25.6.2014
PLAN
ANAYASA VE GÜNCEL
BİLGİLER ETÜT
ÇALIŞMASI
BALIKESİR YEDİİKLİM EĞİTİM KURUMLARI
a) Birinci Bölüm:
 YARGININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
 İDARE
ARA
b) İkinci Bölüm:
 ULUSLARARASI KURULUŞLAR
 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ
KURULUŞLAR
 GÜNCEL BİLGİLER
YARGININ TEMEL İLKELERİ
NORMLAR HİYERARŞİSİ
A) Mahkemelerin bağımsızlığı
 Yasama ve yürütme ile idare yargı
kararlarına uymak zorundadırlar.
 Devam eden dava ile ilgili konuşulamaz.
B) Hakimlik Teminatı : Hakim ve
savcılar kendileri istemeden emekliye
ayrılamazlar.
 Azlolunamaz, özlük haklarından yoksun
bırakılamaz.
1)







2. ANAYASA MAHKEMESİ
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU :
Yüksek Hakimler Kurulu adıyla ilk kez 1961
Anayasası ile kurulmuştur.
Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını atama, yer
değiştirme, terfi, meslekten çıkarılmalarını
düzenler.
Başkanı Adalet Bakanıdır. Müsteşar doğal üyedir.
22 asıl 12 yedek üyeden oluşur. (2010)
Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından 60 gün önce
seçilir.
Görev süreleri 4 yıldır.
HSYK kararlarından sadece meslekten çıkarmalar
ile ilgili kararlar yargıya açılmıştır. (2010)






HAŞİM KILIÇ
1961 Anayasası ile kurulmuştur.
17 üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı ve TBMM
tarafından seçilir.(2010)
Görev süreleri 12 yıl olup, birden fazla
seçilemezler.(2010)
Sayıştay – Avukatlar- Yargıtay – Danıştay – AYİM
– Askeri Yargıtay – Hakim ve Savcılar – Üst
kademe yöneticiler ve Raportörler arasından
seçilirler.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru
yapılabilir. (2010)
1
25.6.2014
Yüksek Mahkemeler
GÖREVLERİ :
Anayasa değişikliklerini şekil yönünden
inceler. Bunun için Cumhurbaşkanı ve
Milletvekillerinin 1/5 nin başvurması
gerekir. Kararı 2/3 çoğunluk ile verir. (10
gün içinde baş.)
 Kanunları, KHK ve TBMM iç tüzüğünü hem
şekil hemde içerik yönünden inceler.
Bunun için Cumhurbaşkanı, 1/5 MV,
İktidar ve Ana muhalefet Partisi parti
gruplarının başvuru yapması gerekir. (60
gün içinde başvuru)

Parlamento kararları ( İç tüzük,
dokunulmazlığın kaldırılması,
Milletvekilliğinin düşmesi hariç), OHAL
zamanındaki KHK ve Uluslarası anlaşmalar
ile ilgili olan konulara bakmaz.
 Yüce Divan sıfatı ile Cumhurbaşkanı,
Başbakan, Bakanlar, Yüksek
Mahkemelerin üyeleri ile 2010
değişikliğinden sonra Meclis başkanı , G.
Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını
yargılar.

Yüksek Mahkemeler






Diğer Görevleri :
Siyasi partilerin kapatılması davaları
Partilerin mali denetimi
Milletvekillerinin yasama
dokunulmazlığının kaldırılması ve vekilliğin
düşmesi davaları
Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek
Bireysel başvuruları karara bağlamak
(2010)
Yüksek Mahkemeler
DANIŞTAY : Üylerinin ¼ Cumhurbaşkanı,
gerisi HSYK tarafından seçilir. Zerrin
GÜNGÖR
 Danışma organı ve yüksek mahkemedir.
Tüzüklerin incelemesini yapar.
 YARGITAY : Üyelerini HSYK, Başsavcı ve
Vekilini Cumhurbaşkanı seçer.ALİ ALKAN
 Askeri Yargıtay ve AYİM üyeleri
Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Yüksek Mahkemeler


Uyuşmazlık Mahkemesi : Kendisi
davalara bakmaz, sadece adli, idari ve
askeri yargı arasındaki görev karmaşasını
çözer. SERDAR ÖZGÜLDÜR
Sayıştay : Üyeleri meclis tarafından
seçilir. Yüksek mahkeme değildir. Mahalli
idareler, kamu ,idare kurumları ile
bütçenin denetimini yapar. OSMAN
KORAHAN (Yüksek Mahkeme değildir)
Yargıya kapalı işlemler







Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı
işlemler
Sıkıyönetim komutanının işlemleri.
YSK kararları
Yüksek Hakem kurulu kararları.
YAŞ ve HSYK’nın meslekten çıkarmalar
dışındaki tüm kararları..
Uluslararası anlaşmalar.
Ohal zamanında çıkarılan KHK’ler..
2
25.6.2014
KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
2010 Anayasa değişikliği ile getirilmiştir.
Başvuru sadece temel hak ve hürriyetlerin
Kamu gücü tarafından ihlal edildiği
durumlarda yapılabilecektir.
 •Şartı ise, tüm iç hukuk yollarının
bitirilmesidir.
 NOT : Adli yargının tüm aşamalarından
sonuç alınamaması gerekir.


İDARE
İDARE
Yasama ve yargı organları idarenin
dışındadır.
 Yürütmenin siyaset dışındaki işleri
(gensoru-Yüce divan) bütün işleri idarenin
içindedir.
 İdari kuruluşlar : Başbakanlıkbakanlıklar- Okullar – Hastaneler –
Müdürlükler vb.
 Vakıflar ve şirketler, mahkemeler ve TBMM
idarenin dışında yer alır.

İDARE
İdare Hukuku : Devlet idaresinin
işleyişi, kişiler ile idare arasındaki
ilişkileri düzenleyen hukuk koludur.
bir hukuk dalıdır. Bu nedenle
kararları daha çok içtihatlara dayanır.
 Henüz bir kitap haline
getirilmemiştir.
 Kamu yararı esastır.
İDARİ YARGI
İDARİ YARGI
İDARE MAHKEMELERİ
VERGİ MAHKEMELERİ
 Genç
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
DANIŞTAY
3
25.6.2014
İDARE
İDARE
T.C devlet İdaresinin Görevleri :
İdari Fonksiyonun Özellikleri :

 Süreklidir.
 Kamu
yararı esastır.
kamu hizmetleri oluşturur.
 İdari fonksiyon idari işlemlerle
ilgilidir.
 Konusunu





Milli Güvenliğin korunması. Meclise karşı
hükümet sorumludur.
Kamu hizmeti sunmak
Özendirme ve teşvik
Kolluk faaliyetleri
Planlama faaliyetleri
İç düzen faaliyetlerini yerine getirmek
İDARE
İDARE
1982 Anayasasında İdareye hakim
olan İlkeler :
İDARENİN YETKİLERİ :
Düzenleyici işlem yapma yetkisi
Yaptırım uygulama yetkisi

Mal edinme yetkisi ( Kamulaştırma ve
İstimval)

Örgütlenme yetkisi

Kolluk yetkisi







İdarenin bütünlüğü
İdari vesayet ve hiyerarşi
Merkezden ve yerinden yönetim
Yetki genişliği
Hukuk devleti
Laiklik

İDARE
İDARE
KOLLUK GÖREVİ : İdarenin kamu
düzeninin bozulmasını önlemek için
güvenlikle ilgili yaptığı faaliyetlerdir.
KOLLUK TÜRLERİ
ADLİ KOLLUK
İDARİ KOLLUK
Kamu düzeninin unsurları:
•
•
•
•
Güvenlik
Dirlik ve esenlik
Genel sağlık
Genel Ahlak
POLİS
JANDARMA
SAHİL
GÜVENLİK
ZABITA
KORUCU
POLİS
JANDARMA
SİYASİ KOLLUK
MİT
4
25.6.2014
İDARE
İDARE
Adli kolluk : Suç sayılan eylemin
oluşmasından sonra adli makamlar
tarafından yürütülen faaliyettir.
 İdari Kolluk : Suç oluşmadan önce
yapılan önleyici faaliyetlerdir. Üçe ayrılır:
Genel İdari kolluk :

Polis ve jandarma

İdari kolluk Makamları : Bakanlar
Kurulu > İçişleri Bakanı > Vali >
Kaymakam> Bucak Müdürü

ŞEKİLDE PARALELLİK İLKESİ :Aksi
belirtilmediği sürece bir idari işlem hangi
şekilde yapılmışsa o şekilde geri alınır.
 YETKİDE PARALELLİK : Bir işlemi
yapmaya yetkili olan makam, işlemi
kaldırmaya da yetkilidir.
 Mali İltizam Sözleşmeleri : İdare
tarafından kişiye bir idari işlemin para
karşılığında yaptırılmasıdır.
 İstikraz Sözleşmeleri : Devletin bono,
tahvil ile insanlara borçlanmasıdır.

İDARE
İDARE
KAMU İHALELERİNDE GEÇERLİOLAN
KRİTERLER:
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
ALENİYET
SERBEST REKABET İLKESİ
• UYGUN FİYAT
• İHTİSAŞLAŞMA - YETENEK
•
•
KUSURLU
SORUMLULUK
HİZMET
KUSURLARI
İDARE
İDARE
MERKEZİ YÖNETİM ORGANLARI
MERKEZİ YÖNETİM
Cmhrbşknlğı
Başbakanlık
Bak. Kurulu
Bakanlıklar
RÜCU
ETME
İDARE
BAŞKENT TEŞKİLATI
BAŞKENT
TEŞKİLATI
KUSURSUZ
SORUMLULUK
YERİNDEN YÖNETİM
TAŞRA
TEŞKİLATI
MAHALLİ
İDARELER
HİZMET
KURULUŞ
İl İdaresi
İlçe İdaresi
Bucak İdaresi
Böl. Kuruluş.
İl Özel İda.
Belediye İd.
Köy İda.
TRT
TÜBİTAK
SGK
Odalar
•
•
•
•
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Bakanlar Kurulu
Bakanlıklar
Yardımcı Kuruluşlar :
• Sayıştay
• Danıştay
• MGK
• DDK
• Diy. İş. Başk
TAŞRA TEŞKİLATI
İl Genel İdaresi
Vali
Bucak İdaresi
Bucak.Müd.
İlçe İdaresi
Kaymakam
5
25.6.2014
İDARE
MERKEZİ YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
Merkezi Yönetimin Olumlu Yönleri:
• Hizmetlerin tek merkezden yönetilmesi
nedeniyle planlı ve düzenlidir.
• Denetim mekanizması iyi çalışır.
Olumsuzlukları :
• Demokratik değildir.
• Bürokrasi ve kırtasiyecilik fazladır.






HİYERARŞİ
Başkent Teşkilatı
Taşra Teşkilatı

YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARI
YERİNDEN YÖNETİM
MAHALLİ İDARELER
İl Özel İda.
Vali
İl Genel Mec.
Belediye İd.
Bel. Başk.
Bel. Mec.
Köy İda.
Muhtar
İht. Hey.
YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARININ ÖZEL.
Olumlu Özellikleri :
HİZMET KURULUŞLARI
•
•
Demokratik olması
Bürokrasinin az olması
Olumsuz Özellikleri:
Kamu Kurul.
TRT
TÜBİTAK
Üniversite
SGK
Kamu
Kur. Nit.
Mes. Kur.
Barolar
Odalar
Borsa
YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARININ ÖZEL.
Seçimle göreve gelirler.
Kamu Tüzel Kişilikleri vardır.
 Geçici olarak İçişleri Bakanlığı, kesin
olarak Danıştay tarafından görevden
alınırlar.
 Merkezi yönetim ile aralarında idari
vesayet denetimi vardır.


