BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY
YÖNET M A. .
30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP
DÖNEM NE A T F NANSAL
TABLOLARI VE BA IMSIZ
SINIRLI DENET M RAPORU
BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İÇİNDEKİLER
ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOLARI
ARA DÖNEM KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
ARA DÖNEM ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
ARA DÖNEM NAKİT AKIŞ TABLOSU
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
NOT 37
NOT 38
NOT 39
NOT 40
NOT 41
NOT 42
NOT 43
NOT 44
NOT 45
NOT 46
NOT 47
NOT 48
NOT 49
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU .............................................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .......................................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ................................................................................................................................................
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR ...............................................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ................................................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .....................................................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR .................................................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR .......................................................................................................................................................
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER .........................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI..................................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ......................................................................................................................................
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR ..........................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR .......................................................................................................................................
STOKLAR ............................................................................................................................................................................
CANLI VARLIKLAR……………………………………………………………………………………………………
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER.. ……………………………………………………….
ERTELENMİŞ GELİRLER .................................................................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER .......................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..........................................................................................................................................
HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN
KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR ....................................................................................................
ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR ..........................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .....................................................................................................................
ŞEREFİYE ...........................................................................................................................................................................
MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................
İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALAR .............................................................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI ...............................................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR ......................................................................................................
TAAHHÜTLER ...................................................................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .....................................................................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .......................................................................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ..................................................................................
HASILAT………………………………………………………………………………………………………………..
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ .................................................................................................................................................
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ...........
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER ...........................................................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER .......................................................................................
FİNANSMAN GELİRLER VE GİDERLERİ ......................................................................................................................
DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER ...............................
GELİR VERGİLERİ(ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) ........................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ .....................................................................................................................................................
PAY BAZLI ÖDEMELER ..................................................................................................................................................
SİGORTA SÖZLEŞMELERİ ..............................................................................................................................................
TÜREV ARAÇLAR ............................................................................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .................................................
FİNANSAL ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) ........................................
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ...................................................................................................
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR………………………………………….…………………………………………………………………..
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ........................................................................
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Yeniden
Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30.06.2014
31.12.2013
6
7
1.511.833
36.652
1.038.503
1.349.318
6.390
795.352
11
240.694
302.652
10-13
13
16
31.473
77.639
86.872
19.625
76.930
148.369
7
19
1.162.280
1.000.000
149.951
1.185.551
1.000.000
172.074
22
40
10.172
2.157
12.821
656
Dipnot
Referansı
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
DURAN VARLIKLAR
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
2.674.113
2.534.869
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinde onaylanmıştır.
BOS PHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş .
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANS AL DURUM TABLOS U
(Tutarlar ak s i belirtilmedik çe Türk Liras ı (TL) olarak ifade edilmiş tir)
B ağıms ız Sınırlı
De ne timde n
Ge çmiş
Ye nide n
Düze nle nmiş
B ağıms ız
De ne timde n
Ge çmiş
30.06.2014
31 .12.2013
154.144
7.544
392.867
11.070
10-11
11
29
-2.826
10.808
5.499
21.215
35.225
10-13
40
-88.163
2.894
37.244
29
30
-44.803
250.000
29.720
29
40
16.591
10.786
5.805
2 .274
2.244
30
2.503.378
1.000.000
8.566
1.265
1.130.127
363.420
2 .139 .728
1.000.000
8.336
1.265
28.446
1.101.681
2.674.113
2 .534 .869
Dipnot
Referans ı
KAYNAKLAR
KIS A VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans al Borçlar
Ticari Borçlar
- İliş kili Taraflara Ticari Bo rçlar
- İliş kili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalış anlara Sağlanan Faydalar Kaps amında Borçlar
Diğer Borçlar
- İliş kili Taraflara Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yü kümlülüğü
Kıs a Vadeli Karş ılıklar
- Çalış anlara Sağlanan Fayd alara İliş kin
Kıs a Vadeli Karş ılıklar
Diğer Kıs a Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalış anlara Sağlanan Faydalara İliş kin Karş ılıklar
Ertelenen Vergi Yükü mlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
A ktüeryal Kazanç/ (Kayıplar)
Kard an A yrılan Kıs ıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/ ( Zararları )
Net Dönem Karı / ( Zararı )
8
31
31
31
31
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki finans al tablolar Yönetim Kurulu tarafından 12 A ğus tos 2014 tarihinde onaylanmış tır.
B OS PHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş .
3 0 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE S ONA EREN ALTI AYLIK DÖNEME AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPS AMLI GELİR TAB LOS U
(Tutarlar ak s i belirtilmedik çe Türk Liras ı (TL) olarak ifade edilmiş tir)
Dipnot
Referans ı
B ağıms ız
B ağıms ız
Sınırlı
Sınırlı
De ne timde n D e ne timde n
Ge çmiş
Ge çme miş
01.01.0 1.04.30.06.20 14
3 0.06.2014
B ağıms ız
B ağıms ız
Sınırlı
Sınırlı
De ne timde n D e ne timde n
Ge çmiş
Ge çme miş
01.0 1.0 1.04.30.06.20 13
3 0.06.2013
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Has ılat
Satış ların M aliyeti (-)
32
32
B RÜT KAR / (ZARAR)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
34
34
35
35
ES AS FAALİYET KARI / (ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerin den Gelirler
Yatırım Faaliyetlerin den Giderler (-)
36
36
FİNANS MAN GİDERİ
ÖNCES İ FAALİYET KARI / ZARARI
Finans al Gelirler
Finans al Giderler (-)
37
37
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCES İ KARI / (ZARARI)
S ürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dön em Vergi Gelir / (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
40
40
14.240.119
(12.570.994)
2.338.529
(1.630.429)
22.921.405
(21.208.541)
12.830.536
(11.962.818)
1.669.12 5
7 08.100
1.712.864
8 67.718
(37.934)
(1.192.034)
15.997
(59.888)
(14.942)
(266.076)
15.997
(21.091)
(56.890)
(798.600)
-(38.200)
(29.735)
(424.259)
-(27.471)
395.26 6
4 21.988
819.174
3 86.253
64.737
--
37.137
--
44.331
(68.525)
23.495
(1.440)
460.00 3
4 59.125
794.980
4 08.308
2.828
(2.197)
1.149
(786)
2.597
(14.111)
1.242
(720)
460.63 4
4 59.488
783.466
4 08.830
(9 7.214)
(92.998)
(4.216)
(98 .50 8)
(92.998)
(5.510)
(8 6.232)
(88.200)
1.968
(87.75 0)
(88.200)
450
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI / (ZARARI)
363.42 0
3 60.980
697.234
3 21.080
DÖNEM KARI / (ZARARI)
363.42 0
3 60.980
697.234
3 21.080
363.420
360.980
697.234
321.080
288
(58)
---
---
---
23 0
--
--
--
363.65 0
3 60.980
697.234
3 21.080
Dönem Kar / Zararının Dağ ılımı
- A na Ortaklık Payları
DİĞER KAPS AMLI GELİR
Diğer Kar v eya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer Kaps amlı Gelir
Un s urları
- Ertelenmiş Vergi Gid eri (-)/Geliri
DİĞER KAPS AMLI GELİR
TOPLAM KAPS AMLI GELİR / (GİDER)
38
38
Ekli notlar bu tabloların ay rılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki finans al tab lolar Yönetim Ku rulu tarafından 12 A ğus tos 2014 tarih in de onaylanmış tır.
