VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 17
1. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukuku’ndaki
yargı kollarından biri değildir?
A) Uyuşmazlık yargısı
B) İdari yargı
C) Anayasa yargısı
D) Mali yargı
E) Asli yargı
2. İlk derece mahkemelerince verilen kararların
bölge adliye mahkemelerince hukuk ve olgu
yönlerinden
incelenmesi,
bu
surette
düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi
amacına yönelik kanun yoluna ne ad verilir?
A) Temyiz
B) Denetim
C) İstinaf
D) Yerindelik Denetimi
E) İstihkak
3. Bir hukuk mahkemesinin kaldırılması veya yargı
çevresinin değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi
tarafından belirlenir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Adalet Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Başbakanlık
4. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki
yüksek mahkemedir?
A) Ağır Ceza Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Bölge Adliye Mahkemesi
E) Yargıtay
5. Anayasa Mahkemesi başkan ve başkan vekillerinin görev süresi ne kadardır?
A) 4
B) 8
C) 10
D) 6
E) 7
6. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç
yıldır?
A) 5
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
www.lisansakademi.com
7. Aşağıdakilerden hangisinde idari yargıda yer
alan ilk derece mahkemeleri tam ve doğru
olarak verilmiştir?
A) Sulh hukuk mahkemesi-Sulh ceza mahkemesi
B) İdare mahkemesi-Bölge idare mahkemesi
C) Vergi mahkemesi-Danıştay
D) Bölge idare mahkemesi-Danıştay
E) İdare mahkemesi-Vergi mahkemesi
8. Anayasa Mahkemesinde
maktadır?
A) 25
B) 30
C) 15
D) 17
E) 12
kaç
üye
bulun-
9. İdare mahkemelerince verilen ve kanunun
başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar
ve
hükümlerin
son
inceleme
yeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölge idare mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Anayasa mahkemesi
E) Uyuşmazlık mahkemesi
10. Anayasa Mahkemesi’nin kanunların, kanun
hükmünde kararnamelerin, meclis içtüzüğünün
şekil
ve
esas
bakımından,
Anayasa
değişikliklerinin sadece şekil bakımından
Anayasaya aykırılığı ile ilgili açılan iptal
davalarına bakmasına ne ad verilir?
A) Somut norm denetimi
B) Soyut norm denetimi
C) Bireysel başvuru
D) Anayasal denetim
E) Norm denetimi
11. Soyut norm denetimi kapsamında Anayasa
Mahkemesinde doğrudan iptal davası açma
hakkı aşağıdakilerden hangisine tanınmamıştır?
A) İktidar partisi meclis grubu
B) Ana muhalefet partisi meclis grubu
C) Başbakan
D) TBMM üye tamsayısının en az beşte biri
tutarındaki üyeler
E) Cumhurbaşkanı
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 17
12. I. TBMM üye tamsayısının en az beşte biri
tutarındaki üyeler
II. Cumhurbaşkanı
III. İktidar partisi meclisi grubu
IV. Ana muhalefet partisi meclis grubu
Anayasa değişikliklerinin sadece şekil bakımından
denetlenmesi
yukarıdakilerden
hangisi tarafından istenebilir?
A) III, IV
B) L, lll
C) L, ll
D) I, IV
E) II, IV
13. Bireysel başvuru hakkı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’da düzenlenmiştir.
B) Anayasa’da yer alan ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi kapsamındaki temel hak ve
özgürlüklerin ihlali ile ilgili başvuru
yapılabilir.
C) Başvuru yapılabilmesi için olağan kanun
yollarının tüketilmiş olması gerekir.
D) İhlal, kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş
olmalıdır.
E) Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda da inceleme
yapılabilir.
14. Mali yargı kolu hakkında verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Mali yargı kolunda görevli organ Sayıştay’dır.
B) Mali yargının amaçlarından biri kamu dairelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka
uygun olarak çalışmasıdır.
C) Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin
denetlenmesi ve kesin hükme bağlanması
Sayıştay tarafından gerçekleştirilir.
D) Sayıştay denetim görevini Cumhurbaşkanı
adına yapmaktadır.
E) Sayıştay’ın hem idari hem de yargısal görevleri bulunmaktadır.
15. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukundaki
yüksek mahkemelerden biri değildir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Bölge İdare Mahkemesi
D) Askeri Yargıtay
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
www.lisansakademi.com
16. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından birisi değildir?
A) Ticaret hukuku
B) Medeni hukuk
C) Devletler özel hukuku
D) Anayasa hukuku
E) İş hukuku
17. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği için
meclis üye tam sayısının ne kadarının yazılı
teklifi gereklidir?
A) 1/5
B) 2/3
C) 2/4
D) 1/3
E) 2/5
18. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının
görevlerinden birisi değildir?
A) Başbakanı seçme ve atama
B) Bakanları atama
C) Başkomutanlığı temsil etme
D) Gerekli gördüğünde Bakanlar Kuruluna
başkanlık etmek.
E) Bakanlar Kuruluna güvenoyu vermek.
19. Halkın devlet yönetimine katılmasını öngören
ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laik devlet
B) Hukuk devleti
C) Sosyal devlet
D) Demokratik devlet
E) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
20. İdare dediğimiz kavram
hangisini içermemektedir?
A) TBMM
B) İl özel idareleri
C) Belediye
D) Köy
E) TRT
aşağıdakilerden
21. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici
işlemlere örnektir?
A) Memur atama
B) Vergi tahakkuku
C) Orman işletme sözleşmesi
D) Maden imtiyazı tanıma
E) Yönetmelik
idari
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 17