İDARİ VESAYET DEN.
MERKEZİ
YÖNETİM
Atama ile görevlendirilirler.
Kamu tüzel kişilikleri yoktur.
İdari bütünlük hiyerarşi ile sağlanır.
En yüksek hiyerarşik amir Bakandır.
Yargı organlarından olan DANIŞTAY,
başkent teşkilatının yardımcı organları
arasında yer alır.
Taşra Teşkilatının en yüksek hiyerarşik
amiri Yetki genişliğine sahip olan validir.
Valilik istisnai bir memurluktur.
•
•
Denetiminin zor olması
Partizanlık, adam kayırmacılık ve
yolsuzluğun daha fazla görülmesi.
DEVLET MEMURLARI
1.Memurlar : Kadroya bağlanmış asli ve sürekli
kamu görevini yürüten kişilerdir.(Kanun)
2.Sözleşmeli Personel : Zorunluluk
durumlarında özel uzmanlık gerektiren istisnai
durumlarda Bakanlar kurulu kararı ile çalışanlardır.
3.Geçici Personel : Bir yıldan az sürelerde yada
mevsimlik hizmetlerde sözleşme ile çalıştırılan işçi
sayılmayan görevlilerdir. (Bakanlar Kurulu)
4.İşçiler : Hizmet sözleşmesi ile kamuda çalışırlar.
657 sayılı kanuna bağlı değillerdir. (Kanun)
YERİNDEN
YÖNETİM
6
25.6.2014
DEVLET MEMURLARI
DEVLET MEMURLARI

MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ :
•
•
•

•
•
•
Sınıflandırma durumu
Kariyer ilkesi
Liyakat ilkesi
Memurluğa Alınma :
Serbestlik ilkesi
Eşitlik ilkesi
Liyakat İlkesi
Şartlar:
•
18 yaşını doldurmak (meslek okulu 15 yaş)
•
TC vatandaşı olmak
•
Ortaokul mezunu olmak
•
Kısıtlı olmamak ( 6 ay ve daha fazla hapis)
•
Askerlikle ilişkisi bulunmamak
•
Akıl sağlığı yerinde olmak
NOT : Memurluk sınavını kazanan yada ilk defa
memur olanlar aday memur statüsünü kazanır.
Adaylık en az 1, en fazla 2 yıldır. Adaylık süresinde
başarısız olanlar 3 yıl memur olamaz. Memurluktan
istifa edenler 6 ay süreyle başka bir devlet
memurluğuna atanamaz.
DEVLET MEMURLARI
İstisnai memurluk : 1929 yılında
mevzuata girmiştir.
•
Valiler
•
Elçiler
•
Müşavirler
•
Mit memurları
•
Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
•
TBMM memurları bunlar özel şartlar
aranmayan 657 sayılı kanuna tabi olmayan
memurluklardır.

DEVLET MEMURLARI

DEVLET MEMURLARI

YASAKLAR :
•
İkinci bir işte çalışma yasağı
•
Ticari faaliyetlerde bulunma yasağı
•
Siyasi faaliyette bulunma ve partilere girme
yasağı
Hediye alma yasağı
•
Gizli bilgileri açıklama yasağı
•
Toplu eylem yasağı
•
Basına demeç yasağı
•
Grev yasağı
•
Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı
•
Denetleme yaptığı kurumdan çıkar sağlama
yasağı

MEMURLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
•
Anayasa ve kanunlara saygılı olma
•
Tarafsız ve devlete bağlı olma
•
Görevini bizzat ve kesintisiz olarak
yürütme
•
Amirlere itaat etme
•
Mal bildiriminde bulunma
•
Davranış ve giyimin düzgün olması
•
Görev yerinde oturma
•
Resmi belgeleri görev bitiminde iade
etme
DEVLET MEMURLARI
MEMURLARLA İLGİLİ DİSİPLİN CEZALARI
•
2010 Anayasa değişikliği ile bütün disiplin
cezaları yargısal denetime açılmıştır.
a)
UYARMA : Dikkatli olmasının yazı ile
bildirimidir.
b)
KINAMA : Memura kusurlu davranışlarının
yazı ile bildirilmesidir.
c)
AYLIKTAN KESME :
d)
Kademe İlerlemesinin durdurulması :1-3 yıl
arasıdır. Özürsüz3-9 gün gelmemek

MEMURLARA SAĞLANAN
7
25.6.2014
DEVLET MEMURLARI
e)
•
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA :
İdeolojik ve siyasi amaçlarla işi yavaşlatmak,
grev yapmak (2010 değ. İle kalktı)
•
Yasaklanmış yayınları bulundurmak ve
çoğaltmak
•
Siyasi partiye girmek
•
Özürsüz olarak bir yılda 20 gün işe
gelmemek
•
OHAL ve savaş zamanın da amirin verdiği
görevleri yapmamak
•
Memurluk ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı ve
utanç verici hareketlerde bulunmak
DEVLET MEMURLARI
Disiplin Cezası Amirleri:
•
Uyarma – Kınama – Aylıktan kesme cezaları disiplin
amirleri tarafından verilir.
•
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası il disiplin
kurulu (vali) tarafından
•
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını bağlı
bulunan kurumun yüksek disiplin kurulu verir.
•
Uyarma-kınama-aylıktan kesmede kademe ilerlemesi
1 ay, memurluktan çıkarmada 6 ay içinde soruşturma
başlamazsa zaman aşımına uğrar.
•
Memurlar 7 gün içinde savunmasını vermek
zorundadır.
•
İtiraz süresi 7 gündür.

DEVLET MEMURLARI

MEMURLUĞU SONA ERDİREN HALLER
•
Çekilme : Kendi isteği ile ayrılma
•
Çekilmiş Sayılma : 15 gün içinde görevine
başlamayanlar, görevini terk edenler
•
Çıkarılma : Meslekten ve memurluktan
çıkarma
•
Bağdaşmazlık : Memurlukla bağdaşmayan bir
görevi kabul etmesi
•
Emeklilik : İki durumda düşer : TC
vatandaşlığından çıkma yada çıkarılma- Başka
devletin vatandaşlığına geçme
DEVLET MEMURLARI
NOT :
•Sicil notu 100 üzerinde 60 olanlar
olumludur.
•60’ın altında olanlar olumsuz sicil alırlar.
•Üst üste 2 kez olumsuz sicil alanlar, başka
bir sicil amirinin emrine atanırlar. Orada da
olumsuz sicil alırlarsa memuriyetleri sona
erer.
•Taşra teşkilatlarında sicil amirleri vali ve
kaymakamlardır.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
•
KÜRESEL ÖRGÜTLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Birleşmiş Milletler
G- 20
G- 7
İMF
Dünya Bankası
NATO
D- 8
Brics
OECD
İslam İş. Teş.
BÖLGESEL ÖRGÜTLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avrupa Birliği
Avrupa Konseyi
AGİT
EFTA
NAFTA
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ
KEİT
•
•
•
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN)
2. Dünya savaşından sonra kuruldu.
Merkezi New York
193 üyesi olan en önemli küresel örgüt.
En önemli organı 15 ülkeden oluşan
Güvenlik Konseyi.
Güvenlik konseyinin5 daimi üyesi Fransaİngiltere-Rusya-Çin-Amerika(Almanya)
Türkiye kurucu üye
8
25.6.2014
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN)





BM’nin kuruluşunu sağlayan SAN
FRANCİSCO konferansıdır.
10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi BM tarafından kabul
edilmiştir.
Yargı organı Uluslararası Lahey Adalet
Divanıdır.
Türkiye kurucu üyedir.
Filistin BM üyesi olmayan gözlemci devlet
statüsündedir.
Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar:
• UNESCO
• UNİCEF : İrina BOKOVA
• FAO
• WHO
• İMF : Christine LAGARDE
• DÜNYA BANKASI:Jim Jong Kim
• İLO
• WTA
• LAHEY ADALET DİVANI
AVRUPA BİRLİĞİ
Merkezi Belçika
• En önemli Bölgesel Kuruluş
• Türkiye aday ülke statüsünde.
• 28 üyesi bulunmaktadır.
• Son üye 2013’de Hırvatistan
• Para birimi EURO (18 ülke- LETONYA)
• Türkiye-AB arasındaki ilk anlaşma Ankara
• Üyelik kriterleri
a) Kopenhag kriterleri(siyasi)
b) Maastricht Kriterleri (Ekonomik)
•
AVRUPA BİRLİĞİ
•
•
•
•
•
•
•
AVRUPA BİRLİĞİ
AB Bakanı ve Başmüzakereci : Mevlüt
ÇAVUŞOĞLU
 Üyelik için kriterler :
a) Maastricht Kriterleri (Ekonomik)
b) Kopenhag
(Siyasi)
• AB Anayasası 2007’de LİZBON
ANLAŞMASI ile kabul edildi.
• TÜRKİYE-AB ilişkilerinin yol haritası 1963
yılında imzalanan ANKARA Anlaşmasıdır.

Üye oldukları halde EURO kullanmayan
ülkeler: İngiltere –isveç – Danimarka
Serbest dolaşım protokolu : Schengen
(İngiltere ve İrlanda dahil değildir)
Merkez Bankası Başkanı Mario DRAGHİ
AB başkanı : Herman Van ROMPUY
2014 Dönem başkanları : Yunanistan ve
İtalya
İlk kuruluş adı : Avrupa Çelik Topluluğu
Yasama organı : Avrupa Parlamentosu
NATO
•
•
•
•
•
•
•
28 Üyesi bulunmaktadır.
2. Dünya savaşından sonra kurulmuş
Dünyadaki en etkili askeri kuruluştur.
Türkiye üyedir.(1952)
Merkezi Brüksel’dir.
2014 Ekim ayından itibaren genel sekreter
Norveçli STOLTENBERG olacaktır.
Şu andaki Genel Sekreter Rasmussen’dir.
Ordusu olmayan ülke İzlanda.
9
25.6.2014
G – 20 ÜLKELERİ
•
•
•
•
•
2014 yılı toplantısı Avustralya’nın
BRİSBANE kentinde yapıldı. Brisbane
Aksiyon Planı kabul edildi.
19 ülke ve Avrupa komisyonundan oluşur
Türkiye üyedir.
2015 G-20 toplantısı Türkiye’de yapılacak.
ABD-Rusya-Fransa-çin-Türkiye-BrezilyaGüney Kore-Japonya-Hindistan-Güney
Afrika –İtalya – Kanada –AlmanyaVB.
G-7 ÜLKELERİ
Kırım sorunu nedeniyle Rusya üyelikten
çıkarılmıştır.
• Soçi’de yapılması planlanan 2014
toplantısı bu nedenle Brüksel’e alınmıştır.
• ABD-FRANSA-ALMANYA-İTALYA-KANADAJAPONYA- İNGİLTERE
• Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinden
oluşmaktadır.
•
KEİ – BRİCS ÜLKELERİ
D-8 ÜLKELERİ
Türkiye kurucu ülkedir.
Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran,
Mısır, Türkiye, Pakistan, Malezya
(B-E-N-İ-M T-O-P-U-M)
• İslam ülkeleri arasındaki işbirliği
teşkilatıdır.
• 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur.


Karadeniz Eko. İşbirliği Teşkilatı:
 Türkiye kurucu üyelerdendir.
 Karadenize kıyısı olan ülkeler ile kıyısı
bulunmayan Ermenistan-Azerbaycan ve
Yunanistan arasındaki eko. İşbirliğini gel.
İçin kurulmuştur.
BRİCS Ülkeleri:
 Brezilya – Rusya – Hindistan – Çin –
Güney Afrika Cumhuriyeti
GÜNCEL TÜRKİYE
GÜNCEL TÜRKİYE
Yeni kurulan bakanlık “ Avrupa Birliği
Bakanlığı” ve Kalkınma Bakanlığı
 Genel seçimler 2015’te, yerel seçimler ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2014 yılında
yapılacak.
 2014 yılında yapılacak seçimle ülkemizin
12. Cumhurbaşkanı halk tarafından
seçilecek.
 61. Hükümet 25 bakandan oluştu. 21
İcracı 4 Devlet Bakanı

Akdeniz Üniversitesinde ilk yüz nakli
ameliyatı yapıldı. Ocak 2012
 2 Eylül 2010 tarihinde yapılan
referandumla Anayasa mevzuatına giren
Kamu Başdenetçiliği (ombudsman) için ilk
seçim yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda
yapılan oylamada Yargıtay Üyesi
Mehmet Nihat Ömeroğlu
 Türk Lirası'nın yeni simgesi Merkez
Bankası tarafından seçilmiştir

10
25.6.2014
GÜNCEL TÜRKİYE





Konya ovasının Göksu nehrinin sularıyla
sulanması projesi olan “KOP” (mavi Tünel
Projesi) kısmen uygulanmaya başladı.
Kasım 2013’de vizyona giren “AYAS” ülkemizdeki
ilk çizgi sinema filmidir
Avrupa Konseyi 2014 Müze ödülüne Bayburt,
Baksı Müzesi layık görüldü.
Yassıada’nın adı; “Özgürlük ve Barış Adası”
olarak değiştirildi.
Almanya’da SPD genel Başkan Yardımcısı AYDAN
ÖZOĞUZ, hükümette uyum, mülteciler ve
göçlerden sorumlu Devlet Bakanlığı görevine
getirildi.
GÜNCEL TÜRKİYE


GÜNCEL TÜRKİYE





Kasım 2013’de Mısır ile ilişkilerimiz
maslahatgüzar düzeyine indirilmiştir.
UNESCO ‘nun vefatı öncesinde ‘ Yaşayan İnsan
Efsanesi’ olarak ilan ettiği Türk Halk Müziği
sanatçısı ‘NEŞET ERTAŞ’TIR..
Türkiye’nin ilk yerli füzesi “HİSAR-A” başarıyla
denendi.
Günde 1 milyon kişiyi taşıyacak olan
“MARMARAY” 29 Ekim 2013’de faaliyete geçti
Dünya tarihi ile ilgili çok önemli değişikliklere
neden olacak denilen bulguların bulunduğu yer
Urfa GÖBEKLİTEPE
GÜNCEL TÜRKİYE
Türksat 4A uydusu Kazakistan’ın
Baykonur Uzay Üssünden 14 Şubat 2014
günü uzaya gönderildi.
 Ülkemizin en uzun tüneli OrhangaziSamanlı bitti.
 21 Şubat 2014 tarihinde yasalaşan
“demokratikleşme paketi” içinde yer
alan bir yasa ile siyasi partilerin hazine
yardımı alabilmeleri için gerekli oy oranı
% 7’den 3’e indirildi.
 Askerlik süresi 12 aya indirildi.

GÜNCEL TÜRKİYE





50. Antalya Film Festivalinde, “Mavi
Dalga” en iyi film seçildi.
Tutukluluk süresi en fazla 5 yıl oldu.
Uluslararası Türk Kültür teşkilatı 2014
yılını, Türkmen düşünür Mahtumkulu
Firaki yılı ilan etti.
Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası
2014 sonbaharında Türkiye’de yapılacak.
30 Mart tarihinde yapılan yerel
seçimlerde 30 Büyükşehir Belediye
Başkanı seçildi.
Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaştıracak olan “ŞAHDENİZ-2” projesinin
protokulu imzalandı.Bu projeye göre,
Azerbaycan’ın doğalgazı TANAP (Trans-Avrupa
Doğalgaz Projesi)ile Avrupaya ulaştırılacak.
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan-YunanistanBulgaristan ve İtalya bu proje içinde
bulunmaktadır.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Türkiye
üzerinden AB ülkelerine giden göçmenlerin tekrar
geriye dönmesi ve bunun karşılığında 3-4 yıl
sonra vize uygulamasında bazı kolaylıkların
sağlanması için, “ Geri Kabul Protokulu”
imzalandı.
GÜNCEL TÜRKİYE





Ordu, 731000 nüfus ile en küçük
Büyükşehir oldu.
En çok ilçeye sahip olan ilimiz İstanbul (39)
Oy kullanmamanın cezası 22 liradır.
2013 Türk Dünyası Başkenti Eskişehir.
Tehdit altında olduğu ileri sürülen ve
Türkiye sınırları dışındaki tek toprak
parçamız olan Caber Kalesi ve “Süleyman
Şah Türbesi” Suriye sınırları içinde
bulunmaktadır. Bu türbeyi koruyan
karakolun adı “Saygı” dır.
11
25.6.2014
GÜNCEL TÜRKİYE
Dünyanın 4. büyük, Türkiye'nin en büyük
teleskobu 'ATA50', Erzurum'daki Atatürk
Üniversitesi yerleşkesinde hizmete girdi.
 UYAP nedir?
- Ulusal Yargı Ağı Platformu
 Türkiye’nin tek kadın valisi kimdir?
-Yalova Valisi Esengül CİVELEK
* 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi hangi
ülkede yapılacaktır?
- TÜRKİYE

GÜNCEL TÜRKİYE
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilk kez
hangi Anayasada yer almıştır?
-Yüksek Hakimler Kurulu adıyla 1961
Anayasasında yer almıştır.
 Ülkemizde doğrudan Başbakanlığa bağlı
olan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görevi
nedir?
- Ülkenin iç ve dış güvenliği ile ilgili
istihbarat toplamak, bunları ilgili organlara
bildirmektir.

.
GÜNCEL TÜRKİYE
KAP (Kamuyu aydınlatma Platformu)
: İMKB Şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma
Yükümlülükleri ve KAP Uygulamaları
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP),
sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı
uyarınca kamuya açıklanması gerekli
bildirimlerin elektronik imzalı olarak
iletildiği ve kamuya duyurulduğu
elektronik sistemdir.
 2015 Avrupa Yeşil başkent ödülüne aday
şehrimiz KÜTAHYA

GÜNCEL TÜRKİYE





GÜNCEL TÜRKİYE
GÜNCEL TÜRKİYE
Önemli Düzenleyici ve Denetleyici
Kuruluşlar :

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Hazine Müsteşarlığı
• Merkez Bankası
• Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurulu
(BDDK)
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF)
• Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK)
• Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)
Bankalarda bulunan mevduatın 100000 liraya
kadar olan kısmı Hazine güvencesindedir.

•
İMKB’nin yeni adı 2013 yılında ‘Borsa İstanbul
(BİST)’ olarak değiştirildi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi 150 milyon
yolcu kapasitesi ile Dünyada birinci olacak
İstanbul’un 3. Havalimanı için yapıldı.
Dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak olan Yusufeli
Artvin’de yapılmaktadır.
Nevşehir Üniversitesinin adı: HACI BEKTAŞ
VELİ oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay
Demirel FIBA Avrupa başkanı oldu.
•



Ülkemizin ilk yerli tramvayı olan İPEKBÖCEĞİ’nin
test sürüşleri Bursa’da yapıldı.
Dünyaca ünlü golfçü TİGER WOODS Kasım
2013’de Boğaziçi Köprüsünde Asyadan Avrupaya
vuruş yapmıştır.
Ülkemizde ilk yerli cep telefonu üretimi Manisa’da
Aralık 2013 de başladı.
Aralık 2013’de Macaristan ile karşılıklı olarak
vizeler kaldırıldı.
Türk Yönetmen NURİ BİLGE CEYLAN’ın “Kış
Uykusu” adlı filmi Cannes Film Festivalinde Altın
Palmiye ödülünü kazandı.(İlk defa bu ödülü 1982
yılında ‘YOL’ filmi ile Yılmaz GÜNEY kazanmıştı)
12
25.6.2014
GÜNCEL TÜRKİYE



Finlandiya - Helsinki'de düzenlenen Avrupa Güreş
Şampiyonasında TAHA AKGÜL altın madalya
kazandı ve bu başarıyı 3.kez elde etti.
Türkiye'nin Irak sınırında yeni bir sınır kapısı
açıldı : Üzümlü Sınır Kapısı
2014 FIBA Euroleague şampiyonu Galatasaray
Odeabank Kadın Basketbol takımı oldu.
GÜNCEL TÜRKİYE

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan
Türkiye'deki yerler ve bu listeye girdiği tarihler :

1) İstanbul Tarihi Yarımada - İstanbul (1985)
2) Göreme Milli Parkı ve Kapadokya - Nevşehir (1985)
3) Divriği Ulu Cam - Çorum (1986)
5) Nemrut Dağı Milli Parkı - Adıyaman (1987)
6) Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı - Denizli (1988)
7) Ksantos ve Letoon Antik Kentleri - Muğla (1988)
8) Tarihi Safranbolu Evleri - Karabük (1994)
9) Truva Antik Kenti - Çanakkale (1998)
10) Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne (2011)
11) Çatalhöyük Antik Kenti - Konya (2012)









GÜNCEL TÜRKİYE
GÜNCEL TÜRKİYE




Türkiye’de 2007-2013 yılları arasında 9.
Kalkınma Planı uygulanmış olup, 2014-2018
yılları arasında 10. Kalkınma Planı uygulanacaktır.
Denemesi yapılan milli füze projesinin ismi
HİSAR-A.
İlk yerli eğitim uçağımız ‘HÜRKUŞ’
İlk yerli yapım savaş helikopterimiz ‘T-129 ATAK’
İlk yerli yapım mayına dayanıklı tankımız
‘KİRPİ’
 İlk yerli yapım mini gözlem uydusu
‘RASAT’









GÜNCEL TÜRKİYE
GÜNCEL TÜRKİYE









Askerlik yaşı Şubat 2014’ten itibaren 20’den 21’e çıkarıldı.
Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında , tütün ürünleriyle mücadelede
Türkiyeyi örnek ülke seçti.
Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi tesisi Denizli’de hizmete girdi.
UNESCO 2014 yılını Matrakçı Nasuh yılı ilan etti.
Türkiye’de 50000TL olan, Bankalardaki mevduata hazine
garantisi şubat ayında 100000 liraya çıkarıldı.
Dünyada 3., Türkiye ve Avrupa’da ilk deniz üzerine yapılan
havalimanı OR-Gİ (Ordu-Giresun) Ekim ayında hizmete
girecek.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesi'nde,
Türkçe, resmi dil olarak kabul edildi.
Macaristan ile 2013 yılında, Belarus (Beyaz Rusya)
ile 2 Haziran 2014’den itibaren vizeler kaldırıldı.
18 yıl sonra ilk kez yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı
RUHANİ ülkemizi resmi olarak ziyaret etti.
İlk yerli yapım hücum köprü aracı ‘SAMUR’
İlk yerli yapım tankımız ‘ALTAY’
İlk yerli yapım uydumuz ‘GÖKTÜRK – 2’
İlk yerli yapım savaş gemimiz ‘HEYBELİADA’,
ikincisi ‘BÜYÜKADA’
İlk yerli yapım deniz araştırma gemimiz
‘TÜBİTAK’
İlk yerli yapım sismik arama gemisi ‘Barbaros
Hayrettin Paşa’
İlk yerli yapım tramvay ‘İPEKBÖCEĞİ’ Bursa’da
hizmete girdi.
İlk yerli yapım zırhlı polis aracı ‘URAL’ hizmete
girdi.
Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye Dünya
üçüncüsü durumundadır.
 Türkiye’yi Haziran ayı ortalarında Avrupa
Birliğinin genişlemeden sorumlu komiseri
Stefan FÜLE ile Nato Genel Sekreteri
RASMUSSEN ziyaret etti.
 IŞİD militanları Irak’taki Musul
Konsolosluğumuzu basarak, 80 türk
vatandaşını rehin aldı.

13
25.6.2014
GÜNCEL DÜNYA
Lahey’de alınan karar gereği, Rusya Kırım
politikasını değiştirmediği takdirde
Haziranda Soçi’de yapılması düşünülen G8
toplantısının yapılmaması, alternatif
toplantının G-7 olarak Belçika’nın
başkenti Brüksel’de yapılması
kararlaştırıldı.
 BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un da
katıldığı Dünya Nükleer Güvenlik Zirvesi
Hollanda’nın Lahey kentinde yapıldı.

GÜNCEL DÜNYA
Ortadoğu dörtlüsü kimlerden oluşur?
- ABD, BM, AB ve Rusya
 Ortadoğu Dörtlüsünün temsilcisi kimdir?
- Eski İngiltere Başbakanı Tony BLAİR
 Suriye’de yaşanan karışıklıkların çözülmesi
amacıyla BM Genel Sekreteri Ban ki MOON ile
birlikte aralarında Türkiye’ninde bulunduğu 40
civarında ülkenin katılımıyla yapılan CENEVRE-2
görüşmeleri Ocak 2014’de nerede yapılmıştır?
- İsviçre’nin Montrö kasabasında

GÜNCEL DÜNYA
Birleşmiş Milletlerin 193. ve son üyesi
hangi ülkedir?
- GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ
 ABD Merkez Bankası(FED)’nın
başkanlığına ilk kez bir kadın
ekonomist olan Janet YELLEN geldi.
 2013 BM UNİCEF iyiniyet elçisi ABD’li
sanatçı Katy Perry oldu.
 2020 EXPO Fuarı kasım 2013’de yapılan
oylama ile DUBAİ’ye verildi.