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK DÖNEME AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler ve
Giderler
Dipnot
Referansı
Bakiye 01.01.2013
Geçmiş yıl karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
Kardan Ayrılmış
Geçmiş Yıllar
Cari Dönem
Sermaye
Karı/(Zararı)
Diğer Kazanç/Kayıplar Kısıtlanmış Yedekler Kar/(Zararı)
1.000.000
--(326.022)
359.163
---
Bakiye 30.06.2013
1.000.000
Bakiye 01.01.2014
1.000.000
Geçmiş yıl karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
Bakiye 30.06.2014
31
31
Birikmiş Karlar / Zararlar
--1.000.000
---8.336
-230
8.566
1.265
--
357.898
--
(359.163)
697.234
1.265
31.876
697.234
1.265
28.446
1.101.681
1.101.681
--
(1.101.681)
363.420
--1.265
1.130.127
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki finansal tablolar Yönetim Kurulu tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinde onaylanmıştır.
363.420
B OS PHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş .
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE S ONA EREN ALTI AYLIK DÖNEME AİT
NAKİT AKIŞ TABLOS U
(Tutarlar ak s i belirtilmedik çe Türk Liras ı (TL) olarak ifade edilmiş tir)
B ağıms ız
Denetimden
Geçmiş
30.06.2014
B ağıms ız
Denetimden
Geçmiş
30.06.2013
46.394
3.909
460.634
783.466
34.903
37.378
8.830
-(11.305)
157.479
11.432
7.802
100.000
38.245
(449.143)
(937.036)
7
11
(231.846)
61.958
(825.244)
(60.900)
10-13-16-17
11
48.940
(23.888)
76.396
191.005
10-13-29-31
29
40
(12.228)
(250.000)
(42.079)
(129.991)
(111.514)
(76.788)
(12.606)
(17.836)
Dipnot
Referans ı
A. Es as Faaliyetlerden Kaynak lanan Nak it Ak ımları
Vergi Önces i Net Dönem Karı
İş letme faaliyetlerinden s ağlanan veya faaliyetlerde
k ullanılan net nak it turarının net k ar ile mutabak atını
s ağlayan düzeltmeler:
-A mortis man ve itfa gideri İle ilgili düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karş ılığı
-Pers onel prim karş ılığı
-Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
İş letme s ermayes indek i değiş imler:
-A lım s atım amaçlı finans al varlıklardaki
artış /azalış la ilgili düzeltmeler
-Ticari alacaklardaki artış /azalış la ilgili düzeltmeler
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki
artış /azalış la ilgili düzeltmeler
-Ticari borçlardaki artış /azalış la ilgili düzeltmeler
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki
artış /azalış la ilgili düzeltmeler
-Ödenen pers onel primi
-Ödenen vergiler
19-22
29
29
7
B. Yatırım Faaliyetinden
Kaynak lanan Nak it Ak ımları
M addi ve maddi olmayan duran varlıkların
alımından kaynaklanan nakit çıkış ları
19-22
(12.606)
(17.836)
C. Finans man Faaliyetlerinden
Kaynak lanan Nak it Ak ış ları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriş leri
8
(3.526)
(3.526)
10.000
10.000
30.262
(3.927)
--
--
30.262
(3.927)
6.390
13.304
36.652
9.377
Yabancı Para Çevirim Fark larının
Etk is inden Önce Nak it Ve Nak it
Benzerlerindek i Net Artış (Azalış ) (A+B +C)
D. Yabancı Para Çevrim Fark larının
Nak it Ve Nak it B enzerleri Üzerindek i Etk is i
Nak it ve nak it benzeri değerlerdek i net artış
E. Dönem Baş ı Nak it ve Nak it Benzeri Değerler
Dönem S onu Nak it ve Nak it
Benzeri Değerler A+B +C+D+E
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki finans al tablolar Yönetim Kurulu tarafından 12 A ğus tos 2014 tarihinde onaylanmış tır.
1
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu’nun
(SPK), ‘’Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin’’ Tebliğ
hükümlerine göre sürdürmektedir.
Şirket’in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası
araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı
ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket, ayrıca portföy yöneticiliği
faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve
tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde
yönetebilir. Şirket, Kurul'dan yetki belgesi almak koşuluyla Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde de
bulunabilir.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:
a- Müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitlemesi yaparak
yatırım riskini azaltıp dağıtmak,
b- Kurul'dan yetki belgesi almak koşuluyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak ve yatırım
danışmanlığı kapsamında faaliyette bulunulabilecek alanlarda müşterilerini temsil etmek,
c- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, bu
konuda gerekli organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmalar yapmak,
d- Yerli ve yabancı yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel
kişilerin ve yatırım şirketlerinin ve diğer benzeri kuruluşların portföylerini yönetmek,
e- Portföy yönetim şirketlerinin sermayelerine iştirak etmek ve gerektiğinde aracılık mahiyetinde
olmamak kayıt ve şartı ile bu hisseleri devretmek,
f- Sermaye piyasası mevzuatının izin vermesi halinde, yurtiçi ve yurtdışında yatırım fonları veya
ortaklıkları kurmak,
g- Amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri
için gerekli olan taşınmaz malları ve taşıtları satın almak ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu
taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, üzerlerinde ipotek tesis etmek, ipoteği fekketmek,
Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak,
bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel
merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapmak, ihtiyati ve icrai
haciz vaz ve fekketmek,
h- İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, portföy yöneticiliği ile bağlantılı her türlü işlemi
gerçekleştirmek,
ı- İleride Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından izin verilen diğer faaliyetlerde
bulunmak.
2
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Şirket, Maslak Nurol Plaza, B Blok, No: 257 Kat: 8 Şişli-İstanbul’da faaliyet gösterdiği genel müdürlük
adresinden, Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi, N:171, A Blok, Kat:3, Levent-İstanbul adresine
taşınmıştır. Şirket’in şubesi bulunmamaktadır.
Şirket 400.000 TL kayıtlı tarihsel sermaye ile 30 Mart 2011 tarihinde kurulmuş olup 6 Haziran 2011
tarihinde faaliyete geçmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Şirket’in
sermayesi 400.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılmış olup, sermaye artışı 8 Şubat 2012 tarih ve 8001
sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir ve anılan tutarın tamamı ödenmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in 8 çalışanı bulunmaktadır (31.12.2013: 8 kişi).
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1) Sunuma İlişkin Temel Esaslar:
2.1.1) Uygulanan muhasebe standartları ve TMS’ye uygunluk beyanı
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na
(TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları'na (TMS/TFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo
hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, finansal tablolarda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
TMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
Finansal tablolar ve tamamlayıcı notları, SPK tarafından açıklanan raporlama formatlarına uygun olarak
sunulmuştur.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların haricinde,
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, varlıklar için ödenen
tutar esas alınmaktadır. Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosu, bu tarihte
sona eren yıla ait kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu ile finansal tabloları
tamamlayıcı dipnotlar, 12 Ağustos 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel
Kurul finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir.
2.1.2) Geçerli ve raporlama para birimi
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade
edilmiştir.
3
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2) Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin
toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler
de yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya
birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme
ve önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme
tutarları ve karşılaştırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu
uygulamanın yapılmadığı kamuya açıklanır.
2.3) Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye
yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal
tablolara yansıtılır.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere
ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce
meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla
düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait
karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz
konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
2.4) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti:
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
2.4.1) Esas Faaliyet Gelirleri / Giderleri
Hizmet Gelirleri
Portföy yönetim komisyonları gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere
maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri
üzerinden değerlenmektedir.
4
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4.2) Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre kıst amortisman yöntemi
kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa
olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp, satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir
tablosuna dahil edilir.
Demirbaşlar
Taşıtlar
Ekonomik ömrü
4-5 yıl
3-5 yıl
2.4.3) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine
göre kıst amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre
itfa edilir.
5
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4.4) Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, ertelenen vergi varlıkları (Dipnot 40) ve şerefiye dışında kalan her bir finansal varlık için her bir
bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin
edilir. Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir
bilanço tarihinde tahmin edilir. Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili varlığın satış için katlanılacak
giderler düşüldükten sonraki net satış fiyatı ile kullanım değerinin yüksek olanıdır.
Değer düşüklüğünün saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede gruplanırlar.
Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço
tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin
kayıtlı değeri, kullanım veya satılması için gerekli olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri
elde edilecek tutardan yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları
kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın,
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutan geçmeyecek şekilde geri
çevrilir.
Şirket tüm finansal varlıkların değer düşüklüğü testi için aşağıdaki kriterleri göz önünde
bulundurmaktadır:
•
•
•
•
•
Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması,
Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleşme hükümlerine borçlu
tarafın uymaması,
Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınıp
tanınmadığı,
Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırmaya gitmesinin beklenmesi veya
gitmesi,
Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte Şirket’in sağlayacakları nakit
akışlarında önemli düşüşlerin olup olmayacağı.
Borçlanma Maliyetleri
Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
2.4.5) Finansal araçlar
TMS 32, 39 ve TFRS 7 Finansal Araçlar Standartları, kasa bakiyeleri, banka mevcutları, menkul
kıymetler, ticari borçlar ve alacaklar, ilişkili şirketlerden alacaklar ve borçlar, ihraç edilen borçlanma
araçları, öz sermaye araçları, türev araçlar gibi araçların finansal araçlar olarak değerlemesi ve
raporlanmasını gerektirir. Bunların bazıları makul değerleri bazıları ise itfa edilmiş maliyetleri
üzerinden değerlendirilir. Kurum kapsamında işleme konu olan bu araçlar için kullanılan değerleme ve
sınıflama yöntemleri aşağıdaki gibidir.
6
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4.5) Finansal araçlar (Devamı )
•
Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasadaki nakit TL ve bankalardaki mevduatın nominal ve kayıtlı değerleri makul değeri olduğu kabul
edilir. Bankalarda vadeli mevduat cari hesap şeklinde olabildiği gibi, getiri amaçlı yatırım portföyünün
bir parçası olarak vadeli mevduat şeklinde olabilmektedir. Şirket’in yatırım portföyünün bir parçası
olarak vadeli mevduat yapıldığında bu tutarlar Finansal Yatırımlar kaleminde gösterilir.
Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetlerin (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın
iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmı gelir tablosunda “satış gelirleri” hesabı
içerisine sınıflandırılır.
•
Ticari Alacaklar/Borçlar
Ticari Alacaklar hesabında değişik nedenlerle kısa süreli de olsa Şirket’in lehine doğan alacaklar
izlenmektedir. Bunlar ticari işletmelerde olduğu gibi mal ve hizmet satışından ziyade, menkul kıymet
alım satımı sırasında geçici olarak doğan komisyon veya menkul kıymet bedelinden doğan alacaklardır.
Çok kısa vadeli oldukları için gerçeğe uygun değerleri, kayıtlı değerleri ile aynı olduğu kabul
edilmektedir.
Ticari Borçlar hesabında satıcı işletmelerden mal ve hizmet alımı nedeniyle doğan borçlar yer
almaktadır. Bunlar çok kısa vadeli oldukları ve özünde bir finansman işlemi taşımadıkları için faize
konu olmamakta, dolayısıyla faiz gider veya gelir reeskontuna tabi tutulmamaktadırlar.
Borsa Para Piyasası’na yapılan vadeli para satımlarından kaynaklanan alacaklar ile vadeli para
alımlarından kaynaklanan borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak gelir ve gider reeskontuna tabi
tutulmaları sonucunda bilançoda gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiş olmaktadırlar. Bunlar
Şirket’in yatırım portföyünün bir parçası olduğu için Finansal Yatırımlar kaleminde gösterilirler.
•
VİOP İşlemleri
Dönem içinde yapılan işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar satış gelirleri içerisinde sınıflandırılır.
VİOP piyasasında işlem yapmak için verilen nakit teminatlar nakit ve nakit benzerleri olarak
sınıflandırılmaktadır.
•
Menkul Kıymetler
Menkul kıymetler değerleme açısından, “Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar Zarara yansıtılacak
Varlıklar”, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar” ve bunlar dışında kalanlar da “Satılmaya Hazır
Finansal Varlıklar” olarak sınıflanırlar.
7
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar, olarak sınıflandırılan
finansal varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve
benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden
bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri
kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir.
Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alımsatım amaçlı finansal varlıkların alım-satımında elde edilen kar veya zarar gelir tablosunda sürdürülen
faaliyetlerden brüt kar / (zarar)’a dahil edilir. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan elde edilen faiz ve
kupon gelirleri ve gerçeğe uygun değerinde meydana gelen gerçekleşmemiş değer artış ve azalışları
sonucu ortaya çıkan tutarlar gelir tablosunda “ Esas Faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler)” hesabına
dahil edilmiştir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan hisse senetleri,
devlet iç borçlanma senetleri ve özel kesim tahvil ve senetleri BİST’te bilanço tarihi itibariyle bekleyen
en iyi alış emri üzerinden değerlenmiştir.
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar işlem tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan
çıkarılmaktadır.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, belirli bir vade yapısı olan ve belirli tutardaki ödemeleri
içeren ve Şirket’in vadesine kadar elde tutma niyeti ve finansal kabiliyeti olan kıymetlerdir ki, bunlar
etkin faiz oranı ile gelir reeskontuna tabi tutularak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenirler.
Etkin faiz oranı; sözleşme ile belirlenen gelecekteki nakit akımlarını, bu aracın ilk defa mali tablolara
alınma tarihindeki veya uygulanabilir olması durumunda piyasadaki bu tarihten sonraki en yakın
yeniden fiyatlama tarihindeki net kayıtlı değerine eşitleyen iskonto oranıdır. Değerleme sonucunda
doğan faiz gelir tablosuna alınır.
Satılmaya Hazır Varlıklar ise bunların dışında kalan varlıklardır. Bu kapsama konsolide edilmeyen ve
özvarlık yöntemine göre muhasebeleştirilmeyen iştirakler, uzun süre elden çıkarılması öngörülmeyen
diğer varlıklar girer. Bunların değerlemesi de makul değerle yapılır. Makul değerin tespitinde borsa
rayicinden yararlanılır. Değerleme sonucunda borsa fiyat hareketlerinden doğan kazanç ve kayıpla, bu
varlıklar mali tablolardan çıkarılıncaya kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz
sermaye içinde “Finansal Varlıklar Değerleme Farkı” kaleminde gösterilirler. Bu fark hesaplarında
biriken tutarlar, ilgili varlıklar mali tablolardan çıkarıldığında, dönemin kar zararı olarak Gelir
Tablosu’na alınırlar. Ancak satılmaya hazır bir finansal varlığın ilk defa mali tablolara alındığı tutar ile
vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz oranı ile değerlemesi sonucunda itfa edilen kısmı faizi temsil
eder ve kar zarar olarak mali tablolara alınır.
Tüm menkul kıymetlerin ilk defa kayda alınması işlem tarihine göre yapılır.
Menkul kıymetlerin repoya konu edilmesi nedeniyle geçici olarak elden çıkarılması durumunda
bilançodan çıkarılmayarak ait oldukları hesap grubunda izlenmeye devam edilirler. Bunun karşılığında
elde edilen nakit nedeniyle doğan borç bilançoda pasifte “Diğer Finansal Yükümlülükler” kalemi içinde
gösterilir ve bilanço tarihi itibariyle reeskont işlemine tabi tutulur.
8
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Alım satım amaçlı portföyde iken SPK, BİST, Merkez Bankası gibi kurumlara teminat olarak verilen
tahvil ve bonoları, piyasa koşulları elverişli olduğunda vadelerine kadar bekleme yapılmadan teminattan
alınarak satışa konu edilmeleri gerekçesiyle alım-satım amaçlı portföyün bir parçası olarak işlem
görmektedirler. Bilançoda makul değerleri üzerinden gösterilmekte olup “Finansal Yatırımlar”
hesabında takip edilmektedir.
2.4.6) Kur değişiminin etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para
birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve
yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri
kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
2.4.7) Hisse başına kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanır.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında,
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse
sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak hesaplanır.
TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler
hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden
dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.
2.4.8) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Şirket’in, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması
ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için
güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi
mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve
varlıklar olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir (Dipnot 27).
Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı
yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin olduğu dönemin
finansal tablolarında karşılık olarak finansal tablolara alınır.
2.4.9) Çalışanlara sağlanan faydalar
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket’in, emeklilik dolayısıyla veya iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz
konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak
hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak
yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır
(Dipnot 29).
9
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4.10) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-d/1 istisnalar maddesi gereğince Menkul Kıymetler Yatırım Fonları ve
Ortaklıkları’nın portföy işletmeciliğinden doğan kazançların Kurumlar Vergisi’nden müstesnadır.
Bundan dolayı finansal tablolarda kurumlar vergisi karşılığı ve ertelenen vergi karşılığı doğmamaktadır.
Aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve
ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy işletmeciliği kazançları üzerinden
dağıtılsın dağıtılmasın % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Aynı maddenin (4) numaralı fıkrasına göre
Bakanlar Kurulu bu vergi kesintisi oranını sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar
yükseltmeye ve bu sınırlar içerisinde olmak kaydıyla fon veya ortaklık türlerine göre ya da bu fon ve
ortaklıkların portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir. Bakanlar
Kurulu’nun 12.01.2009 tarihli kararı ile bu oran % 0 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.
2.4.11) Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in
esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları,
Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği
nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman
faaliyetlerinde kullandığı kaynaklar ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri
değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek
likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
2.4.12) Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
2.4.13) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı
için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar (Dipnot 47).
Şirket’in bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden
sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik
kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
2.4.14) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bilançosunu
31.12.2013 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile; 01.01.-30 Haziran 2014 dönemine ilişkin kar veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve özkaynaklar değişim tablosunu 01.01.30.06.2013 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
31.12.2013 tarihli finansal durum tablosunda, “Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar” hesabında
muhasebeleştirilen 235.466 TL lik peşin ödenmiş vergi, “dönem kârı vergi yükümlülüğü” hesabından
mahsup edilmiştir.
10
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4.15) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç
raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis
edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi
amacıyla Şirket’in faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Şirket’in üst
düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır. Şirket farklı faaliyet bölgelerinde, farklı ürünler arzetmediği
için, faaliyeti sadece fon yönetimi ile sınırlı olduğundan bölümlere göre raporlama yapmamaktadır
(Dipnot 5).
2.4.16) İlişkili Taraflar
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda Şirket’in sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişi
ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler, ortaklardan doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi
içinde bulunduğu Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki kuruluşlar, Şirket’in faaliyetlerinin
planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan,
Şirket’in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kişilerin yakın aile üyeleri ve bu
kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul
edilmektedir. İlişkili taraflarla olan işlemler finansal tablo dipnotlarında açıklanır (Dipnot 10).
2.5. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Yeni yada düzenlenmiş uluslararası finansal raporlama standartların ve yorumların uygulanması
Şirket TMSK ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından
yayınlanan ve 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
(a) Yıllık raporlama dönemi sonu 30 Haziran 2014 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
•
TMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu” :diğer kapsamlı gelirlere ilişkin
değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir
tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp
aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi
kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez.
•
TMS /TMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor
yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını
öngörür.
•
TFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’:
devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez
uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile
ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce TFRS
finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS hazırlayanlara tanınan
imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
11
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
(a) Yıllık raporlama dönemi sonu 30 Haziran 2014 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar (devamı) :
•
TFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak
2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo
hazırlayan kuruluşlarla, TFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı
kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.
•
TFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10,11 ve 12’de
karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama
getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için,
ilgili değişiklikler, TFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu
kaldırmak için uygulanacaktır.
•
Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009-2011 raporlama dönemi
içinde altı başlığı içerir. Bu değişiklikler:
• TFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
• TMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
• TMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
• TMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
• TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’
•
TFRS 10,’’Konsolide finansal tablolar’’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 10’un amacı bir veya birden çok
şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide
finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin
esasların belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı
iştirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol
esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu
nedenle iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların
hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.
•
TFRS 11, Müşterek anlaşmalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal
düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki
tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet,
müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya
çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri
muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara
sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi
yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir.
•
TFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 12, müşterek
anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her
çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
12
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
(a) Yıllık raporlama dönemi sonu 30 Haziran 2014 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar (devamı) :
•
TFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe
uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe
uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak
sağlamayı amaçlamıştır. TFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili
standartlarda varolan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip;
yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
•
TFRS/TMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS 27’de yer
alıp şimdi TFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi
verir.
•
TMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11’in yayımlanmasına müteakip
TMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştirakların özkaynak yöntemine göre
muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.
•
TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)'
; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj)
maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS raporlaması yapan
madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine
atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından
silinmesini de gerektirebilir.
(b) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar ve değişiklikler:
•
TMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, TMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır
ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı
unsurları ortaya koymaktadır.
•
TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide
etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya
zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS 12’de de yatırım
işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
•
TMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri,
gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
13
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
•
TMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve
yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın
yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
•
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma
araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve
anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için
standart, TMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil
olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal
yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık
olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan
kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik
özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
•
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”; bu değişiklik
TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır.
•
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık
getirmektedir.
•
Yıllık İyileştirmeler 2012; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
• TFRS 3; İşletme Birleşmeleri
• TFRS 8; Faaliyet Bölümleri
• TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38; Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• TFRS 9; Finansal Araçlar: TMS 37; Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
• TMS 39; Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
•
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2013 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 1; “TFRS’nin İlk Uygulaması
• TFRS 3; İşletme Birleşmeleri
• TFRS 13; Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
• TMS40; Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
14
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
4. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
6. NAKİT VE NAKİT BENZERİ
30.06.2014
31.12.2013
Bankalar
- Vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat
34.583
2.069
3.485
2.905
Toplam
36.652
6.390
(*)
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, vadeli mevduatın faiz oranı %7,25 olup, vadesi 1
günlüktür. 31.12.2013 tarihi itibariyle vadeli mevduatın faiz oranı %7,75 olup, vadesi 3 günlüktür.
7. FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar
30.06.2014
31.12.2013
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal yatırımlar
1.038.503
795.352
Toplam
1.038.503
795.352
Maliyet Değeri
Gerçeğe Uygun
Değer
861.251
34.217
131.730
871.528
34.279
132.696
1.027.198
1.038.503
30.06.2014
Özel Sektör Tahvil Senet ve Bonoları
Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
Yatırım Fonları (*)
Toplam
(*) İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Yatırım Fonu’nundan oluşmaktadır.
15
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Maliyet Değeri
Gerçeğe Uygun
Değer
Özel Sektör Tahvil Senet ve Bonoları
Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
600.495
199.900
598.086
197.266
Toplam
800.395
795.352
31.12.2013
Şirket’in faaliyeti gereği finansal yatırım hesabında bulunan kıymetler, alım satım amaçlı finansal
varlıklar olup, gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiştir. Gerçeğe uygun değer 30 Haziran 2014 tarihi
itibarıyla Borsa İstanbul’da bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emirlerini, en iyi alış
emirlerinin bulunmaması durumunda gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını, bunun da
olmaması durumunda ise maliyet değerini ifade etmektedir.
Uzun vadeli finansal yatırımlar
30.06.2014
31.12.2013
Pay oranı %
Tutar
Pay oranı %
Tutar
10
1.000.000
10
1.000.000
Vera Varlık Yönetimi A.Ş.
Toplam
1.000.000
1.000.000
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Vera Varlık Yönetimi A.Ş. ‘nin yasal finansal tablolarına göre
özkaynak toplamı 12.576.999 TL olup, çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL’dir. Ayrıca aktif toplamı
78.976.792 TL olup, net dönem kârı 4.676.080 TL dir.
8. FİNANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli krediler
30.06.2014
31.12.2013
Kredi kartı borçları
7.544
11.070
Toplam
7.544
11.070
Uzun vadeli finansal borçlar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
16
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
10. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraflardan alacaklar:
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 13)
30.06.2014
31.12.2013
Tanju Günel
31.473
19.625
Toplam
31.473
19.625
30.06.2014
31.12.2013
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.
--
5.499
Toplam
--
5.499
30.06.2014
31.12.2013
Ortaklara borçlar
- Murat Salar
--
2.894
Toplam
--
2.894
b) İlişkili taraflara borçlar:
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 11)
İlişkili taraflara diğer borçlar (Dipnot 13)
c) İlişkili taraflara ödenen giderler:
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.- Yurtiçi
komisyonlar
45.586
17.970
34.893
15.467
Toplam
45.586
17.970
34.893
15.467
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Vera Varlık Yönetimi A.Ş.
3.614
--
--
--
Toplam
3.614
--
--
--
d) İlişkili taraflardan alınan gelirler:
17
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
e) Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı:
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönem içerisinde, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi
üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler ve ödenen primler toplamı
750.000 TL (01.01.-30.06.2013 – 141.173 TL)’dir.
11. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
30.06.2014
31.12.2013
Portföy yönetim ücreti alacakları
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 10)
- Portföy yönetim ve yatırım fonu komisyonu alacakları
-240.694
-302.652
Toplam
240.694
302.652
30.06.2014
31.12.2013
Takas ve Saklama Merkezi’ne Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar (Dipnot 10)
Diğer ticari borçlar(*)
-2.826
5.499
21.215
Toplam
2.826
26.714
Uzun vadeli ticari alacaklar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
(*)30 Haziran 2014 tarihi itibariyle satıcılara ait borçlardan oluşmaktadır. Satıcılara borçlar aşağıdaki
gibidir:
30.06.2014
31.12.2013
Metrosite İnşaat Müş.Hiz.Ve Tic.Aş.
Capital Economics Ltd.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Vadofone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.
Vodafone Dağıtım Hiz.AŞ.
Bnk Teknoloji ve Ofis Sistemleri
Acıbadem Sağlık Ve Hayat Sigorta A.Ş.
Cankurt İş Sağlığı Güvenliği Hiz. Ortak Sağ. Ve
Güv.Tic.Ltd.Şti.
---319
126
1.201
---
935
9.275
9.809
---281
6.414
1.180
--
Toplam
2.826
26.714
18
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Uzun vadeli ticari borçlar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
13. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar (*)
Ortaklardan alacaklar
Diğer
Toplam
30.06.2014
31.12.2013
76.277
31.473
1.362
76.930
19.625
--
109.112
96.555
(*)
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle verilen depozito ve teminatların 68.211 TL’si SPK sermaye blokajı
olarak Takasbank’a verilen kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarından, 8.066 TL’si kira depozitolardan
(31.12.2013: 68.864 TL’si SPK sermaye blokajı olarak Takasbank’a verilen kamu kesimi tahvil, senet
ve bonolarından, 8.066 TL’si kira depozitolardan) oluşmaktadır.
Uzun vadeli diğer alacaklar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
30.06.2014
31.12.2013
Ortaklara borçlar (Dipnot 10)
--
2.894
Toplam
--
2.894
Uzun vadeli diğer borçlar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
14. STOKLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
15. CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
19
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
16. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler
30.06.2014
31.12.2013
Peşin ödenen sigorta giderleri
Peşin ödenen kira giderleri
Peşin ödenen diğer giderler
Verilen iş avansları
9.746
46.929
21.935
8.262
5.386
117.323
9.277
16.383
Toplam
86.872
148.369
Peşin ödenmiş giderler – Uzun vadeli
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
17. ERTELENMİŞ GELİRLER
Ertelenmiş gelirler – Kısa vadeli
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Ertelenmiş gelirler – Uzun vadeli
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
19. MADDİ DURAN VARLIKLAR
31.12.2013
Giriş Transfer
30.06.2014
Döşeme ve demirbaşlar
Taşıtlar
Diğer maddi duran varlıklar
9.410
215.500
1.888
12.606
---
1.888
-(1.888)
23.904
215.500
--
Toplam
226.798
12.606
--
239.404
Döşeme ve demirbaşlar amortismanı (-)
Taşıtlar
Diğer maddi duran varlıklar amortismanı (-)
2.416
51.433
875
1.629
33.100
--
----
4.045
84.533
875
Toplam
54.724
34.729
--
89.453
Net Tutar
172.074
149.951
20
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
31.12.2012
Giriş Transfer
31.12.2013
Döşeme ve demirbaşlar
Taşıtlar
Diğer maddi duran varlıklar
5.587
100.000
1.888
3.823
115.500
--
----
9.410
215.500
1.888
Toplam
107.475
119.323
--
226.798
Döşeme ve demirbaşlar amortismanı (-)
Taşıtlar amortismanı (-)
Diğer maddi duran varlıklar amortismanı (-)
443
8.333
605
1.973
43.100
270
----
2.416
51.433
875
Toplam
9.381
45.343
--
54.724
Net Tutar
98.094
172.074
20. HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN
KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
21. ÜYELERİN KOOPERETİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL
ARAÇLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
22. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31.12.2013
Giriş
30.06.2014
Haklar
15.912
--
15.912
Toplam
15.912
--
15.912
Haklar amortismanı (-)
3.091
2.649
5.740
Toplam
3.091
2.649
5.740
Net Tutar
12.821
10.172
21
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
31.12.2012
Giriş
31.12.2013
Haklar
--
15.912
15.912
Toplam
--
15.912
15.912
Haklar amortismanı (-)
--
3.091
3.091
Toplam
--
3.091
3.091
Net Defter Değeri
--
12.821
23. ŞEREFİYE
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
24. MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
25. İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
26. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
27. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur (31.12.2013 - Yoktur).
28. TAAHÜTLER
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
29. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Ödenecek SSK primleri
Ödenecek diğer vergi ve harçlar
Personele borçlar
Toplam
30.06.2014
31.12.2013
7.047
3.761
--
6.574
26.435
2.216
10.808
35.225
22
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar personel primlerinden oluşmaktadır.
Personel prim karşılığı
30.06.2014
31.12.2013
--
250.000
--
250.000
30.06.2014
31.12.2013
250.000
-(250.000)
250.000
---
--
250.000
Personel prim karşılıkları
1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde ödenen prim karşılıkları (-)
Toplam
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket’te bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden,
erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş
(kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır.
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili
bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 01.01.-30 Haziran 2014 dönemi itibariyle 3.438,22
TL tavanına tabidir (31.12.2013 - 3.254,44 TL).
TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”) yükümlülüğün gelecek dönemlere ait olduğunu dikkate
alarak, yükümlülüğün muhasebeleştirilmesini daha açık hale getirmiştir:
•
Netinin reel iskonto oranını vereceği tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto
oranı belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oranı gelecekte ödenecek kıdem tazminatı
ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerlerinin hesaplanmasında kullanılmalıdır.
•
İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı
tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmalıdır.
Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir:
30.06.2014
31.12.2013
İskonto oranı (%)
2,80
2,10
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%)
100
100
Sonuç olarak, Şirket’in elemanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne
ilişkin karşılık, bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli finansal tablolara yansıtılmıştır.
23
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
30.06.2014
31.12.2013
2.244
8.807
23
(288)
--
5.818
2.021
538
(6.133)
--
10.786
2.244
30.06.2014
31.12.2013
Ödenecek temsil giderleri
Gider tahakkukları
Diğer
-44.803
--
25.000
4.720
--
Toplam
44.803
29.720
1 Ocak
Cari dönem hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal kazanç/kayıp
Dönem içinde yapılan ödemeler
Toplam
30. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer kısa vadeli varlıklar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Diğer uzun vadeli varlıklar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
31. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Ödenmiş sermaye
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in çıkarılmış sermayesi 1.000.000 TL (31.12.2013: 1.000.000
TL)’dir. Pay sahipleri ve pay oranları aşağıda belirtilmiştir:
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Murat Salar
Tanju Günel
Mustafa Doğan
Hüseyin Yener
Ebru Göktan
Toplam Sermaye
30.06.2014
Pay Oranı
Pay Tutarı
31.12.2013
Pay Oranı
Pay Tutarı
23,61%
23,61%
23,61%
23,61%
5,56%
236.100
236.100
236.100
236.100
55.600
23,61%
23,61%
23,61%
23,61%
5,56%
236.100
236.100
236.100
236.100
55.600
100%
1.000.000
100%
1.000.000
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000
adet (31.12.2013: 1.000.000 adet) hisse geçici ilmühaberlere bağlanmıştır.
24
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Paylara ilişkin primler / iskontolar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Önceki dönem karlarından kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle ayrılmış yedeklerdir.
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %
20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın % 5’i olarak ayrılır.
İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin % 5’ini aşan dağıtılan karın % 10’udur. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin % 50’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
30.06.2014
31.12.2013
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
1.265
1.265
Toplam
1.265
1.265
30.06.2014
31.12.2013
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
8.566
8.336
Toplam
8.566
8.336
30.06.2014
31.12.2013
Geçmiş Yıl Kar/(Zararları)
1.130.127
28.446
Toplam
1.130.127
28.446
Diğer Kazanç/ Kayıplar:
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları):
25
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
32. HASIL AT
Satış Gelirleri
Devlet tahvili repo
Devlet tahvili
Yatırım fonu
Hisse senedi
Özel kesim tahvil senet ve bono
01.01.30.06.2014
2.177.651
8.372.786
584.057
-1.425.230
01.04.30.06.2014
493.703
-584.057
-548.046
01.01.30.06.2013
3.822.166
16.531.719
149.430
20.372
720.980
01.04.30.06.2013
2.011.400
9.504.719
-20.372
417.547
Toplam
12.559.724
1.625.806
21.244.667
11.954.038
1.075.801
349.742
1.548.256
809.010
604.594
362.981
128.482
67.488
Toplam Hasılat
14.240.119
2.338.529
22.921.405
12.830.536
Satışların Maliyeti (-)
Devlet tahvili repo (-)
Devlet tahvili (-)
Yatırım fonu (-)
Hisse senedi
Özel sektör tahvili (-)
(2.177.480)
(8.377.528)
(591.066)
-(1.424.920)
(493.647) (3.821.811)
-- (16.550.860)
(591.066)
(100.000)
-(20.186)
(545.716)
(715.684)
(2.011.219)
(9.515.729)
-(20.186)
(415.684)
Hizmet gelirleri
Portföy yönetim ve performans
komisyonu
Fon yönetim komisyonu ve performans
komisyonu
Toplam
BRÜT KAR / (ZARAR)
(12.570.994)
(1.630.429) (21.208.541) (11.962.818)
1.669.125
708.100
1.712.864
867.718
33. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
34. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,
GELİŞTİRME GİDERLERİ
PAZARLAMA
GİDERLERİ,
ARAŞTIRMA
VE
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
37.934
1.192.034
14.942
266.076
56.890
798.600
29.735
424.259
Toplam
1.229.968
281.018
855.490
453.994
26
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
606.983
110.210
74.732
73.922
54.102
37.378
28.009
25.903
22.451
17.284
15.484
9.246
8.807
-145.457
51.774
36.920
39.440
37.388
17.387
18.830
16.841
12.695
10.659
10.800
4.284
1.502
3.896
-18.602
273.057
39.734
102.259
60.699
54.409
11.432
31.164
34.889
24.496
21.599
29.594
7.862
7.802
2.800
153.694
190.572
39.123
45.645
30.349
34.821
5.978
16.289
23.340
11.565
10.440
15.370
4.085
149
2.800
23.468
1.229.968
281.018
855.490
453.994
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Genel yönetim giderleri
37.378
18.830
11.432
5.978
Toplam
37.378
18.830
11.432
5.978
Niteliklerine Göre Giderler
Personel giderleri
Noter giderleri
Reklam ilan ve temsil giderleri
Kira giderleri
Ulaşım giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Vergi resim harç resmi takip giderleri
Bilgi işlem dağıtım ve hizmet giderleri
Saklama komisyonları
Haberleşme giderleri
Hisse senedi ekran giderleri
Bina yönetim giderleri
Kıdem tazminatı karşılık giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Diğer giderler
Toplam
Amortisman ve itfa giderleri
35. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Komisyon ve diğer hizmet giderleri
59.888
21.091
38.200
27.471
Toplam
59.888
21.091
38.200
27.471
Diğer faaliyetlerden giderler
27
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
İptal edilen faturalar (*)
15.997
15.997
--
--
Toplam
15.997
15.997
--
--
Diğer faaliyetlerden gelirler
(*) İptal edilen faturalar, yazılım firması tarafından Şirket’e önceki dönem faturalanan ancak yazılım
işinin tamamlanamaması nedeniyle Şirket tarafından yazılımcı firmaya düzenlenen iade faturasıdır.
36. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Devlet iç borçlanma senetleri faiz gelirleri
52.901
34.740
44.331
23.495
Devlet tahvili, özel sektör tahvilleri
gerçekleşmemiş değer artışları
11.836
2.397
--
--
Toplam
64.737
37.137
44.331
23.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Finansal varlık değer azalışı
--
--
68.525
1.440
Toplam
--
--
68.525
1.440
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Faiz gelirleri
Kur farkı
2.828
--
1.149
--
2.597
--
1.287
(45)
Toplam
2.828
1.149
2.597
1.242
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Banka masrafları
Faiz giderleri
2.066
131
726
60
1.423
12.688
720
--
Toplam
2.197
786
14.111
720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
28
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
38. DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda
muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve
kazançlar özkaynaklar içerisinde “Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları”
hesabında muhasebeleştirilmiştir.
01.01.-
01.01.-
30.06.2014
31.06.2013
Aktüeryal kazanç/(kayıplar) (Dipnot 29)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) (Dipnot 41)
288
(58)
---
Toplam
230
--
39. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN
FAALİYETLER
Yoktur (01.01. -30.06.2013: Yoktur).
DURAN
VARLIKLAR
VE
DURDURULAN
40. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle % 20 (31.12.2013: % 20)’dir. Bu
oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan
temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve
stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da
mahsup edilebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
29
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Bilanço
30.06.2014
31.12.2013
Dönem kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen geçici vergi ve stopajlar (-)
92.998
(4.835)
272.710
(235.466)
Dönem karı vergi yükümlülüğü/ (alacağı), (net)
88.163
37.244
Gelir Tablosu
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
Cari dönem kurumlar vergisi
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri /
(gideri)
(92.998)
(92.998)
(88.200)
(88.200)
(4.216)
(5.510)
1.968
450
Toplam
(97.214)
(98.508)
(86.232)
(87.750)
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas mali tablolar ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer
almasından kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi oranı %20’dir (2013: %20).
30
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Ertelenen Vergi
Varlıkları /
(Yükümlülükleri)
30.06.2014 31.12.2013
Geçici Farklar
30.06.2014
31.12.2013
Ertelenen Vergi Varlıkları
Kamu kesimi tahvil ve bonoları
Özel sektör tahvil ve bonoları
Kıdem tazminatı karşılığı
--10.786
450
588
2.244
--2.157
90
118
448
Toplam
10.786
3.282
2.157
656
Kıdem tazminatı karşılığı - kısa dönem
Birikmiş amortisman
-(29.024)
-(151)
-(5.805)
-(30)
Toplam
(29.024)
(151)
(5.805)
(30)
Net ertelenen vergi
varlığı/(yükümlülüğü), net
(18.238)
3.131
(3.648)
626
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
Dönem Başı
Cari dönem ertelenmiş vergi
Dönem vergi geliri/(gideri)- diğer kapsamlı gelir
626
(4.216)
(58)
1.146
1.968
--
30 Haziran kapanış bakiyesi
(3.648)
3.114
Ertelenmiş vergi (varlık) / yükümlülüğü hareketleri
41. PAY BAŞINA KAZANÇ
Net Dönem Karı/(Zararı) (TL)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı
Ortalama Adedi
Hisse Başına Kar/(Zarar) (TL)
42. PAY BAZLI ÖDEMELER
Yoktur (31.12.2013: Yoktur.
01.01.30.06.2014
01.04.30.06.2014
01.01.30.06.2013
01.04.30.06.2013
363.420
360.980
697.234
321.080
1.000.000
0,3634
1.000.000
0,3610
1.000.000
0,6972
1.000.000
0,3211
31
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
43. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur)
44. TÜREV ARAÇLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
45. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Şirket, finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite riski, kur riski ve
kredi riskidir.
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır.
Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması
bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Şirket yönetimi aldığı
kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir.
Likidite risk yönetimi
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle
düşürülmektedir. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma
rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmektedir. 30 Haziran 2014 ve 31.12.2013 tarihleri
itibariyle Şirket’in likidite yükümlülüğü aşağıdaki gibidir.
30.06.2014
Defter değeri
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
3 aydan kısa
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer yükümlülükler
2.826
10.808
44.803
2.826
10.808
44.803
2.826
10.808
44.803
Toplam
58.437
58.437
58.437
Defter değeri
Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
3 aydan kısa
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer yükümlülükler
26.714
2.894
29.720
26.714
2.894
29.720
26.714
2.894
29.720
Toplam
59.328
59.328
59.328
Sözleşme uyarınca vadeler
31.12.2013
Sözleşme uyarınca vadeler
32
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Kredi riski
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
30.06.2014
Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
Toplam
Diğer Alacaklar
Diğer Taraf
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
Nakit ve nakit benzerleri
Vadesi üç aydan
kısa olan devlet
Banka
tahvilleri
Finansal
Yatırımlar
---
240.694 31.473
---
77.639
--
36.652
--
---
2.038.503
--
--
240.694 31.473
77.639
36.652
--
2.038.503
--
--
--
--
--
--
--
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
240.694 31.473
77.639
36.652
--
2.038.503
--
33
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Alacaklar
31.12.2013
Ticari Alacaklar
İlişkili
Taraf
Diğer Alacaklar
Diğer Taraf
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
Nakit ve nakit benzerleri
Vadesi üç aydan
kısa olan devlet
tahvilleri
Banka
Finansal
Yatırımlar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
---
302.652 19.625
---
76.930
--
6.390
--
---
1.795.352
--
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
--
302.652 19.625
76.930
6.390
--
1.795.352
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
--
--
--
--
--
--
--
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
---
---
---
---
---
---
---
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
Toplam
--
302.652 19.625
76.930
6.390
--
1.795.352
34
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
45.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yabancı para varlığı ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
(31.12.2013: Yoktur)
Faiz riski
Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket’in faize duyarlı varlıkları üzerinde
meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal
araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini
doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle
yönetilmektedir.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.038.503
795.352
-
-
-
-
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan varlıklar
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
-
Finansal yükümlülükler
-
-
Şirket’in bilançosunda finansal varlık olarak sınıfladığı kamu kesimi tahvilleri ve özel sektör tahvilleri
sabit faiz oranlı olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. 30 Haziran
2014 tarihi itibariyle TL faiz oranları 100 baz puan artması veya azalması durumunda, diğer tüm
değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla, 1.038.503 TL tutarındaki sabit faizli tahvil ve bonolarının
rayiç değerinde ve Şirket’in net dönem karı/ zararında 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 6.386 TL azalış
(31.12.2013: 29.411 TL) veya 8.202 TL artış (31.12.2013: 26.360 TL) oluşmaktadır.
Fiyat riski
Şirket’in bilançosunda alım-satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı hisse senetleri
bulunmadığından, Şirket, hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı hisse
senedi fiyat riskine maruz kalmamaktadır (31.12.2013: Yoktur).
35
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Piyasa riski
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olTMSuz etkileyecek dalgalanma olması
riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim
riskidir. Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz
oranı riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun
fiyatlar ile değerleyerek önceki yılda olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi
pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu’nca, belirli
dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portöyü,
portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların
durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde
riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.
46. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇECESİNDEKİ AÇIKLAMAMLAR)
Finansal Araçlar Kategorileri
30.06.2014
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
36.652
36.652
1.038.503
240.694
1.000.000
1.038.503
240.694
1.000.000
2.826
7.544
2.826
7.544
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
6.390
6.390
796.389
302.652
1.000.000
795.352
302.652
1.000.000
26.714
11.070
26.714
11.070
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Finansal Yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
31.12.2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Finansal Yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
36
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
•
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
•
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci
seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen
fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
•
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiştir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların (alım satım amaçlı finansal
varlıklar) raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi birinci seviyedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıkların ve
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar
kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile
gösterilen finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz
miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı
varsayılmaktadır.
47. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
(2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-55.1 Portföy Yönetim Şirketleri
ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ’ne göre;
Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler
MADDE 28 –
(1) Yönetilen portföy büyüklüğü;
a) 100.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 2.000.000 TL,
b) 100.000.001 TL’den 500.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 3.000.000 TL,
c) 500.000.001 TL’den 5.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 5.000.000 TL,
ç) 5.000.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 10.000.000 TL
olması zorunludur.
(2) Şirketin bu maddenin birinci fıkrası kapsamında sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının
hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın sermaye yeterliliğine
ilişkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının aritmetik ortalaması dikkate alınır.
Öte yandan, yönetilen portföy büyüklüğünün 10.000.000.000 TL’yi aşması halinde, 10.000.000.000
TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerekmektedir. Şirketin
özsermaye tutarının 20.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz.
37
BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Şirketin yönetmekte olduğu portföylere; bireysel portföy
yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin, yatırım ortaklıklarının, 2013/4 III. KISIM 19 emeklilik yatırım
fonlarının ve kurucusu olduğu fonların portföyleri dahil edilirken; sadece yöneticisi olduğu fonların
portföyleri ve Şirketin kendi portföyü dahil edilmez.
(4) Şirket, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra Kurulun aracı kurumlara ilişkin sermaye
yeterliliği yükümlülüklerine de tabidir. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında Şirketin asgari
özsermaye yükümlülüğü tutarı belirlenirken, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası çerçevesinde
hesaplanacak yönetilen portföy büyüklüğü tutarına karşılık gelen özsermaye tutarı dikkate alınır.
Şirketin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 2.000.000 TL’den az olamaz.
(5) Sermaye yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanacak tablolar 15 günde bir olmak üzere ilgili dönemi
takip eden üç iş günü içerisinde Kurulca uygun görülen yöntemlerle Kurula gönderilir. Kurul gerekli
görmesi halinde bu tabloların hesaplama ve Kurula gönderilme zamanını değiştirebilir.
(6) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari özsermaye şartı, Şirketin kuruluşunun tescilini takip
eden iki yıl süresince yarısı oranında uygulanır.
(7) Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılığın giderilmesi amacıyla yapılacak sermaye
artırımının, Kurulca söz konusu aykırılığın tespitini takip eden bir ay içinde tamamlanması zorunludur.
(2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu
Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) ‘nin yukarıda yazılı olan maddesi uyarınca
şirket sermaye artırımına gidecektir.
48. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
49. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Yoktur.
Download

BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNET M A. . 30 HAZ RAN 2014