VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 11
1.
1982 Anayasasına göre tüzük
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakanlık
C) Bakanlıklar
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Kamu tüzel kişileri
yetkisi
8.
Kanun hükmünde kararnamelerin iptali için aşağıdaki yargı
organlarının hangisine dava açılabilir?
A) İdare Mahkemeleri
B) Anayasa Mahkemesi
C) Bölge İdare Mahkemesi
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
2.
Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim gerektiren bir durum
olamaz?
A) Büyük doğal afetler
B) Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün tehlike
içine düşmesi
C) Savaş
D) Kamu düzeninin ciddi bir şekilde zarar görmesi
E) Şiddet ve kaos ortamının oluşması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlıdır?
A) Tasarruf Mevduatı Fonu
B) Radyo Televizyon Üst Kurulu
C) HSYK
D) Türk Dil Kurumu
E) Devlet Denetleme Kurulu
3.
çıkarma
Milli Güvenlik Kurulunun gündemini aşağıdakilerden
hangisi belirler?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Genel Kurmay Başkanı
D) Kara Kuvvetleri Komutanı
E) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
4.
Kanun Hükmünde Kararnamelerin anayasaya uygunluk
denetiminde aşağıdakilerden hangisi ölçü norm olarak
alınmaz?
A) Anayasanın başlangıç bölümü
B) Yetki kanunu
C) Anayasa
D) Hukukun genel ilkeleri
E) Milletlerarası antlaşmalar
5.
1982 Anayasasına göre TBMM ilan edilmiş bir olağanüstü
hal süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
6.
Bakanların hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanların kolektif siyasal sorumluluğu vardır.
B) Bakanların bireysel siyasal sorumluluğu vardır.
C) Milletvekili
olmayan,
bakanlar
da
yasama
dokunulmazlığından yararlanırlar.
D) Bakanların kişisel eylem ve işlemlerinden dolayı hukuki
sorumlulukları tamdır.
E) Bakanlar kişisel suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla
Anayasa Mahkemesinde yargılanır.
7.
Milletlerarası
antlaşmaları
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Dışişleri bakanı
B) TBMM
C) Başbakan
D) Cumhurbaşkanı
E) Bakanlar Kurulu
www.lisansakademi.com
onaylama
yetkisi
10. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak
B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
C) Kısıtlı olmamak
D) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
E) En az 45 yaşını doldurmuş olmak
11. Yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulmayan kanun
hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Bu tarihte yürürlükten kalkar.
B) TBMM Başkanı tarafından resen TBMM gündemine
alınır.
C) Yürürlükten kalkması için cumhurbaşkanı tarafından
Anayasa Mahkemesine başvurulması gerekir.
D) Kanun gücünü kaybederek tüzüğe dönüşür.
E) Üç ay daha yürürlükte kalmaya devam eder.
12. 1982 Anayasası’na göre yürütme iki başlıdır. Yürütme
görevini yapan bu iki organ aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Cumhurbaşkanı ve TBMM
B) TBMM ve Bakanlar Kurulu
C) Başbakan ve Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
E) TBMM ve Meclis Başkanı
13. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerin hangisinde
hükümetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer?
A) Genelkurmay Başkanının istifası halinde
B) Adalet Bakanının istifası halinde
C) Başbakanın istifası halinde
D) Milli Savunma Bakanının istifası halinde
E) Cumhurbaşkanının İstifası halinde
14. 1982 Anayasasına göre, Genelkurmay başkanı görev ve
yetkilerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı
sorumludur?
A) Cumhurbaşkanına
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine
C) Bakanlar Kuruluna
D) Milli Savunma Bakanına
E) Başbakana
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 11
15. Tüzükler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yargısal denetime tabi değildir.
B) Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği
işleri belirtmek üzere çıkarılır.
C) Danıştay’ın incelemesinden geçer.
D) Resmi Gazetede yayımlanır.
E) Bakanlar Kurulu’nca çıkarılır.
22. Aşağıdaki kuruluşların hangisinde Devlet Denetleme
Kurulu inceleme ve denetleme yapamaz?
A) Kamu kurulu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında
B) İşçi ve işveren kuruluşlarında
C) Üniversitelerde
D) Yerel yönetim birimlerinde
E) Yargı organlarında
16. 1982 Anayasasına göre Başkomutanlığı temsil etme görevi
kime aittir?
A) Meclis başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Genel Kurmay Başkanı
D) Başbakan
E) Milli Savunma Bakanı
23. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi
Cumhurbaşkanının karşı imza kuralına tabi değildir?
A) Rektör seçmek
B) Genel Kurmay Başkanını atamak
C) Görevden alınan bakanın yerine yenisini atamak
D) Kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM
İçtüzüğü'ne karşı Anayasa Mahkemesinde iptal davası
açmak
E) YÖK’e üye seçmek
17. 1982 Anayasasına göre kanunları yayımlamak görevi kime
aittir?
A) TBMM başkanı
B) Başbakan
C) TBMM Genel Kurulu
D) İçişleri Bakanı
E) Cumhurbaşkanı
18. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile
ilgili görevleri arasında yer almaz?
A) DDK üyelerini seçmek
B) Genelkurmay Başkanını atamak
C) Kararname imzalamak
D) Üniversite rektörlerini seçmek
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
19. Devam eden bir hükümete Başbakan'ın güven istemesi
durumunda hükümetin güven alabilmesi için kaç oy
gereklidir?
A) Üye tam sayısının 1/3'ü
B) Üye tam sayısını salt çoğunluğu
C) Üye tam sayısının 2/3'ü
D) Üye tam sayısının 3/5'i
E) Katılanların salt çoğunluğu
20. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyesi
değildir?
A) Jandarma Genel Komutanı
B) İçişleri Bakanı
C) Milli Savunma Bakanı
D) Maliye Bakanı
E) Başbakan yardımcıları
21. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile
ilgili olan görev ve yetkileri arasında gösterilemez?
A) Kanunları yayınlamak
B) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek
C) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını kontrol
etmek
D) Gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kurulunu
toplantıya çağırmak
E) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve
başkanlık etmek
www.lisansakademi.com
24. 1982 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu milli güvenliğin
sağlanmasından
aşağıdakilerden
hangisine
karşı
sorumludur?
A) TBMM'ye
B) Halka
C) Genelkurmay Başkanına
D) Cumhurbaşkanına
E) Milli Güvenlik Kurulu’na
25. Olağanüstü hal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Anayasa’da sınırlı olarak belirtilen olağanüstü hal
sebepleri kamu düzeninin her üç unsuruna da içerir.
B) Olağanüstü
hal
süresince
Cumhurbaşkanı
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu her konuda ve
yetki kanununa gerek olmaksızın kanun hükmünde
kararname çıkartabilir.
C) Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde Milli Savunma
Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde yeteri kadar
askeri mahkeme kurulur.
D) Tüm ülke çapında olağanüstü hal ilan edilmişse yetkili
idari makamların yaptıkları düzenleyici işlemler
hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilemez.
E) Olağan halin uygulanmasında yetki ve görev bölge
valililerine aittir.
26. 1982 Anayasasına göre herhangi bir nedenle boşalan
bakanlığa kaç gün içerisinde yeni bakan atanmak
zorundadır?
A) 7 gün
B) 60 gün
C) 15 gün
D) 45 gün
E) 30 gün
27. Bir bakana aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?*
A) Bakan yardımcısı
B) Başka bir bakan
C) Başbakan
D) Başbakan yardımcısı
E) Başkanlık müsteşarı
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 11