GÜNCEL DÜNYA
2014 Kış Olimpiyatları Rusya’nın SOÇİ
şehrinde Şubat ayında yapıldı.
 Hırvatistan AB’nin 28. Ve son üyesi oldu.
2013
 AB insan hakları ödülü(Sakharov),
Pakistanlı eğitimci Malala Yuzufzay’a
verildi.
 2014 yılı ilk altı ay için AB dönem
başkanlığını YUNANİSTAN, 2. Altı ay için
İTALYA yapacaktır.

GÜNCEL DÜNYA
AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri
Stefan Füle’dir.
 BM Güvenlik Konseyinin veto hakkı
bulunan 5 daimi üyesi : ABD-İNGİLTERERUSYA-ÇİN- FRANSA
 Daimi üyeler ile birlikte yapılan
toplantılara ALMANYA’da katılmaktadır.
Bunlara 5+1 ülkeleri denir.
 2014 Avrupa Güvenlik işbirliği teşkilatı
dönem başkanı İşviçre’dir.(AGİT)

GÜNCEL DÜNYA
2014 Arap Birliği Zirvesi Kuveyt’te yapıldı.
Zirveye Suriye katılmadı.
 BRİCS ülkeleri 2013 toplantısı Güney
Afrika’nın Johannesburg kentinde yapıldı.
 Türkiye, Meksika, Endonezya ve
Güney Kore'nin gelişmekte olan
ekonomilerini tarif etmek ve bu ülkelerin
büyüyen ekonomilerinden bahsetmek için
bundan sonra bu ülkelere ''MIST
ülkeleri'' denecek.

14
25.6.2014
GÜNCEL DÜNYA



1 Ekim 2014 tarihinden itibaren yeni Nato Genel
Sekreteri Norveçli eski Başbakan Jens
Stoltenberg olacak. Şu anki NATO Genel
Sekreteri Danimarkalı Anders Fogh
Rasmussen’dir.
G-20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı
Grubu,19 ülkeden ve ABKomisyonu'ndan
oluşuyor.
G-20 ülkelerini Türkiye, İngiltere, Japonya,
Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya,
Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin,
Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney
Afrika, Güney Kore, ABD ve Avrupa Birliği
Komisyonu oluşturuyor.
GÜNCEL DÜNYA
NOT: Brisbane Aksiyon Planı . 2014
G-20 zirvesi Avustralya’nın Brisbane
kentinde Şubat ayında yapıldı.
 2014 Dünya Kupası Brezilya ‘da
Yapılacaktır.
 11 Mart 2011'de meydana gelen
FUKUŞİMA nükleer santral patlamasıyla
2022 yılına kadar bütün nükleer
santrallerini kapatma kararı aldığını
açıklayan ülke: ALMANYA

GÜNCEL DÜNYA



Avusturyalı hava dalışçısı Baumgartner, yaklaşık
39 km yükseklikten Dünya’ya yaptığı atlayışı
başarıyla tamamladı.
Mars keşif aracı Curiosity, sahip oluğu en son
teknolojiyle Kızıl Gezegen’in (MARS) sırlarını
araştırıyor, yaşam izi arıyor.
Nelson Mandela 27 yıl hapis yattıktan sonra
NOBEL BARIŞ ödülünü de kazanmıştı. Güney
Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı,
“özgürlük savaşçısı” adıyla anılan Nelson
MANDELA hayatını kaybetti.
GÜNCEL DÜNYA

Avusturya’nın yeni Dışişleri Bakanı Sebastian
KURZ, Avrupa’da en genç Dışişleri Bakanı oldu.
 Ekonomi Dergisi FORBES’e göre Dünyanın en
etkili adamları:
a)
Putin (Rusya Devlet başkanı)
b)
Obama (ABD Başkanı)
c)
Cinping (Çin Devlet Başkanı

GÜNCEL DÜNYA



Mısır’da darbe ile Devlet başkanı Mursi’yi deviren
Genelkurmay Başkanı Abdülfettah SİSİ, TİME
dergisi tarafından 2013 yılının kişisi seçildi.
Mısır’daki olaylarda etkin rol oynayan Devrik
Devlet Başkanı Mursi yandaşlarının toplandığı
meydanın adı: ADEVİYE MEYDANI, Muhaliflerinin
toplandığı yer TAHRİR MEYDAN
77 yıl aradan sonra Wimbledon Tenis
turnuvasında bir İskoç sporcu olan Andy
Murray şampiyon oldu. Temmuz 2013
Rusya ve ABD’den sonra Çin’de ilk uzay
aracını Ay'a indirdi. Çange-3 (Yeşim
Tavşanı) adlı uydu Ay yüzeyine indi.
GÜNCEL DÜNYA
Enerji üretiminde kullanıldığı için çöp stoklarını
tüketen İskandinav ülkesi İsveç
 Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher
hayatını kaybetti(Demir Leydi) İngiltere'nin
"Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı
Margaret Thatcher, 87 yaşında geçirdiği felç
sonrası hayatını kaybetti
 Katolik kilisesinin istifa eden Papa 16.
Benedictus’un yerine, ilk kez Avrupa kıtası
dışından seçtiği papa kimdir?
- Arjantinli Papa FRANCİS

15
25.6.2014
GÜNCEL DÜNYA
2014 Oscar adayları arasında en fazla ödül
kazanan film:
- YERÇEKİMİ(Gravity)
GÜNCEL DÜNYA
En iyi Yönetmen : Alfonso Guaron
(Yerçekimi)
 2014 Oscar en iyi film : 12 yıllık esaret
 En iyi erkek oyuncu : Mathew Mc
Conaughey
 En iyi kadın oyuncu : Blue Jasmin
22 yıl sonra resmi olarak ilk kez ziyaret
eden Fransa Cumhurbaşkanı kimdir?
- Françoise HOLLANDE
*2014 başında Arap Yarımadası
ülkelerinden YEMEN altı eyalete bölündü.
- 2014 Avrupa Yeşil Başkent Ödülü
Danimarka’nın Kopenhag kentine verildi.
- Dünyanın en büyük Güneş enerjisi santralı
Californiya’da hizmete girdi.
GÜNCEL DÜNYA
GÜNCEL DÜNYA


2013 NOBEL ÖDÜLLERİ:
Nobel ödülleri 1901 yılından beri Alfred
Nobel’in anısına İsveç kraliyet
akademisi tarafından verilmektedir. 2013
Nobel ödülleri 10 Aralık 2013 yılında
verildi.
1)Barış ödülü: Kimyasal silahların
yasaklanması örgütü OPCW (Başkanı
Ahmet Üzümcü) aldı. Pakistanlı eğitim
gönüllüsü Malala Yusufzay adaylardan
biriydi. Bu ödülü geçen yıl AB almıştı.







