•beher hayvan için (23,39) kuruştan ita buyurulmuş
-idi. Senei haliye rayici hakkındaki maruz cetvellere
nazaran beher hayvanın yevmî iaşe masrafı ellibeş
kuruştan aşağı düşmemiştir. Sene nihayetine kadar
düşmek ihtimali mefkut, tereffü ihtimali mevcuttur.
Mahaza mezkûr maddeye ilâvesi lâzım gelen
(2 653 659) lira bütçe fiyatiyle ellibeş kuruş arasın­
daki farkın bir seneliğidir.
3. — Mahrukat ve tenvirat maddesine zammı
muktazi (670 159) lira bütçe fiyatı bulunan (1,54)
kuruş ile rayiç fiyatı olan (2) kuruş arasındaki far­
kın seneliği ve bir de devair, kıta'at, müessesat ve
efradın kışlık odun ve kömür ihtiyacı içindir. (7 179)
neferin (151) günlük istihkakı dahildir.
4. — Melbusat ve teçhizat faslı için talep olunan
(317 000) lira Heyeti Celilei Vekile kararı ile fazla­
dan müstahdem (7 179) neferin ilbas ve teçhizatına
sarf edilen para olup, bütçedeki tahsisatın hini vaz'
mda meczum olmadığı cihetle mahalline konularak
asıl ihtiyacatın teminine karşılıktır.
5. — Bütçede muharrer nakliyat tahsisatı (450 000)
liradır. Marttan mayıs nihayetine kadar dahili mem­
leketteki şimendüfer ve vapurlarla yapılan nakliyat­
tan mütevellit düyun miktarı (284 034) liraya baliğ
olduğuna göre sene nihayeti itibariyle (284 034 x
4 = 1 136 136) liraya ihtiyaç hasıl olduğu tezahür
"eder. Bundan başka vekâletçe ve kolordularca yapı­
lan nakliyat hassaten Nasturî harekâtı münasebetiy­
le icra olunan nakliyat ihtiyacı tezyit eylemiştir. Bi­
haberin düyunun tesviyesi sene nihayetine kadar
icabedeh hidematıh temini ifası maksadıyle birmilyon lira tahsisatı münzammaya lüzum vardır.
6. — Vekâlet bütçesine mevzu (395 000) liradan
ibaret harcırah tahsisatının tespitinde :
A — Erkânı Harbiye seyahatleri icrasiyle Avru­
pa'ya tetkik ve tete bu heyetleri izamı.
B — Harcırahlardan kesilmekte olan yüzde kırk­
ların kesilmemesine mütedair kanunun mevkii meri­
yete vaz'ı.
C — Bedelâtı nakliye tertibinden tesviye edilegelen tesviye ilmühaberleri usulünün lağvı.
. D — Aile harcırahlarının tamam olarak tesviye­
ci. ,•
Gibi vaziyetler mevcut olmadığından işbu hidemat
ve ahvalin icabettirdiği masarif dahili hesap edilmemiş
idi. Bütçenin tanziminden sonra tahakkuk eden mez­
kûr ihtiyacat üzerine bütçenin hini müzakeresinde
istenilen fazlai tahsisat Meclisi Âlice ita buyurulmamış ve fakat marülarz vaziyetlerin istilzam ettirece­
ği hidemat ve masarifin mevcut tahsisattan temin ve
ifasiyle ademi kifayeti tahakkuk eylediği takdirde bi­
lâhare tahsisatı munzamma talep olunmasına karar
verilmiş idi.
Marülarz dört fıkradaki hususattan maada :
K — Musul meselesinden dolayı bazı zabitanın
tebdili ile yerlerine gerek İstanbul ve gerek Garbi
Anadoludan zabitan tayin ve izamı*
G — 1319 tevellütlü efradın muayenei intihaiyeleri için dahili memlekette çifte etibbanın dolaştırıl­
ması.
V — Ordulardan ikmali tahsil zımnında geçen se­
ne Erkânı harbiye ve Harbiye mekteplerine izam kı­
lman zabitandan beşyüz kadarının ikmali tahsil ey­
lemeleri münasebetiyle kıtalarına izamına mecburi­
yet hasıl olması ve yerlerine sekizyüz kadar zabitin
celbi.
H — Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen zabitan
ile hazara rücu münasebetiyle açıkta kalan ve mikta­
rı binlere baliğ olan zabitanın kısmen tekaüde şevki
kısmen münhalâta tayininin bu seneye devretmiş ol­
ması gibi mühim tahsisata ihtiyaç gösteren hidemat
ifa olunmak lâzım gelmiş ve bunlardan en mühim­
leri icra olunarak (395 000) liralık tahsisat senenin
dördüncü ayında hitama ermiştir.
Yapılamıyan hizmet şunlardır :
1. — Kolordular dahilindeki Erkânı harbiye se­
yahatleri,
2. — Büyük Kumandanlarca tahtı emirlerindeki
kıtaatın teftişleri,
3. — Açıktan tayin edilen yüzlerce zabitin ma­
halli memuriyetlerine izamı,
4. — Tekaüde sevkedilen zabitanın ihtiyarı ika-:
met edecekleri mahalle tahriki.
5. — Balâda muharrer dört kıtaanın haricinde
kalan teftişat ve bazı mühim hidemat.
Üçüncü dördüncü fıkralarda mebhus zabitandan
Download

•beher hayvan için (23,39) kuruştan ita buyurulmuş