Tek Tırnaklıların
Muayeneye Hazırlanması
Yrd. Doç. Dr. Cenk YARDIMCI


Unutulmaması gereken en önemli husus
atların bizden çok güçlü olduğu ve genelde
sakin mizaçlı olmalarına rağmen
kızdırıldıklarında çok ciddi zararlar
verebilecekleri olmalıdır.
Hiçbir zaman ata kötü davranıp ceza
verilmemeli aksine dönem dönem
mükafatlandırılmalıdır.

Cezalandırma işlemi sadece panik ve korku
yaratır

İçgüdüsel olarak tepki yaratır ve cezadan
sonra at ondan istenen şeyleri daha isteksiz
yapacaktır




Atlar nadiren bilinçli olarak çifte ve tekme
atarlar. Bu durum genellikle korktuklarında ya
da sinirlendikleri zaman gerçekleşir.
Kızdırılan,kötü davranılan ya da fazla
şımartılan genç atlar ısırabilir
Atlar daha çok kaçarak kendilerini savunurlar
Alışkın ve eğitimli atlar daha çok ani
hareketlerden veya alışılmamış görüntü ve
seslerden ürker



İlk olarak at sahibinden, at hakkında bilgi
alınmalıdır
Atın seyisinin yanında olması bir avantajdır.
Böylece at kendini daha güvende hisseder ve
sakinleşir
Bunun tam tersi olduğu durumlarda olur


Özellikle yarış atlarında yapılan bilinçsiz,
hatalı davranışlar, atın huysuz, sinirli veya her
yaklaşıma şüpheyle bakmasına neden olur
Böyle durumlarda at konusunda tecrübeli,
eğitimli ve bilinçli bir başka kişiye
tutturulmalıdır



Ata daima konuşarak ve yandan
yaklaşılmalıdır
Böylece ata, gelen kişinin kim olduğunu
anlamasına fırsat verilmiş olunur
Yandan yaklaşılmasının nedeni; gözlerinin
lateralde yerleşmesinden dolayı at en ön ve
arka kısmını iyi göremez



Ata ilk yaklaşıldığında ona orada olduğunuzu
hissettirmelisiniz. Bunun için yumuşak bir
tonda ıslık çalmak ya da ismini söylemek
yeterli olur.
Yüksek ses çıkaracak hareketlerden
kaçınılmalıdır.
Daha sonra yavaşça boyun ve omuz bölgesi
okşanmalıdır.



Atların; muayenesi sırasında, bir kişi
tarafından tutulması gerekir
Tutma işleminin birçok yöntemi
bulunmaktadır
Tutma yöntemleri; tutacak kişinin bilgi ve
becerisine, Veteriner Hekimin yapacağı
işleme ve atın mizacına göre değişiklik
gösterir

Atın mizacı uygun, yapılacak işlem çok uzun ve ağrılı
değilse sadece atın yularından tutmak yeterli olur

Kullanılan yularlar 3
çeşittir:



İp yular
Yorkshire yular
Kösele yular
A
B
C

Eşek, katır ve midilli gibi tek tırnaklılar ise daha kolay
tutulabilir

Atlarda Başın Basit Tutulma Yöntemleri
Dişindirik
Burunsalık




Muayene veya bazı basit sağaltım yöntemleri
için at izin vermiyorsa diğer zorlamalı tutma
yöntemlerine geçmek gerekir
Zorlamalı yöntemler, son çare olarak
uygulanmalıdır
Kısa sürmelidir
Hafiften şiddetliye doğru ilerlemelidir

Bunlar yapılmadığı takdirde, rahatsızlık hatta
ağrı veren bu yöntemler



Stres
Korku
Saldırganlığa neden olabilir

Sakin mizaçlı hayvanlarda burunun elle tutulması
uygulanabilir

Bunun yeterli olmadığı
durumlarda, üst dudağa
veya burna YAVAŞA
uygulaması yapılır
Üst dudağa yavaşa uygulaması
Hayvana soldan yaklaşılır, sol el yavaşa ilmeğinden geçirilir, sol el ile
üst dudak tutulur ve sağ el ile yavaşa tahta üzerinde kendi ekseni
etrafında döndürülür. İkinci bir kişi başı tutarsa uygulama daha kolay
olur
Kulağa yavaşa uygulanması
Ön bacağın Kaldırılması



Genelde tekme atmayı engellemek veya
muayene amacıyla bir ön bacağı kaldırmak
gerekebilir
Bunun için sol el hayvanın omuzdan diğer
tarafa doğru bir kuvvet uygular
Böylece ağırlığı diğer tarafa vermesi sağlanır
sağ el ile bukağılıktan tutulur ve ayak kaldırılır
Ön bacağın Plat-lonj ile kaldırılması
Arka bacağın Kaldırılması
Le Goff Kösteği (Şeytan Kösteği)
Uygulaması;
Y harfi şeklinde olup,
2 ön bacakla arka
bacaklardan birini veya
tam tersine iki arka
bacakla bir ön bacağı
tutmaya yarar

Daha güvenli bir şekilde muayene etme
ihtiyacı olursa (ör.rektal muayene) at
TRAVAY’da muayene edilmelidir
Yatırma Yöntemleri

Berlin yöntemi

Ankara yöntemi
Berlin Yöntemi
Bu yöntemde yatırma takımı
kullanılmaktadır
Bu takım; dört köstek ve
5 m boyunda bir urgandan
oluşmaktadır
Bu urganın başlangıç kısmı
zincirli olup bir kösteğe
tutturulmuştur, buna ESAS
köstek denir
Bunlardan başka bir plantlonj, bir de emniyet kilidine
ihtiyaç vardır



Esas köstek yatırılacak tarafın karşısındaki
bacağın bukağılığına bağlanır
Diğer kösteklerde halkalar iç tarafta, tokası dışta
olacak şekilde diğer bacakların bukağılığına takılır
Esas kösteğin ucundaki zincir aynı taraftaki arka
bacakta bulunan kösteğin halkasından dıştan içe,
diğer arka bacaktaki kösteğin halkasından içten
dışa, aynı taraftaki ön bacakta bulunan kösteğin
halkasından dıştan içe ve son olarak ta esas
kösteğin halksından içten dışa geçirilir

Hayvanın
yatırılacak
tarafın
karşısındaki
bacağın koltuk
altından
geçecek şekilde
bir plat-lonj
yerleştirilir
Ankara Yöntemi
Download

Tek Tırnaklıların Muayeneye Hazırlanması Yrd