GÜNCEL DÜNYA
29 Mart 2014 tarihinde enerji ve çevre
sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 20.30
ile 21.30 arasında dünyada ışıklar
söndürüldü. Bu etkinliğe “Earth Hour”
(Dünya Saati) adı verilmektedir.
 Montreaux Boğazlar Sözleşmesine göre,
Karadenize kıyısı olmayan ülkelere ait
savaş gemilerinin burada kalma süresi 21
gündür.
 2014 Dünya Kupası ve 2016 Yaz
olimpiyatları Brezilya’da yapılacak

Edebiyat Ödülü : Kanadalı Alice Munro’ya
verildi. Kanadalı Çehov olarak bilinmektedir.
(Favorı Japon Haruki Murakamiydi.) 2006 yılında
Orhan Pamuk bu ödülü almıştı.
Fizik Ödülü : tanrı parçacığı olarak bilinen “Higgs
Bozonu” teorisini ortaya atan İngiliz fizikçi Peter Higgs ile
Belçikalı Fizikçi Françoise Englert’ aldı.
Tıp Ödülü : İnsan hücrelerindeki temel taşıma sisteminin
veziküller(kesecikler) tarafından gerçekleştirildiğini
keşfeden ABD’li James E. Rothman, Walter Schekman,
Alman Thomas C. Südhof, aldı.
Ekonomi Ödülü : Eugene FAMA
GÜNCEL DÜNYA
Feribot kazası ile 300 kişinin ölümü ve
kaybolmasından dolayı Güney Kore
Başbakanı Chun Hong Won istifa etti.
 Alman yazar Stefanie ZWEİG hayatını
kaybetti.
 İngiliz sinema oyuncusu Bob HOSKİNS
hayatını kaybetti.
 Arabistan’da 111 kişinin ölümüne sebep
olan virüsün adı : MERS


Nobel ödüllü Amerikalı sosyolog ve ekonomist
Gary Becker, 83 yaşında hayata veda etti.
16
25.6.2014
DÜNYA





GÜNCEL
Tayland’da ordu yönetime el koyarak
Başbakan ŞİNAWATRA’yı gözaltına aldı.
UNESCO tarafından 2013 ” PİRİ REİS” yılı
olarak ilan edilmiştir.
UNESCO’nun ilk kadın Genel Direktörü
İRİNA BOKOVA oldu.
TİME dergisi 2013’de PAPA FRANCİS’i yılın
kişisi olarak seçti.
Avrupa Birliği artan beyin hastalıkları
nedeniyle 2014’ü “ BEYİN YILI” olarak
kabul etti.
DÜNYA
A)
GÜNCEL
DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ:
DÜNYA





GÜNCEL
NASA’nın yaptığı araştırmalar sonucunda “Cüce
gezegen” olarak anılan CERES’ te su örneklerine
rastlandı.
Şubat 2014’de Standard and Poor’s, Türkiye’nin
notunu durağandan negatife çevirdi.
İspanya Kralı Juan CARLOS tahttan çekildi. Yerine
oğlu Felipe geçecek.
Almanya kullandığı enerjinin %74’ünü rüzgar ve
güneşten elde etmektedir.
Süresi 2020 yılına kadar uzatılan KYOTO
PROTOKOLU ABD- ÇİN ve HİNDİSTAN’ı
bağlamıyor.
TÜRKİYEDE KADINLAR VE İLKLER
1)ABD
2) ÇİN
3) JAPONYA
4) ALMANYA5) FRANSA (TÜRKİYE 17.)
B)
DIŞ BORCU EN FAZLA OLAN ÜLKELER
1) ABD
2) İNGİLTERE
3) FRANSA
4) ALMANYA
• Kyoto Protokolu süresi 2010 yılına kadar uzatldı
1) 1892: İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye
Hanım "Muhadarat" adlı ilk romanını kendi adıyla
yayımladı.
2) 1920: İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale
İstanbul'da sahneye çıktı.
3)8 Şubat 1935: Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.
Dönem seçimleri sonucunda başta Hatı Çırpan
olmak üzere 17 kadın milletvekili ilk kez meclise
girdi, ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı.
4)1936: Eskişehir Askeri Hava Okulu'ndan mezun
olan Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen
dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu.
TÜRKİYEDE KADINLAR VE İLKLER
TÜRKİYEDE KADINLAR VE İLKLER
5) 1950: İlk kadın belediye başkanı (Müfide
İlhan) Mersin'den seçildi.
6) 1954: Prof. Dr. Nüzhet Toydemir Gökdoğan
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına
seçilerek ilk kadın dekan oldu. Gökdoğan Fen
Fakültesi'nin Astronomi Enstitüsü'ne tayin edilen ilk
Türk doçenti olmuştu.
7) 1971: İlk kadın bakan Dr. Türkan Akyol
atandı. Akyol aynı zamanda ilk kadın rektördü.
8) 1991: Başbakan Mesut Yılmaz'ın girişimleriyle
ilk kadın vali Lale Aytaman Muğla (il)ine atandı.
9) 25 Haziran 1993: Türkiye'nin ilk kadın
başbakanı Tansu Çiller hükümeti kurdu.
10) 2002: İlk kadın Adalet Bakanı Prof. Aysel
Çelikel göreve atandı.
11) 2005: Tülay Tuğcu Anayasa Mahkemesi'nin
ilk kadın başkanı seçildi ve dolayısıyla Yüce
Divan'ın da ilk kadın başkanı oldu]
12) 2006: Dünyanın en yüksek noktası Everest'te
zirveye tırmanan ilk Türk kadın dağcı Eylem Elif
Maviş oldu.
13) 2007: Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği'nin (TÜSİAD) ilk kadın başkanı Arzuhan
Doğan Yalçındağ oldu.
17
Download

anayasa ve güncel bilgiler etüt çalışması