TARİH
ÜNİTE: 1
İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
I. Orduların asıl gücünü süvari birlikleri
oluşturmuştur.
II. Sanat anlayışları, yaşam tarzları doğrultusunda
gelişmiştir.
III. Kengeş adı verilen danışma meclisleri
kurmuşlardır.
1. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk
devletlerinin özellikleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III
E) I ve II
2. Uygurlar, Maniheizm ve Budizm dinlerini
benimsemişlerdir ve bu dinlere özgü mabetler
inşa etmişlerdir. Bazen Çin'e Uygurlu işçiler
göndermişlerdir. Çin'e giden Uygurlar birçok
koloni kurmuşlardır. Buna göre;
I. Uygurlar Çin'i siyasi egemenlikleri altına
almışlardır.
II. Uygurlar geleneklerini tamamen terk etmişlerdir.
III. Çin ile Uygurlar arasında mimari ve ticari alanda
etkileşim yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) Yalnız III
3. Göktürklerle ilgili verilen;
I. Doğu-Batı olmak üzere iki koldan yönetilmeleri,
II. Kendilerine özgü yazı kullanmaları,
III. Türk adıyla devlet kurmuş olmaları
özelliklerinden hangileri ulusçuluk ilkesine dayalı
bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) Yalnız III
www.lisansakademi.com
4. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk veziri
olarak kabul edilmektedir?
A) Kültigin
B) İstemi Yabgu
C) Attila
D) Tonyukuk
E) Balamir
5. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk ve Uygur
devletlerinin ortak özelliklerindendir?
A) Çinliler tarafından yıkılmaları
B) Yerleşik yaşam şeklini benimsemeleri
C) Şamanizm dinini benimsemeleri
D) Matbaayı kullanmaları
E) Ülke topraklarını hanedanın ortak malı olarak
kabul etmeleri
6. Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasında etkili olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavimler Göçü'nün yaşanması
B) Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
C) Sasanilerle yapılan mücadeleler
D) Mani dininin kabul edilmesi
E) Yerleşik yaşama geçilmesi
7. Orta Asya'da yaşamış Türk topluluklarının
mimari alanda gelişme gösterememeleri ve
hapis cezalarını uzun süreli tutmamalarında
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Federatif devlet yapısını benimsemeleri
B) Güçlü devletlerle komşu olmaları
C) Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri
D) Düzenli bir veraset sisteminin uygulanamaması
E) Temel geçim kaynaklarının hayvancılık olması
8. Eski Türklerde kurganlara, ölen kişinin atı ve
sevdiği eşyaları ile gömülmesi aşağıdakilerden
hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Sosyal sınıf farklılıklarının olduğuna
B) Hoşgörülü yapının varlığına
C) Hayvancılığın ana geçim kaynağı olduğuna
D) İkinci yaşama inanıldığına
E) Din değiştirdiklerine
Sayfa 1
TARİH
I. Destan
II. Sav
III. Kitabe
IV. Sagu
9. Yukarıdakilerden hangileri Türklerde İslamiyet
öncesi yazılı edebiyat örnekleri arasında yer
almıştır?
A) l ve II
B) Yalnız I
C) I ve III
D) Yalnız III
E) I, II ve IV
10. Asya Hun Devleti'nde egemenlik altına alınan
topraklar hükümdarın malı sayılmıştır. Ayrıca
önemli memuriyetler ve yöneticilikler
hükümdarın akrabalarının elinde bulunmuştur.
Bu özelliğin nedenleri arasında;
I. ülkenin boylar federasyonundan oluşması,
II. ülke topraklarının hakan ve ailesinin malı olması,
III. yönetimde dinsel öğelerin ağır basması
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III
I. Museviliği kabul etmişlerdir.
II. Günümüz ordularının temelini oluşturmuşlardır.
III. İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur.
11. Yukarıda özellikleri verilen Türk devletleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru
eşleştirilmiştir?
I
II
III
A) Macarlar
Göktürkler
Uygurlar
B) Hazarlar
Asya Hunları Avarlar
C) Asya Hunları Bulgarlar
Göktürkler
D) Bulgarlar
Avrupa Hunları Avarlar
E) Hazarlar
Sabirler
Bulgarlar
www.lisansakademi.com
I. Kurultaya başkanlık etmek
II. Yuğ törenlerine başkanlık etmek
III. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak
12. Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk
devletlerinde hükümdarların görev ve yetkileri
arasında yer almaktadır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
I. Toplama yeri ve zamanı bellidir.
II. Hükümdarın belirlenmesinde etkilidir
III. Savaş ve barışa karar verir
13. Yukarıdakilerden hangileri Kurultayın özellikleri
arasında yer almaktadır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
I. Devlet ile halkın karşılıklı olarak görevlerini
bildirmektedir.
II. "Millet" bilincinin güçlenmesine katkı sağlamıştır.
III. Yerleşik yaşama geçilmesini hızlandırmıştır.
14. Yukarıdakilerden hangileri Orhun Abideleri'nin
özellikleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
15. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk
devletlerindeki Ordu Teşkilatı ile ilgili doğru bir
bilgi değildir?
A) Savaşlarda sadece "Turan Taktiği" kullanılmıştır.
B) Genellikle hafif silahlar kullanılmıştır.
C) Askerlik özel bir meslek olarak sayılmamıştır.
D) Ordunun asıl gücünü atlı birlikler oluşturmuştur.
E) İlk düzenli ordu teşkilatı Mete tarafından
kurulmuştur.
Sayfa 2
Download

1 İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE