Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir.
2.1
Başdenetçilik
Başdenetçilik, Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinden oluşmaktadır.
6328 sayılı Kanunda Kamu Başdenetçisinin ve Kamu Denetçilerinin görevleri sayılmaktadır:
Kamu Başdenetçisinin görevleri şunlardır:
a) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak.
b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak.
c) Yıllık raporu hazırlamak.
ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak.
d) Raporları kamuoyuna duyurmak.
e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek.
f) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş
bölümünü düzenlemek.
g) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak.
ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
9
Kamu Denetçilerinin görevleri ise şunlardır:
a) Bu Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Kamu Başdenetçisine yardımcı olmak.
b) Kamu Başdenetçisi tarafından verilen görevleri yapmak.
2.2
Genel Sekreterlik
6328 sayılı Kanun uyarınca Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel
Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idari personel görev yapar.
Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Kurumun büro işlemini yürütmek.
b) Personelin şahsi dosyalarını tutmak.
c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek.
ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005
tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer
mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.
d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek.
e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek.
f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak.
g) Kanunlarla verilen veya Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak.
6328 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekliyle Kurumumuzun organizasyon şeması Şekil 1’de yer
almaktadır.
10
Şekil 1. Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması
Ancak, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Kurumumuzun ana hizmetlerini
yerine getirmede yardımcı ve danışma faaliyetlerini sunacak diğer birimler ayrıntılı olarak
tanımlanmamıştır. Bu bağlamda, kuruluş amacımızın gerçekleştirilmesinde kurumsallaşmanın
sağlanarak daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması ile birimlerin işbirliği ve
uyum içerisinde çalışması için Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı
onayı ile “Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi” yürürlüğe konularak Başdenetçiliğe ve Genel Sekreterliğe
bağlı hizmet birimleri oluşturulmuştur. Söz konusu Yönerge çerçevesinde düzenlenen Kamu
Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması Şekil 2’de gösterilmektedir.
11
Şekil 2.Teşkilat Yönergesi Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması
Özel Kalem
Birimi
KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ
Kamu Başdenetçisi
M. Nihat ÖMEROĞLU
Kamu Denetçisi
Zekeriya ASLAN
Kamu Denetçisi
Serpil ÇAKIN
Hukuk
Müşavirliği
Kamu Denetçisi
Kamu Denetçisi
Mehmet ELKATMIŞ
A. Cengiz MAKAS
Kamu Denetçisi
Muhittin MIHÇAK
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreter
Mustafa TUTULMAZ
Basın ve Halkla
İlişkiler Bürosu
Yönetim Hizmetleri
Birimi
AB ve Dış İlişkiler
Birimi
Strateji Geliştirme
Birimi
İnsan Kaynakları
ve Eğitim Bürosu
Stratejik Yönetim
Bürosu
Destek Hizmetleri
Bürosu
Uluslararası ve
İkili İlişkiler
Bürosu
Proje Bürosu
Bilgi İşlem Bürosu
Şikâyet ve
Dağıtım Bürosu
İç Kontrol Bürosu
Bütçe ve
Muhasebe
Bürosu
12
3.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Günümüz dünyasında bilgi teknolojileri
alanındaki gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucu,
kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve
kırtasiyeciliğin yerini artık bilişim uygulamaları
almakta ve kamu hizmetleri çoğunlukla
elektronik ortamda sunulmaktadır. Muhatap
olduğu paydaşlara kaliteli hizmet vermeyi
amaçlayan Kurumumuz da bilgi teknolojilerini
en üst seviyede kullanmak ve hizmetlerini
elektronik araçlar vasıtasıyla sunmak üzere
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu bağlamda;
 Bilgi işlem merkezi kaynağı olarak bir adet sunucu bilgisayar üzerinden kurumsal ağ yapısı
oluşturulmuş, internet ihtiyacını sağlamak üzere fiber internet hizmeti alınmış ve kurumsal
e-posta hizmete açılmıştır.
 Kurumumuzca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin yürütülmesinde bilgi işlem alt yapısının
kurulumu için gerekli olan donanım (sunucular, ağ cihazları, donanımsal güvenlik cihazı
vb.) ihtiyacı tespit edilerek hızla temin edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu
ihtiyaçların belirlenmesinde, felaket senaryoları göz önünde bulundurulmuş, mevcut
kaynaklarla uyum gözetilmiş, çıkabilecek problemlerin üstesinden gelebilecek modeller
tasarlanmıştır.
 Yeni kurulan Kurumumuzun kamuoyunda tanınırlığının artırılması ve Kurumumuza kolay
erişimin sağlanması amacıyla, “www.kamudenetciligi.gov.tr, www.kamudenetcisi.gov.tr,
www.ombudsman.gov.tr” kurumsal internet adresleri alınmış ve anılan internet sitelerimiz
hızla hizmete sunulmuştur.
 Manuel ortamda alınan şikâyet başvuruları, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulan “ebaşvuru sistemi” ile elektronik ortamda da alınmaya başlanmış, faaliyete geçen web sayfası
ve e-başvuru sistemimiz için SSL sertifikası ile güvenli bağlantı hizmeti sağlanmıştır.
 UNICEF ile birlikte yürütülen proje kapsamında, çocukların Kurumumuz hakkında bilgi
sahibi olmaları ve Kurumumuza kolay erişmelerini sağlamaya yönelik mevcut internet
sayfamızın yanında “Çocuk Ombudsmanlığı” internet sayfası da tasarlanmıştır.
 Kurumumuzda iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirmek ile kırtasiyeciliğin, zaman ve
maliyet israflarının engellenmesi adına, her türlü belgenin elektronik ortamda hazırlanması
ve arşivlenmesi için “Elektronik Belge Yönetim Sistemine” (EBYS) geçiş çalışmaları
tamamlanmış olup, 2014 yılı itibariyle fiili olarak kullanılması öngörülmüştür. EBYS ile
elden teslim edilen, internet yolu ile iletilen (özellikle e-başvuru) ve Kurum içerisinde
yapılacak olan tüm yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi ve arşivlenmesi,
şikâyetlerin tek sistemden takip edilebilmesi, daha verimli istatistiki bilgi alınması ve
sağlıklı raporlamanın yapılabilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca, Kurumumuzun 2013 Aralık sonu itibariyle mevcut donanım bilgilerini Tablo 1’de yer
almaktadır.
13
Tablo 1. Donanım Verileri
ÜRÜN TİPİ
Masaüstü Bilgisayar
Masaüstü Bilgisayar
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Renkli
Siyah Beyaz Yazıcı
Siyah Beyaz Yazıcı
Renkli Yazıcı
Renkli Yazıcı
Fotokopi Cihazı
Tarayıcı
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Sunucular
Depolama Ünitesi
Güvenlik Duvarı
Omurga (Backbone)
Kenar Anahtarı (Switch)
4.
ADEDİ
95
1
1
10
70
1
110
4
1
1
3
3
10
4
1
1
1
16
İNSAN KAYNAKLARI
TBMM Genel Kurulu’nca seçilen Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU TBMM
Genel Kurulunda yemin ederek 05/12/2012 tarihinde, Kamu Denetçilerimiz Sayın Zekeriya
ASLAN, Sayın Mehmet ELKATMIŞ, Sayın Serpil ÇAKIN, Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ve
Sayın Muhittin MIHÇAK ise TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarından
oluşan Karma Komisyonda yemin ederek 11/12/2012 tarihlerinde, Genel Sekreterimiz Sayın
Mustafa TUTULMAZ ise 03/01/2013 tarihinde göreve başlamıştır.
Kurumumuz, 93 kadrolu ve 23 geçici personel olmak üzere toplam 116 personelden oluşmakta
olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personelimize ait doluluk, unvan, cinsiyet ve eğitim vb.
durumlarına ait dağılımları gösterir tablolar aşağıda yer almaktadır.
14
Tablo 2. Personel Sayıları
Dolu Kadro
Geçici Personel
93
23
Kamu Denetçiliği Kurumu
Şekil 3. Personel Sayıları
23
93
Dolu Kadro
Geçici Personel
Tablo 3. Dolu – Boş Kadro Durumu
Sınıfı
Unvanı
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
Kamu Başdenetçisi
Kamu Denetçisi
Genel Sekreter
Hukuk Müşaviri
İç Denetçi
İç Denetçi
İç Denetçi
Kamu Denetçiliği Uzmanı
Kamu Denetçiliği Uzmanı
Kamu Denetçiliği Uzmanı
Kamu Denetçiliği Uzmanı
Kamu Denetçiliği Uzmanı
Kamu Denetçiliği Uzmanı
Mali Hizmetler Uzmanı
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı
Şube Müdürü
Şef
Memur
Memur
Memur
Memur
Programcı
Çözümleyici
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
15
Derecesi
Dolu
Boş
Toplam
1
1
1
1
1
3
5
1
2
3
4
5
7
1
9
1
3
7
8
9
10
1
3
3
5
1
5
1
1
21
22
13
11
2
1
3
4
1
1
1
1
14
5
13
5
7
39
1
50
1
1
2
2
1
1
1
5
-
1
5
1
1
1
1
1
35
5
35
5
20
50
3
50
2
3
1
2
2
1
1
1
9
1
Sınıfı
Unvanı
GİH
GİH
GİH
THS
THS
THS
TOPLAM
Derecesi
Dolu
Boş
Toplam
7
7
10
7
3
3
4
3
93
1
1
1
1
1
156
4
4
1
1
1
1
249
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Şoför
Kütüphaneci
Tekniker
Teknisyen
Tablo 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Kadrolu Personel
Sayısı
Geçici Personel
Sayısı
Dağılım Oranı
Kadın
37
4
% 35
Erkek
56
19
% 65
TOPLAM
93
23
Cinsiyet
Şekil 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
56
37
19
4
Kadın
Erkek
Kadrolu Personel Sayısı
16
Geçici Personel Sayısı
Tablo 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Eğitim Durumu
Kadrolu Personel Sayısı
Dağılım Oranı
Lise
3
%3
Önlisans
1
%2
Lisans
63
% 67
Yüksek Lisans
24
% 26
Doktora
2
%2
TOPLAM
93
Şekil 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Lise
Önlisans
2% 3% 1%
26%
Lisans
Yüksek Lisans
68%
Doktora
Tablo 6. Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımı
Kadrolu
Personel Sayısı
37
Geçici
Personel Sayısı
8
Dağılım
Oranı
% 39
32
9
% 35
7
4
%9
İleri düzey
17
2
% 16
TOPLAM
93
23
Temel
Orta
İyi
17
Şekil 6. Personelin Yabancı Dil Seviyelerine Göre Dağılımı
37
32
17
9
8
Temel
7
Orta
4
2
İyi
Kadrolu Personel Sayısı
İleri düzey
Geçici Personel Sayısı
Tablo 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı
Dağılım
Oranı
Kadrolu Personel
Sayısı
5-10 YIL
52
% 56
10-15 YIL
26
% 28
15-20 YIL
6
%6
20- ÜSTÜ
9
% 10
TOPLAM
93
Şekil 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı
10%
6%
56%
28%
5-10 YIL
10-15 YIL
15-20 YIL
18
20- ÜSTÜ
5.
SUNULAN HİZMETLER
5.1 Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler
Başdenetçiliğimiz, görev bakımından Kurumumuzun ana hizmeti olan şikâyet işlemlerinin
yürütüldüğü bölüm olup, şikâyet işlemleriyle ilgili olarak Kamu Başdenetçisi, Kamu Denetçileri
ile kendilerine bağlı görev yapan uzman çalışma grupları 6328 sayılı Kanun ve Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
kendilerine verilen aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir.
Başdenetçinin görev ve yetkileri
a) Kurumu yönetmek ve temsil etmek.
b) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak.
c) Denetçiler arasında iş birliğini sağlamak ve uyumlu çalışmalarını gözetmek.
ç) Denetçilerin görev alanına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek.
d) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş
bölümünü belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek.
e) Gerek gördüğünde şikâyet başvurusunu bizzat sonuçlandırmak.
f) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak.
g) Yıllık raporu hazırlamak ve Komisyona sunmak.
ğ) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak.
h) Raporları kamuoyuna duyurmak.
ı) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak.
i) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek.
j) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak.
k) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne
sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi için izin vermek.
l) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek.
m) İhtiyaç duyulan iş ve konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin geçici
olarak görevlendirilmesini istemek.
n) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek.
o) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olan devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde
incelemek veya görevlendireceği denetçiye inceletmek.
ö) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak.
p) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek.
r) Gerekli görülen yerlerde büro açılmasına karar vermek.
s) Kurumun görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin çalışmaları yürütmek.
ş) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
5.1.1 Kamu Denetçiliği Birimleri
Kamu Denetçilerin görev ve yetkileri
a) Görevlendirildikleri konu veya alanlara ilişkin şikâyetleri incelemek, araştırmak ve
Başdenetçiye önerilerde bulunmak.
b) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek.
19
c) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek.
ç) Gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak ve Başdenetçiye sunmak.
d) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama
yapmak.
e) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek.
f) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri
yerinde incelemek.
g) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak.
ğ) Başdenetçiye, yokluğunda vekâlet etmek.
h) Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Başdenetçiye yardımcı olmak.
ı) Başdenetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kamu Denetçiliği Uzmanlarının görev ve yetkileri
a) Uzman ve uzman yardımcıları, Başdenetçi veya denetçiler tarafından verilen görevleri yerine
getirir.
b) Uzman ve uzman yardımcıları, Kurumun aslî hizmetlerini yürütmek üzere Kamu Denetçiliği
Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.
Kamu Başdenetçisi, Beş Kamu Denetçisi ve kendilerine bağlı çalışan uzmanlardan oluşan Kamu
Denetçiliği Birimlerince şikâyet başvurularına ilişkin yürütülen işlemlere ait bilgiler “Faaliyet ve
Proje Bilgileri” bölümünde yer almaktadır. Yine söz konusu birimlerce şikâyet işlemlerinin
haricinde yürütülen faaliyetler “Kurumsal Yapılanma alanında”, “Kurumsal Tanıtım ve
Toplantılar” ile “Uluslararası ve Dış İlişkiler” başlıklarının altında yer verildiğinden bu bölümde
ayrıca değinilmemiştir.
5.1.2 Özel Kalem Birimi
Özel Kalem Birimi, Kamu Başdenetçisinin resmi ve özel yazışmalarını yürütülmesinden, her
türlü protokol ve tören işleri ile ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, milli ve dini
bayramlarla ilgili hizmetleri düzenleme ve diğer kuruluşlarla koordine etme hizmetlerini yerine
getirmektedir. Ayrıca Kamu Başdenetçilik makamına ulaşan tavsiye ve ret kararlarına ilişkin
evrak, kayıt işlemleri ile istatistikî verilerin tutulmasını gerçekleştirmekte, Kamu Başdenetçisinin
kurumsal düzeyde Kamu Denetçileriyle mümkün olduğunca haftada bir “Haftalık Koordinasyon
Toplantısı”, Koordinatör Uzmanlarla belirli dönemlerde gerçekleştirdiği “Değerlendirme
Toplantıları” ve Uzmanlarla “Aylık Değerlendirme Toplantılarının” organize edilmesi, gündem
ve toplantı tutanaklarının oluşturulması işlemlerini yürütmektedir.
5.1.3 Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine göre belirtilen hukuk hizmetlerini yerine getirmektedir.
Bu kapsamda; Kurum içi hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara
ilişkin işleri inceleyip hukuki görüş belirtmekte, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
almakta, Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra
20
işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıklarda Kurumu temsil etmekte,
diğer kamu idarelerince hazırlanan mevzuatlara Kurum adına görüş verilmesinin sağlamakta ve
soru önergelerinin cevaplandırılması işlemlerini yürütmektedir.
5.2 Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler
Genel Sekreterliğimiz, Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirmekten
sorumludur. Bu çerçevede, Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı
onayı ile “Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi” kapsamında oluşturulan Genel Sekreterliğe bağlı hizmet
birimlerince sunulan hizmetler aşağıda yer almaktadır.
5.2.1 Yönetim Hizmetleri Birimi
5.2.1.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu
İnsan Kaynakları bürosu, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil,
ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi
personel hareketleri işlemlerinin yanı sıra istatistik bilgilerini üreterek Kurum insan
kaynaklarının yönetimi konusunda yönetime doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunmakta,
kadrolarına ilişkin iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmekte ve ilgili eğitim planlarının
koordinasyonunu sağlamaktadır.
5.2.1.2 Destek Hizmetleri Bürosu
Destek Hizmetleri Bürosu, Kurum giden evrak ve arşiv işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde
yürütülmesi, Kurumun satın alma, bakım-onarım temizlik, yemek, ısınma, aydınlatma,
haberleşme, ulaşım, güvenlik hizmetlerinin sağlanması, sivil savunma ve seferberlik
hizmetlerinin planlanması, toplantı ve organizasyonlarla ilgili işlerin yerine getirilmesi, Kurumun
teknik donanımının düzenli ve sürekli çalışmasının sağlanması ve Kurum mülkiyetinde veya
kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtların tutulması görevlerini yerine
getirmektedir.
5.2.1.3 Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu
Şikâyet, Başvuru ve Dağıtım Bürosu, Kuruma yapılan şikâyet başvurusunun kaydının yapılarak,
numara ve dosyalamasının gerçekleştirildiği ve şikâyet başvurusunun iş bölümü esaslarına göre
ilgili denetçiye verilmesi işlemlerini yerine getirmektedir. Şikâyet Başvuru Bürosu aynı zamanda
Kurumumuzun gelen evrak ve dağıtım hizmetlerini de yürütmektedir.
5.2.2 Strateji Geliştirme Birimi
5.2.2.1 Stratejik Yönetim Bürosu
Stratejik Yönetim Bürosu, Kurumun stratejik planlama çalışmalarını yürüterek Stratejik Planın
hazırlanması, İdari faaliyet raporunu hazırlanması, performans analizlerinin yapılması, kalite
ölçütlerinin geliştirilmesi ile kamu hizmet envanteri ve hizmet standartlarının hazırlanması ve
standart dosya plan kodlarının, idari birim kimlik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasının
sağlanması hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
21
5.2.2.2 İç Kontrol Bürosu
İç Kontrol Bürosu, Kurumda iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi çalışmalarının yapılması, Kurumun görev alanına ilişkin konularda standartların
hazırlanması, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirlerin
önerilmesi, ön mali kontrol görevini yürütülmesi ve Kurum faaliyetlerinin stratejik plan,
performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlenmesi ve değerlendirmesi hizmetlerini
yürütmektedir.
5.2.2.3 Bütçe ve Muhasebe Bürosu
Bütçe ve Muhasebe Bürosu, Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması, bütçe görüşmeleri
öncesi hazırlıklarının ve görüşme sonrası işlemlerinin yürütülmesi, yıl başında ayrıntılı harcama
ve finans programlarının hazırlanması, yıl içinde bütçe uygulamaları ve sonuçlarının izlenmesi,
yatırım programlarının yürütülmesi, mali istatistiklerin hazırlanması, mali yıl sonunda bir önceki
yıl kurum kesin hesabının çıkarılmasını sağlamaktadır. Kurum muhasebe hizmetleri 2013 yılında
TBMM Saymanlığınca yürütülmüştür.
5.2.2.4 Bilgi İşlem Bürosu
Bilgi İşlem Bürosu, Kurumun bilgi işlem alt yapısının oluşturulması, kurum web sayfasının
geliştirilmesi, veri tabanının oluşturulması donanım ihtiyaç analizlerinin yapılması, yazılım ve
programlama işlemlerinin yürütülmesi, elektronik belge yönetim sisteminin ve diğer yazılımların
sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması, donanımların kurulumunu, çalışır hale
getirilmesini ve çalışır durumda tutulması gibi hizmetleri sunmaktadır.
5.2.3 AB ve Dış İlişkiler Birimi
5.2.3.1 Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu
Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu, Kurumun dış ilişkileri ve uluslararası etkinliklerinin
yürütülmesi için gerekli olan desteğin yerine getirilmesi, ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlar ile eş güdüm sağlanması, protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi, Kurumun faaliyet
alanıyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarının ve uluslararası gelişmelerinin
takip edilmesi, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapılması,
toplantılara katılması ve alınan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.
5.2.3.2 Proje Bürosu
Proje Bürosu, Kurumun yurtdışı faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar
ve diğer ülkelerle yürüttüğü projeler ile programların hazırlanması, projelerin uygulanması ve
yürütülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması
hizmetlerini yürütmektedir.
22
5.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Kurumun basın ve hakla ilişkiler sistemine ilişkin çalışmaların
planlanması, Kurum tarafından yapılacak basın toplantılarını düzenlenmesi, toplantıların
duyurulması ve gerekli bilgi notlarının hazırlanması, kamuoyuna yönelik olarak Kurumu ve
hizmetlerini tanıtıcı, bilgilendirici süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, video çekimi,
kitapçık gibi dokümanların hazırlanması, bunların arşivlenmesi, basında yer alan haberlerin
derlenmesi, gerekli durumlarda tekzip yayınlanması, bilgi edinme başvurularının
cevaplandırılması ile kurumun kütüphane ve yayın işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerini
sağlamaktadır.
6.
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelde yer alan
özel bütçeli bir kurumdur.
5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatında iç
kontrol sistemine ilişkin yer alan hükümler,
Kurumumuz tarafından sistemin kurulması, devam
ettirilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi için uyulması
gereken kuralları oluşturmaktadır.
Kurumumuz 2012 yılı sonunda faaliyete geçen bir
kurum olup, iç kontrol hizmetlerinin yerine
getirilmesinde Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile “Kamu
Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve
Esaslarına İlişkin Yönergesi” kapsamında “İç Kontrol Bürosu” fiili olarak oluşturulmuştur. Bu
tarihten önce ise ilgili mevzuatına göre iç kontrol ve ön mali kontrol alanında yürütülmesi gereken
faaliyetlerin bir bölümü de 10/01/2013 tarihinden itibaren Mali Hizmetler Uzmanları tarafından
yürütülmesi sağlanmıştır.
İç kontrol sisteminin alt yapısını oluşturacak olan örgütsel yapısının oluşturulması, görev yetki
ve sorumlulukların belirlenmesi, insan kaynakları, teknolojik kaynaklar ve fiziksel imkânların
elde edilmesi çalışmaları devam ettirilmekte, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve
Esaslar Yönetmeliğinde ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen
işlem türleri ve limitler itibariyle ön mali kontrollerinin yapılması sağlanmıştır.
Bu kapsamda, kuruluş aşamasında 2013 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerden bazıları iç kontrol
ve ön mali kontrol kapsamında da yer almakta olup, bunlar aşağıda özet olarak belirtilmiştir:
 Satın almalara ilişkin hazırlanan ödeme emri belgeleri ile avans işlemlerine ilişkin
hazırlanan muhasebe işlem fişlerinin hazırlık ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir.
 Maaş ve yolluk ödemeleri ile bunlara ilişkin belgelerin hazırlık ve kontrolleri
gerçekleştirilmiştir.
23
 Muhasebe Birimi oluşturulmuş ve TBMM Muhasebe Yetkilisi geçici olarak Kurumumuz
Muhasebe Biriminde görevlendirilmiştir.
 Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesi
gereğince Sayıştay’a bildirimler yapılmıştır.
 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ile E-bütçe sistemleri üzerinde gerekli
tanımlamalar yaptırılmıştır.
 Kamu Başdenetçilik Makamından harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi onayları
alınmış ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir.
 Maliye Bakanlığından ödenek talebi, gelen ödeneklerin harcama birimlerine
gönderilmesi, ödenek aktarmaları ve bunların kontrolü (ön mali kontrol) işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
 SGK ve ilgili diğer kamu kurumlarına karşı gerçekleştirilmesi gereken yükümlülükler
(Beyannamelerin ve bildirgelerin verilmesi, vergi ödemelerinin yapılması vb.) için ilgili
sistemlerde
gereken
tanımlamalar
yaptırılmış
ve
verilmesi
gereken
bildirimler/beyannameler verilmiştir.
 İç kontrol sistemine ilişkin kontrol ortamının oluşturulmasında etkili olacak olan etik
değerler konusunda; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış
ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede
bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu kurulmuş ve
çalışmalara başlamıştır.
 Kurumumuzda mali yönetim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak üzere, 3’er adet
Mali Hizmetler Uzmanı ve İç Denetçi kadrosunun tahsis edilmesi sağlanmıştır. Mali
Hizmetler Uzmanı kadrolarından 2’sine atama yapılmıştır.
 İç kontrole ilişkin yapılması gereken çalışmalar için mevzuat ve iyi uygulama
örneklerinin araştırılması ve taranması çalışmaları yürütülmüştür.
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde ön mali kontrole
tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen işlem türleri ve limitler itibariyle ön
mali kontrolleri yapılmıştır.
24
BÖLÜM II
AMAÇ VE HEDEFLER
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Kurumumuzun kuruluşu, ülkemizde insan haklarının korunması
ve kamu idaresinin iyileştirilmesi alanında hayata geçirilen
düzenlemelerin başında gelmektedir.
Birey ve devlet arasında bir köprü olma gayretindeki
Kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyetler, sadece Kurumumuz
adına değil üstlendiği misyon bakımından tüm idari yapılanmanın
içinde yer alan kurum/kuruluşlar ile tüm toplum için büyük önem
taşımaktadır.
Aynı zamanda kamusal ve özel alanlarda yaşanan hızlı değişimler,
standartların her geçen gün artarak küreselleşmenin her alanda
etkili olması ile beraberinde getirdiği belirsizliklerin çoğalması bir
Kurum için doğru planlama ile önceliklerin belirlemesinin
günümüzde geçmişe oranla çok daha da önemli hale getirmiştir.
Bu çerçevede; asli görevi olan şikâyet başvurularını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde,
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla
yetkili ve görevli olan Kurumumuz;
 Stratejik yönetim anlayışını benimseyip paydaşlarına daima kaliteli hizmet sunma,
 Bu doğrultuda yasal mevzuatında da yer alan;
o İnsan haklarına dayalı adalet anlayışı,
o Kanunlara uygunluk,
o Ayrımcılığın önlenmesi,
o Ölçülülük, Yetkinin kötüye kullanılmaması,
o Eşitlik,
o Tarafsızlık,
o Dürüstlük,
o Nezaket,
o Şeffaflık,
o Hesap verilebilirlik,
o Haklı beklentiye uygunluk,
o Kazanılmış hakların korunması,
o Dinlenilme hakkı,
o Savunma hakkı,
o Bilgi edinme hakkı,
o Makul sürede karar verme,
o Kararların gerekçeli olması,
o Karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi,
o Kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi,
o Kişisel verilerin korunması.
25
iyi yönetişim ilkelerini gerek kendi idaresinde gerekse tüm kamu idarelerinde
uygulamalarına yansıtma,
 Performansların evrensel ölçülere göre değerlendirilme,
 Sürekli öğrenmeyi ve başarmayı ilke edinen bir kurum oluşturma
temel politikalarını güdecektir.
Yine Kurumumuz, kadın ve çocuk gibi özel öneme sahip incinebilir grupta bulunanları korumaya
ve fırsat eşitliğini sağlamaya çalışacak, hukukun üstünlüğü inancıyla iyi yönetişime ve
demokratikleşmeye katkı sağlayacak, hukuk devleti ilkesini daha da güçlü hale getirmek için tüm
koşulları zorlayacaktır.
BÖLÜM III
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Kurumumuz,
2013
yılında
yeni
kurulduğundan, 2013 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis
edilmemiştir. Yıl içinde, Maliye Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı ile görüşülerek,
ihtiyaçlar doğrultusunda Maliye Bakanlığı
bütçesinde bulunan yeni kurulan idarelerin
ihtiyaçlarını karşılama ödeneği ile personel
giderlerini karşılama ve yatırımları
hızlandırma ödeneğinden 17.575.000,00 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekler,
ağırlıklı olarak personel ve kurumun hizmet
binasının tadilat ve tefrişatı ile kurumsal alt yapının oluşturulmasına yönelik harcamalarda
kullanılmış olup, yıl sonu itibarı ile toplam 14.129.184,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Ödenek
üstü harcama bulunmamaktadır.
26
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Tablo 8. 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı
Ekonomik
Kod
01
Gider Türü
Personel Giderleri
Toplam
Ödenek
4.070.000
4.064.879
Kalan
Ödenek
5.121
Harcama
Gerçekleşme
Yüzdesi
99,9
580.000
460.495
119.505
79,4
5.010.000
3.783.590
1.226.410
75,5
05
Sos. Güv. Kur.
Dev. Prim. Gid.
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
Cari Transferler
55.000
55.000
0
100
06
Sermaye Giderleri
7.860.000
5.765.219
2.094.781
73,4
17.575.000
14.129.183
3.445.817
80,4
02
03
TOPLAM
Şekil 8. 2013 Yılı Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1 Düzeyine Göre Dağılımı
Sermaye Giderleri
45%
Personel Giderleri
23%
Sos. Güv. Kur. Dev.
Primi Giderleri
3%
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
29%
Cari Transferler
0,31%
27
Şekil 9. 2013 Yılı Toplam Ödenek Harcama Karşılaştırması
Personel Giderleri
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Gid.
Gid.
Toplam ödenek
5.765.219
55.000
55.000
3.873.590
5.010.000
460.495
580.000
4.064.879
4.070.000
7.860.000
2013 YILI TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Harcama
Tablo 9. 2013 Yılı Ödeneklerinin Ekonomik Kod 2. Düzey Dağılımı
Ekonomik
Kod
01
Gider Türü
Personel Giderleri
01.1 Memurlar
02
Sos. Güv. Kur. Dev.
Prim. Gid.
02.1 Memurlar
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
03.2 Tüketime Yön. Mal ve
Malzeme Alımı
03.3 Yolluklar
03.4 Görev Giderleri
03.5 Hizmet Alımları
03.6 Tem. ve Tan. Gid.
03.7 Men. Mal. Gay. Hak
Alım Bakım ve Onr. Gid.
03.8 Gayr. Mal Bak. ve
Onarım Gid.
05
Cari Transferler
05.3 Kar Amacı Gütmeyen
Kur. Yapılan Transferler
06
Sermaye Giderleri
06.1 Mamul Mal Alımları
06.3 Gayrimaddi Hak
Alımları
06.7 Gayrimenkul Büyük
Onarım Giderleri
TOPLAM
Toplam
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
Yüzdesi
Kalan
Ödenek
4.070.000
4.070.000
580.000
4.064.879
4.064.879
460.495
5.121
5.121
119.505
99,9
99,9
79,4
580.000
5.010.000
460.495
3.783.590
119.505
1.226.410
79,4
75,5
680.000
409.648
270.352
60,2
425.000
1.000
2.914.000
400.000
445.000
210.889
119
2.600.006
292.507
265.099
214.111
881
313.994
107.493
179.901
49,6
11.9
89,2
73,1
59,6
145.000
5.322
139.678
3,7
55.000
55.000
55.000
55.000
0
0
100
100
7.860.000
2.600.000
400.000
5.765.219
1.741.714
224.371
2.094.781
858.286
175.629
73,4
67
56,1
4.860.000
3.799.134
1.060.866
78,2
17.575.000 14.129.183
3.445.817
80,4
28
2.1 Harcama Birimleri Düzeyinde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
Tablo 10. Başdenetçilik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama
Dağılımı
Ekonomik
Kod
Gider Türü
Toplam
Ödenek
Harcama
Kalan
Ödenek
Gerçekleşme
Yüzdesi
01
Personel Giderleri
625.000
621.936
3.064
99,5
02
Sos. Güv. Kur.
