VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 19
1.
Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından
alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borcun
sona erdirilmesine ne ad verilir?
A) İfa
B) Edim
C) Borç
D) İbra
E) İlliyet
2.
Geçerli bir hukuki işlemle üzerine aldığı borcunu
ödemeyen kişiye hangi tür müeyyide uygulanır?
A) Cebri icra
B) Ceza
C) Tazminat
D) Hükümsüzlük
E) Hacir altına alma
3.
4.
5.
Örf ve âdete göre hukuk algısı hangi tür hukuk
tanımına girmektedir?
A) Mevzu hukuk
B) Tabi hukuk
C) Dini hukuk
D) Pozitif hukuk
E) Yazılı hukuk
Aşağıdakilerden hangisi, hukuk tanımının temel
unsurlarından biridir?
A) Maddi yaptırım
B) Acımak
C) Cezalandırmak
D) Toplumdan soyutlamak
E) Yoksunluk
Yetkili bir makam tarafından konulan ve yürürlükte
bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
A) Tabii hukuk
B) Şerh
C) Pozitif hukuk
D) İdeal hukuk
E) Mevzuat
6.
Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde diğer
normların altında yer alır?
A) Uluslararası antlaşma
B) Yönetmelik
C) Kanun
D) Kanun Hükmünde Kararname
E) Tüzük
7.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı hukuk kurallarından
değildir?
A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Örf - adet
E) Yasa
www.lisansakademi.com
8.
Toplumsal yaşamı düzenleyen;
I. Kanunlar
II. Anayasa
III. Örf ve adetler
IV. Ahlak kuralları
gibi hukuk kurallarından hangileri yazılı hukuk
kuralları arasında gösterilir?
A) I ve II
B) I, II, III ve IV
C) II ve IV
D) Yalnız II
E) I, II ve IV
9.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel görüşler içerisinde
yer almaz?
A) Makaleler
B) Monografiler
C) Sistematik eserler
D) Kitaplar
E) Otobiyografiler
10. Pozitif hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Pozitif hukuk, olması amaçlanan hukuktur.
B) Pozitif hukuk, günümüzde uygulanmayan tarihi
hukuktur.
C) Pozitif hukuk, yürürlükte olan hukuktur.
D) Pozitif hukuk, gelecekte istenen hukuktur.
E) Pozitif hukuk, laiklik ilkesini benimseyen
hukuktur.
11. Tazminatın şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve
doğru olarak verilmiştir?
A) Nakdi-gayri nakdi
B) Nazari-fiili
C) Maddi-Manevi
D) Örfi-hukuki
E) Miktaren-malen
12. Hukuk kurallarının yaptırımlarından biri de
geçersizlik yaptırımıdır. Aşağıdakilerden hangisi
geçersizlik yaptırımlarından biri değildir?
A) İptal
B) Askıda geçersizlik
C) Mutlak butlan
D) Tazminat
E) Nispi butlan
13. Örf ve adet hukukunun manevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumda uyanan genel inanış
B) Sürekli tekrarlanma
C) Moda
D) Maddi yaptırım
E) Hukuk kuralları
unsuru
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 19
14. Hükümsüzlük yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hükümsüzlüğün ispatı için menfaati ihlal edilenin
dava açma şartı bulunmaktadır.
B) Hukuk kurallarının belirlendiği şekil şartlarına
uymayan işlemler için söz konusudur.
C) Mutlak butlan şeklinde ortaya çıkabilir.
D) Nispi butlan şeklinde ortaya çıkabilir.
E) Hukuka aykırı idari işlemler için söz konusudur.
20. Yönetmeliklerin tüzüklere, tüzüklerin kanunlara,
kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini
bildiren sisteme ne ad verilir?
A) Normlar hiyerarşi
B) Anayasal demokrasi
C) Normatif hukuk kuralları
D) Militan demokrasi
E) Yazılı anayasa
15. Bir kişi ile devlet veya devlet ile diğer bir devlet
arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne
ad verilir?
A) Borçlar Hukuku
B) Kamu Hukuku
C) Bankalar Hukuku
D) Özel Hukuk
E) Cebri icra
21. Sınırlı ehliyetli kişi, yasal danışmanın görüşünü
almak zorunda olduğu bir işlemi, onun görüşünü
almaksızın yaparsa aşağıdaki yaptırımlardan hangisi
söz konusu olur?
A) Tek taraflı bağlamazlık
B) Nispi butlan
C) Mutlak butlan
D) Yokluk
E) İptal
16. Tazminat yaptırımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Sözleşmenin hükümlerine uyulması sebebiyle
diğer tarafın zarar uğraması halinde de söz
konusu olur.
B) Sadece haksız fiil hallerinde söz konusu olur.
C) Hukuka aykırı olarak verilen zararın giderilmesi
amacını taşır.
D) Maddi manevi tazminat olarak iki türdür.
E) Maddi yaptırım türleri arasında yer alır.
22. Bir geleneğin örf ve afet hukuku kuralı olabilmesi
için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden
hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A) Maddi unsur - manevi unsur - ahlâk unsuru
B) Hukuki unsur - manevi unsur genel
uygulanabilirlik unsur
C) Hukuki unsur - manevi unsur - hukuki unsur
D) Maddi unsur - manevi unsur - hukuki unsur
E) Maddi unsur - manevi unsur - toplumsal kabul
unsuru
17. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari
işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi
tutulur?
A) Cebri icra
B) Yokluk
C) Tazminat
D) İptal
E) Butlan
23. Yürürlükten kalkmış olan, dolayısıyla da uygulanmayan hukuka ne ad verilir?
A) Tabi hukuk
B) Mevzu hukuk
C) Pozitif hukuk
D) Negatif hukuk
E) Tarihi hukuk
18. Devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve
yetkilerini, bunların birbiriyle olan ilişkilerini,
kişilerin temel hak veya özgürlüklerini düzenleyen
hukuk kurallarının tümünü aşağıdakilerden hangisi
ifade eder?
A) Anayasa Hukuku
B) Ceza Hukuku
C) Devletler Özel Hukuku
D) Devletler Genel Hukuku
E) İdare Hukuku
19. Bir kişi ile diğer bir kişi ya da kişiler arasındaki
ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinine genel olarak
ne ad verilir?
A) Medeni Hukuk
B) Kamu Hukuku
C) İcra ve İflas Hukuku
D) Özel Hukuk
E) Ticaret Hukuku
www.lisansakademi.com
24. Bir kimsenin, taşınır veya taşınmaz malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınmasına
ne ad verilir?
A) Cebri icra
B) Tazminat
C) Müsadere
D) Ceza
E) İstimval
25. Aşağıdakilerden hangisi, özel hukukun alt dalı değildir?
A) Ceza hukuku
B) Devletler özel hukuku
C) Ticaret hukuku
D) Borçlar hukuku
E) Fikir ve sanat eserleri hukuku
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 19