VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 16
1.
TC Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi
hak ve ödevlerden biridir?
A) Sosyal güvenlik hakkı
B) Din ve vicdan hürriyeti
C) Düzeltme ve cevap hakkı
D) Türk vatandaşlığı
E) Konut hakkı
2.
Siyasi partilerin devletten mali yardım alabilmesi
için genel seçimlerde en az yüzde kaç oy alması
gerekmektedir?
A) En az%6
B) En az%10
C) En az % 7
D) En az % 5
E) En az % 3
3.
4.
5.
1982 Anayasası'na göre, savaş ilanına karar verme
yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Başbakan
B) Bakanlar Kurulu
C) TBMM Başkanı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) TBMM Genel Kurulu
Kanun hükmünde kararname ile ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Olağan dönemlerde çıkarılan Kanun hükmünde
kararnamelerde yetki Bakanlar kuruluna aittir
B) Sıkıyönetim
ve
Olağan
üstü
hal
dönemlerindeki
Kanun
hükmünde
kararnameler Cumhurbaşkanı başkanlığında
toplanan Bakanlar kurulu tarafından çıkarılır
C) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal KHK'leri
olağan KHK'ler bakımından Anayasada yer
alan konu sınırlandırmalarına tabi değildir.
D) Temel haklar, kişi hakları ve siyasi haklar ve
ödevler olağan dönemlerdeki KHK'lerle
düzenlenebilir
E) Olağanüstü hallerde sıkıyönetim ve savaş
hallerinde çıkarılan KHK'lerin şekil ve esas
bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla
Anayasa Mahkemesine dava açılamaz.
Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı Yargıtay üyelerini seçemez
B) Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu yoktur.
C) Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır
D) Cumhurbaşkanı Danıştay üyelerinin dörtte
üçünü seçer
E) Cumhurbaşkanı,
Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı
Vekilini seçer
www.lisansakademi.com
6.
Tüzüklerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Danıştay'ın
incelemesinden
geçirilerek
Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılır.
B) Sayıştay'ın incelemesinden geçirilerek Bakanlar
Kurulu kararı ile çıkartılır.
C) Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanır.
D) Resmi gazetede yayımlanmak zorunda değildir.
E) Hükümet tarafından imzalanarak yürürlüğe
girer
7.
1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biridir?
A) Dernek kurma hürriyeti
B) Konut dokunulmazlığı hakkı
C) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
D) Çalışma hakkı
E) Mülkiyet hakkı
8.
Olağan dönemlerde aşağıdaki durumlardan
hangisi için Kanun hükmünde kararname
çıkarılamaz?
A) Mali düzenlemelerde
B) Bayındırlık hizmetlerinde
C) Tarımsal düzenlemelerde
D) Kooperatif yapılarına ilişkin düzenlemeler için
E) Temel hak ve özgürlükleri sınırlama
9.
İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir
idari yargı merciine bırakmadığı karar ve
hükümlerin son inceleme yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anayasa Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Sayıştay
E) Yüksek Askeri Şura
10. Başbakan veya bakanlar hakkında, soruşturma
açılmasının istenebilmesi için TBMM'nin kaç
üyesinin oyu gerekmektedir?
A) TBMM üye tamsayısının en az beşte birinin
vereceği önerge ile
B) TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin
vereceği önerge ile
C) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun
vereceği önerge ile
D) TBMM üye tamsayısının tamamının vereceği
önerge ile
E) TBMM üye tamsayısının en az onda birinin
vereceği önerge ile
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 16
11. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde
16. Aşağıda verilenlerden hangisi bir kanun hakkında
mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?
A) Yasama organının çift meclisli bir yapı
göstermesi
B) Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından
seçilmesi
C) Kanunların ve Anayasa değişikliklerinin
halkoyuna sunulması.
D) Yasama
organının,
güvenmediği
Cumhurbaşkanı'nı düşürebilmesi.
E) Yasama organının, güvenmediği Bakanlar
Kurulu'nu düşürebilmesi
şekil açısından Anayasaya aykırı olduğu
gerekçesiyle Anayasa Mahkeme'sine iptal davası
açabilir?
A) Siyasi parti grupları
B) Bakanlar Kurulu
C) İktidar partisi parti grubu
D) Muhalefet partisi, meclis grubu
E) TBMM üye tamsayısının 1/5 i oranında
milletvekili
12. Aşağıdakilerden
hangisi
Cumhurbaşkanının
görevleri arasında yer almaz?
A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
B) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak.
C) Hükümetin genel siyasetini ve politikasını
düzenlemek
D) TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Başkomutanlığını temsil etmek.
E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini
seçmek.
13. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi
TBMM görev ve yetkileri arasında sayılamaz?
A) Bakanlar Kurulu'na belli konularda Kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
B) Genel ve özel af ilanına karar vermek
C) Yurdun bir yerinde veya bir bölgesinde
sıkıyönetim ilan etmek
D) Savaş ilanına karar vermek
E) Para basılmasına karar vermek
14. Genel ilkeleri ortaya koyduktan sonra bunların
uygulama
biçimlerini
ve
düzenlemelerini
kanunlara bırakan Anayasalara ne denilmektedir?
A) Sert Anayasa
B) Yumuşak Anayasa
C) Katı Anayasa
D) Kazuistik Anayasa
E) Çerçeve Anayasa
15. Aşağıdakilerden
hangisi Anayasamızın 174.
maddesinde yer alan inkılap kanunları arasında
yer almaz?
A) Tevhidi Tedrisat Kanunu
B) Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
C) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun
D) Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların
Kaldırıldığına Dair
E) Osmanlı İmparatorluğu münkariz olduğuna Dar
Kanun
www.lisansakademi.com
17. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin
gereklerinden biri değildir?
A) Kanunların Anayasaya uygun olması.
B) idarenin işlemlerinin yargı denetimine tabi
olması.
C) Yasaların yöneten yönetilen ayrımı olmaksızın
herkes için geçerli olması.
D) Siyasi partilerin Yargıtay tarafından mali
denetime tabi olması.
E) Yargının bağımsız olması
18. Bakanlar siyasi açıdan aşağıdakilerden hangisine
karşı sorumludurlar?
A) Başbakan
B) TBMM Başkanı
C) Sayıştay Başkanı
D) Yargıtay Başkanı
E) TBMM'ye
19. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunda
yer almaz?
A) Milli Savunma bakanı
B) iç işleri Bakanı
C) Kuvvet Komutanları
D) Maliye Bakanı
E) Cumhurbaşkanı
20. Ülkemizde
Sıkıyönetim ilan etme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Milli güvenlik Kurulu
D) TBMM
E) Cumhurbaşkanının başkanlığında Bakanlar
Kurulu
21. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri kaç yılda
bir yapılır?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 4
E) 2
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – ANAYASA HUKUKU - 16