TARİH
ÜNİTE–2 (a)
İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ
1. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde Orta Asya geleneklerinin devam ettiğinin
göstergesi değildir?
A) Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
B) Danışma meclislerinin olması
C) Otağın hükümdar alametleri arasında
sayılması
D) Medreselerin inşa edilmesi
E) Hanedan üyelerinin yönetici olarak illere
atanması
2. I.Türklerin Müslüman tüccarlarla kültürel etkileşim yaşaması
II.Maveraünnehir bölgesinde gerçekleşen Talaş
Savaşı'nda Türklerin Müslümanlara yardım etmesi
III.Türk töresi ile İslam ahlakının benzer yönlerinin olması
Yukarıdakilerden
hangilerinin
Türklerin
İslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I ve III
D) Yalnız II
E) I, II ve III
3. Karahanlılar ülkelerini doğu ve batı olmak üzere
iki idari birime ayırarak yönetmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) İslam dünyasının siyasi liderliğini ele
geçirdiklerinin
B) Sosyal devlet anlayışını benimsediklerinin
C) Eski Türk geleneklerini devam ettirdiklerinin
D) Ticari hayatı canlandırdıklarının
E) Güçlü bir ordu oluşturduklarının
4. Aşağıdaki devletlerden hangisinde İkta Sistemi
uygulanmamıştır?
A) Anadolu Selçuklu Devleti
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklu Devleti
D) Memlükler
E) Asya Hunları
www.lisansakademi.com
I.
Mülkiyeti kişilere aittir.
II.
Devlet memurlarına maaş karşılığı verilir.
III.
Miras olarak bırakılabilir.
5. Yukarıda verilenlerden hangileri mülk arazinin
özellikleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
6. Selçuklu Devleti'nin gelir kaynaklan arasında;
I.
Gümrük vergileri,
II.
Cizye,
III.
Öşür
bulunmaktadır. Buna göre, yukarıdakilerden
hangileri Selçuklu topraklarında gayr-i müslimlerin
yaşadığının göstergesidir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
7. Aşağıdaki durumlardan hangisi ilk Müslüman
Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer
almaktadır?
A) Türk-İslam devletlerinin tamamı Bizans ile
mücadele etmiştir.
B) Her emirin sultan olabilme hakkı vardır.
C) Moğollarla mücadele etmişlerdir.
D) Bilimsel ve kültürel alanda İslam dünyasına
katkı sağlamışlardır.
E) Haçlılara karşı önemli başarılar elde
etmişlerdir.
 Yazarı bilinen ilk Türk-İslam eseridir.
 Siyasetname özelliği gösterir.
 Öğüt verici niteliktedir.
8. Yukarıda özellikleri verilen eser ve yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
B) Muhakemet'ül Lügateyn - Ali Şir Nevai
C) Divan-ı Lügat'it Türk - Kaşgarlı Mahmut
D) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet Yüknekî
E) Divan-ı Hikmet - Hoca Ahmet Yesevi
Sayfa 1
TARİH
I.
Kadi'l Kudat
II.
Emir-iArz
III.
Emir-i Dad
9. Yukarıdaki görevlilerden hangileri Selçuklu
hukuk sistemi içinde yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Selçuklularda vergi, askerlik ve ticari alanlardaki
davalara örfi mahkemeler, dini alanlardaki davalara
ise şer'i mahkemeler bakmıştır.
10. Bu bilgiye dayanılarak;
I.
Adli düzenlemelerin yapıldığı,
II.
Hukuk alanında birlik olmadığı,
III.
Her alanda kanun üstünlüğünün sağlandığı
açıklamalarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
11. Türk-İslam devletlerinde hat ve minyatür gibi
sanat dalları gelişirken, heykelcilik alanında pek
fazla çalışma yapılmamıştır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Devletin bu sanatı yasaklaması
B) Heykelcilikle uğraşan çok fazla sanatçının
olmaması
C) Gerekli malzemenin sağlanmasına coğrafi
şartların uygun olmaması
D) İslam dininin resim ve heykel yapımını uygun
görmemesi
E) Eski Türk geleneklerine ve yaşayışlarına
aykırı olması
I.
Devlet ile esnaf arasındaki ilişkiyi
düzenlemek
II.
Mesleki eğitim vermek
III.
Cihat anlayışıyla İslamiyet'i yaymak
IV.
Vergi işlerini düzenlemek
13. Yukarıdakilerden hangileri Selçuklu Devleti'nde
Ahilik Teşkilatının görevlerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
14. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu
Devleti’nin zayıflama sebeplerinden birisi
değildir?
A) Katvan Savaşı
B) Büveyhoğulları’nın olumsuz politikaları
C) İkta sistemi ile ordu masraflarının
karşılanması
D) İç karışıklıklar
E) Atabeyliklerin bağımsızlık mücadeleleri
I.
Arz-ül Ceyş
II.
Şıhne
III.
Emr-i Berid
IV.
Müstevfi
15. Yukarıda mevkileri verilen görevlilerden hangisi
Divan-ı Saltanat üyesi değildir?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız II
I.
Saray
II.
Kümbet
III.
Kervansaray
12. Yukarıdaki mimari yapılardan hangileri sivil
mimariye örnek olarak gösterilebilir?
A) I ve III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) Yalnız II
E) I,II ve III
www.lisansakademi.com
Sayfa 2
Download

İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ 1