ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Bahadır APAYDIN
2.
Doğum Tarihi:
3.
Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Hukuk
Kamu Hukuku
Kamu Hukuku
Üniversite
Marmara Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Yıl
2000
2003
2009
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2010
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
- “Türkiye’de Adli Kolluk” Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Maltepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı – Mehmet AYDINOĞLU, 2013.
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
- “5 Aralık 1857 Tarihli, Osmanlı Devleti – Rusya Sınır Anlaşması”, Uluslararası Hukuk ve
Politika Dergisi – Review of International Law & Politics (Index: IBSS, IPSA, IBS, PAIS), Vol: 5,
No: 18, 2009.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- “Türk Spor Hukukunun Tarihsel Gelişimi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemli
Hukuk Dergisi, sayı 2005/2, Ağustos 2007.
- “1879 Tarihli Usulü Muhakeme Kanunu Çevirisi ve Değerlendirmesi”, Kazancı Hukuk İşletme
ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergi, Ağustos 2007.
- “İmparatorluklar Başkenti İstanbul”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemli Hukuk
Dergisi, sayı 2007/2, Ağustos 2010
- “İdare Hukuku Bağlamında Türkiye’de Kent Konseyleri ve Katılımcı Demokrasi", Prof. Dr.
Mehmet Akad'a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Der Yayınları, İstanbul 2012.
- “Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Bağlamında İdarenin Rücu Yükümlülüğü: Rücu
Mekanizmasının İşletilme(me)si ve Sonuçları”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
2012/2, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012.
- “6352 Sayı ve 02.07.2012 Tarihli Kanun ile İdari Yargılama Usûl Kanunu’nda Yapılan
Yeniliklere Dair Bir İnceleme”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Sayı:2 Cilt:15, İstanbul Üniversitesi
İdare Hukuku ve İdare İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2012.
- “İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesinde İmkânsızlık Hali ve İdarenin Sorumluluğuna
Etkisi”, Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi, Sayı:1 Yıl:1, Leges, İstanbul Ocak-Nisan 2014.
- “6459 Sayılı Kanun ve İdari Yargılamada Islah Kurumu”, Ejder Yılmaz’a Armağan (Yayın
aşamasında).
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
- “Ombudsmanlık Nasıl Doğdu, Gelişti?”, Açık Sayfa Aylık Aktüel Hukuk Dergisi, Sayı:45-46,
İstanbul Temmuz-Ağustos 2003.
- Kapitülasyonların Osmanlı – Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi, Adalet Yayınları,
Ankara, 2012.
- “İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesinde İmkânsızlık Hali ve İdarenin Sorumluluğuna
Etkisi”, TMSF Çatı Dergisi, İstanbul, Haziran 2012.
- “Güncel İdari Yargı Mevzuatı”, Bilge Yayınevi, Ankara 2013.
7.8. Uluslararası atıflar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
- Maltepe Üniversitesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Rektör Danışmanı (2011-2014).
- Maltepe Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Başkanı (2011-2014).
- Maltepe Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu
Üyeliği (2011-…)
- Maltepe Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği (2011-2014).
- Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2011-…).
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
- “Kapitülasyonların Osmanlı – Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi”, (Doktora Tezi),
American Research Instıtute in Turkey (ARIT), Mayıs 2007.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik Uygulama
İdare Hukuku I
3
1
175
Güz
Türk Hukuk Tarihi
3
0
150
2012-2013
Hukukta Araştırma Yöntemleri
2
0
160
İdare Hukuku II
3
1
175
İlkbahar
İdari Yargı
2
1
160
İdare Hukuku I
3
1
185
Güz
Türk Hukuk Tarihi
3
0
175
2013-2014
İdare Hukuku II
3
1
185
İlkbahar
İdari Yargı
2
1
160
Download

Özgeçmiş - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi