LiSANS AKADEMi
TARİH
75’TE 27 TARİH
1. Din değiştiren ilk Türk devleti Uygurlar
2. Kurucusunun adıyla anılan ilk Türk devleti
Kutluk Devleti (II. Göktürk)
3. Avrupa’ya göç etmeyip Orta Asya’da kalan
iki Türk devleti
a) Göktürkler
b) Uygurlar
4. Her boyun kendine ait ve kutsal saydığı
hayvan Ongun adıyla anılır.
5. İlk Türk İslam eseri Kutadgu Bilig’dir.
6. Atabetül Hakayık eseri Karahanlılar
devletine aittir.
7. İnce minareli medrese ve Çifte minareli
medrese Anadolu Selçuklu devletine aittir.
8. Türklerin Anadolu topraklarına girişi 1071
yılında Malazgirt savaşı ile gerçekleşmiştir.
9. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında
etkili olan ve Karahitaylılar ile yapılan savaş
Katvan Savaşı’dır.
10. Nizamiye Medresesi Nizamülmülk
Tarafından açılmıştır.
11. Mısırda kurulan Türk soylu devletler;
Tolunoğulları - İhşidiler
Eyyubiler
- Memlükler
12. Mısırdaki ilk Türk eseri Tolunoğulları
devletine aittir.
13. Anadolu’da ilk Türk medresesi Tokat
Yağıbasan Medresesi’dir
14. Türklere ait ilk medrese Semerkant
Medresesi, Karahanlı devletine aittir.
15. Osmanlı devleti fethettiği topraklara sırasıyla
İskân ve İstimalet Politikalarını uygular.
16. Osmanlı’nın ilk camisi İznik şehrinde Hacı
Özbek Camiidir.
17. Beylikten devlete geçiş padişah Orhan Bey
ile devletten imparatorluğa geçiş padişah II.
Mehmet (Fatih) ile olmuştur.
18. İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşadır.
19. İlk Osmanlı veziriazamı Çandarlı Halil
Hayrettin Paşadır.
20. İlk Osmanlı Beylerbeyliği Rumeli
Beylerbeyliğidir.
21. Anadolu beylerbeyliği Kütahya şehrinde
kurulmuştur.
22. Osmanlı devleti II. Kurucusu Çelebi
Mehmet’tir.
23. Rumeli topraklarına geçiş ilk kez padişah
Orhan Bey zamanında olmuştur.
L
İ
S
A
N
S
A
K
A
D
E
M
İ
TARAMA SINAVI 1
24. İstanbul’un fethi sırasında veziri azam
Çandarlı Halil Paşa’dır.
25. Gayrimüslim çocukların alınıp asker ve
devlet adamı olarak yetiştirildiği saray okulu
Enderun’dur.
26. Din-hukuk-eğitim işlerinden sorumlu sınıfa
İlmiye Sınıfı denir.
27. Seyfiye sınıfının başında Vezir-i Azam
bulunur.
28. Mahkeme kayıtlarının tutulduğu defterlere
Şeriye Sicil Defterleri denir.
29. Toprak kayıtlarının tutulmasından sorumlu
sınıf Kalemiye’dir.
30. Osmanlı devletinin yaptığı son taarruz
padişah IV. Mehmet zamanında yapılmıştır
31. Lale devrine girmemize sebep olan anlaşma
Pasarofça Anlaşması’dır.
32. Lale devrinde padişah III. Ahmet’tir. Hemen
sonrasında tahta geçen I. Mahmut’tur.
33. Ruslara ilk kez kapitülasyon verilen anlaşma
Küçük Kaynarca Anlaşmasıdır.
34. Kapitülasyonların sürekli hale getirildiği
1740 yılında tahtta I. Mahmut vardır.
35. Tanzimat Fermanı’nın adı, okunduğu parktan
dolayı Gülhane Hattı Hümayun diye de
anılır.
36. Gayrimüslimlere ilk kez memur olma hakkı
Islahat Fermanında verilmiştir.
37. Lonca sisteminde esnafları ve çarşı-pazarları
denetleyen kişiye Muhtesip denir.
38. Osmanlı’da ilk Anayasal sisteme 1876
tarihinde geçilmiştir.
39. Osmanlı yöneticilerinin devlete olan
güvenini arttıran ve mal mülk edinme
hakkını niteleyen gelişme Müsadere
usulünün kaldırılmasıdır.
40. Hareket ordusu komutanı Mahmut Şevket
Paşadır.
41. Osmanlıda rejime karşı çıkarılan ilk
ayaklanma 31 Mart Ayaklanmasıdır.
42. İki meşrutiyet dönemi arasında yaşanan
İstibdat döneminde, devletin resmi ideolojisi
İslamcılıktır.
43. Osmanlıcılık akımının ideoloğu Namık
Kemal’dir.
44. Bab-ı Ali baskını 1913 yılında olmuştur.
45. Dünya savaşında Osmanlı’nın girdiği blok
İttifak Grubu diye anılır.
www.lisansakademi.com1
1
TARİH
LiSANS AKADEMi
46. Osmanlı’nın dünya savaşında kazandığı tek
cephe Çanakkale Cephesidir.
47. Mustafa Kemal’in savaştığı cepheler;
Çanakkale – Kafkas – Suriye Filistin.
48. Mustafa Kemal’in savaş başlamadan önceki
son görevi Sofya Ateşe Militer’dir.
49. Dünya savaşını Osmanlı için bitiren ateşkes
Mondros Ateşkes Anlaşmasıdır.
50. Ateşkes Anlaşması Agamemnon Gemisinde
imzalanmıştır.
51. Ateşkesi Osmanlı adına imzalayan Rauf
Paşa’nın kabinedeki görevi Bahriye
Nazırlığıdır.
52. Vilayet-i Sitte; Erzurum – Sivas – Van –
Diyarbakır – Bitlis – Elazığ
53. Elviye-i Selase; Kars – Ardahan – Batum
54. Kurulan ilk direniş cemiyeti Kars İslam
Şurasıdır.
55. Mustafa Kemal Anadolu’ya 9. Ordu
Müfettişliği yetkisiyle gitmiştir.
56. Mustafa Kemal yetkisinden ve askerlik
mesleğinden Erzurum şehrinde istifa
etmiştir.
57. Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine
dönmesine sebep olan savaş; Kütahya
Eskişehir Savaşlarıdır.
58. TBMM’nin ilk siyasi zaferi Gümrü Barış
Anlaşmasıdır.
59. Sakarya zaferinden sonra Güney cephesi
kapanmıştır.
60. Mustafa Kemal’e mareşal unvanı Büyük
Taarruz savaşından önce verilmiştir.
61. Kurtuluş savaşının ateşkesi Mudanya
Ateşkes Anlaşması’dır.
62. Lozan’a giden heyette imza yetkisi; İsmet
Bey – Hasan Saka – Rıza Nur’a aittir.
63. 1921 Anayasasında yapılan ilk değişiklik
Cumhuriyet’in ilanıdır.
64. Yargı bağımsızlığının sağlanmaya çalışıldığı
ilk Anayasa; 1924 Anayasasıdır.
65. Laiklik ilkesinin en önemli aşaması
Saltanatın Kaldırılmasıdır.
66. Teşvik-i Sanayi Kanunu Halkçılık ilkesi
kapsamında yapılmıştır.
67. Millet Mektepleri doğrudan Milliyetçilik
ilkesiyle alakalıdır.
L
İ
S
A
N
S
A
K
A
D
TARAMA SINAVI 1
68. Toplumsal inkılaplar;
Şapka Kanunu
Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
Soyadı Kanunu
Din Adamlarının Kılık Kıyafet Kanunu
69. Kadınlara verilen siyasi haklar;
1930 Belediye Seçimlerine Katılma
1933 Muhtarlık ve Aza Seçimlerine
katılma
1934 Milletvekili Seçme Seçilme Hakkı
70. Manda ve Himaye kabul edilemez fikri ilk
kez Erzurum Kongresi’ndedir.
71. Mustafa Kemal’in üzerine tartışma konusu
yapmayın dediği iki ilkesi; Cumhuriyetçilik
ve Laikliktir.
72. Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Müslüman ülke
Afganistan, ilk itilaf ülkesi Fransa’dır.
73. Heyet-i Temsiliye ilk kez Erzurum
kongresinde kurulmuştur.
74. TBMM’nin ilk başkanı en yaşlı üye olan
Sinop vekili Şerif Bey’dir.
75. Aşağıdakilerin yapılış tarihlerini yazınız.
Soyadı kanunu ……………1934
Şapka Kanunu …………….1925
Harf Kanunu ………………1928
Saltanatın kaldırılması …….1922
Mecellenin kaldırılması …...1926
Metrik Sistemi …………….1931
Şeyh Sait isyanı ……………1925
İlkelerin Anayasaya girmesi 1937
E
M
İ
www.lisansakademi.com2
2
Download

“ Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.”