Dev. Prim. Gid.
150.000
33.420
116.580
22,3
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
545.000
329.153
215.847
60,4
1.320.000
984.509
335.491
74,6
TOPLAM
Şekil 10. Başdenetçilik Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
41%
Personel
Giderleri
47%
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri
12%
29
Personel Giderleri
329.153
33.420
150.000
545.000
621.936
625.000
Şekil 11. Başdenetçilik 2013 Yılı Ödenek Harcama Karşılaştırması
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.
Toplam ödenek
Mal ve Hizmet Alım Gid.
Harcama
Tablo 11. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve
Harcama Dağılımı
Ekonomik
Kod
Gider Türü
01
Personel Giderleri
02
Sos. Güv. Kur.
Dev. Prim. Gid.
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
TOPLAM
Toplam
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
Yüzdesi
Kalan
Ödenek
3.445.000
3.442.943
2.057
99,9
430.000
427.075
2.925
99,3
4.465.000
3.454.437
1.010.563
77,4
55.000
55.000
0
100
7.860.000
5.765.219
2.094.781
73,4
16.255.000
13.144.674
3.110.326
80.9
30
Şekil 12. Genel Sekreterlik Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi
Personel Giderleri
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.
Mal ve Hizmet Alım Gid.
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Personel Giderleri
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Gid.
Gid.
Toplam ödenek
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI
Kurumumuz 2013 yılında mali denetim geçirmemiştir.
31
Harcama
5.765.219
55.000
55.000
3.454.437
4.465.000
427.075
430.000
3.442.943
3.445.000
7.860.000
Şekil 13. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ödeneklerin Harcama Karşılaştırması
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1.1 KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.1.1 Kurumsal Yapılanma
Kurumumuz, 2012 yılında kurulmasına rağmen kurumsal yapılanmasının en doğru şekilde
tamamlanması adına gerekli tüm çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde başlatmış ve aşağıda
yer alan faaliyetleri gerçekleştirmiştir:
 İlk önce Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile işbirliği halinde
yürüttüğü “Örgütsel Yapılanma ve Araştırma Projesi” çalışmaları tamamlanmıştır.
Çalışmalar neticesinde; Kurumumuzun teşkilat yapısının değerlendirildiği “Örgüt Raporu”,
teşkilat yapısına uygun kadroların belirlendiği “Norm Kadro El Kitabı” ve “Norm Kadro
Kılavuzu” hazırlanmıştır.
 Geçiş döneminde ilk olarak 15/02/2013 tarihli ve 17 sayılı Kamu Başdenetçiliği Makamı
Olur’u ile Kurum örgüt yapısı tamamlanıncaya kadar idari teşkilata ilişkin hizmet verecek,
İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Halkla İlişkiler, Medya ve Dış İlişkiler
Birimi, Destek ve Bilgi İşlem ile Hukuk Birimleri oluşturulmuş, birimlere birim sorumluları
ve personel görevlendirmeleri yapılarak fiili olarak hizmete geçilmesi sağlanmıştır.
 19/03/2013 tarihinde kurumsal kültürün oluşması ve kurum içi iletişimin sağlanması
amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 27 nci katında tüm personelin katılımıyla
tanışma toplantısı yapılmıştır. Ayrıca kurumsal iletişim ve koordinasyonun eşgüdümlü olarak
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Kamu Başdenetçisinin, Kamu Denetçileriyle haftada
bir “Haftalık Koordinasyon Toplantısı”, Koordinatör Uzmanlarla belirli dönemlerde
gerçekleştirilen bir “Değerlendirme Toplantıları” ve Uzmanlarla “Aylık Değerlendirme
Toplantıları” yapılmaktadır.
 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Kurum ana hizmeti olan şikâyet
başvurularına ilişkin kullanılacak “KDK Saklama Süreli Standart Dosya Plan Kodları”
oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır.
 Aynı zamanda Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ve tüm kamu
kurumlarının teşkilat yapılarının yer aldığı “Devlet teşkilatı Veri Tabanı”na Kurum teşkilat
yapısı veri girişi yapılmış ve güncelliği sağlanmış olup, birim kodları duyurulmuştur.
 Etik Komisyonu oluşturulmuş ve komisyonda görevli bulunanlara tebliğ edilerek
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmiştir.
 “Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu” oluşturulmuştur.
 Kurumumuz çalışanlarının psikolojik tacizden (mobbing) korunması amacıyla 20/05/2013
tarihli iç genelge yayımlanmıştır.
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca
hazırlanacak, 5 yıllık amaç ve hedefleri ile misyon ve vizyonu içeren Kurumumuzun Stratejik
Planı için Kalkınma Bakanlığına takvim konusunda görüş sorulmuş ve 2016-2020 takvimi
32
uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.
Mevcut durum itibarıyla, Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü çerçevesinde Stratejik Plan
dönemi 2017-2021 olarak revize edilmiştir.
 15/02/2013 tarihli ve 17 sayılı Olur ile oluşturulan birimler, Kurumun kadrolaşmasında gerek
uzman gerekse idari personelin optimum seviyeye ulaşmasıyla birlikte yeniden gözden
geçirilerek Başdenetçilik ile Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin ihtiyaca cevap verebilir hale
getirilerek görev ve sorumluluklarının belirlendiği ve personelin çalışma usul ve esaslarının
oluşturulduğu 24/09/2013 tarihli ve 61 sayılı Olur ile “Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat
Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”
yürürlüğe girmiştir.
 Teşkilat yönergesiyle kurulan birimler kapsamında resmi yazışma esasları, evrak işleyişi,
idari birim kimlik kodları ile ana hizmetlere ilişkin ve ortak alanlara ilişkin standart dosya
plan kodlarını ile uyulması gereken hususların belirlendiği 2013/03 sayılı Genelge hayata
geçirilmiştir.
 Ayrıca, Kurumumuzun şekillenmesi ile bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması
kapsamında çalışanların üst düzeydeki idarecilerinden beklentilerini, güçlü ve zayıf yönler
ile iyileştirilmeye açık alanlarımızın tespit edilmesi amacıyla 01/06/2013-10/06/2013 tarihleri
arasında çalışan anketi düzenlenmiştir. Anket verileri SPSS programı aracılıyla
değerlendirilerek memnuniyet ve açık uçlu soruların analizlerinin yer aldığı “Anket Raporu”
hazırlanmıştır.
1.1.2 Mevzuat Çalışmaları
Kurumumuzun hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ikincil mevzuat tamamlanmıştır.
Bu çerçevede;
 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik 28/03/2013 tarihli ve 28601 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve 28601 sayılı mükerrer Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
 Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve 28601 sayılı
mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
19/03/2013 tarihli ve 28592 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 İmza Yetkileri Yönergesi 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 24/05/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
33
 6328 sayılı Teşkilat Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Kanun Taslağı
çalışmaları tamamlanmıştır.
 Yayın Yönergesi 10/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul
ve Esaslarına İlişkin Yönerge 24/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
1.1.3 Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar
Üstlendiği misyon ve gerçekleştirdiği iş ve işlemlerle ülkemizde önemli yeri bulunan Kamu
Denetçiliği Kurumunun kamuoyundaki tanınırlığının arttırılması, hizmet vereceği tüm kesimlere
Kurumumuz ve şikâyet başvuru süreci kapsamında doğru bilinçlendirmenin yapılması ile yabancı
ülke Ombudsmanlık Kurumlarının bilgi ve deneyimlerinin ikili işbirliğiyle aktarılması amacıyla
yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur.
 Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlığı, işbirliğinde yürütülen “Türkiye’de İfade ve Medya
Özgürlüğü” projesi kapsamında 05/02/2013 tarihinde “Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü
konulu Yüksek Düzeyli Konseyine katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği Büyükelçileri Tanışma Toplantısı
Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU’nun ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Jean-Maurice RIPERT ve AB üye ülkeleri Büyükelçileri
onuruna 21 Mart 2013 tarihinde tanışma yemeği düzenlenmiştir. Aynı zamanda Kurumun
gerçekleştirdiği ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan bu tanışma toplantısında, Kurumumuz
hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve Avrupa ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin ülkemize
kazandırılmasının sağlayacağı olumlu etki vurgulanmıştır.
 29/03/2013 tarihi itibariyle ana hizmeti olan şikâyet başvurularının alınmasıyla birlikte
gerekli bilgilendirmenin yapılmasını teminen tanıtım amaçlı ve şikâyet başvurularının alınmaya
başlandığına ilişkin duyuru ile 4 farklı dilde afiş hazırlanmış, uygun görülen yerlere asılması için
tüm valiliklere gönderilmiştir. Ayrıca kamu spotu hazırlanmış ve ulusal medyada yayımlanmak
üzere RTÜK aracılığı ile ilgili yerlere gönderilmiştir.
 Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, 25-26/03/2013 tarihlerinde İstanbul’da
ileri gelen medya temsilcilerini ziyaret etmiştir.
 TODAİE tarafından 27-28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen “II. Kamu Etiği Kongresi”ne
katılım sağlanmıştır.
 Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU ve beraberindeki heyet, 18-20 Haziran
2013 tarihlerinde, Bakü’de düzenlenen 11. Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı’na katılım
sağlamışlardır. Kamu Başdenetçisi Konferansta “İnsan Haklarının ve Fırsat Eşitliğinin
Korunmasında Ombudsmanın Rolü” konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir.
34
Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumu (3-4 Eylül)
Kamuoyunda ve uluslararası düzeyde
Kurumumuzun farkındalığının artması,
Avrupa Ombudsmanlık Kurumlarına
ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması
ve
ortak
akıl
platformlarının
oluşturulmasına
yönelik
olarak
Başbakan Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN, TBMM Meclis Başkanı
Sayın
Cemil
ÇİÇEK,
Sayın
Bakanlarımız, siyasetçilerimiz ve Avrupa Ombudsmanları ile yerli ve yabancı
akademisyenlerinde katıldığı Uluslararası Sempozyum düzenlenmiş ve başarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK,
Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat Ömeroğlu, Avrupa Ombudsmanı Sayın Nikiforos
DİAMANDOUROS ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sayın Ria OOMENRUİJTEN,’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Programın öğleden sonraki ilk oturumunda,
İspanya, Fransa, Belçika, Danimarka ve Yunanistan Ombudsmanlarının katılımlarıyla
Avrupa’daki Ombudsmanlık uygulamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkinci
oturumda ise, akademisyenler tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun uygulanması ve
işlevselliği üzerine sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, 4 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilen kültürel program ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
 10-11 Eylül 2013 tarihlerinde Karadağ’ın Danilovgrad şehrinde, Avrupa Komisyonu
Genişleme Genel Müdürlüğü (DG Enlargement) ile Bölgesel Kamu İdaresi Okulu (ReSPA)
işbirliğinde düzenlenen, “Ombudsmanlık Kurumları ve Paydaşları Arasındaki İlişkiler” konulu
seminere Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ ve beraberindeki heyet katılmıştır.
Seminerde, katılımcılara Kamu Denetçiliği Kurumu tanıtılmış olup, Kurum faaliyetlerine ilişkin
sunum yapılmıştır.
 Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS, Avrupa Ombudsmanlar Ağı tarafından
17-18 Eylül 2013 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin’de düzenlenen seminerde Kamu
Denetçiliği Kurumu’nu temsil etmiştir.
 Çocuk Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN, Avrupa Çocuk Ombudsmanları
Ağı’nın (ENOC) 25-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Belçika (Fransız Toplumu) Çocuk Hakları
Temsilciliği’nin ev sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirilen yıllık konferansına gözlemci
statüsünde katılmıştır.
 01 Ekim 2013 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ’ın
ev sahipliğinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ, Adalet Bakanı Sayın
Sadullah ERGİN, Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, Türkiye İnsan Hakları
Kurumu Başkanı Sayın Dr. Hikmet TÜLEN ile İngiltere Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Janet
DOUGLAS’ın açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilen ‘İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru
Usullerinin Tanıtılması Projesi’ kapsamındaki ilk toplantıda Kamu Başdenetçisi Sayın Nihat
35
ÖMEROĞLU tarafından yapılan konuşmada Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında katılımcılara
bilgiler verilmiştir.
 İsveç Ombudsmanlığının 300. kuruluş yıldönümü vesilesiyle İsveç Büyükelçiliği ile ortak
bir program hazırlanmış ve Kamu Denetçileri Sayın Serpil Çakın, Sayın Abdullah Cengiz
MAKAS ve Sayın Muhittin MIHÇAK’ın katılımlarıyla 27 Ekim 2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. İsveç Ombudsmanlığının, Kral 12. Şarl’ın (Demirbaş Şarl) Osmanlı
İmparatorluğu uygulamasından esinlenerek İsveç’te bir temsilci görevlendirdiği talimatnameyi
27 Ekim 1713 tarihinde ülkesine göndermesiyle doğduğunun beyan edildiği program ilerleyen
dönemde yapılacak çalışmalara ışık tutacak özelliktedir.
 Kadın ve Çocuk Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN ve
beraberindeki Kamu Denetçiliği Uzmanları, 24-31 Ekim 2013 tarihleri arasında, merkezi
Ankara’da bulunan ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına
ziyaretlerde bulunmuştur.
 Çocuk ve Kadın Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN ve
beraberindeki Kamu Denetçiliği Uzmanları, 05-11 Kasım 2013 tarihleri arasında, merkezi
Ankara’da bulunan ve çocuk hakları alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına
ziyaretlerde bulunmuştur.
 Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) faaliyetleri çerçevesinde,
Azerbaycan Milli Meclisi İnsan Hakları Komisyonunda görevli uzmanlardan müteşekkil heyet 6
Kasım 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmişlerdir. Kamu Denetçisi Sayın Mehmet
ELKATMIŞ tarafından kabul edilen heyete Kurumumuz faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.
 Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU ve heyeti, Avrupa Konseyi işbirliği ile 1213 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen Yunan Ombudsmanlık Kurumu’nun 15 inci kuruluş
yıldönümü sempozyumuna katılmıştır. Sempozyumda Kamu Başdenetçisi “Yeni Kurulan
Ombudsmanlık Kurumunun Dinamikleri” konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir. Program
kapsamında Yunanistan’daki cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu bulunan Türk vatandaşlarının
sorunları hakkında bilgi edinmek amacıyla Atina Koridalos Cezaevi ziyaret edilmiş, ayrıca sivil
toplum kuruluşları ile temaslarda bulunulmuştur.
 Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN, Moskova Büyükelçilik Müsteşarı Emin KİRAZ ile
birlikte Rusya Ombudsmanlık Kurumunu ziyaret etmiş olup, ziyarette Rusya Ombudsman
Birinci Yardımcısı Georgy KUDANZE ile görüşmüştür.
