11
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 1
1.
4.
1. Saltanatın kaldırılması
2. TBMM'nin açılması
3. Cumhuriyet'in ilanı
Numaralanmış olarak verilen gelişmeler
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile
ilgilidir?
A) Mili Ekonomi
B) Milli bağımsızlık
C) Milli egemenlik
D) Sosyal devlet
2.
4.
3.
Verilen her iki antlaşma karşılaştırıldığında
Lozan Barış Antlaşması ile ilgili;
1. Ekonomik kazanımlar elde edilmiştir.
2. Anadolu'nun parçalanması engellenmiştir.
3. Boğazlar elimizden çıkmıştır.
Saltanatın
kaldırılması
1.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1.
B) Yalnız 2.
C) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.
2.
5.
A) 1.
B) 2. C) 3.
D) 4.
3.
Ulusal
egemenlik
Kadınlara
seçme ve
seçilme hakkı
Cumhuriyet’in
ilanı
?
Ulusal egemenliğin basamaklarını gösteren
yukarıdaki şekilde "?" yerin aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Türk Tarih Kurumu'nun açılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Tevhiditedrisat Kanunu
Î
Mustafa Kemal, bu sözü aşağıdakilerden
hangisi için söylemiştir?
A
Verilenlerden hangileri saltanatın kaldırılması
ile ilgili değildir?
"Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine yüzyıllardan
beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını
ifade eden belgedir."
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
6.
Tamamlayan
Gelişme
1. Gelişme
Mudanya Ateşkes
Antlaşması.
ð
Lozan Barış Antlaşması
Saltanatın kaldırılması.
ð
?
Kapitülasyonların
kaldırılması.
ð
Misakıiktisadi Kararları
Tamamlayan gelişmedeki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cumhuriyet'in ilanı
B) Londra Konferansı
C) Ankara Antlaşması
D) Büyük Taarruz
TEST
11
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar - 1
7.
9.
Lozan Barış Antlaşması'nda alınan kararlar ve bu
kararların ilgili olduğu alanlar verilmiştir.
İlgili
olduğu
alan
1
Siyasi
2
Ekonomik
3
Sosyal
nedenlerinden hangileri Ankara'nın başkent
olmasında etkilidir?
A) Yalnız 1.
C) 1. ve 2. Suriye sınırı Ankara antlaşma-
p sına göre yapılacak.
Kararlar
l Herkes eşit sayılacak.
n Kapitülasyonlar kaldırılacak.
10.
Buna göre, kararların ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir.?
A)
C)
1-p
B)
2-n
3-l
3-p
D)
B) Yalnız 3.
D) 1. - 2. ve 3.
Mustafa Kemal, 28 Ekim'de Cumhuriyeti ilan
edeceğini duyurmuştur. Cumhuriyet'in ilanında;
1. Rejimin adının belli olmaması
2. Devlet başkanının belli olmaması
3. Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmek istenmesi
1-l
2-n
1-p
1. Anadolu'nun merkezinde olması
2. Ulaşım yolları üzerinde bulunması
3. Savunmaya elverişli olması
nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3. B) 1. ve 2.
D) 1. - 2. ve 3.
1-n
2-l
2-l
3-n
3-p
11.
A
8.
1.
2.
3.
?
Yukarıda şemada "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Öğretmenin vermiş olduğu bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Diğer devletlerle eşit ve onurlu bir varlık oldu-
A) Saltanatın kaldırılması
B) Cumhuriyet'in ilanı
C) Ankara'nın başkent olması
D) Lozan Barış Antlaşması
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
ğu kabul edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti'nin en büyük siyasi zaferidir.
C) Bağımsızlık sağlanamamıştır.
D) Ekonomik kısıtlamalar bulunmaktadır.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar