istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1 1951 V1h Bilançosu
hakkmda Bütçe Komisyonu Raporu
ı2.5.ı952
Toplantıda ıbulunanlar
-
Hayri Gönen
2 -
Yusuf Yarar
3 -
İsmail V efa
4 -
Kazım
ı
Yurdakul
5 -
İzzet Akosman
6 -
Hilmi Güneyli.
Komisyonumuzca tetkik edilen :
Odanın ı95ı yılı bilançosiyle gelir gider hesabı ve hesap raporu
daki hususlar heyeti aliyenize arzolunmu§tur.
ı
-
2 -
Bilanço ile gelir ve gider
hesaplarının kayıtlara
Hesap raporunda bilançodaki bütün
uygun
erkamın vazıhan
hakkında a§ağı-
olduğu,
tahlilinin
yapıldığı,
Gelir faslında ı95ı bütçe tahminlerine nazaran muhtelif nevi gelirlerden
lira fazla ve 39.760,ı7 lira noksan tahsilat yapılmak suretiyle ı58.45ı,65
liralık varidat fazlası sağlanmasını ve binnetice ı.8ıı.780,- lira
olan muhammen
gelir yekununun ı.970.23ı,65 liraya tezayüt ·ettiği,
3 -
ı98.211,82
4 -
Gider
faslının
bütün maddelerinde tahsil edilen miktarlara nazaran
tasarruf temin edildiği, yalnız iki maddede muhassas miktarları
34.442,39 lira tecavüz etmek zarureti hasıl olmakla tasarruf edilen meblağın 7ı.ı99,65
liraya ve binnetice ı.8ı1.780,- lira olan muhammen masraf yekilnunun ı.740.580,35
liraya tenezzül ettiği,
ı05.642,04 liralık
Dördüncü maddede muhassas miktardan fazla sarf edildiği tebarüz ettirilen
ı8.597,23 liramn kaydiyeve aidattan muhammen miktardan fazla
tahsilat yapılmı§ olduğundan göçmenler hissesine isabet eden miktar olarak yardım
faslından ödendiği ve mütebalki ı5.845,ı6 lirasının,
umumi gelir yüzde ıo unun
181.178,- liradan 197.023,16 liraya yükselmi§ bulunması hasebiyle nizami ihtiyat akçesine o nisbette fazla tefrik edilen miktar olduğu ve bu izahlarla mevzuubahs gider
fazlalığının usul ve kanuna uygun bulunduğu,
5 -
34.442,39 liradan
-2~
6 -
Odanın hisse senedatı cüzdanma dahil bulunan Basın İstihlak Kooperatifi-
ne 500,- liralık hissei iştirak oda idare heyetinin zati karariyle alınmış bulunduğun­
dan diğer hisse senetleri gibi husus! ihtiyatlara ithal edilmiyerek adi ihtiyatlar meyanın,a kaydedildiği görülmüştür. Mevzuubahs 500,- liralık hisse ihtiyat mahiyetinde
olmayıp odanın iştirakini ifade ettiğinden {İştiraklerimiz) namiyle açılacak bir hesaba nakledilmesinin uygun olacağı,
7 -
Aşağıdaki
hesaplarm tasfiyesi cihetine gidilmesi
A) AKTİFTE :
Beynelmilel Ticaret Odası İstanbul Komitesi
Akşam
ticaret kurslarmdan zahire
Kızılay
Müşahede
borsasının
teemriıül edildiğinden
10.390,00
keyfiyet bu suretle tasviplerinize arzolunur.
Bütçe Komisyonu Reisi
Üye
Hayri Gönen
Yusuf Yarar
İsmail Vefa
791,34
borcu
göçmen hesabmdan borç (iki kalemde)
ve
Üye
15.894,23
Üye
İzzet Akosman
Üye
Kazım
Yurdakul
Üye
Hilmi Güneyli
AKTİ F
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas•
31.12.1951 Bilançosu
PA S İ F
~~
ıl
ihtiyatlar :
er :
Nruriti -
4.795,17
Kas da
A) )erbest mevduat
B) ~konomi ve Ticaret Ba-
547.000,05
Husus! ihtiyatlar
mnlığı
emrindeki
nevduat
enetlerıi.
6.995,09
553.995,14
832.820,-
:
B)
rekaütlük tazminatı kar~ılığı devlet tahvilleri
\tlemurlar tasfiye tazmi.
C) Vfuhtelif borçlular
D) 'Jazım hesaplar
Demir )aıŞ:Iar ,:
Alacaklı
A) Faiz ve kupon tahakkukat ve tahsilatı
C) Muhtelif
D)
207.500,134.921,167.535,49
664.505,27
134.614,79
271.253,77
832.320,-
1
1.238.1 88:56
hesaplar :
B) Memur ve müstahdemler
tekaüt tazminatı.
Borçlu hesaplar :
A)
paraları
Adi ihtiyatlar
Barucalarda
Hisse
Fon
llll
Nazım
alacaklılar
hesaplar
Amortismaırılar:
141.643,86
357.725,34
183.915,32
664.505,27
1.347.1 89,79
11.9 9,62
1.174.461, 76
31.855,90
2.597.927,97
2.597.9 27,97
istanbul Ticaret ve Sanayi 9das• 1951 Y1h Bilanço
ve Kesin Hesap Raporu
Odanın 31.12.1951 tarihindeki hesap durumunu ifade eden bilançosile 1951 yılı
gelir ve gider kesin hesabını sene sonu mizanlarile beraber tasvibinize su:nuyoruz.
İlişik olarak takdim ettiğimiz bu hesaplar hakkında gereken izahat aşağıda arzolunmuştur:
31.12.1951 Bilançosu
Odanın 1951 yılına ait bilançosu eski Muhasebe Talimatnamesinin bu hususta
tatmin edici hükümler ihtiva etmemesi hasebile bu talimatname çerçevesi dışında ve
hakiki durumu tasnifli bir şekilde ifade edecek tarzda tanzim edilmiş ve hesaplara bu
esasİar dahilinde yer verilmiş bulunmaktadır.
-
AKTİF HESAPLAR -
Nakitler :
Odanın
kasa ve bankalardaki nakit mevcutları, kasadaki paralarla bankalardaki
serbest ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki meblağlar ayrılmak suretile bilançoda gösterilmiştir.
Bu
paraların müfredatı şöyledir
:
Kasada :
4.795,17
1951 senesi vezne mevcudu
Bankalarda :
A) Serbesrt mevduat
İş Bankası
İş Bankası
Emlak
»
»
7435
25.514,27
» 15050
105
»
201
»
202
»
83.562,30
14.944,77
21.510,97
75.159,24
No.
Bankası
»
»
Yekun nakli
220.691,55
4.795,17
-5
220.691,55
20.235,274.909,90
31.163,60
Y ektin nakli
İstanbul Halk Sandığı
No.
Bankası
»
»
Ziraat
Emniyet
Sandığı
B) Ekonomi ve Ticaret
Halk
727
188
15
Bakanlığı
547.000,05
emrindeki me·vduat :
Bankası
No.
ı
»
»
2
»
4.795,17
553,70
6.441,39
6.995,09
558.790,31
Yekun
Halk
ayırınağa
Bankasındaki
mecbur
1 ve 2 No.
olduğu
lı
hesaplarda görülen
fonlardan bakiye kalan
meblağlar odanın
miktarı
kanunen
ifade etmektedir.
Hisse senetleri :
Oda bilançosunun pasifinde yer alan (Hususi ihtiyat akçesi) nin
mevcut ve
aşağıda müfredatı
yazılı
hisse senetlerinin yekunu bu
karşılığı
hesabı
olarak
teşkil
et-
mektedir:
Sınai Kalkınma Bankası
Umumi
Mağazalar
T. A.
T. A. O.
Ş.
Bankası
Türkiye Cumhuriyeti Merkez
İstanbul Halk Sandığı T. A. Ş.
Basın İstihlak Kooperatifi
Yeklın
Yukarıdaki
hisse senetlerinden
500.000,- lira taahhüdümüzün
rinin ise %70 i ödenmiştir.
500.000,315.000,12.320,5.000,500,832.820,-
Sınai Kalkınma Bankasına iştiraklerimizi
yarısını
göstermektedir. Merkez
Bankası
belirten
hisse senetle-
Borçlu hesaplar :
Muhasebe Talimatnamesi
hareketler bilançoda dört
izahat
gereğince
muvakkat borçlu hesaplarda yürüyen
kısma ayrıldığından bunların
aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır.
her biri
hakkında
çeşitli
icap eden
-6A) Tekaütlük
tamninatı karşılığı
devlet tahvilleri:
207,500,-
Oda memur ve müstahdemlerinin geçmiş yıllardaki
hizmetlerine mukabil ayrılmış olan emeklilik tazminatının bir kısmına mukabil satın alınarak İş Bankasına
tevdi edilen devlet tahvillerinin itibari değerleri tutarıdır.
tazminatı
B) Memurlar tasfiye
1949
134.921,-
:
yılı
sonunda odada yapılan tasfiye neticesinde ayrılan memurlara Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
emrindeki fondan ödenen paralan göstermektedir.
C) Muhtelif borçlular :
Bu
hesapların müfredatı şöyledir
ıkitabı
Adres
:
22.429,26
:
olan adres kitabı için yapılan
Buna mukahil pasifte 736,50
lira hasılat ve 8.200,- liralık ilan bedeli mevcuttur.
1952 yılında bu hesaplar da nazara alınmak suretiyle
tasfiye olunacaktır.
Odaca
bastırılmış
masrafların tutarıdır.
Halk
Bankasına
Nizami ihtiyat
bedelidir.
2.400,-
mevdu tahviller :
plasmanı
120 adet Ergani tahvili
Beynelmilel Ticaret Odası İst. Komitesi.
15.894,23
Bu komitenin geçmiş yıllarda ve muhtelif tarihlerde aldığı avanslar ba:kiyesidir. 1952 yılında tasfiyesi
için teşebbüse geçilmiştir.
2.410,-
Depozito :
Kiramız altında
Evkaf'a verilen
bulunan
Vakıf
Handaki daire için
teminattır.
Eski Tekaüt
Sandığı
401,55
:
Evvelce tasfiye edilen tekaüt sandığına ait olup
bulunan tahviller bedelidir.
Osmanlı Bankasında
Hüviyet
varakası
1.125,-
:
Oda mensuplarına bedeli mukabilinde verilmek
üzere yaptırılmış olan maruken kaplı hüviyet varakaları tutarıdır. Satıldıkça mahsubu yapılmaktadır.
Y:ekun nakli
44.660,04
7Yekfm nakli
İtirazlı vergiler
44.660,04
2.804,26
1932 senesinde odaya tarholunan vergilerdir. Henüz itiraz merciierinde tetkikte
bulunmaktadır.
İthalat bürosu memurları avansı :
56,24
Bu büronun eski memurlarından Lutfi Yücat'ın
kömür avansı bakiyesiidr. Takip edilmektedir.
124,82
Lisans· pulu :
Lisans taleplerine Bakaniıkça yapıştırılan pullar
için gönderilen avans olup ilgililerden tahsil ve tasfiye
olunmaktadır.
Memurin
Oda
kiyesidir.
kısmının
avansı
26.409,85
memurlarına
verilen muhtelif avansların batahsiline devam olunmaktadır. Bir
da alacaklı hesaplardaki meblağlardan mahKısmen
yapılacaktır.
subu
28.820,~
Memurlar cemiyeti :
MemurLar Yardım Cemiyetine
avans bakiyesidir. Cemiyetçe
liralık
yapılan
36.000,-
itfasına
devam o-
lunmaktadır.
1.444,68
Muhtelif :
Bu hesap takipteki bazı vergilerle mahsubu
lacak seyahat avanslarını ihtiva etmektedir.
Neşriyat
yapı­
5.981,18
:
Oda mecmuasile Sicilli Ticaret gazetesi için satın
1951 senesine ait sarfiyatın mahsubu yapıldık­
tan sonra 1952 yılına devreden kağıtların bedelidir.
alınıp
Talebe Muzaffer Ersoy :
7.045,-
Avrupada tahsilde bulunduğu sırada kendisine
olarak odaca ödenen meblağdan ibarettir. Bu
defa kararlaştırılan esas dairesinde tahsil olunacktır.
yardım
Ticret
kursları
:
791,34
Akşam
larından
Ticaret Kurslarımn 1951 yılına ait masrafTicaret Borsasının hissesi bakiyesidir.
118.137,41
-----~-··--------·
-8Yekun nakli
Siga..tta
sandığı
118.137,41
1.380,08
:
Oda ve Borsalar Kanununun 86 ve Tüzüğün 105
inci maddeleri hükümlerine istinaden kurulan .(Ticaret
ve Sanayi Odaları ve Borsalar Memur ve Hizmetiileri
Sigorta Sandığı) nın zaruri masrafları karşılığı olarak
ilerde mahsubu yapılmak üzere ödenen meblağları ihtiva etmektedir.
Memur ve ,hizmetliler
ocaık ayı
ücretleri :
48.018,-
Memur ve hizmetlilerin aralık ayı sonunda ödenen
ocaik 1952 maaşları olup müteakip yılda mahsup edil-
167.535,49
miştir.
D) Borçlu
nazım
hesaplar :
Muvakkat borçlu hesaplarda, karşılığı alacaklı hesaplarda bulunmak suretiyle yer alan nazım mahiyetteiki hesaplar aşağıda izah olunmuştur:
Halk
Bankası
tasfiye
tazminatı avansı
134.921,-
:
Halk Bankasında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
emrindeki fondan tasfiye tazminatı için alınan miktarın nazım olarak muhasebeleştirilmesidir.
13.680,88
Verilen teminatlar :
a) Oda mecmua ve gazetesine ilan ve abone teminile meşgul olan neşriyat acentemizin teminat olarak verdiği II nci tertip kalkınma tahvilleri Tl. 1.000,b) Deri ve kundura sanayii müessesesinin kendisinden istenilen munzam aidata karşı yaptığı itiraz dolayısiyle tevdi ettiği Sümerbank teminat mektubudur.
Tutarı : Tl. 12.680,88
Yardım tazmıinatmdan
Ayrılan bazı
}:ıakiyesidir.
ne devam
memurlara fazla ödenen
Karşılığı
233,'39
borçlular
alacaklı
tazminatın
hesaplardadır.
Tahsili-
olunmaktadır.
Kıymetli
710,-
makbuz mütesellimi
1951 senesinde göÇmenlere yar•dım maksadiyle kurulan komisyonun odamız kanalile aldığı 381.125,- liralık makbuzlardan oda veznesinde mevcut bulunanı
göstermektedir.
Yekiln nakli
149.545,27
-9
Yekun nakli
Kıymetli
149.545,27
9.680,-
makbuz mutemedi :
Aynı
mevzu için mutemetlere verilen makbuzlarhesabı görülmeyen kısımdır. Kızılay makbuzlarına ait her iki hesabın karşılığı alacak tarafın­
da mevcut bulunmaktadır.
dan henüz
505.280,-
Hisse senetleri teahüdü
a) 176 adet Cumhuriyet Merkez Bankası hisse
senedinin %30 bakiye bedeli olan Tl. 5.280,b) Bir milyon lira itibari değerinde Sınai Kalkın­
ma Bankasının nısfı ödenmemiş hisse senetlerine ait
teahhüdümüz Tl. 500.000,-
Demirbaşlar
664.505,27
31.855,90
:
satın alınmış ve defterlerde
.vahide irca edilmiş bulunan
demirbaşlar ile mezkur yıldan itibaren maliyet değerle­
rile muhasebe kayıtlarına intikal edenlerin tutarını
teşkil etmektedir.
1944 senesinden evvel
kayıtlı
olup
kıymetleri
-
PASiF HESAPLAR -
ihtiyatlar :
Odanın hesaplarmda 1951 yılı sonuna kadar gerek 655, 4355 ve 5590 sayılı kanunlara göre toplanmış olan fonlarla gelir fazlasından ayrılan adi ihtiyat
akçeleri ve hisse senetlerine plasman yapılarak fon
vasfmı kaybetmiş olan hususi ihtiyatlar aşağıda. izah
olunmuştur.
Fon
paraları
134.614,79
:
Mevzuat hükümleri dairesinde oda varidatından
%10 nisbetinde olmak üzere ayrılan fon paraları bakiyesidir. Bu paralar 5590 sayılı kanunun 71 inci ve .
tüzüğün 56 ncı maddeleri gereğince oda ve borsalar
birliği
hesaba
narnma milli bir banka nezdinde
açılacak
bir
devrolunacaktır.
Yekun nakli
134.614,79
lOY eki'ın nakli
Adi ihtiyatlar :
134.614,79
271.253,77
yılı sonunda, gelir fazlası ve gider tasarruftoplanan meblağların meclis kararlarile sarfolunan miktarlar indirildikten sonra bakiyesini teşkil
etmektedir.
1951
larından
Hususi ihtiyat
832.320,-
kanunun yürürlüğe girmesinden önce
ayrılan ihtiyatlardan hisse senetlerine plase edilenleri
ihtiva etmektedir.
5590
sayılı
1.238.188,56
Alacaıklı
hesaplar
Talimatname hükmüne göre oda muhasebesinde
muvakkat alacaklı . hesaplar grubu altında toplanan
meblağlar borçlu hesaplarda olduğu gibi tasnife tabi
tutularak izah edilmiş bulunmaktadır.
A) FAİZ VE KUPON TAHAKKUK VE TAHSiLAT!
141.643,86
Evvelce nizami ihtiyat akçesinden satın alınan
menkul kıymetlerin gelir ve ikranıiyelerile bankaya
yatırılan para1ann faizlerinden ibarettir. Bu meblağ­
ların fona alırup alınmıyacağı kat'i olarak biiinmediğinden ayn bir hesapta tutulmaktadır.
B) MEMUR VE MüSTAHDEMLER TEKAÜT TAZMİNATI:
Memur ve müstahdemlerin geçmiş hizmet yılları
tazminat karşılıklarile tekaüdiye primleri olarak tefrik
edilen miktardır.
C) MUHTELİF ALACAKLILAR
Bu
hesapların müfredatı şöyledir
Adres
ki:ta:bı
:
736,50
:
Tabı masrafları
borçlu hesaplarda yer alan adres
kitabının satış, hasılatıdır. Bu hesabın tasfiyesinde kapanacaktır.
Ankara Ticaret
Odası
120,-
:
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası nam ve hesabına
tahsilde bulunan öğl'enci için mezkfrr odadan gönderilen meblağın bakiyesidir. _
Yekfın
nakli
856,50
357.725,34
11Y ekfın nakli
kitabı ilanları
Adres
856,50
8.200,-
:
Adres kitabına derç edilen ilanlar hasılatı olup
kitaba ait hesabın tasfiyesinde dikkat nazara
mezkCır
alınacaktır.
Avuıkat aıidatı
66,95
:
İcradan alacaklarımızia birlikte tahsil olunan oda
avukatı aidatı
Ehlihibrıe
bakiyesidir.
5.548,21
:
Odaca ehlihibre olarak seçilenlerin tahakkuk eden
ücretlerinden henüz tahsil edilmeyen miktarları göstermektedir.
14.847,88
Eksper:
Ayni suretle eksper olarak
bakiyesidir.
çalışanların alacakları
İcra:
91,54
Memur ve müstahdemlerden kesilen ve 1952
ödenecek olan icra tevıkifatıdır.
yı­
lında
İcra hissesi :
2.088,82
İcraya verilen muamelelerden tahsilatı odaca yapılanların
icraya ait hissesidir.
Memurlar
yardım
cemiyeti
yardım ikarşiliğı
Cemiyete odaca yapılması kabul edilen
henüz ödenıniyen kısımdır.
Mül.ga memurlar
dan
yardım sandığı
5.500,-
yardımdan
187,11
:
Ondört sene evvel ilga olunan yardım sandığın­
alacaklı bulunanların tasfiye edileınİyen istihkak
larıdır.
16.185,40
Muhtelif
İlgililer tarafından tahsil edilmediğinden emanet-
te duran
Oda
bloke
paralardır.
memurları yardım
hesabı
cemiyeti memurin
avansı
8.980,-
:
Borçlu hesaplarda yer alan memurin avans bakiyesi için cemiyetçe yatırılan meblağ olup mahsubu yapılacaktır.
Y ekfın nakli
62.552,41
12Y ek un nakli
Tahsisaıt:
62.552,41
104.985,15
1951 senesinde tahakkuk eden ve mezkur yılda
masrafa g!3Çirilerek tesviyesi 1952 yılına intikal eden
muhtelif sarfiyatın tutarıdır.
Vergi:
16.377,76
Aralık 1951 tediyelerine ait vergiler olup 1952
de mahsubu ve tediyesi yapılmaktadır.
183.915,32
D) ALACAKLI NAZIM HESAPLAR :
Karşılığı
yetteki
borçlu hesaplarda bulunan
nazım
alacaklı hesapların müfredatı aşağıda
mahigösteril-
miştir.
Tasfiye
tazminatı tediyatı
:
Borçlu hesaplarda yer alan
134.921,tasfiye
tazminatı
a-
vansının nazım karşılığıdır.
Teminattan
Borçlu
alacaklılar
nazım
:
13.680,88
nıeyanında
hesaplar
izah edilen
teminatların karşılık hesabıdır.
Yardnn
tazminatından
Yardım tazminatından
pılan nazım
tahakkukun
Kıymetli
tahsiliH
karşılığı
233,39
borçlular için aktifte ya-
karşılığıdır.
makbuzlardan
alacaklılar
10.390,-
Göçmenlere yardım temini için Kızılay'dan alı­
ve henüz hesabı intaç edilmeyen borç kıs­
mında Tl. 710,- ve Tl. 9.680,- olarak gösterilen
nan
makbuzların karşılığıdır.
Teahhüdattan
Borç
505.280,--
alacaklılar
kısmında
zikredilen Cumhuriyet Merkez ve
hisse senetleri bakiye
Sınai Kalkınına Bankalarının
664.505,27
bedelleridir.
11.94!1,62
Amortismanlar
Demirbaşlar
kunudur.
üzerinden
ayrılan
amortismanlar ye
GELİR VE GİDER HESAPLARININ MUKAYESE VE TAHLiLi
Bütçede muhammen miktarlarla yıl sonuna kadar tahsil ve tediye olunan gelir ve
giderlerin durumu aşağıda izah olunmuştur:
GELiRLER:
K. Üc.. ve S. Aidat için bütçede 1.167.026,- lira mevzu iken
Tasdik E. ve V. Vesika »
52.501,»
»
»
İlfuı, neşriyat, teberrü
»
200.001,»
»
»
Ceza.'lar için
»
2,»
»
»
»
»
Munzam aidat için
»
285.250,»
»
»
»
Müteferrik varidat ıçın »
22.000,»
»
Tahsil Edi. alacaklar
»
85.000,»
1.811.780,1.970.231,65
Gelirler yekunu olan
1.221.5.66,06
57.489,25
178.033,10
9.005,347.839,04
29.277,50
127.021,70
liraya karşi.
lira tahsil olunmuştur.
Bu suretle 1951 gelir tahsilatı bütçeye nazaran 158.451,65 lira fazlalık arzetmektedir. Bütçe fasıllarından kayıt ücretleri ve yıllık aidat, vesika harçtan, cezalar, munzam aidat, müteferrik varidat, tahsil edilecek alacaklar, muhammenattan 180.419,55
lira fazlalık göstermiş, ilan ve neşriyat kısmı 21.967,90 lira noksanlık arzetıniştir.
GiDERLER:
Memur ve Müs. Üc. için bütçede 570.710,İdare masrafları
;;ı\:;
l;!~J.
~ !: \iı
;i
"
"1
!
»
Büro masrafları
»
Müteferrik masraflar
Yardımlar için
Neşriyat için
Amortismanlar için
Nizami ihtiyat için
Gider yekunu olan
»
»
»
»
»
»
»
89.934,81.261,24.420,765.477,95.000,3.800,181.178,1.811.780,71.199,65
521.620,75
73.830,98
61.690,17
21.669121
779.576,32
82.617,63
2.552,13
197.023,16
lira mevzu iken
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
liraya karşı
lira tasarruf temin
edilmiştir.
Gider fasıllarının yardım 'kısmına ait tahminlerden 14.099,32 lira bir fazlalık görülmekte ise de bu meblağ 1951 senesinde göçmenlere yardım maksadiyle ve bir defaya mahsus olmak Üzere arttırılan aidatın muhammen miktarı tecavüz etmesi hasebile
varidatta temin olunan fazlalığın yarısının göçmenlere yardım olarak tefriki mecburiyetinden ileri gelmektedir.
Nizami ihtiyat akçesi (fon) da bütçe de 181.178,- lira olarak mürakkam bulunmakta ise de bu, esasen kanun mu cibin ce gelirin %10 u olarak kabul edildiğinden
15.845,16 lira fazlasile tahakkuk etmiş bulunmaktadır.
Gelir
fazlası
ve. gider
tasarrufları
:
Gerek gelir tahminleri fazlası bulunan 158.451,65 ve gerekse gider kısmı tasarrufatı bulunan 71.199,65 lira ile gelir fazlası 229.651,30 liraya baliğ olmuştur. Netice hesabına intikal eden bir maaş ikramiye ile 1951 fazlai varidatmdan mahsup üzere
31.8.1951 tarihinde Verem Mücadele Cemiyetine ödenen 20.000,-,-- lira ki cem'an
59.467,43 liranın arzı geçen netice hesabından mahsubundan sonra 170.183,87 lira
gelir fazlası tahakkuk etmiştir. Bu meblöğın 1950 senesi a:di ihtiyat bakiyesi olan
101.069,90 liraya ilavesile odamız 1952 senesine 271.253,77 lira ihtiyat akçesi devredilmiş bulunmaktadır.
1951 yılı neticelerini tasvibinize sunar k en önümüzdeki senelerde hesap işlerinin
daha rasyonel bir şekilde yürütülmesinin temini maksadile gerekli tedbirleri almakta
olduğumuzu da kayıt ve arzederiz.
1951 Y1h Gelir ve
~~-
ı
1
Bütçe
tahminleri
Gelirin Nev'i
1
ı
2
3
4
5
6
Tahsil
edilen
K ..:üc. ve senelik aidat
Fevkalade derece
Birinci derece
İkinci derece
Üçüncü del'ece
Dördüncü derece
Dellallar
T. E. ve
ı
2
3
4
veriılecek vesiıka
460.ı46,ı23.400,ı55.640,-
488.20ı
ı3ı.080
ı73.340
305.040,-
305.430 -
ıo5.520,ı7.280,-
ıo8.685
ı4.830
06
-
-
06
28.055 06
7.·680 ı7.700
-
390 3.ı65
-
06
56.990
--
2.450 2.450 -
üc.
Şahadetnameler
Muıkavele ve kefaletnameler
50.000,ı.ooo,-
ı,ı.500,-
Teahhünameler
Faturalar
52.50ı,-
55.388 700 25
5.388
-
299 75
ı
ı.4oı
57.489 25
5.388 -
-
99 399 75
İlan, neşriyat,
3
ı
2
4
ı
2
5
6
ı
2
17
ı
2
teberrü
Teberrü ve muavenet
Mecmua ve sicil abonesi ve
ilan bedelleri
Cezalar
K. ücreti vermeyenlerden
Mukarrerata riayet etmeyenlerden
Munzam aidat
Müteferrik varidat
Bankalardan alınan faiz
Sair varidat
Tahsil edilecek alacaıklar
Kayıt ücretlerinden
K. vergisi %2 sinden
Umumi yekun
Varidat fazlası
Varidat noksanı
Yaridal
1
ll
.
ı.ı67.02~,- ı.22ı.566
2
Noks:ı
Fazla
'
fazlası
bakiyesi
ı
ı,-
200.000,-
ı78.033 ı o
2ı.966
200.ooı,-
ı78.033 ı o
2ı.967
ı,-
8.955 -
8.954 -
ı,_:_
2,285.250,-
50 9.005 347.839 04
49 9.003 62.589 04
20.000,2.000,22.000,-
11.637 48
ı7.640 02
29.277 50
60.000,25.000,85.000,-
ıo8.60ı
90
90
8.362 52
ı5.640
ı5.640
02
02
8.362 52
6.580
-
48.60ı
70
70
·6.580
-
ı98.211
82
39.760
70
-
48.60ı
ı27.02ı
70
ı.811.780,- ı.970.23ı
65
ı8.420
-
ı7
ı98.211,82
39.760,ı7
ı58.45ı,65
1
Gider Kesin Hesab1
Giderin Nev'i
Bütçe
tahminleri
Sarf
edilen
Fazla
Tas:ruf ,
1
ı
Meınur
ı
2
3
4
5
6
1
,'
ı
2
3
4
5
6
7
8
9
ıo
*lı
l:,i\:1
,',J
:i
i
:
3
ı
2
3
4
5
6
7
8
~,·
•••
1
1
ı
2
3
4
5
ı
6
ı
7
ıııı
8
ı
1
-!
:,:]
İntihap
Haderne elbiseleri
Dava icra
Misafir ağırlama
Muhtelif tercümeler
İdari mali İstişare
T. mümessillik z. mas.
Büro masraflan
Kırtasiye matbua
Posta tel damga
Telefon
Elektriik
,,.,
3ı.859,-
19.000,-
Taleb e
Esnaf hastanesi
Fuarlara iştirak
Tedavi masrafları
Bir maaş tekaüt taz. karşılığı
Hariç ticaret odaları
Kanuni emeklilik karşılığı
Muhtelif
Demirbaş
ihtiyat akçesi
Nizami ihtiyat
Umumi yekfın
Masraf tasarrufu ıo5.642,04
Masraf fazlası
34.442,39
71.ı99,65
3.664 70
ıo7 08
ıı2 ı o
6.43ı
3.46ı
ı.ı40
3.500
89.934,-
73.830 98
ı6.ı03
ı5.000,___.:.
ı4.87.S
ı23 75
2.797 03
2.002 08
755 ı3
ı3.ı84 42
28ı 07
350 94
79 4ı
ı9.570 83
3.000,2.500,-
25
8.205 97
7.997 92
2.744 87
8ı5 58
2ı.979 93
2.649 06
2.420 59
8ı.26ı,-
6ı.690 ı7
ı6.700,ıoo,-
ı6.000
5.620,2.000,F= 24.420,24.000,85.000,ı,ıo.ooo,-
2.788 l l
859 71
4.389 32
78ı
-
2ı ..669 2ı
2ı.360
02
700 32 56
ı8 23
2.000 2.750 79
67 44
5.6oı 77
85.000
-
-
2.640 1-
8.387 84
40.500 -
ı.6ı2 ı6
975,73ı 25
605.000,- 623.597 23
765.477,- 779.576 32
243 75
40.500,ı,-
90.000,5.000,95;000,-
M. G. bülten
Aidat
30
92
9.000,-
ıo.ooo,-
3.500,-
G. menkul kirası
Sigorta
Ticaret kursları
Ecnebim ütehassıs üc.
620 45
229 75
44.574 ı5
49.089 25
ı.ııı
90
89
29
990 68
9.2ı9 5.500 -
ı4.000,22.26ı,-
Müteferrika
K. g. meomua
G. melhuz masraf
28.ı94
ı8.892
2.553 90
ı,-
6.444,6.250,2.000,5.380,-
ıo.ooo,-
Demirbaş
Tasarruf bakiyesi
402.924,- 400.370 ı o
24.300,24.300 11.200,ıo.580 40.500,39.388 55
ı.786,ı.556 25
90.000,45.425 85
570.710,- 52L620 75
11.000,-
Amortismanlar
ı
:1'(:!
Huzur ücreti
Haremalı ve zaruri mas.
Kongre
Neşri.yat
2
::•,•ı
tazminatı
5590 S. K. N. T. H. Y. Z. K.
Yardımlar
2
3
4
5
6
7
8
'
Kasa
M. ma.sraflar
4
'
İkramiye
İdare Masımflan
2
if:lj!
ve müst. ücretleri
Kadroya dahil memur üc.
Müstahdem ücretleri
Fevkalade zam
ıı8.597
ı8.597
23
23
4.497
77.997 26
4.62( ,37
82.6ı7 63
ı2.002
ı3
ı.247
3.800,-
2.552
ı8ı.ı78,-
ı97.023
ı.811.780,- ı.740.580
16 ı5.845 16
35 34.442 39
9ı
74
379 63
ı2.382 37
87
105.642 Ö4
Download

istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1 1951 V1h Bilançosu