 Sosyal güvenlik alanında Kamu Denetçisi Sayın A. Cengiz MAKAS ve ekibi, Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali SAĞLAM ile bir toplantı yapılmış,
Kamu Denetçiliği Kurumundan Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen Gönderme Kararları ile
bilgi ve belge isteme yazılarına ilişkin gerekli işlemlerin koordinesi ve hızlandırılması amacıyla
SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde bir birimin kurulması kararlaştırılmış, Ekim ayı
içerisinde kurulan söz konusu birim ile yapılan toplantıda ise Gönderme Kararları ve bilgi/belge
isteme yazıları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak işlemlere ilişkin görüşme
yapılmıştır.
36
 Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS Ekonomi ve Maliye alanlarında;
o
05/06/2013 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Ziyarette BDDK Başkanı Sayın Mukim ÖZTEKİN ile görüşme
yapılmış olup kurumumuz hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca BDDK’nın kurumumuz ve
çalışmalarımız hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Ziyarette bankacılık sektörü hakkında
yeni düzenlemeler de değerlendirilmiştir.
o
01/08/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu yetkililerine kurumuzun işleyişi ve çalışma
esasları hakkında sunum yapılmıştır.
o
10/09/2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Ziyarette SPK Başkanı Sayın Dr. Vahdettin ERTAŞ ile görüşme yapılmış olup
kurumumuz hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca SPK’nın kurumumuz ve çalışmalarımız
hakkındaki düşünceleri alınmıştır.
o
11/09/2013 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL’a ziyaret
gerçekleştirilmiş ve kurumumuz hakkında bilgilendirme yapılmış olup karşılıklı görüş
alışverişi gerçekleştirilmiştir.
o
23/09/2013 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Ziyarette VDK Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ile görüşme
yapılmış olup kurumumuz hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca VDK’nın kurumumuz ve
çalışmalarımız hakkındaki düşünceleri alınmıştır.
 Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS ve uzman grubu Mahalli İdareler ve Sivil
Toplum Kuruluşlarına (STK’lara) yönelik olarak;
o
Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ile mahalli idarelere yönelik
şikâyetlerin incelenmeye başlanması ile birlikte yeni seçilen belediye başkanları için
düzenlenecek olan eğitim programına Kurumumuzun mevzuat ve yapısı hakkında bir
ders saati ayırılması kararlaştırılmıştır. Kurum ile sürekli irtibat sağlamamıza yönelik
olarak Zeliha Mercimek (TBB Hukuk İşleri Müdürü) irtibat kişisi olarak belirlenmiştir.
o
Ziyaret edilmek üzere işçi ve memur sendika konfederasyonları belirlenmiş ve işçi
sendikaları ile irtibata geçilmiştir. Ekim 2013 tarihinde; 10/10/2013 tarihinde MemurSen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu; 03/10/2013 tarihinde Kamu-Sen Genel
Başkanı Sayın İsmail KONCUK’a yönelik bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Ziyaretlerde kurumumuzun genel tanıtımı ve faaliyet alanına ilişkin bilgi aktarımı ve
olası işbirliği alanları üzerinde durulmuştur. Söz konusu sendika temsilcileri ile yapılan
görüşme sonucunda da Kurumumuz STK Temsilcisi Kamu Denetçiliği Uzmanı ile
koordineli çalışmak üzere irtibat kişileri belirlenmiştir.
 Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ ve kendisiyle çalışan ilgili Kamu Denetçiliği
Uzmanlarıyla birlikte;
o 2013 Temmuz ayında kendi makamında Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile
toplantı yapılarak, yapılan toplantıda Kurumumuzun görev ve faaliyetleri konusunda,
Milli Savunma Bakanlığı’na yönelik olarak yapılan şikâyetler ve çözümü konusunda
37
bilgi alışverişinde bulunulmuş ve kurumlar arası koordinasyon ve iletişimin sağlıklı
yürütülebilmesi için gerekli paylaşımlar yapılmıştır.
o 2013 Temmuz ayı içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumu binasında OYAK
yetkilileriyle toplantı yapılmış olup yapılan toplantıda OYAK ile ilgili Kurumumuza
yapılmış şikâyet başvuruları ve çözümü noktasında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
o 2013 Eylül ayında Kurumumuz toplantı salonunda Trafik Eğitim Daire Başkanı Yusuf
AVAN, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Mahmut SÜTÇÜ ve beraberindeki heyetle
Kurum binasında trafik para cezalarını görüşmek üzere bir araya gelindi. Toplantıda,
vatandaşlar tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna farklı gerekçelerle haklarında
düzenlenen trafik idari para cezalarına ilişkin yaptıkları yoğun başvuruların
incelenmesi ele alınmıştır.
o Yine 2013 Eylül ayı içerisinde Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na ziyaret gerçekleştirilmiş
olup yapılan ziyarette Ceza İnfaz Kurum'u yetkilileri tarafından Ceza İnfaz
Kurumunun tanıtımıyla ilgili slayt sunumu yapılmış ayrıca Ceza İnfaz Kurumunun
çeşitli sosyal donatıları gezilerek bilgi edinilmiştir.
o 23/09/2013 tarihinde İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi’ne, 24/09/2013 tarihinde
Uluslar Arası Af Örgütü Ankara Şubesi’ne, 25/09/2013 tarihinde Mazlum-Der Genel
Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirilmiş olup, yapılan ziyaretlerde Kurumumuz
faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş ayrıca söz konusu sivil
toplum kuruluşlarının insan hakları alanında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi
edinilmiştir.
1.1.4 Şikâyet Başvuruları
Kurumumuz tarafından kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet
mekanizması oluşturmak üzere şikâyet bürosu ile dağıtım bürosu kurulmuş ve 29/03/2013 tarihi
itibariyle elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru sistemi (on-line olarak) aracılığı ile şikâyet
başvuruları alınmaya başlanmıştır. Ayrıca elektronik ortamda başvuruların yapıldığı e-başvuru
sistemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak “kimlik paylaşım
sistemi” ile entegre olunmuştur.
Kurumumuza, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam 7638 adet şikâyet başvurusu yapılmış olup,
bu başvuruların büyük çoğunluğu ( yüzde 57’si) internet sayfamızda yer alan “e-başvuru” sistemi
aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
38
Başvuru şekillerine göre şikâyetlerin dağılımları Tablo 12’de yer almaktadır:
Tablo 12. Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı
Başvuru Şekli
Sayı
Yüzde
Faks
211
2,8
Elden
365
4,8
Posta
2136
28,0
E-başvuru
4356
57,0
E-posta
570
7,5
TOPLAM
7608
100,00
Şekil 14. Şikayetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı
E-POSTA
7,5%
FAKS ELDEN
2,8% 4,8%
FAKS
POSTA
28%
E-BAŞVURU
57%
ELDEN
POSTA
E-BAŞVURU
E-POSTA
Kurumumuza yapılan şikâyet başvuruların önemli bir kısmı, yüzde 28’lik bir oranla “kamu
personel rejimi”ne yöneliktir. Söz konusu başvuruların yaklaşık olarak yüzde 16’sı “eğitimöğretim, gençlik ve spor” alanında, yaklaşık yüzde 12’si “çalışma ve sosyal güvenlik” alanında
ve yüzde 10’u “ekonomi, maliye ve vergi” alanındadır.
Şikâyet konularına göre dağılımlar Tablo 13’te yer almaktadır.
39
Tablo 13. Şikâyetlerin Konularına Göre Dağılımı
Şikâyet Konusu veya Alanı
Sayı
Kamu Personel Rejimi
Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Ekonomi, Maliye ve Vergi
Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik
Ulaştırma, Basın ve İletişim
İnsan Hakları
Mülkiyet Hakkı
Orman, Su, Çevre ve Şehircilik
Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret
Sağlık
Engelli Hakları
Sosyal Hizmetler
Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları
Kadın ve Çocuk Hakları
Bilim-Sanat, Kültür ve Turizm
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Ailenin Korunması
Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler
Diğer Konu ve Alanlar
TOPLAM
2142
1203
888
784
455
271
263
239
198
166
158
87
46
37
32
32
28
13
455
141
7638
Yüzde
28,0
15,8
11,6
10,3
6,0
3,5
3,4
3,1
2,6
2,2
2,1
1,1
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
6,0
1,8
100,0
Yapılan başvurular, idare bazında değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 12,5’lik kısmının “Milli
Eğitim Bakanlığını”, yüzde 11,1’inin “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını”, yüzde 5,7’sinin
“Üniversite ve Fakülteleri” ve yüzde 4,8’inin ise Maliye Bakanlığını içerdiği görülmektedir.
Şikâyetlerin idareler bazında dağılımı Tablo 14’te yer almaktadır.
Tablo 14. Şikâyetlerin Şikâyet Edilen İdarelere Göre Dağılımı
Şikâyet Edilen İdare
Milli Eğitim Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Üniversite ve Fakülteler
Maliye Bakanlığı
Belediye ve Şirketler
İçişleri Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Bankalar ve Sigorta Şirketleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Başbakanlık
40
Sayı
Yüzde
954
844
432
365
350
332
294
293
278
240
203
188
183
12,5
11,1
5,7
4,8
4,6
4,3
3,8
3,8
3,6
3,1
2,7
2,5
2,4
Şikâyet Edilen İdare
Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Komutanlıkları
ÖSYM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve SYDV'ler
Yargı Organları
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Valilik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Elektrik Dağıtım Şirketleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Genel Kamu Kurumları
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İl Özel İdaresi
TOKİ
Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar
Kaymakamlıklar
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kalkınma Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Ekonomi Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Diğer Kamu İdareleri ve KİT'ler
Özel şirket, kişi, kuruluşlar ve belirtilmeyenler
TOPLAM
Sayı
Yüzde
169
2,2
156
140
136
127
117
96
95
90
80
69
55
52
47
43
36
35
35
31
30
28
27
22
15
14
14
13
12
10
10
7
186
685
2,0
1,8
1,8
1,7
1,5
1,3
1,2
1,2
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
2,4
9,0
7638
100,0
Başvuruların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, en fazla başvurunun yüzde 27’lik oranla
“Marmara Bölgesinden”, yüzde 23’ünün ise “İç Anadolu Bölgesinden” yapıldığı görülmekte
olup, başvuruların yüzde 1’lik kısmı ise yurtdışından yapılmıştır.
Şikâyetlerin bölgelere göre dağılımları Tablo 15’te yer almaktadır.
41
Tablo 15. Şikâyet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı
Bölgeler
Sayı
Yüzde
Marmara Bölgesi
2106
27
İç Anadolu Bölgesi
1739
23
Ege Bölgesi
846
11
Karadeniz Bölgesi
664
9
Akdeniz Bölgesi
703
9
Doğu Anadolu Bölgesi
526
7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
452
6
Adres yok
537
7
Yurtdışı
65
1
7638
100
Toplam
Şekil 15. Şikâyet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı
Yurtdışı
1%
Akdeniz Bölgesi
9%
Doğu Anadolu
Bölgesi
7%
Ege
Bölgesi
11%
Marmara Bölgesi
27 %
İç Anadolu
Bölgesi
23%
Karadeniz
Bölgesi
9%
Güneydoğu
Anadolu Bölgesi
7%
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Yurtdışı
Başvuruların en fazla yapıldığı il, nüfus büyüklüğüyle de orantılı olarak %18’lik oranla İstanbul
olup, İstanbul’u, %13 oranı ile Ankara ve % 5’lik oranla ise İzmir’in takip ettiği görülmektedir.
42
Başvuruların illere göre dağılımları Tablo 16’da yer almaktadır.
Tablo 16. Şikâyet Başvurularının İllere Göre Dağılımı
İl
Sayı
Yüzde
İstanbul
1337
18
Ankara
965
13
İzmir
371
5
Konya
275
4
Erzurum
193
3
Antalya
172
2
Bursa
172
2
Kocaeli
170
2
Adana
151
2
Diğer
3295
43
Adres Yok
537
1
Toplam
7638
100,00
Şekil 16. Şikâyet Başvurularının İllere Göre Dağılımı
İstanbul
18%
Diğer
46%
Ankara
13%
İzmir
5%
Adana
2%
Antalya
2%
Kocaeli
2%
Erzurum
3%
Bursa
3%
43
Konya
4%
1.1.5
1.1.5.1
AB ve Dış İlişkiler Faaliyetleri
AB Çalışmaları ve Dış İlişkiler
Çalışma Ziyaretleri
 22-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Kamu Denetçisi Sayın Muhittin MIHÇAK
başkanlığındaki heyet İsveç Parlamentosu Ombudsmanlık Kurumu’na, Kamu Denetçisi
Sayın Zekeriya ASLAN başkanlığındaki heyet, Danimarka Ombudsmanlık Kurumlarına,
Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN başkanlığındaki heyet Norveç Ombudsmanlık
Kurumlarına, Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ başkanlığındaki heyet
Polonya Ombudsmanlık Kurumuna, Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ve
başkanlığındaki heyet ise; 29 Nisan-2 Mayıs 2013 tarihleri arasında İngiltere
Ombudsmanlık Kurumlarına çalışma ziyaretlerinde bulunmuştur. Gerçekleşen bu çalışma
ziyaretleriyle kurumları yerlerinde inceleme fırsatı bulunulmuş,
Avrupa’daki
Ombudsmanlık uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi edinilmiş ve iyi uygulama
örnekleri yasal mevzuat çerçevesinde ülkemiz uygulamasına yansıtılmıştır. Ayrıca
gerçekleştirilen ziyaretler kapsamındaki ülke uygulamaları ve yerinde incelemeler
raporlandırılmış olup, Kurum hafızasına dahil edilmiştir.
 Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, 13-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında
Strazburg, Lüksemburg ve Brüksel’de bir dizi temaslarda gerçekleştirmiş, Avrupa Birliği
Ombudsmanı Nikiforos DİAMANDOUROS ile ikili görüşmede bulunmuş ve Avrupa
Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan FÜLE ile de Brüksel’de basın
açıklamasında bulunmuştur.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa
yürütülen “Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi” kapsamında Türk ve AB
milletvekillerinin, akademisyenlerin, politikacı yapıcılarının, medya uzmanları ile sivil
toplum temsilcilerinin katılımıyla 29-30 Nisan 2013 tarihlerinde Berlin’de
44
gerçekleştirilen İyi Yönetişim Sempozyumuna ülkemiz adına konuşmacı olarak Kamu
Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır.
 47 ülkenin ırkçılık ve ırk ayrımcılığı ile mücadele eden kurumlarına yönelik olarak 30-31
Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirmiş olan “Irkçılığa ve
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Seminerine (ECRI) Kurumumuz adına Kamu
Denetçimiz Sayın Abdullah Cengiz MAKAS katılmıştır.
 Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU ve beraberindeki heyet, 07-08 Haziran
2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Küresel Sorunlar Karşısında Türkiye ve
Avrupa Birliği için Ortak Bir Gelecek” konulu Konferansa katılım sağlamıştır. Konferans
çerçevesinde, Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Stefan FÜLE ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean-Maurice RİPERT ile
ikili görüşmelerde bulunulmuştur.
 Periyodik ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan Avrupa İşkencenin
Önlenmesi Komitesi (AİÖK) heyetinin programının ayrıntılarını görüşmek üzere, 8
Haziran 2013 Cumartesi günü ilgili Kurum yetkililerinin hazır bulunduğu hazırlık
toplantısına katılım sağlanmıştır. Jean-Pierre RESTELLİNİ başkanlığındaki heyet, 10
Haziran 2013 tarihinde Kurumumuzu da ziyaret ederek Kurum çalışmaları hakkında bilgi
almışlardır.
 Avrupa Konseyi Genel Sekreteri THORBJORNJAGLAND, Türkiye’ye yaptığı ziyaret
çerçevesinde 25 Haziran 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmişlerdir. Ziyarette
Jagland’a, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı
Nursuna MEMECAN ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Komisyonu nezdinde Daimi
Temsilcisi Büyükelçi Engin SOYSAL eşlik etmiştir.
 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils MUİZNİEKS ve beraberindeki heyet, 4
Temmuz 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir. Gezi Parkı olayları hakkında
TBMM İnsan Hakları Komisyonu’yla da görüşen MUİZNİEKS, ziyaretinde, Kamu
Denetçiliği Kurumu’nun çalışmaları ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin görüşleri hakkında
bilgi almış ve Komiserlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında
bulunmuştur. MUİZNİEKS, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen polisin orantısız güç
kullandığı yönündeki iddiaların yakın zamanda İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde de
gündeme geldiğini, Türkiye’deki olaylarla ilgili etkin soruşturma yapılmasının önemli
olduğunu ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun vereceği kararların da bu noktada büyük
önem taşıdığını ifade etmiştir.
 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice RİPERT ve beraberindeki
heyet, 9 Temmuz 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir. Görüşmede,
Kurumumuzun Gezi Parkı Protestoları ile ilgili faaliyetleri ve AB müzakere sürecinde
yerine getirilmesi öngörülen diğer çalışmalar ele alınmıştır. Ayrıca, 2014 yılı itibarıyla
hayata geçirilecek olan "Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Desteklenmesi Projesi" hakkında
da bilgi alış verişinde bulunulmuştur.
 Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal MALHOTRA, 11 Temmuz 2013 tarihinde
Kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyarette, BM organları ile işbirliği imkânları ve 2014 yılı
45
sonunda başlayacak olan Evrensel Periyodik İnceleme (Universal Periodic Review)
süreci hakkında görüşülmüştür. Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan CEYLAN temas noktası
olarak belirlenmiştir.
 Avrupa Birliği Büyükelçilerinin mutat aralıklarla gerçekleştirdikleri ve her oturumuna
farklı konukların davet edildiği öğle yemeği toplantısının, Litvanya’nın AB dönem
başkanlığı çerçevesinde Litvanya Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eylül ayı
oturumuna Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU konuşmacı olarak davet
edilmiştir. Büyükelçilere, Mart ayından bu yana geçen sürede gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında bilgi verilmiş ve merak edilen konulara açıklama getirilmiştir.
 Kamu Denetçisi Sayın Zekeriya ASLAN’ın, Rusya İnsan Hakları Ombudsmanı Sayın
Vladimir LUKİN’i ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile gerekli temaslar
kurulmuş ve söz konusu ziyaret 20 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.
 Avrupa Birliği Komisyonu, IPA II dönemi için (2014-2020) tahsis edilen fonların
kullanımında bir önceki dönemde uygulanan bileşen bazlı yaklaşımın terk edilerek,
gerçekleştirilen müzakere fasılları temelinde sektörel bazlı yaklaşımın benimseneceğini
bildirmiştir. Yeni dönemde finansman önceliklerinin yer alacağı Ülke Strateji Belgesine
(CSP) Kurumumuz katkıları sağlanmıştır. Bu kapsamda, 6 Haziran 2013 tarihinde AB
Bakanlığında yapılan toplantıya katılım sağlanarak, Kurumumuzun 2014-2020 dönemi
proje öncelikleri listesine girmesi yönünde görüş bildirilmiş ve Kurumumuzun
desteklenmesine yönelik bir önceliğin (priority) listeye girmesi sağlanmıştır. Ayrıca IPA
sürecine ilişkin programlama ve izleme süreçlerinin koordine edilmesi amacıyla 23 Ekim
2013 tarihinde AB Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.
 Ayrıca, her sektörün koordinasyonundan sorumlu bir Lider Kurum (Lider Kurum, ilgili
sektördeki projelerin eşgüdüm içerisinde yürütülmesinden sorumlu olacaktır)
belirlenmesi amacıyla 14 Haziran 2013 tarihlerinde AB Bakanlığı’nda gerçekleştirilen
toplantıya Kurumumuz temsilcileri, 23. Fasıl olan “Yargı ve Temel Haklar” faslı
kapsamındaki faydalanıcı kurumlardan biri olarak katılım sağlamıştır. Yine 30 Eylül 2013
tarihinde, AB Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Sektörel
İzleme Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır.
 Avrupa Ombudsmanın periyodik yayınlarından olan Gazete (Newsletter) için Kamu
Başdenetçi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU’nun makalesi, Kasım sayısında yayımlanmak
üzere Avrupa Ombudsmanı İletişim Departmanı ile paylaşılmıştır.
 AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü
Türkiye Masası eşgüdümünde yapılan Gayriresmî Siyasi İstişare Toplantısına ilişkin
Kurumumuzdan talep edilen bilgiler, çeşitli zaman aralıklarında (Nisan, Mayıs ve
Ağustos) Bakanlık ile paylaşılmıştır.
 Kurumumuza yabancı dilde ulaşan ilk başvuru özelliğini taşıyan ve 12 Eylül 2013
tarihinde Kurumumuza e-posta yoluyla ulaşan şikâyet hakkında yapılan inceleme
neticesinde, şikâyete konu durumun açıklığa kavuşturulduğu 23 Eylül 2013’te tarafımıza
bildirilmiştir.
 “Avrupa’da Ombudsmanlık Kurumunun Güçlendirilmesi” başlıklı rapor taslağının
Açıklayıcı Bilgi Notu (explanatory memorandum) bölümünde ülkemize ayrılan 33-38 ve
48. paragraflara ilişkin Kurumumuz görüşleri 24 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’ye
46
gönderilmiştir. 04 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi Genel Kurul toplantısında görüşüleceği bildirilen Taslak Karar’da (draft
resolution) yer alan tavsiyelere ilişkin Türkiye’deki uygulama hakkındaki bilgi ve
Kurumumuz görüşleri de 26 Eylül 2013 tarihinde TBMM’ye iletilmiştir.
 Uluslararası ağlara katılım çerçevesinde, merkezi Avusturya’da bulunan Avrupa
Ombudsman Enstitüsüne (European Ombudsman Institute - EOI) katılım sağlanmasına
ilişkin gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve EOI Genel Sekreteri Josef SİEGELE’den
alınan 27 Eylül 2013 tarihli yazı ile Kurumumuzun 19 Eylül 2013 tarihi itibarıyla EOI
üyesi olduğu teyit edilmiştir.
Avrupa Birliği 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu
Avrupa Birliği 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu 16 Ekim 2013 tarihinde
yayımlanmıştır. İlerleme Raporu’nda Kurumumuza ilişkin bilginin doğru ve olumlu bir
şekilde yer almasının sağlanması adına özenli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda, AB Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan gelen bilgi
taleplerine büyük hassasiyetle yaklaşılmış ve istenen bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak
sunulmuştur.
Tüm bu çalışmalar neticesinde, Rapor’da Kamu Denetçiliği Kurumu ve faaliyetleri ayrı
bir bölüm altında değerlendirilmiştir. Kurum faaliyetlerinden detaylı bir şekilde
bahsedilmesi ve Kurumun kısa bir zamanda yoğun bir çalışma neticesinde faal hale
geldiğinin özellikle altının çizilmesi, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların AB
tarafından da olumlu bir şekilde kabul gördüğünü göstermektedir. Raporun Kurumumuza
ayrılan bölümü yayımlandığı gün tercüme edilmiş, Raporun tamamının tercümesi
bilahare AB Bakanlığı’ndan temin edilmiştir. Bu kapsamda, ilgili komiser Stefan FULE,
AB eski Ombudsmanı Nikiforos DİAMANDOUROS’a teşekkür mektupları yazılarak 23
Ekim 2013 tarihinde gönderilmiştir.
 2013 yılı ABD İnsan Hakları Raporu hazırlık çalışmaları kapsamında, Kurumumuzun
görev alanına giren konulardaki sorulara cevaplarımız 30 Ekim 2013 tarihinde Dışişleri
Bakanlığı’na iletilmiştir.
 1 Kasım 2013 tarihinde, 2014 yılı sonunda başlayacak olan Evrensel Periyodik İnceleme
(Universal Periodic Review) sürecinin tanıtılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından
düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.
1.1.5.2
Proje Faaliyetleri
Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi:
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kurumumuz faaliyete geçmeden önce TBMM
Başkanlığınca takip edilmekte olan “Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının
47
Desteklenmesi” Projesinin Kurumumuza devri tamamlanmıştır. Proje kapsamında, Eşleştirme
(twinning) ve Teknik Yardım (technical assistance) olmak üzere 2 bileşen bulunmaktadır.
Eşleştirme Sözleşmesi
Kurumun gerçekleştireceği ihtiyaç analizi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, çalıştay, ziyaret
vb. faaliyetler ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ombudsmanlık kurumlarının iyi uygulama
örneklenin Kuruma aktarılması ve Kurum kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan ve 2014 yılı
Şubat ayı itibariyle 24 aylık uygulama süresinin başlaması öngörülen Eşleştirme Sözleşmesine
ilişkin olarak;
 Seçim süreci tamamlanmış ve İspanya-Fransa Ombudsmanlarının kurduğu konsorsiyumun
teklifinin uygun bulunmuş olup, AB Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2013 tarihli yazı ilan
edilmiştir. Bu tarih itibarıyla sözleşme hazırlık çalışmalarına başlanmış olup tüm hazırlıklar
tamamlanmıştır.
Yapılan hazırlık çalışmalarında;
 İspanya ve Fransa Ombudsmanları adına projeyi takip edecek sorumlular ile 24 Haziran 2013
tarihinde Kurumumuzda bir araya gelinerek hazırlık çalışmalarının başlangıcı verilmiş,
Sözleşme hazırlanmasına ilişkin 25 Haziran 2013 tarihinde MFİB’de gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
 Eşleştirme projesinde görev alacak Yerleşik Eşleştirme Danışmanı’nın (Resident Twinning
Advisor-RTA) sağlık sorunları nedeniyle projede görev alamayacağının 1 Temmuz’da
bildirilmesinin üzerine yapılan değerlendirmeler neticesinde Maria ARANZAZU Diaz
UGARTE’nin özgeçmişi bu pozisyon için uygun bulunmuştur.
 Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU’nun başkanlığında bir araya gelen Proje
Ekibi toplantıları çerçevesinde Eşleştirme Sözleşmesinin içeriği belirlenmiştir. Bu çerçevede,
altı toplantı gerçekleştirilmiştir.
 09 Temmuz 2013 tarihinde AB Delegasyonu Başkanı ile yapılan görüşmede de gündeme
geldiği üzere; Proje dokümanlarının, uzun zaman önce ve farklı kurumlarca hazırlanmış
olmaları nedeniyle Kurumumuz ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremediği ve mevcut
şekliyle uygulama aşamasına geçilmesi halinde proje bileşenleri arasında koordinasyon
problemi yaşanması ihtimalinin yüksek olduğu resmi yazı ile Delegasyona iletilmiş ve yazıda
yer alan öneriler doğrultusunda konuya çözüm getirilmesi talep edilmiştir.
 Eşleştirme Sözleşmesi kapsamında görev alacak RTA Asistanı ve Dil Asistanının seçimi için
yapılan duyuru neticesinde toplam 301 başvuru (248 RTAA, 53 DA) ulaşmış ve özgeçmişler
üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde, belirlenen şartları sağlayan ve ayrıca nitelikleri
uygun bulunan 19 kişi (11 RTA, 8 DA), 6 Eylül 2013 Cuma günü Kurumumuzda
gerçekleştirilen mülakata davet edilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde; Bilge FİLİZ RTA
Asistanı, Hande ARLI ise Dil Asistanı olarak seçilmiştir.
 Tüm Hazırlık çalışmaları sonrasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu aracılığıyla
Brüksel’e gönderilmiş olan taslak sözleşmenin Avrupa Komisyonu tarafından uygun
bulunduğu 19 Kasım 2013 tarihli yazı ile ilgili Kurumlara bildirilmiştir. Sözleşmeye ilişkin
48
nihai çalışmaların Konsorsiyum üyelerince tamamlanmasının ardından sözleşmenin
taraflarınca imzalanmış olan nüshaları ilgili Kurumlara iletilecektir.
Teknik Yardım Sözleşmesi
Bölgesel konferanslar, uluslararası sempozyum ve yurtdışı tanıtım günlerinin düzenlenmesi ile
anket çalışmalarının yapılması gibi faaliyetler sonucu Kurumun kamuoyundaki tanınırlığının
artırılmasını amaçlayan bileşen Teknik Yardım Sözleşmesine ilişkin olarak;
Şartnamesinin revize edilerek Kurumumuz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesi
için Eşleştirme sözleşmesine ilişkin çalışmaların neticelendirilmesi beklenmiştir. 12 Kasım 2013
tarihinde ilgili Kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda
çalışmalar sonlandırılarak taslak Şartname ilgili Kurumlara gönderilmiştir. Ayrıca, Teknik
Yardım bileşeni için tahsis edilen bütçenin yetersiz olduğu gerçeğinden hareketle, Proje Fişinde
tanımlanan faaliyetlerin kapsamının daraltılması yolu seçilmiştir. Proje Fişinde faaliyetlere
ilişkin yapılacak değişikliklerin yanında proje hedefleri ve indikatörleri hakkında da gerekli olan
birtakım değişiklikler yapılacaktır. İhale sürecinin 2014 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanarak
uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi:
İnsan Hakları alanında hayata geçirilen düzenlemelerin uygulamaya tam ve etkin olarak
yansıtılabilmesi adına, vatandaşların bireysel başvurularını kabul eden Kamu Denetçiliği
Kurumu, Anayasa Mahkemesi ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun faydalanıcıları olduğu
Bireysel Başvuru Sisteminin Tanıtılması Projesi’nin çalışmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı
koordinasyonunda başlatılmıştır. Proje kapsamında, bireysel başvuru usullerinin tanıtılmasına
yönelik rehber kitapçıkların hazırlanması ve belirlenecek olan illerde eğitimler düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Projenin hazırlık toplantısı 10 Eylül ve 23 Eylül 2013 tarihlerinde AB Bakanlığında
gerçekleştirilmiştir. Her iki toplantıya da katılım sağlanarak Kurumumuzu ilgilendiren konularda
katkı sağlanmıştır.
Projenin Açılış Toplantısı, 1 Ekim 2013 tarihinde Rixos Otel’de gerçekleştirilmiş ve Kamu
Başdenetçisi programa konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Açılış toplantısının öğleden sonraki
Eğitim bölümünde, Kurumumuzun görev alanı ve yetkileri ile başvuru prosedürü hakkında
katılımcılara bilgi verilmiştir.
Ayrıca, proje kapsamında, Kurumumuza yapılacak başvurularda izlenecek usul ve esasların
anlatıldığı bir kitapçık basılması planlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kitapçık basım
işlemlerinin tamamlanması amacıyla AB Bakanlığı’na iletilmiştir.
Çocuk Hakları ve Çocuklar için Adalet Projesi:
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği ile yapılan
toplantılar neticesinde hazırlanan Ortak Çalışma Programı ile yakın dönemde yapılacak
işbirliğinin kapsamı belirlenmiştir. Bu doğrultuda imzalanan Protokol ile Kurum, hâlihazırda
devam etmekte olan Çocuk Hakları ve Çocuklar için Adalet Projesinin “Çocuk Hakları
49
Savunuculuğu ve Çocuk Haklarının İzlenmesi” başlığı altındaki faaliyetlerde Paydaş Kurum
olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Kurumumuzun görev alanına giren konularda eğitim,
çalıştay, seminer vb. etkinlikler organize edilmeye devam etmektedir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile gerçekleştirilecek Proje:
Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü tarafından temsil edilen Birleşmiş Milletler
Kalkınma Fonu (UNDP), Türkiye’nin kalkınma politikalarının uygulanmasının yanında insan
hakları alanında güçlendirilmesine de destek vermektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde,
Kurumumuzun kurumsal yapısının güçlendirilmesine ilişkin bir projenin hayata geçirilmesi
üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Uygun finansman imkânlarının araştırılmasına ilişkin
çalışmaların devam ettiği proje kapsamında, yeni kurulmuş olan Kurumun kurumsal
kapasitesinin ve mevzuatının iyi uygulama örnekleri ışığında değerlendirilmesi ve çözüm
önerilerinin sunulması hedeflenmektedir.
1.1.6
STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri
Birey ve devlet arasında arabuluculuk misyonunu gerçekleştirme gayretindeki Kurumumuzun,
devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide katılımcı demokrasinin sağlanması ve bireyin haklarının
korunması/savunulması açısından vazgeçilmez unsur olan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği
içerisinde olması gerek idare-birey uyuşmazlıklarının giderilmesinde etkinliğin artırılması
gerekse birey haklarının yerini bulması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Devletin yapmış olduğu çalışmalara destek olabilecek ortak çözümlerin bulunabileceği
kuruluşlar olan Sivil Toplum Kuruluşları ile Kurumumuz arasında kurulacak güçlü ve sürekli
iletişim, vatandaşın sorunlarının daha iyi anlaşılması ve sorunlara çözüm üretilmesi açısından
gerekli görülmektedir.
Bu bakımdan, Kurumumuzun birey (vatandaş) şikâyet başvurularını kabul etmesi yanında tüzel
kişiliklere sahip STK’lardan gelen başvuruları da kabul ediyor ve onlarla ilişkilerini geliştirme
gayretinde de olması bu bilincin ve farkındalığın bir göstergesi niteliğindedir.
Ayrıca STK ve İnsan Hakları konusunda ilişkilerin etkinliği ve eşgüdümün sağlanmasında
Kurumumuz adına temsilci olarak Kamu Denetçiliği Uzmanları görevlendirilmiş ve yapılan
faaliyetlere ilişkin düzenli bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.
Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde 2013 yılı itibarıyla birçok faaliyet gerçekleştirilmiş olup,
Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçileri tarafından gerçekleştirilen birçok çalışmaya
raporumuzun “Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar” başlığı altında da yer verilmiştir.
Ayrıca;
 Toplumda yankı bulan başta Taksim Gezi Parkı ve 1 Mayıs olaylarındaki insan hakları
ihlallerine ilişkin Kuruma yapılan şikâyetlerde olduğu gibi diğer şikâyet başvurularında
da, telafisi güç ve imkânsız zararların doğduğu değerlendirilmesi halinde, idari başvuru
yollarının tüketilmesi beklenmeden şikâyetler değerlendirilmiştir.
50
 Ayrıca, 24/12/2013 tarihinde Ankara’dan ve farklı illerden faaliyet gösteren 18 sivil
toplum kuruluşunun yönetici ve temsilcilerinin katılımlarıyla "Engelli Bireylerin
İdarelerle Yaşadıkları Sorunların Çözümünde Yeni Bir Mekanizma: Kamu Denetçiliği
Kurumu" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay’da engelli bireylerin idareye ilişkin
sorunları, eğitim, sağlık, mali ve sosyal haklar, istihdam ve idareye erişim konularındaki
sıkıntıları ile Kurumdan beklentileri hakkında da değerlendirmeler yapılmıştır.
 STK’larla yapılan bir diğer görüşme ise, Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ’ın
İstanbul’da Musevi, Ermeni ve Süryani cemaati ruhani liderleriyle yaptığı görüşmelerdir.
Bu temaslarda, Kurum hakkında bilgi verilerek bu cemaatlerin sıkıntılarına ilişkin şikâyet
başvuruları değerlendirilmiştir.
 Başta UNICEF işbirliğinde yürütülen faaliyetler olmak üzere, Kurumun gerçekleştirdiği
uluslararası projelerde STK’lara da yer verilmiş, Kamu Başdenetçisi ile Kamu Denetçileri
tarafından bu kuruluşlarla görüşmelerde bulunulmuştur.
 Hak-İş Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu, Memur Sendikaları
Konfederasyonu ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği ile görüşmeler
yapılmıştır. Ayrıca Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda Kamu
Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS tarafından da birim ve kurum faaliyetlerine
ilişkin bir sunum yapılmıştır.
 İnsan hakları alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve Türkiye’de ofisi bulunan uluslararası kuruluşlar tespit edilmiş ve bunlara
ait iletişim bilgilerini içeren detaylı listeler hazırlanmıştır.
 22 Temmuz‘da İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı İnsan
Hakları Şube Müdürlüğü’nden Kurumumuzu ziyarete gelen uzmanlar ile bir toplantı
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, kurumların faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgilendirme
yapılmış ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek işbirliği faaliyetleri konusunda
görüş alışverişinde bulunulmuştur.
1.2 BAŞDENETÇİLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.2.1 Kamu Denetçiliği Birimleri
Beş Kamu Denetçisi ve kendilerine bağlı çalışan uzmanlardan oluşan Kamu Denetçiliği
Birimlerince şikâyet başvurularına ilişkin yürütülen işlemlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Ancak söz konusu birimlerce şikâyet işlemlerinin haricinde yürütülen faaliyetler “Kurumsal
Yapılanma alanında”, “Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar”, “STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri”
ile “Uluslararası ve Dış İlişkiler” başlıklarının altında yer verildiğinden bu bölümde ayrıca
değinilmemiştir.
Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge” ile Kamu Denetçileri arasında konu
alanlarına göre iş bölümüne gidilmiştir. Bu çerçevede, Kamu Denetçilerine değişen oranda
başvurular gelmektedir. Gelen şikâyet başvurularının Kamu Denetçilerine göre dağılımları Tablo
17’de gösterilmektedir.
51
Tablo 17. Şikâyet Başvurularının Kamu Denetçilerine Göre Dağılımı
Dağıtılmış
Dosya Sayısı
Yüzde
Zekeriya ASLAN
876
11,5
Serpil ÇAKIN
1128
14,8
Mehmet ELKATMIŞ
802
10,5
A.Cengiz MAKAS
2365
31,0
Muhittin MIHÇAK
2467
7638
32,3
100,0
Kamu Denetçisi
Toplam
Şekil 17. Şikayet Başvurularının Kamu Denetçilerine Göre
Dağılımı
Zekeriya ASLAN
11,5 %
Muhittin
MIHÇAK
32,3 %
Serpil ÇAKIN
14,8%
Mehmet
ELKATMIŞ
10,5%
A.Cengiz MAKAS
31%
Kurumumuza yapılan toplam 7638 şikâyet başvurusunun 6097 tanesi sonuçlandırılmıştır. Kurum
tarafından sonuçlandırılan başvurulara ilişkin olarak;
 Yüzde 35 oranında “İncelenemezlik Kararı” verilmiştir. İncelenemezlik Kararı; Kurumumuz
görev alanına girmeyen, dilekçede kanunda zorunlu bulunması gereken hususlar bulunmayan,
belli bir konuyu içermeyen, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara
bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olan, sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce
sonuçlandırılan başvurular için verilmektedir.
 Yine yaklaşık yüzde 37 oranında “Gönderme Kararı” verilmiştir. Kanunumuzda
Kurumumuza başvuruda bulunulabilmesi için, 06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari
başvuru yollarının tüketilmesi gerekliliği belirtilmiştir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan
başvurular için ilgili kuruma başvuru gönderilmektedir.
52
 Yüzde 5,9 oranında başvurunun geçersiz sayılması kararı verilmiştir. Kurumumuz
vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için e-posta ve faks aracılığı ile de başvuru almaktadır.
Ancak mevzuatımız gereği, kimliğin gerçekliği yönünden e-posta ve faks ile başvuranlardan
onbeş gün içinde dilekçe asıllarının gönderilmesi istenmektedir. Göndermedikleri takdirde
başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
 Ayrıca, şikâyetçinin başvurusundan vazgeçmesi, şikâyetçi gerçek kişi ise ölümü veya tüzel
kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi, şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine
getirilmesi, inceleme ve araştırma devam ederken şikâyet konusu hakkında dava açılması
durumlarında Kurumumuz tarafından “Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar”
verilmektedir. Bu tür kararların oranı yüzde 5,3’dir. Ancak önemli belirtilmesi gereken husus, bu
tür kararların bir bölümü ile ilgili Kurumumuz devreye girmiş ve tavsiye kararını beklemeden
idare işlemini düzeltmiştir.
 İnceleme ve araştırma sonucunda şikâyetin yerinde olduğu kanaatine varılması hâlinde
Kurumumuz tarafından tavsiye kararı; şikâyetin yerinde olmadığı kanaatine varılması hâlinde
Ret Kararı verilmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 64 “Tavsiye Kararı”, 37 “Ret Kararı”,
11 “Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı” verilmiştir.
Verilen karar türlerine ilişkin bilgiler Tablo 18’deki gibidir:
Tablo 18. Karar Türlerinin Dağılımı
Karar Türleri
Sayı
Yüzde
Gönderme Kararı
2155
37
İncelenemezlik Kararı
2240
35
Başvurunun Geçersiz Sayılması
329
5,9
Karar verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
307
5,3
Birleştirme Kararı
522
7,1
Mahalli İdarelere İlişkin Başvurular
432
7,9
Tavsiye Kararı
64
1
Ret Kararı
37
0,6
Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı
11
0,2
6097
100
Toplam
Ayrıca; Kamu Başdenetçisi ile Kamu Denetçileri tarafından incelenen dosya sayısı ile verilen
kararlara ilişkin istatistiki veriler de aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
53
Tablo 19. Kamu Başdenetçisi Sayın M.Nihat ÖMEROĞLU Tarafından Verilen Karar
Dağılımları
M. Nihat ÖMEROĞLU
Karar Türleri
Sayı
Gönderme Kararı
1
İncelenemezlik Kararı
1
Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
1
Tavsiye Kararı
64
Ret Kararı
37
Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı
11
115
Toplam
54
Şekil 18. M. Nihat ÖMEROĞLU (Kamu Başdenetçisi)
Karar Dağılımları
İncelenemezlik
Kararı; 1
Gönderme
Kararı; 1
Kısmen Tavsiye
Kısmen Ret
Kararı; 11
Karar
verilmesine Yer
Olmadığına
İlişkin Karar; 1
Ret Kararı; 37
Tavsiye Kararı; 64
Tablo 20. Kamu Denetçisi Sayın Zekeriya ASLAN Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Zekeriya ASLAN (Kamu Denetçisi)
Karar Türleri
Sayı
Yüzde
Gönderme Kararı
355
40,5
İncelenemezlik Kararı
169
19,3
Başvurunun Geçersiz Sayılması
40
4,6
Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
38
4,3
Birleştirme Kararı
77
8,8
Tavsiye Kararı Önerisi
20
2,3
Ret Kararı Önerisi
2
0,2
Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı Önerisi
2
0,2
İşlem Gören Dosya Sayısı
173
19,7
Toplam
876
100,0
55
Şekil 19. Zekeriya ASLAN (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Birleştirme Kararı
8,8%
Ret Önerisi
0,2%
Karar verilmesine
Yer Olmadığına
İlişkin Karar
4,3%
Kısmen Tavsiye
Kısmen Ret Önerisi
0,2%
Tavsiye
Önerisi
2,3%
Başvurunun
Geçersiz
Sayılması
4,6%
Gönderme Kararı
40,5%
İncelenemezlik
Kararı
19,3%
Tablo 21. Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Serpil ÇAKIN (Kamu Denetçisi)
Karar Türleri
Sayı
Yüzde
Gönderme Kararı
300
26,6
İncelenemezlik Kararı
124
11,0
Başvurunun Geçersiz Sayılması
46
4,1
Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
69
6,1
107
9,5
Tavsiye Kararı Önerisi
11
1,0
Ret Kararı Önerisi
13
1,2
2
0,2
456
40,4
1128
100,0
Birleştirme Kararı
Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı Önerisi
İşlem Gören Dosya Sayısı
Toplam
56
Şekil 20. Serpil ÇAKIN (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Birleştirme Kararı
9,5%
Tavsiye Önerisi
1%
Karar verilmesine
Yer Olmadığına
İlişkin Karar
6,1%
Ret Önerisi
1,2%
Gönderme Kararı
26,6%
Başvurunun
Geçersiz Sayılması
4,1%
İncelenemezlik
Kararı
11%
Tablo 22. Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Mehmet ELKATMIŞ (Kamu Denetçisi)
Karar Türleri
Sayı
Yüzde
Gönderme Kararı
177
22,1
İncelenemezlik Kararı
318
39,7
Başvurunun Geçersiz Sayılması
26
3,2
Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
39
4,9
Birleştirme Kararı
80
10,0
Tavsiye Kararı Önerisi
11
1,4
4
0,5
İşlem Gören Dosya Sayısı
147
18,3
Toplam
802
100,0
Ret Kararı Önerisi
57
Şekil 21. Mehmet ELKATMIŞ (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Birleştirme Kararı
10%
Karar verilmesine
Yer Olmadığına
İlişkin Karar
4,9%
Ret Önerisi
0,5%
Tavsiye Önerisi
1,4%
Gönderme Kararı
22,1%
Başvurunun
Geçersiz Sayılması
3,2%
İncelenemezlik
Kararı
39,7%
Tablo 23. Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS Tarafından Verilen Karar Dağılımları
A. Cengiz MAKAS (Kamu Denetçisi)
Karar Türleri
Sayı
Yüzde
Gönderme Kararı
835
35,3
İncelenemezlik Kararı
314
13,3
Başvurunun Geçersiz Sayılması
88
3,7
Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
65
2,7
219
9,3
Tavsiye Kararı Önerisi
33
1,4
Ret Kararı Önerisi
16
0,7
9
0,4
Mahalli İdareler İlişkin Başvurular
432
18,3
İşlem Gören Dosya Sayısı
354
15,0
2365
100,0
Birleştirme Kararı
Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı Önerisi
Toplam
58
Şekil 22. Abdullah Cengiz MAKAS (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Birleştirme Kararı
9,3%
Karar verilmesine
Yer Olmadığına
İlişkin Karar
2,7%
Tavsiye Önerisi
1,4%
Ret Önerisi
0,7%
Kısmen Tavsiye
Kısmen Ret Önerisi
0,4%
Başvurunun
Geçersiz Sayılması
3,7%
Gönderme Kararı
35,3%
İncelenemezlik
Kararı
13,3%
Tablo 24. Kamu Denetçisi Sayın Muhittin MIHÇAK Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Muhittin MIHÇAK (Kamu Denetçisi)
Karar Türleri
Sayı
Gönderme Kararı
Yüzde
487
19,7
1314
53,3
129
5,2
Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
95
3,9
Birleştirme Kararı
39
1,6
Tavsiye Kararı Önerisi
4
0,2
Ret Kararı Önerisi
1
0,0
398
16,1
2467
100,0
İncelenemezlik Kararı
Başvurunun Geçersiz Sayılması
İşlem Gören Dosya Sayısı
Toplam
59
Şekil 23. Muhittin MIHÇAK (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Karar verilmesine
Yer Olmadığına
İlişkin Karar
3,9%
Birleştirme Kararı
1,6%
Tavsiye Önerisi
0,2%
Ret Önerisi
0,1%
Başvurunun
Geçersiz Sayılması
5,2%
Gönderme Kararı
19,7%
İncelenemezlik
Kararı
53,3%
60
Şikâyetlere İlişkin Yıllık Rapor
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunun 22 inci maddesi çerçevesinde, Kurumumuz tarafından
her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetler ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlanarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden
oluşan Karma Komisyona sunulması gerekmektedir.
