VATANDAŞLIK - TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 5
1.
2.
3.
Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki
durum yaratmak, mevcut bir hukuki durumu
değiştirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yetkisi
veren haklara ne ad verilir?
A) Yenilik doğuran haklar
B) Nispi haklar
C) Kişilik hakları
D) İrtifak hakları
E) Fikri haklar
Örf
ve
adet
hukukunun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devamlılık veya tekrarlanma
B) Moda
C) Genel inanış
D) Maddi yaptırım
E) Hukuk kuralları
manevi
unsuru
Aşağıdakilerden hangisi kamu hakları arasında yer
alır?
A) Kişilik hakları
B) Mal varlığı hakları
C) Yenilik doğuran haklar
D) Siyasi haklar
E) Alelade haklar
4.
Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklar arasında yer
almaz?
A) Alacak hakkı
B) Miras hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Velayet hakkı
E) Vesayet hakkı
5.
Taşınırların aslen kazanılmasına ne ad verilir?
A) İşgal
B) Kabullenme
C) Sahiplenme
D) İstimval
E) İstimlâk
6.
Kişinin iradesi ile gerçekleşen ve hukuki sonuç
doğuran durumlara ne ad verilir?
A) Hukuki fiil
B) Hukuki işlem
C) Hukuki olay
D) Hukuki durum
E) Hukuki irade
7.
Sahipsiz taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının
aslen kazanılması aşağıdaki hallerden hangisi ile
mümkündür?
A) El atma
B) Satın alma
C) Sahiplenme
D) İşgal etme
E) Benimsenme
www.lisansakademi.com
8.
Sözleşme kurma hakkı ne tür bir haktır?
A) Bozucu yenilik doğuran hak
B) Kurucu yenilik doğuran hak
C) Mutlak hak
D) Alelade hak
E) Kişilik hakkı
9.
Tam ve sağ doğum aşağıdakilerden hangisinin
gereğidir?
A) Hakların kullanılmasının
B) Fiil ehliyetinin kazanılması
C) Gaiplik kararı verilmesi
D) Kişiliğin kazanılması
E) Reşit olunması
10. Aşağıdakilerden hangisi
örnektir?
A) Nişanı bozma hakkı
B) Ayni haklar
C) Mülkiyet hakkı
D) Telif hakkı
E) Miras hakkı
devredilemeyen
haklara
11. Kişilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gaiplik kişiliği sona erdirmez.
B) Ölüm kişiliği sona erdirmez.
C) Tam ve sağ doğum ile kişilik başlamaz.
D) Sağ doğum kişiliğin başlaması için tek başına yeterli
değildir.
E) Tam doğum kişiliğin başlaması için tek başına
yeterlidir.
12. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi değildir?
A) Beykent Üniversitesi
B) Ayırtım gücüne sahip olmayan Duygu
C) Reşit olmayan Esra
D) 44 yaşındaki kısıtlı Gülcan
E) Anne karnındaki 8 aylık Gamze
13. Medeni kanuna göre hak ehliyeti ne zaman başlar?
A) Tam ve sağ doğum ile
B) Reşit olmakla
C) Tam ve sağ doğmak koşulu ile anne rahmine
düşmekle
D) Ayırt etme gücüne sahip olmak ile
E) 18 yaşını doldurmayla
14. Belirli hallerde ve sadece taraflar arasında ileri
sürülebilen haklara ne ad verilir?
A) Mutlak hak
B) Devredilebilen hak
C) Nispi hak
D) Şahsa sıkı sıkıya bağlı hak
E) Yenilik doğuran hak
Sayfa 1
VATANDAŞLIK - TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 5
15. Kullanıldıkları zaman yeni bir hukuki durum yaratan
haklar hangi haklardır?
A) Kurucu yenilik doğuran haklar
B) Devredilemeyen haklar
C) Nispi haklar
D) Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar
E) Değiştirici yenilik doğuran haklar
16. I. Meşru savunma
II. Zaruret hali
III. Kuvvet kullanma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hakkın kişi
eliyle korunması durumudur?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
17. Aşağıdakilerden hangisi
geçerli olan ana ilkedir?
A) Özerklik
B) Genellik
C) Subjektif iyiniyet
D) Objektif iyiniyet
E) Dürüstlük
hakların
22. Noterde yapılması gereken bir araç alım-satım
sözleşmesinin tapuda yapılması durumunda aşağıdaki
maddi yaptırımlardan hangisi uygulanır?
A) Ceza
B) Nispi butlan
C) Mutlak butlan
D) Askıda hükümsüzlük
E) Cebri icra
kazanılmasında
18. Mevcut bilinen bir durumdan bilinmeyen bir durumun
çıkartılmasına, bu durumun da aksinin ispat
edilebilmesinin mümkün olduğu durumlara ne ad
verilir?
A) Kesin karine
B) Mutlak karine
C) Nispi karine
D) Adi karine
E) Geçici karine
19. Toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uygun
davranılmadığında karşılaşılan tepkiye ne denir?
A) Tepkime
B) Sosyal dışlama
C) Sosyal reaksiyon
D) Müeyyide
E) Ceza
20. Hak İle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Velayet hakkı değiştirici yenilik doğuran bir haktır.
B) Nişanı bozma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır.
C) Yaşam hakkı mutlak bir haktır.
D) Mülkiyet hakkı devredilebilen bir haktır.
E) Alacak hakkı nispi bir haktır.
www.lisansakademi.com
21. Hak ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Hak ehliyeti tam doğum ile kazanılır.
B) Hak ehliyeti sağ doğum ile kazanılır.
C) Anne karnındaki bebek, hiçbir şekilde hak ehliyetine
sahip değildir.
D) Hak ehliyeti, kişinin haklarından yararlanabilmesi,
borçlarından sorumlu olabilmesi ehliyetidir.
E) Hak ehliyetine sahip olmak için kişiliğin
kazanılmasının herhangi bir önemi yoktur.
23. Sahibine eşya üzerinde mutlak egemenlik veren ve
herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?
A) İntifa hakkı
B) İrtifak hakkı
C) Ayni hak
D) Sınırsız hak
E) Kişilik hakları
24. Din, ırk, sınıf ayırımı yapmaksızın herkesin vergiye tabi
olması vergi hukukunun hangi ilkesini ifade eder?
A) Verginin özerkliği
B) Verginin adaletli olması
C) Verginin kanuniliği
D) Verginin genelliği
E) Verginin eşitliği
25. Herkesin gelirine göre vergi ödemesi, vergi hukukunun
hangi ilkesini ifade eder?
A) Verginin eşitliği
B) Verginin kanuniliği
C) Verginin özerkliği
D) Verginin genelliği
E) Vergide adalet
26. İşçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen
hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş hukuku
B) Fikir hukuku
C) Sanat hukuku
D) Çalışma hukuku
E) Sendika hukuku
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK - TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 5