VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 17
1.
‘İyi’yi gerçekleştirmek için hangi ilkeleri veya
kuralları izlememiz gerektiğini söyleyen yargılara ne
ad verilir?
A) Ahlak
A) Din
B) Hukuk
C) Örf ve âdet
D) Gelenek
2.
Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer
almaz?
A) Mülkiyet hakkı
B) Sınırlı ayni haklar
C) Alacak hakkı
D) Seçilme hakkı
E) Kişilik hakları
3.
4.
5.
6.
7.
Sınırlı ayni haklar, hak sahibine aşağıdaki yetkilerden
hangisini vermez?
A) Kullanma hakkı
B) Yararlanma hakkı
C) İrtifak hakkı
D) Yok etme hakkı
E) İpotek tesis etme hakkı
Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar
verilmesine ne ad verilir?
A) Yokluk
B) Geçersizlik
C) Haksız fiil
D) Borç
E) Hata
Bir gerçek kişinin doğumu ve soy bağıyla ilgili
kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?
A) Doğum kütüğü
B) Evlenme Kütüğü
C) Boşanma Kütüğü
D) Ölüm Kütüğü
E) Yer değiştirme Kütüğü
Hukuk kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle bir
başkasına verilen zararın giderilmesi aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
A) Ceza
B) Para cezası
C) Hükümsüzlük
D) Tazminat
E) Cebrî icra
Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biri
değildir?
A) Seçme hakkı
B) Dilekçe hakkı
C) Alacak hakkı
D) Eğitim ve öğretim hakkı
E) Çalışma hakkı
www.lisansakademi.com
8.
Sahibine şahıslar (kişiler) ile maddi ve gayri maddi
(maddi olmayan) bütün mallar üzerinde en geniş
yetkileri veren ve hak sahibi tarafından herkese karşı
ileri sürülebilen haklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel haklar
B) Mutlak haklar
C) Özel nitelikli haklar
D) Bağımsız haklar
E) Alelade haklar
9.
Hukukta aynı durumda bulunan insanların aynı muameleye tâbi tutulmasını ifade eden deyim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hükümsüzlük
B) İptal edilebilirlik
C) Güvenlik
D) Yaptırım
E) Kanun önünde eşitlik
10. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla
alacaklının da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu
davranış biçimine ne ad verilir?
A) İş
B) Edim
C) Çalışma
D) Alacak
E) Sözleşme
11. Bazı hukukî yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
durumunda, devletin zor kullanma gücüyle bu
yükümlülüğün gereklerini bizzat yerine getirmesine
ne ad verilir?
A) Cebrî icra
B) Ceza
C) Hükümsüzlük
D) Yokluk
E) İptal edilebilirlik
12. Dürüstlük
kuralı
aşağıdakilerin
hangisinde
uygulanmaz?
A) Sözleşmelerin yorumlanmasında
B) Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasında
C) Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde
D) Sözleşme öncesi müzakerelerde
E) Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasında
13. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir?
A) Evli kişi
B) Kendisine yasal danışman atanan kişi
C) Mahkeme kararıyla ergin kılınmış olup ayırt etme
gücüne sahip kişi
D) Akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış, ayırt etme
gücüne sahip kişi
E) Velayet altında bulunan 3 yaşındaki çocuk
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 17
14. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk düzenindeki
yaptırım türlerinden biri değildir?
A) Cebri icra
B) Ceza
C) Kısas
D) Tazminat
E) İptal
21. Borçlu kişinin edimini
getirmemesine ne denir?
A) Haksız fiil
B) Sözleşmenin feshi
C) Muvazaa
D) Temerrüt
E) Kusurlu imkânsızlık
15. Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan
davranışına ne ad verilir?
A) Haksız fiil
B) Hukuki olay
C) Hukuki fiil
D) Duygu açıklaması
E) İrade açıklaması
22. Borç ifa zamanına ne ad verilir?
A) İfa vakti
B) Muacceliyet
C) İfa
D) Mücbir sebep
E) Edim
16. Kişiye eşya üzerinden doğrudan doğruya hâkimiyet
sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne
ad verilir?
A) Fikri hak
B) Ayni hak
C) Şahsi hak
D) Alacak hakkı
E) Talep hakkı
17. Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre
içinde özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği temel
kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) TC Anayasası
B) Türk Ceza Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) Türk Ticaret Kanunu
E) Türk Medeni Kanunu
18. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının
toplamına ne ad verilir?
A) Saklı pay
B) Vasiyet
C) Miras
D) Muris
E) Tereke
19. Hangisi "şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan" değildir?
A) Boşanma davası açma hakkı
B) Nişanı bozma hakkı
C) Nesebin reddi hakkı
D) Kazai rüşt talep hakkı
E) Telif hakkı
20. Mevcut ve bilinen bir olgudan bilinmeyen bir
olgunun çıkarılmasına hukukta ne ad verilir?
A) Karine
B)
C)
D)
E)
Varsayım
Kıyas
Meşru müdafa
Kayyine
www.lisansakademi.com
ifa
zamanında
yerine
23. Kişi bir suçun ortaya çıkmasında neticeyi öngörüyor
ve kabulleniyor ancak kabullendiği neticenin
gerçekleşmesi için özel bir çaba harcamıyorsa
aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?
A) Olası kast
B) Bilinçli taksir
C) Bilinçsiz taksir
D) Doğrudan kast
E) Bilinçsiz kast
24. Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için
gereken manevi unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devamlılık
B) Maddi yaptırım
C) Genel inanış
D) Kanunilik
E) Tekrarlama
25. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetliler için
söylenemez?
A) Ayırt etme gücüne sahiptirler.
B) Kendisine yasal danışman atanmış kişilerdir.
C) İstedikleri haksız fiiller dolayısıyla sorumlulukları
vardır.
D) Ergin kişilerdir.
E) Fiil ehliyetlileri yoktur.
26. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları
arasında ver almaz?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Kanun hükmünde kararname
D) Anayasa
E) Yargı kararları
27. İnsanın
kendisine
karşı
olan
ödev
ve
sorumluluklarını düzenleyen kurallara ne ad verilir?
A) Din kuralları
B) Görgü kuralları
C) Sübjektif ahlak kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Objektif ahlak kuralları
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 17