VATANDAŞLIK – İDARE HUKUKU - 3
1.
Aşağıdaki yargı organlarından
mahkemelerden biridir?
A) Ağır Ceza Mahkemesi
B) Vergi Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Yargıtay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
2.
I. Köy Derneği üyeleri
II. Köy öğretmeni
III. Köy imamı
Yukarıdakilerden hangileri Köy İhtiyar Meclisi'nin
doğal üyesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
3.
hangisi
İdari
Yeni bir ilin kurulması aşağıdakilerden hangisiyle
gerçekleşir?
A) Bakanlar Kurulu kararıyla
B) Kanunla
C) Tüzük
D) Yönetmelikle
E) İç işleri Bakanlığının kararıyla
4.
Aşağıdakilerden hangisinin
yoktur?
A) Belediyeler
B) Üniversiteler
C) İl Özel İdareleri
D) TRT
E) Bakanlıklar
5.
Kaymakam, aşağıdaki usullerden hangisi ile atanır?
A) Bakanlar Kurulu kararıyla
B) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
C) İçişleri Bakanı tarafından
D) Müşterek kararname ile
E) Başbakan tarafından
6.
Köy tüzel kişiliğinin organları aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Köy derneği - İhtiyar Meclisi - Muhtar
B) İhtiyar meclisi - Muhtar - Kaymakam
C) Muhtar - Köy Meclisi
D) Muhtar-Köy Derneği
E) Muhtar - Köy Derneği - Köy meclisi – Kaymakam
7.
kamu
tüzel
kişiliği
Aşağıdakilerden hangisi bir disiplin cezası türüdür?
A) Ağır hapis cezası
B) Kınama cezası
C) Hapis cezası
D) Para cezası
E) Kamu haklarından mahrumiyet
www.lisansakademi.com
8.
Aşağıdakilerden
hangisi
"yükseköğretim
kurumlarına" ilişkin doğru bir yargı değildir?
A) Üniversiteler Anayasal düzenlemelerle kurulurlar.
B) Kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özelliğe
sahiptirler.
C) Üniversitelerin ülke geneline dengeli yayılması
gözetilir.
D) Üniversite ve bağlı birimleri devletin gözetim ve
denetimi altındadır.
E) Üniversite rektörleri Cumhurbaşkanınca atanır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetmelikler
çıkartılırken,
Danıştay
denetiminden geçmez.
B) Tüzüklerin şekil şartı Danıştay denetiminden
geçmeleridir.
C) Kanun hükmünde kararnameler, Bakan Kurulu
tarafından çıkartılır.
D) Tüzüklerin Resmi
Gazete'de yayımlanma
zorunluluğu yoktur.
E) Her türlü yönetmelik Cumhurbaşkanının onayına
tabi değildir.
10. Vali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Valiler, İçişleri Bakanı'nın önerisi, Bakanlar Kurulu
kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.
B) Vali ilde, devletin, hükümetin ve her bir
bakanlığın temsilcisidir.
C) Vali, olağanüstü hallerde en yakın askeri birlikten
yardım isteme yetkisine sahiptir.
D) İllerde kolluk görevi valiye aittir.
E) İl
sınırları
içindeki
yerinden
yönetim
kuruluşlarının yönetimi valiye aittir.
11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yerinden yönetim ilkesi bürokrasiyi artırır.
B) Merkezden yönetim ilkesinde ihtiyaçlar bölgesel
gereksinime uygun dağıtılır.
C) Merkezden yönetim güçlü bir devlet ilkesini
sağlar.
D) Kaymakamlar, ilçede devleti ve hükümeti temsil
eder.
E) Kaymakamların olağanüstü durumlarda askeri
birlikten yardım isteme yetkisi vardır.
12. Aşağıdakilerden hangisi memur olma koşullarından
değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) En az lise mezunu olmak
C) 18 yaşını bitirmiş olmak
D) Askerlikle ilgisinin olmaması
E) Devlete karşı işlenen suçlardan ceza almamış
olmak
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – İDARE HUKUKU - 3
13. Aşağıdakilerden hangisi bir taşra teşkilatı idaresidir?
A) İlçe idaresi
B) Belediye idaresi
C) Üniversite idaresi
D) Köy idaresi
E) İl özel idaresi
14. Aşağıdakilerden hangisi memurlara
yasaklardan değildir?
A) Siyasi partilere üye olmak
B) Grev yapmak
C) Toplu sözleşme yapmak
D) Parti kurmak
E) Seçimlerde aday olmak
getirilen
15. Jandarma Genel Komutanlığı kolluk yetki ve
görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
A) Genelkurmay Başkanlığı
B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Başbakanlık
E) Cumhurbaşkanlığı
16. Olağanüstü hallerde özel mülkiyette bulunan taşınır
mallara devletin el koymasına ne ad verilir?
A) İstimlak
B) İstimval
C) Devletleştirme
D) Kamulaştırma
E) Geçici işgal
17. Aşağıdaki
kuruluşlardan
hangisi
çıkaramaz?
A) Hacettepe Üniversitesi
B) Yakapınar Köyü
C) Diyanet İşleri Başkanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) İzmir Büyükşehir Belediyesi
yönetmelik
18. Tüzüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
ifadedir?
A) Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılır.
B) TBMM'den yetki kanunu alarak çıkartılır.
C) Danıştay’ın incelenmesinden geçerler.
D) Resmi Gazete ‘de yayımlanırlar.
E) İptali için Danıştay’a başvurulur.
19. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?
A) İl İdare Kurulu
B) Belediye Meclisi
C) Muhtar
D) İl Genel Meclisi
E) Belediye Başkanı
www.lisansakademi.com
20. Bir kamu hizmetinin karı ve zararı özel kişiler
tarafından karşılanmak üzere kurulması ve belli bir
süre işletilmesini öngören sözleşme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mali iltizam sözleşmesi
B) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi
C) Kamu istikraz sözleşmesi
D) Yeraltı ve yerüstü servetlerine ilişkin sözleşme
E) İdari hizmet sözleşmesi
21. Kurumların kendi içindeki ve merkezden yönetimin
başkent teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki hukuki
bağa ne ad verilir?
A) İdari vesayet
B) Merkezden yönetim
C) Yetki genişliği
D) Hiyerarşi
E) Yerinden yönetim
22. Valinin hukuki durumuyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İl genel idaresinden her bakana karşı sorumludur.
B) Bakanlar, bakanlıkları ile ilgili olarak valilere emir
ve talimat verebilirler.
C) Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna
önerilerde bulunamazlar.
D) İlde devletin, hükümetin ve her bakanlığın ayrı
ayrı temsilcisidirler.
E) Vali gerektiğinde ildeki silahlı kuvvetlerden
yardım isteyebilir.
23. Belediye başkanının başkanlıktan düşmesine ilişkin
en son karar mercii neresidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Anayasa Mahkemesi
D) Danıştay
E) İl İdare Kurulu
24. İl özel idaresinin bütçesini kim hazırlar?
A) İl Genel Meclisi
B) İl Encümeni
C) İl İdare Kurulu
D) Vali
E) İl Genel İdaresi
25. Aşağıdakilerden
hangisi
idari
özelliklerinden değildir?
A) İdari makamlarca yerine getirilir.
B) Hukuka uygun oldukları kabul edilir.
C) Yargı denetimine tabi değildirler.
D) Tek yanlıdırlar.
E) İcraidirler.
kararların
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – İDARE HUKUKU - 3