İlk yıllık rapor olma niteliğini taşıyan 2013 Yılı Yıllık Raporu’nun hazırlık çalışmaları
tamamlanmış olup, 2014 Ocak ayı itibariyle Karma Komisyona sunulması öngörülmüştür.
Bu doğrultuda hazırlanan raporda,
 Kurumumuzun teşkilât yapısı ve mevzuat çalışmalarına ilişkin bilgilerin yanında, ulusal
ve uluslararası faaliyetleri ile bazı istatistiki bilgilere değinilmiş,
 Şikâyetlerin kabul edilmeye başladığı 29 Mart 2013 tarihinden bu yana, başvurularda öne
çıkan konular, arabuluculuk pratiği ile çözüme kavuşturulan şikâyetler ile Tavsiye ve Ret
Kararlarının örnekleri de aktarılmış,
 Raporun Kurumumuzun tespit ve önerilerine yer verilen başlığında ise, verilen kararlar
temelindeki değerlendirmeler ile idarenin etkin işleyişine katkıda bulunacak mevzuat
değişikliği önerilerine ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde Kurumumuz mevzuatında
görülen eksikliklere yer verilmiştir.
1.2.2 Hukuk Hizmetleri
Davaların takibinde, dava dilekçeleri ve/veya savunmalar hazırlanmakta, aleyhe yürütmenin
durdurulması kararı verilmesi halinde itiraz edilmekte, davanın Kurumumuz aleyhine
sonuçlanması durumunda temyiz ve tashihi karar müracaatları yapılmakta, dava konusuna göre
ilgili birimler ile yazışmalar yapılmakta ve duruşmalarda hazır bulunulmaktadır. Bu çerçevede 7
adet dava dilekçesine cevap dilekçesi hazırlanmış olup, incelenemezlik kararının iptaline ilişkin
açılan 2 dava reddedilerek lehimize sonuçlanmış, 5 adet dosyada ise yargılama devam etmektedir.
Ayrıca,
 Mevzuat çalışmaları kapsamında Kurumumuz adına toplam 6 adet görüş yazısı
hazırlanmıştır.
 Kurumumuz Hukuk Müşavirliği işlemlerinde ve tavsiye kararı çalışmalarında
kullanılmak üzere mevzuat içtihat programı satın alınarak, ilgililerin kullanımına
açılmıştır.
 05/03/1973 tarihli ve 584 sayılı Kararla kabul edilen ve 13/04/1973 tarihli ve 14506 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 98 inci ve 99
uncu maddeleri gereğince milletvekillerinin denetim görevlerini yapabilmeleri için
hükümet üyelerine sözlü ve yazılı olarak cevaplandırılmak üzere yönelttikleri soru
önergelerinin cevapları hazırlanmıştır.
31/12/2013 tarihi itibariyle toplam 11 adet soru önergesi cevaplandırılmış olup, soru
önergelerinin partilere göre dağılımı Tablo 25’te gösterilmektedir.
61
Tablo 25. Sözlü ve Yazılı Soru Önergelerinin Partilere Göre Dağılımı
1.3
Parti
Soru Önerge Sayısı
CHP
6
MHP
4
HDP
1
Toplam
11
GENEL SEKRETERLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1.3.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri
 Kamu Denetçiliği Uzmanlarının kurumlar arası geçiş yoluyla 67’sinin atamaları yapılmış
olup, 67 Kamu Denetçiliği uzmanı görevlerine başlamışlardır. Ayrıca, 50 adet Kamu Denetçiliği
Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılması için çalışmalar tamamlanmış ve 12/01/2014
tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav için ilan yapılmıştır.
 8 Tetkik Hakimi, 1 Vali Yardımcısı, 1 Cumhuriyet Savcısı, 1 SGK Uzmanı, 1 Hazine
Kontrolörü, 1 Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı, 1 SGK Başmüfettişi, 1 Vergi Müfettişi,
Kurumumuzda geçici uzman personel olarak görevlendirilmiştir.
 Genel Sekreterlik bölümünde çalışmak üzere kurumlar arası geçiş yoluyla 1 Hukuk
Müşaviri, 1 Şube Müdürü, 3 Şef, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 8 Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni, 3 Bilgisayar İşletmeni ve 2 Özürlü Memurun atamaları yapılmış olup, fiili olarak
göreve başlamışlardır.
 Ayrıca, 1 Gelir Uzmanı, 2 Şef, 1 Kütüphaneci, 4 VHKİ, 1 Öğretmen, 1 Bilgisayar İşletmeni,
1 Ambar Memuru, 2 Memur geçici idari personel olarak çalışmaktadır.
 İhtiyaç duyulan kadroların iptal ve ihdası için çalışmalar sonuçlandırılmış ve Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
 Personelin özlük işleri ile ilgili (izin, terfi, intibak işleri için) otomasyon üzerinden hizmet
verebilecek bir personel uygulama programı satın alınmıştır. Tüm personelin hizmet bilgileri ve
izin bilgilerinin girişi yapılmıştır.
 Kurumumuzda göreve başlayan 93 personelin Hizmet Takip Uygulaması (HİTAP), SGK İşe
Giriş Bildirgeleri ve Aylık Prim Hizmet belgelerinin veri girişleri yapılmıştır.
 Tüm kadrolu personel ile geçici personele kimlik kartı oluşturularak teslim edilmiştir.
62
Eğitim Faaliyetleri
Farklı bilgi ve kurum tecrübelerini bünyesinde barındıran Kurumumuz, gerek kurumsallaşma
adına gerekse personelinin bilgi seviyelerini birbirine yaklaştırmak ve mevzuat açısından yeni
bilgiler edinerek ortak kurum kültürünün oluşturulmak amacıyla, muhtelif konularda hizmet içi
ve kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştirmiştir.
Bu çerçevede;
 18-25 Mart 2013 tarihlerinde TODAİE’de Kamu Denetçiliği Uzmanlarına yönelik olarak
“Oryantasyon Eğitimi”,
 26-27 Mart 2013 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığında Kamu Denetçiliği Uzmanlarına
yönelik olarak Avrupa Birliği eğitimi,
 01 Nisan-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde
Kamu Denetçiliği Uzmanlarına Hizmet İçi Eğitim programı kapsamında “Hukukun Temel
Kavramları”, “Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku”, “İdare Hukuku”, “Kadın ve Çocuk Hakları”,
“Yönetimde Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele”, “İnsan Hakları Hukuku ve AİHM
Uygulamaları” “Ombudsmanlık”, ve “Avrupa Birliği Hukukunda Ombudsmanlık Uygulamaları”
eğitimi,
 13 Nisan 2013 tarihinde başta yönetici asistanları ve danışma personeli olmak üzere yardımcı
hizmetlerde görev yapan diğer personele “protokol ve halkla ilişkiler eğitimi”,
 07-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Antalya’da tüm personele bilgi ve becerilerini artırmaya
yönelik olarak; “Yönetimde Yeni Yaklaşımlar”, “Stres Yönetimi”, “Düşünme Becerileri”,
“Protokol Yönetimi” ve “Problem Çözme Teknikleri” konularında hizmet içi eğitimi
düzenlenmiştir.
 Ayrıca, Kurumumuza yapılan şikâyet başvuruları hakkındaki bilgi eksikliklerini gidermek
amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji
Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcileri
tarafından bu kurumların görevleri, faaliyet alanları ve işleyişleri hakkında ilgili uzmanlarımıza
yıl içerisinde çeşitli tarihlerde eğitimler verilmiştir.
 Yine bu doğrultuda; Emniyet Genel Müdürlüğü, “Gösteri, Yürüyüş ve Toplumsal Olaylara
Müdahale Esasları”, “Asayiş Olaylarına Yönelik Uygulamalar”, “Yargıtay İçtihatları ve AİHM
Kararları”, “Trafik Güvenliği ve Uygulamaları”, “Yabancıların Vatandaşlık, Mülteci ve
Sığınmacı Hakları ve Muhtemel Durumlar”, “Milli Güvenlik ve Terör Olayları”, “Basılı
Yayınlar, Sanat ve Kültürel Haklar Konusunda Uygulamalar” ve “Adli ve İdari Görevler Dışında
Polisin Görev Aldığı Uygulamalardan Doğan Sorunlar” konularında Kurum uzmanlarına
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.
 2014 yılında göreve başlayacak 50 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısının eğitim programı
için çalışmalar yapılmıştır.
63
1.3.2 Destek Hizmetleri Faaliyetleri
 Kurumun hizmet alımı ile temin ettiği destek personeli, özel güvenlik, temizlik ve diğer
hizmetler alımlarına ilişkin hale dokümanı hazırlanarak, ihale onayını müteakip, işlerin ilanı
yapılarak, verilen tekliflerin değerlendirilmesine geçilmiştir.
 Diğer ihtiyaçların temini doğrudan temin usulü ve 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
uyarınca gerçekleştirilmiştir.
 Kurumuza geçici olarak tahsis edilen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi’ne ait
binanın elektrik, su, doğalgaz, telefon ve mobil telefon, resmi gazete vb. abonelikleri ivedilik ile
yapılmış olup, ihtiyacı olan mal (kırtasiye, temizlik, gıda malzemesi ve bilgisayar, yazıcı,
yemekhane, çay ocakları müştemilatı, fotokopi, faks vb.) yazılı ve hizmet alımları (yazılı ve
görsel medya televizyon, gazete) ile internet takibi (sosyal medya) takibi hizmet alımı, temizlik
personel hizmet alımı, güvenlik hizmet alımı, destek personel hizmet alımı ve şoför ile araç
kiralama hizmet alımı) yapım işi için ilgili sözleşmeler yapılmıştır.
 Yemekhanenin ekipmanlarının alımı yapılarak yemekhane faaliyete geçirilmiştir.
 21/03/2013 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının binasına taşınılmıştır.
Kurumun kalıcı olarak hizmet vereceği bina (Sayıştay Ek Binası) tahsis edilmiş ve TBMM’nin
destekleri ile tadilata ilişkin proje ihalesi sonuçlanarak binanın, yıl sonuna kadar tadilat
çalışmalarının tamamlanacağı ve kullanıma hazır hale geleceği şekilde planlama yapılmıştır.
 Yemekhanenin ekipmanlarının alımı yapılarak yemekhane faaliyete geçirilmiştir.
 Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu demirbaş ve diğer malzeme alımı, Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü ve piyasadan yapılmıştır.
 Taşınırlarla ilgili harcama birimleri ve ambar kodları oluşturulmuş ve taşınır kayıt kontrol
yetkilisi görevlendirilerek taşınırlar, taşınır işlem fişi düzenlenerek KBS’de kayıt altına
alınmıştır.
 Asansör bakım hizmeti, sunucu bakım hizmeti, jeneratör bakım hizmeti ile ısıtma sistemi ve
kazan dairesi bakım hizmeti yapılmıştır.
 Hizmet alım işlemleriyle ilgili olarak;
o Kurumuz yeni binası hizmet alımı ile temin ettiği Personel Destek, Özel Güvenlik,
Temizlik ve Diğer Hizmetler alımlarına ilişkin ihale dokümanı hazırlanarak, ihale onayını
müteakip, işlerin ilanı yapılarak, verilen tekliflerin değerlendirilmesine geçilmiştir.
o Personel Destek, Sürücülü Araç Kiralama, Özel Güvenlik ile Temizlik ve Diğer Hizmetler
hizmet alımlarına ait hakediş ödemeleri yapılmıştır.
o Yapım işleri ile ilgili hakedişler Kurumumuzun tadilat ve onarımı yapılan yeni hizmet
binasının 5 adet hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.
o Kurumuzun sabit gider faturaları, hakediş ve diğer ödemeleri, avans ve kredi ödemeleri
gerçekleştirilmiştir.
64
 Taşınır işlemlerine ilişkin olarak; kurumumuza alınan mal/malzemeler depoya alınarak,
muayenesi yapıldıktan sonra ilgili birimlere dağıtılmış, mal/malzemelere ait taşınır işlem fişi
düzenlenmiş, birimlerden gelen sarf malzeme talepleri sarf malzemeleri depo durumuna göre
karşılanmış, sarf malzemeleri deposu periyodik olarak sayılarak eksik malzemeler tespit
edilmiş ve temin edilmesi sağlanmış olup, Kurumumuzun 2013 yılına ait Tüketim Çıkış
Raporu düzenlenerek Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.
 Gelen ve giden evrak işlemleriyle ilgili olarak; ilgililere evrak gönderilmesi ve evrakların
arşivlenmesi ile alıcısına ulaşmayan evrakların alıcısı tarafından belirlenen yeni adrese
gönderilmesi işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir.
1.3.3 Stratejik Yönetim Faaliyetleri
 Kurumumuzun şekillenmesi ile bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması
kapsamında çalışanların üst düzeydeki idarecilerinden beklentilerini, güçlü ve zayıf yönler
ile iyileştirilmeye açık alanlarımızın tespit edilmesi amacıyla 01/06/2013-10/06/2013 tarihleri
arasında çalışan anketi düzenlenmiştir. Anket verileri SPSS aracılıyla değerlendirilerek
memnuniyet ve açık uçlu soruların analizlerinin yer aldığı “Anket Raporu” hazırlanmıştır.
 Kurumun geçiş aşamasında birimlerin oluşturulması ve görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlendiği “Teşkilat Yönergesi” hazırlanmış olup, yönerge çerçevesinde birimlerin evrak
işleyişi, resmi yazışma kuralları, faaliyet raporlarının sunulması, standart dosya plan
kodlarının ve idari birim kimlik kodlarının kullanılmasını içeren 2013/03 sayılı “İç Genelge”
oluşturulmuştur.
 Kurumun hizmetlerine ilişkin standart dosya plan kodları hazırlanmış, revize çalışmaları
tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.
 Aynı zamanda Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ve tüm kamu
kurumlarının teşkilat yapılarının yer aldığı “Devlet Teşkilatı Veri Tabanı”na Kurum teşkilat
yapısı veri girişi yapılmış ve güncelliği sağlanmış olup, birim kodları duyurulmuştur.
 Kalkınma Bakanlığı’na 03.04.2013 tarih ve 188 sayılı yazı ile 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan, Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alan idaremizin, beş
yıllık dönem çalışmalarına yön verecek misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin belirlendiği
stratejik plan için yönetmeliğin “Yürütme” başlıklı 20 inci maddesi gereği takvim
belirlenmesi istenmiştir. Bildirilen takvim doğrultusunda, ilk stratejik planın hazırlık
çalışmaları başlatılmıştır.
 2013 İdare Faaliyet Raporu ve Birim Faaliyet raporları oluşturma çalışmaları kapsamında üç
aylık faaliyet raporları oluşturulmuştur.
1.3.4 İç Kontrol Faaliyetleri
İç kontrol çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler “Yönetim ve İç Kontrol Sistemi” başlığı
altında ele alındığından bu bölüme ayrıca yer verilmemiştir.
1.3.5 Bütçe ve Muhasebe Faaliyetleri
 Bütçe ödenek işlemleri gerçekleştirilmiştir.
65
 Bütçe uygulamaları devam ederken Kurumumuzun ilk bütçe teklifi Maliye Bakanlığı ve
Kalkınma Bakanlığında görüşülerek Merkezi Yönetim Kanun Tasarısı’na eklenerek Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmiştir.
 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 11/06/2013 tarih ve 5459
sayılı yazısı ile merkezi yönetime dâhil kamu idarelerinin bütçe hazırlık süreci başlamıştır.
Kurumumuz da 2014-2016 yıllarını içeren kurum bütçe teklifini e-bütçe sistemine kaydetmiş,
ayrıca yazıda belirtilen şekil ve sürede hazırlayarak 15/07/2013 tarih 2865 sayılı yazımız ile
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir. Bundan sonraki
aşamada Maliye Bakanlığında kurum teklifimiz ilgili bütçe uzmanı ile görüşülerek
savunulmuştur.
 Kalkınma Bakanlığı ile de yatırım tekliflerimiz görüşülmüştür. Bakanlığın 11/07/2013 tarih
ve 3515 sayılı yazısına uygun olarak hazırlanan yatırım teklifimiz 30/07/2013 tarih ve 3394 sayılı
yazımız ile Kalkınma Bakanlığı’na iletilmiştir. Yatırım bütçesi Kalkınma Bakanlığı’nın ilgili
sektör uzmanı ile görüşülerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına eklenmiştir.
 04 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu,
Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bütçesinin görüşüldüğü
bütçe görüşmelerinin ilk gününde, Kurum'un ilk bütçesi olan 2014 Yılı Bütçesi’ne onay
verilmiştir.
 Bütçe görüşmeleri kapsamında bütçe konuşma metinlerinin hazırlanması, mali tabloların
hazırlanması, muhtemel soru-cevap kartlarının hazırlanması, bütçe görüşmeleri esnasında gelen
soruların cevaplandırılması ve gelen yazılı sözlü önergelerinin cevaplandırılması faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
 Bütçe kapsamında bu dönem yürütülen faaliyetlerden bir diğeri de Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporudur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu
maddesine göre, ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve
faaliyetlerin yer aldığı “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Temmuz ayı sonuna kadar
hazırlanarak Kurum web sayfamızda yayınlanmıştır.
1.3.6 Bilgi İşlem Faaliyetleri
 Kurum personeli için gerekli olan donanımlar (bilgisayar-çevre birimleri) alınmıştır. İdari
personele masaüstü bilgisayar, uzman personele dizüstü bilgisayar verilerek, her odaya en az 1
adet ağa bağlanabilen lazer yazıcı konulmuştur. Personel görevlendirmelerinin devam ediyor
olması nedeniyle ara alımlar yapılarak, Kurumun iş kaybına uğraması önlenmiştir.
 Kurumun internet ihtiyacını sağlamak üzere Fiber İnternet hizmeti alınmıştır. Kurumun eski
ağ altyapısı elden geçirilerek, tüm katlara ve odalara internet hizmetinin götürülmesi sağlanmıştır.
Bunun yanı sıra kablosuz yayın yapabilen anahtarlar alınarak her kata kablosuz internet yayını
yapılmaya başlanmıştır.
 Kurumsal hizmetlerin yürütülmesi için, başlangıçta bir adet sunucu bilgisayar alınarak
kurumsal ağ yapısı oluşturulmuş, sunucu bilgisayar üzerine ayrıca kurumsal e-posta hizmetlerini
66
sağlayacak yazılım yüklenmiştir. Kurum personelinin kullanacağı kurumsal e-posta hesaplarının
tanımlamaları yapılmıştır.
 Kurumsal web sitesi için “www.kamudenetciligi.gov.tr, www.kamudenetcisi.gov.tr,
www.ombudsman.gov.tr” isimli domain adresleri alınmış olup, web sayfası yapılarak 28/03/2013
tarihi itibariyle hızlı bir şekilde hizmete açılmıştır. Yine bu tarihte e-başvuru sistemi de
tamamlanarak hizmete girmiştir. Ayrıca, gereksinimler doğrultusunda web sayfasının daha etkin
bir yapıya ulaşması adına yeni web sayfasının içerik bakımından güncellemeleri yapılmaya
çalışılmaktadır. Kurumun görevleri açısından Kurum web sayfası yanında çocuklara yönelik,
UNICEF ile birlikte yürütülen proje kapsamında bir “Çocuk Ombudsmanlık” web sayfası da
yapılmaktadır.
 SSL sertifikası alınarak, web sayfası ve e-başvuru sistemi için güvenli bağlantı hizmeti
sunulmuştur. Küçük kapasiteli bir donanımsal güvenlik cihazı alınarak Kurum dışından
gelebilecek internet ataklarının önlenmesi sağlanmıştır.
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bilgi edinme başvuruları elektronik olarak
web üzerinden de alınmaya başlanmıştır.
 Kurumumuz İnsan Kaynakları Bürosunda kullanılmak üzere bir insan kaynakları yazılımı
satın alınarak, personel işlerinin elektronik ortamda takip edilmesi olanağı sağlanmıştır.
 Kurumumuz uzman personelinin üstlendiği görevlerde mevzuat bakımından kaynak olması
için mevzuat ve içtihat yazılımı alınarak, bu personelin bilgisayarlarına yüklenerek
kullanımlarına sunulmuştur.
 Tüm personelin kullanımına sunulmak üzere sunucu bilgisayar üzerinde ortak kullanım alanı
açılmıştır.
 Teknolojik gereksinimler, gereksiz kağıt dolanımı ve israfının engellenmesi, evrakların
sistematik arşivlenmesi, e-başvuru ve şikâyetlerin tek sistemden takip edilebilmesi, daha verimli
istatistik ve raporlamanın yapılabilmesi için, günümüz koşullarını ve Kurumun tüm ihtiyaçlarını
sağlayacak biçimde “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kuruma elden gelen, internet yolu ile gelen tüm
yazışmaların (özellikle e-başvuru ve şikâyetlerin) ve Kurum içerisinde yapılacak olan tüm
yazışmaların elektronik ortamda yol alması, izlenmesi ve arşivlenmesi şeklinde tasarlanmıştır.
Sistem yine e-Devlet, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve e-yazışma sistemlerine uygun olarak
hazırlanmıştır. Anlaşma yapılan firma sistemin yazılması aşamasını tamamlamış olup,
kullanıcıların eğitimi aşamasına geçilmiştir. EBYS programı kullanıcıların eğitimlerinin
tamamlanmasının ardından Kurumun ve yazılımın ihtiyaç duyduğu donanımın temini ile birlikte
kullanılmaya başlanacaktır. Diğer bir aşamada ise TübitakKamuSM kanalı ile personel için eimza ve bu elektronik imzalar için zaman damgası alınmıştır.
 Elektronik Belge Yönetim Sistemi için gerekli olacak olan donanım adına iki adet daha
sunucu bilgisayar alınmıştır.
67
1.3.7 Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Yayın Kurulu Hizmetleri
 Yürürlükte olan Yayın Kurulu Yönergesi ile ilgili olarak yeni bir Yayın Kurulu Yönergesi
Taslağı hazırlanmıştır.
 Yayın Dağıtım Yönergesi Taslağı hazırlanmıştır.
 Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyum kitapçığı redaksiyonları yapılarak basımı
yapılacak şekle getirilmiştir.
 Yurtdışı Çalışma Ziyareti Raporları kitapçığı redaksiyonları yapılarak basımı yapılacak şekle
getirilmiştir.
 Ombudsman adlı bültenin yayınlanmasına ilişkin yasal süreç tamamlanmış, bülten içeriği
hazırlanmış ve basımı yapılacak şekle getirilmiştir.
 Ombudsman Akademik adlı hakemli derginin yasal süreçleri tamamlanmıştır. Derginin
yayınlanmasına ilişkin süreç işletilmektedir.
Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri
 Kurum tarafından yapılacak basın toplantıları düzenlenmiş, toplantıların duyurulması ve
gerekli bilgi notlarının hazırlanması sağlanmış, basında yer alan haberler derlenmiş ve gerekli
durumlarda tekzip yayınlanmıştır.
 Kurum faaliyetlerinin fotoğraf, video çekimi ile arşivlenmesi gerçekleştirilmiştir.
 Kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla Kurum çalışanlarının doğum, vefat ve evlilik gibi
özel günlerinin bütün Kurum personeline e-posta yoluyla duyurulması gerçekleştirilmiş olup,
etkinlik, ziyaret ve önemli şikâyetlerin sonuçlanması gibi konular, koordinatör uzmanlarla
işbirliği içerisinde Kamu Denetçilerin sekretaryası aracılığı ile birime iletilmesi ve devamlı olarak
iletişimin sürdürülmesi sağlanmıştır.
 Kurumumuza gelen ve şikâyet bürosu (Gelen Evrak) görevli personeli tarafından
yönlendirilen vatandaşlar dinlenmiş, ilgili uzmanların cevapları doğrultusunda bilgilendirme
hizmeti gerçekleştirilmiştir. Yine söz konusu şikâyetlere ilişkin ilgili uzmanların uygunluğu
kontrol edilerek vatandaşlarla görüşmeleri sağlanmıştır.
 Kurum Teşkilat Yönergesi uyarınca Bilgi Edinme ve Halkla İlişkiler konusunda vatandaşın
ve başvuru sahiplerinin talep ettiği bilgiler Kurum Uzmanlarından alınarak ivedi şekilde bilgi
verilmesi sağlanmıştır.
 4982 sayılı Kanun çerçevesinde Kurumumuza yapılan bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.
2013 yılı itibariyle bilgi edinme taleplerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır;
68
Tablo 26. Bilgi Edinme Başvuruları
VERİLER
SAYISI
Bilgi edinme başvurusu toplamı
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim
sağlanan başvurular
Reddedilen başvurular toplamı
194
192
YOK
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere
erişim sağlanan başvurular
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı
YOK
2
YOK
YOK
Kütüphane hizmetleri kapsamında;
 Kütüphanemizde mevcut bulunan kitapların elektronik ortamda tasnif işlemleri yapılmış,
konu başlıkları ve sınıflama numaraları verilmiş olup, otomasyon sistemi alındığından kayıtlar
doğrudan sisteme atılacak hale getirilmiştir.
 Gelen yeni kaynaklar koleksiyona eklenmiş, mevcut kaynaklarımız kurumumuz personeline
e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.
 Kütüphanemizde kullanılmak üzere alınacak olan otomasyon sisteminin alımıyla ilgili
görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştır.
Ayrıca, Kurumumuz Yayın Kurulu’nun sekretaryası yürütülmüştür.
69
BÖLÜM V
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kamu Denetçiliği Kurumunun temel politikaları ve öncelikleri çerçevesinde görevlerini daha
etkin bir şekilde yerine getirebilmesini teminen;
 Yeni kurulan Kurumumuzun ciddi adımların gerçekleştirilmesine karşın idari yapılanmanın
henüz tamamlanmaması ve kurumsallaşma sürecinin halen devam etmesinden bahisle bu
doğrultudaki çalışmalar hızlı ve etkin bir şekilde sürdürülmelidir. Kurumsal yapılanmada
adımı atılan “Eşleştirme Projesi” ve “Teknik Yardım Projesi”nden en verimli şekilde
faydalanılması gerekmektedir.
 Diğer ülke Ombudsmanlık örneklerinde de olduğu gibi Kurumumuz tavsiye niteliğinde
kararlar almakta olup, kamu idarelerinin bu tavsiye kararlarını uygulanabilir görmediği
takdirde gerekçelerini bildirme kaydıyla yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu
nedenle yaptırım gücü bulunmayan kararlar veren bir Kurum algısının yanlışlığı tüm
kamuoyuna aktarılmalı ve idare-birey ilişkilerinde ve idaredeki yanlışlıklar ve eksikliklerin
giderilmesinde Kurumun hukuk devletinin bir parçası olarak önemli yer teşkil ettiği
gösterilmelidir. Bu durumun gerçekleştirilmesinde kararlarımızın TBMM tarafından takip
edilmesi ve Kurumumuza kamuoyu nezdinde destek verilmesi ile tanınırlığın artırılması
büyük önem arz etmektir. Ayrıca bazı durumlarda kamu idarelerinin yasal mevzuatlarının
imkân vermemesi nedeniyle tavsiye kararlarını yerine getiremedikleri görülmüş olup, düşük
olan tavsiye kararları uygulama oranının uluslararası seviyelere ulaşması gerekli yasal
düzenlemelerin yapılmasına bağlıdır.
 Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kamu idarelerinin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk
yanında hakkaniyet ve iyi yönetim ilkeleri açılarından da incelenmesiyle ülkemizde insan
hakları ve kamu yönetimi reformları alanlarında ilerleme kaydedilmesini sağlamak esas var
oluş sebebimizdir. Böylece, Kurumumuz bireylerin haklarının korunmasına katkı sağlayan
ve kamu idarelerinin görevlerini daha iyi yerine getirmelerinde yardımcı olan bir çözüm
kaynağı rolünü oynayacaktır.
70
EKLER
Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
Ankara
30/04/2014
M. Nihat ÖMEROĞLU
Kamu Başdenetçisi
71
Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Ankara
30/04/2014
İrfan HALICI
Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu
72
TABLOLAR
Tablo 1. Donanım Verileri
Tablo 2. Personel Sayıları
Tablo 3. Dolu - Boş Kadro Durumu
Tablo 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Tablo 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
Tablo 6. Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımları
Tablo 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımları
Tablo 8. 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı
Tablo 9. 2013 Yılı Ödeneklerinin Ekonomik Kod 2. Düzey Dağılımı
Tablo 10. Başdenetçilik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama
Dağılımı
Tablo 11. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama
Dağılımı
Tablo 12. Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı
Tablo 13. Şikâyetlerin Konularına Göre Dağılımı
Tablo 14. Şikâyetlerin Şikâyet Edilen İdarelere Göre Dağılımı
Tablo 15. Şikâyet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı
Tablo 16. Şikâyet Başvurularının İllere Göre Dağılımı
Tablo 17. Şikâyet Başvurularının Kamu Denetçilerine Göre Dağılımı
Tablo 18. Karar Türlerinin Dağılımı
Tablo 19. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU Tarafından Verilen Karar
Dağılımları
Tablo 20. Kamu Denetçisi Sayın Zekeriya ASLAN Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Tablo 21. Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Tablo 22. Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Tablo 23. Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS Tarafından Verilen Karar
Dağılımları
Tablo 24. Kamu Denetçisi Sayın Muhittin MIHÇAK Tarafından Verilen Karar Dağılımları
Tablo 25. Sözlü ve Yazılı Soru Önergelerinin Partilere Göre Dağılımı
Tablo 26. Bilgi Edinme Başvuruları
73
ŞEKİLLER
Şekil 1. Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması
Şekil 2.Teşkilat Yönergesi Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması
Şekil 3. Personel Sayıları
Şekil 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Şekil 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Şekil 6. Personelin Yabancı Dil Seviyelerine Göre Dağılımı
Şekil 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı
Şekil 8. 2013 Yılı Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1 Düzeyine Göre Dağılımı
Şekil 9. 2013 Yılı Toplam Ödenek Harcama Karşılaştırması
Şekil 10. Başdenetçilik Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi
Şekil 11. Başdenetçilik 2013 Yılı Ödenek Harcama Karşılaştırması
Şekil 12. Genel Sekreterlik Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi
Şekil 13. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ödeneklerin Harcama Karşılaştırması
Şekil 14. Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı
Şekil 15. Şikâyet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı
Şekil 16. Şikâyet Başvurularının İllere Göre Dağılımı
Şekil 17. Şikâyet Başvurularının Kamu Denetçilerine Göre Dağılımı
Şekil 18. M. Nihat ÖMEROĞLU (Kamu Başdenetçisi) Karar Dağılımları
Şekil 19. Zekeriya ASLAN (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Şekil 20. Serpil ÇAKIN (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Şekil 21. Mehmet ELKATMIŞ (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Şekil 22. Abdullah Cengiz MAKAS (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
Şekil 23. Muhittin MIHÇAK (Kamu Denetçisi) Karar Dağılımları
74
Download

2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu