5.11.2014 Kamu Kesimi: 155 Açık Ders Malzemeleri Yasama
Genel Bütçeye Dahil
Yürütme
Merkezî Yönetim
Yargı
Kamu Kesimi
Mahallî Yönetim
Kamu İktisadî
Teşebbüsleri
Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler İKT442 Türkiye Ekonomisi Vakıflar Gen. Müd.
Karayolları Gen. Müd.
DSİ
Üniversiteler
Üst Kurullar
Doç. Dr. Özgür TONUS Kamu kesimi Genel Devlet 157 156 ¨ 
¨ 
@otonus Katma Bütçeli
Türkiye’de kamu kesimi denildiğinde merkezi yöneLm birimleri, sosyal güvenlik kuruluşları ve yerel yöneLmler anlaşılmaktadır. Merkezi yöneLm birimleri (yasama, yürütme ve yargı), merkezi yöneLme bağlı özerk bütçeli birimler (üniversiteler gibi) ile düzenleyici ve denetleyici kurumlardan (yani RTÜK, BDDK, TMSF, vb.) oluşmaktadır. Genel yöneLm kuruluşlarının diğer iki kategorisi sosyal güvenlik kurumları ve yerel yöne?mlerdir. Bunların dışında bir mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulmuş Kamu İk?sadi Teşebbüsleri (KİT)’ni de kaZğımızda toplam kamu kesimi tanımına ulaşırız. Merkezi YöneLm Bütçesi ¨  Mahalli İdareler ¨  Bütçe Dışı Fonlar ¨  İşsizlik Sigortası Fonu ¨  Sosyal Güvenlik Kuruluşları ¨  Genel Sağlık Sigortası ¨  Döner Sermayeli Kuruluşlar ¨ 
1 5.11.2014 Bütçe: Kamu harcaması; 159 158 ¨ 
¨ 
¨ 
Genel Bütçe: Yasama, yargı ile Cumhurbaşkanlığı ve merkezî idareye bağlı bakanlık ve idareler yer almaktadır. DevleLn kamu hizmetleri için topladığı vergiler ve sağladığı diğer kaynaklardan bütçe ile ayırdığı bütün ödenekler kamu harcaması kapsamındadır. ¨  Kamu harcamalarını ancak kamu sektörü yapar. ¨ 
Katma bütçe: Ayrı tüzel kişilikleri bulunan, yerinden yöneLm kuruluşları (Üniversiteler gibi) Konsolide bütçe: Genel ve katma bütçeye bu isim verilmektedir. Zamanla kendi giderlerini karşılayabilen kuruluşlar bütçe dışına çıkmışlar (PTT, Tekel, Demiryolları gibi) bu nedenle katma bütçeli kuruluşların gelirlerinin giderlerini karşılama oranı arak düşük çıkmaktadır. Bir ekonomide kamu kesiminin büyüklüğünü ölçerken üç kriter kullanılabilir: ¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
@otonus Bütçe 161 160 Kamu harcamalarının GSYH’ya oranı, Vergi gelirlerinin ulusal gelire oranı, Kamu kesiminin kullandığı girdiler, üreeği hasıla ve yaraZğı katma değer. Ekonomi büyüdükçe kamu harcamaları arayor. Wagner Yasası: Kamu harcamaları ulusal gelirden daha hızlı artmaktadır. Dolayısıyla ulusal gelir içindeki payı artmaktadır. ¡ 
¡ 
Her yıl, hükümeLn izleyeceği faaliyetlere yönelik harcamaları ve elde edilecek gelirleri gösteren yasal belge. Türkiye'de bütçe harcamaları ile ilgili olarak yapılan sınıflandırmalar üçe ayrılmaktadır. § 
§ 
§ 
harcamaları kuruluşların yöneLm yapıları çerçevesinde idari birimler bazında ayıran "YöneLmsel (idari) Sınıflandırma", harcamaları sağlık, eğiLm, savunma gibi amaçlarına göre ayıran "Fonksiyonel Sınıflandırma" harcamaları gerçek ve transfer harcamaları olarak ayıran "Ekonomik Sınıflandırma"dır. 2 5.11.2014 Harcamalar: 162 Harcama -­‐ Gelir / GSYH 163 ¨ 
¨ 
Merkezi YöneLm Bütçe Gelir ve Giderlerinin GSYH’ya Oranı Bütçe dengesi/GSYH (%) 164 165 30 20 25 0 20 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 40 -­‐20 15 -­‐40 10 -­‐60 5 -­‐80 0 -­‐100 -­‐5 -­‐120 -­‐140 @otonus Bu oran Türkiye ekonomisinin gelişimine göre değişmişLr. 1975’te toplam bütçe harcamaları/GSYH %13 iken 2013’de %26,1 olmuştur. Özellikle 1990’dan sonra artan borçlanma, faiz giderlerindeki araş bütçe harcamalarının araşını hızlandırmışar. Bütçe gelirlerindeki araş hızı da bu gelişmeyi yakalayamamışar. Ancak 2001 krizi sonrası izlenen mali disiplin ile 2013 yılında gelirlerin GSYH oranı %24,8 seviyesine kadar yükselmişLr. -­‐10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (GT) (P) (P) (P) Harcama Gelir Bütçe Dengesi 3 5.11.2014 Carî Harcamalar: Bütçedeki Payı % Harcamalar 166 167 I. Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri 40,0 35,0 II. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30,0 III. Cari Transferler 25,0 20,0 IV. Sermaye Giderleri 15,0 V. Sermaye Transferleri 10,0 5,0 VI. Borç Verme 0,0 2006 VII. Yedek Ödenekler VIII. Faiz Giderleri Bütçe harcamalarının ulusal gelire oranı: 168 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I. Personel Giderleri IV. Faiz Giderleri V.Cari Transferler VI.Sermaye Giderleri Linear ( IV. Faiz Giderleri) Linear ( V.Cari Transferler) 2013 Harcama Türlerinin Bütçedeki Payı (2013;%) 169 Sermaye Giderleri, 10,7 25,0 20,0 Personel Giderleri, 23,6 15,0 10,0 Cari Transferler, 36,4 5,0 0,0 2006 @otonus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Faiz Hariç Harcamalar I. Personel Giderleri IV. Faiz Giderleri V.Cari Transferler Linear ( Faiz Hariç Harcamalar) Linear ( IV. Faiz Giderleri) 2013 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi, 4,0 Mal ve Hizmet Alımları, 8,9 Faiz Giderleri, 12,2 4 5.11.2014 Cari Transferler Personel Harcamaları 171 III. Cari Transferler -­‐ KİT Görev Zararı -­‐ SGK Transferler -­‐ Tarımsal Destekleme -­‐ Mahalli İdare ve Fon -­‐ Diğer Cari Transferler 7,0 30 6,0 36,4 0,7 19,7 2,0 9,7 5,0 25 5,0 GSYH Payı (%) BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%) 2000 2013 24,8 0,1 6,5 0,7 11,0 6,6 (%) 20 4,0 15 3,0 Bütçe Payı (%) 170 10 2,0 5 1,0 0,0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Personel Harc. /GSYH Faiz Giderleri Personel Harcamaları Bütçe Payı Faiz dışı fazla 172 173 18,0 60,0 17,1 14,0 14,8 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 40,0 12,3 10,2 30,0 10,1 7,0 6,1 5,8 5,3 5,6 2,0 0,0 12,2 4,4 3,3 3,4 3,2 2,8 2,8 2,5 2,3 20,0 Faiz dışı fazla; bütçenin toplam gelirleriyle, bütçeden yapılan faiz ödemeleri yok sayıldığında geriye kalan harcamalar arasındaki farkar. ¨  2013 yılı için KKFD denge/GSYH oranı hedef: %2 ¨ 
50,0 Bütçe Payı (%) GSYH'ya Oran (%) 16,0 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Faiz giderleri / GSYH @otonus Faiz giderleri bütçe payı 5 5.11.2014 Bütçe Dengesi FONKSİYONEL HARCAMALAR (2013) 174 175 60.000 Milyon TL 40.000 I-­‐GENEL KAMU HİZMETLERİ II-­‐SAVUNMA HİZMETLERİ III-­‐KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ IV-­‐EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER V-­‐ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ VI-­‐İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ VII-­‐SAĞLIK HİZMETLERİ VIII-­‐DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ IX-­‐EĞİTİM HİZMETLERİ X-­‐SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 20.000 0 -­‐20.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -­‐40.000 -­‐60.000 BÜTÇE DENGESİ FAİZ DIŞI BÜTÇE DENGESİ Fonksiyonel harcama türleri bütçe paylarında gelişim 176 20 15 10 5 0 2006 @otonus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 2013 21,0 5,5 Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe harcamaları 177 25 BÜTÇE PAYLARI GSYH PAYLARI (%) (%) 28,0 7,3 4,8 1,3 7,3 1,9 14,2 3,7 0,1 0,0 1,7 0,5 4,8 1,3 2,2 0,6 15,9 4,2 Harcamalar Faiz Hariç Harcamalar I. Personel Giderleri II. SGK Devlet Primi III. Mal ve Hizmet Alımları IV. Faiz Giderleri V. Cari Transferler VI. Sermaye Giderleri VII. Sermaye Transferleri VIII. Borç Verme Faiz Hariç Harcamalar I. Personel Giderleri II. SGK Devlet Primi III. Mal ve Hizmet Alımları IV. Faiz Giderleri V. Cari Transferler VI. Sermaye Giderleri VII. Sermaye Transferleri VIII. Borç Verme 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GSYH PAYLARI (%) 27,2 26 21,2 20,9 6 5,5 0,8 1 2,7 2,3 6 5,1 9,2 9,3 1,6 1,7 0,3 0,3 0,5 0,6 BÜTÇE PAYLARI (%) 23 16,9 4,7 0,7 2,3 6,1 6,5 1,6 0,2 0,6 24,3 18 5,2 1,2 1,8 6,3 7,2 1,4 0,4 0,4 23,4 17,5 5,1 0,7 2,4 5,9 7,3 1,2 0,2 0,4 74,2 21,2 2,8 10,7 25,8 28 6,8 1,5 3,2 76,1 21,4 2,8 10,9 23,9 31 6,4 1,7 1,9 77,7 21,5 2,8 10,8 22,3 31 8,2 1,4 2 80,2 20,9 2,7 11,1 19,8 34,3 7,5 1,6 2,1 83,6 21,2 3,8 9,9 16,4 34,6 8,8 2,3 3 2012 2013 24,1 20,9 5,6 1 2,5 3,3 8,5 2,4 0,5 0,4 25,5 22,1 6,1 1,0 2,3 3,4 9,1 2,4 0,4 0,7 26,1 22,9 6,2 1,0 2,3 3,2 9,5 2,8 0,5 0,6 86,5 23,3 4,1 10,4 13,5 35,1 9,8 2,2 1,7 86,6 23,9 4,1 9,1 13,4 35,8 9,5 1,7 2,6 87,8 23,6 4,0 8,9 12,2 36,4 10,7 1,9 2,2 6 5.11.2014 İdari Sınıflandırma 178 Kurum
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Bütçe Harcamalarından Aldığı Pay
26,9
179 14,5
13,2
7,0
5,0
4,0
3,9
3,3
3,3
2,7
2,1
1,8
1,6
1,5
1,4
1,3
0,9
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
Bütçe Gelirleri; 180 Bütçe Gelirleri Bütçe’de Gelirler: 181 Konsolide bütçenin gelirlerini; ¨  1. Vergi Gelirleri, ¨  2. Vergi Dışı Normal Gelirler, ¨  3. Özel Gelirler ve Fon Gelirleri, ¨  4. Katma Bütçe Gelirleri oluşmaktadır. ¨ 
GELİRLER
Genel Bütçe
-Vergi Gelirleri
Gelir Üzerinden Al.V.
Servet Üzerinden Al.V.
Mal ve Hiz.Üz.Al.V.
Dış Ticaret Vergileri
-Vergi Dışı Normal Gel.
-Özel Gelir ve Fonlar
Katma Bütçe
@otonus 7 5.11.2014 Merkezi YöneLm Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (%) 182 183 GSYH PAYLARI (%) BÜTÇE PAYLARI (%) Merkezi YöneLm Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri I-­‐Vergi Gelirleri II-­‐Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri III-­‐Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler IV-­‐Faizler, Paylar ve Cezalar V-­‐Sermaye Gelirleri VI-­‐Alacaklardan Tahsilat Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 2006 2013 2006 2013 22,9 25,0 100,0 100,0 22,2 24,1 97,2 96,4 18,1 20,9 79,2 83,7 1,0 0,9 4,3 3,7 0,3 0,1 1,3 0,3 2,6 1,5 11,2 6,1 0,2 0,6 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,7 2,0 2,9 0,2 0,2 0,8 0,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vergi Gelirleri (2013) 31,5 33,9 35,1 35,5 31,6 32,3 33,2 30,8 Vergi Gelirleri / Vergi Gelirlerinin GSYH Bütçedeki Payı (%) 68,5 66,1 64,9 64,5 68,4 67,7 66,8 69,2 18,1 18,1 17,7 18,1 19,2 19,6 19,7 20,9 79,2 80,3 80,2 80 82,8 85,5 84 83,7 2013 Yılı Vergi Gelirlerinin Dağılımı (%) 184 185 I-­‐Vergi Gelirleri 1. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler a) Gelir Vergisi b) Kurumlar Vergisi 2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri a) KDV b) ÖTV c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi d) Şans Oyunları Vergisi e) Özel İleLşim Vergisi 4. Uluslararası Ticaret Alınan Vergiler 5. Damga Vergisi 6. Harçlar @otonus Doğrudan Dolaylı Vergiler/ Vergiler/ Toplam Toplam Vergi Gelirleri (%) Vergi Gelirleri (%) GSYH'ya Oran 20,9 5,9 4,1 1,9 0,5 8,6 2,4 5,5 0,4 0,0 0,3 4,4 0,6 0,8 Bütçe Payı 83,7 23,8 16,4 7,4 2,0 34,6 9,8 21,9 1,6 0,2 1,2 17,5 2,4 3,3 Dolaysız Vergiler, 30,80 Dolaylı Vergiler, 69,20 8 5.11.2014 Bütçe Finansmanı; Merkezi YöneLm Bütçe Nakit Dengesi Finansman 186 187 Emisyon
Bütçe Gelirleri Bütçe Harcamaları Finansman Dış Borç
Finansman
Gelir artışı
İç Borç
Bütçe Dengesi Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Fazla 189 0,0 1,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Milyar TL -­‐2,00 -­‐30,0 -­‐3,00 -­‐40,0 -­‐4,00 -­‐50,0 -­‐5,00 -­‐60,0 -­‐6,00 MY Bütçe Dengesi Bütçe Açığı/GSYH 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,0 -­‐10.000 -­‐1,00 -­‐20,0 7,0 2000 0,00 -­‐10,0 @otonus 0 2014 (GT) 2015 (P) 2016 (P) 2017 (P) Bütçe Dengesi (Milyon ¨ ) 2007 GSYH'ya Oran (%) 2006 5,0 -­‐20.000 4,0 -­‐30.000 3,0 -­‐40.000 GSYH'ya Oran (%) 188 2,0 -­‐50.000 1,0 -­‐60.000 0,0 Bütçe Dengesi Faiz Dışı Bütçe Dengesi /GSYH (Maliye Tanımlı) 9 5.11.2014 Hazine Nakit Dengesi 190 Hazine Finansman (2013) 191 ¨ 
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARI
Faiz Hariç Bütçe Giderleri
Faiz Giderleri
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE FAİZ DIŞI DENGESİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ
BÜTÇE EMANETLERİ
DİĞER EMANETLER
AVANSLAR
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE NAKİT DENGESİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE FİNANSMANI
BORÇLANMA (NET)
DIŞ BORÇLANMA (NET)
Kullanım
Ödeme
İÇ BORÇLANMA (NET)
-TL Cinsinden Hazine Bonosu
-TL Cinsinden Devlet Tahvili
-Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
NET BORÇ VERME (-)
BORÇ VERME
GERİ ÖDEME (-)
ÖZELLEŞTİRME GELİRİ
TMSF GELİR FAZLALARI
KASA/BANKA VE DİĞER İŞLEMLER
Genel bütçe kapsamında tahsil edilerek Hazine hesaplarına aktarılan vergi ve vergi dışı gelirler ile yine genel bütçede yer alan ödenekler çerçevesinde Hazine hesaplarından aktarılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleşLrilen harcamalar arasındaki farkı ifade eder. KKBG Kamu Kesimi Borçlanma Gereği KKBG ¡ 
Kamu kesiminin bir yıl içinde gelirleri ile giderleri arasında oluşan farkı gösterir ve genellikle GSYH’ya oran olarak ifade edilir. KKBG, kamu kuruluşlarınca gönderilen verilere dayanılarak DPT taraxndan hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır. 60.000 12 50.000 10 40.000 8 30.000 6 20.000 4 10.000 2 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -­‐10.000 2010 2011 2012 -­‐2 -­‐20.000 -­‐4 BORÇLANMA GEREĞİ @otonus GSYH'ya Oran (%) 193 Milyon TL 192 389.441
407.890
357.904
49.986
31.537
-18.449
2.586
1.384
-203
-14.681
14.681
24.232
7.767
16.469
-8.702
16.465
-3.684
20.149
0
-1.055
62
1.117
0
720
-11.325
GSYH ORANI (%) 10 5.11.2014 Merkez Bankası Kaynakları 194 195 ¨ 
Emisyon hacminin arZrılması şeklinde gerçekleşir. MB kaynaklarının genellikle faizsiz olması , çoğunluklada karşılıksız gerçekleşebilmesi, bu kaynağı iç borçlardan ayıran özelliklerdir. Enflasyonist ortamlarda Merkez Bankası kaynakları ile malî açığın giderilmesi yani parasallaşarılması yoluyla hükûmetler iki tür gelir elde ederler: seignorage ve enflasyon vergisi. ¨ 
Borç kısır döngüsü; Kamu açıklarının etkileri; 196 iç borçlanma, kamu kesiminin tahvil ve bono gibi araçlarla iç piyasadan borçlanmasıdır. Dış borçlanma, gerekli kaynakların dış alemden belli bir faiz karşılığı elde edilmesidir. Bu üç fonun yanı sıra , ülkemizde son dönemde bir dördüncü fondan bahsetmekte mümkündür. 1989 sonrası sermaye hareketlerini serbestlik geLrilmesi ile gündeme gelen bu çok riskli fon ''Sıcak para'' olarak adlandırılmaktadır. 197 Borç Kısır Döngüsü ¨  Borç faizlerinin bütçe gelirleri ile karşılanması gereklidir. Ancak kamu borçlarının faiz yükünün aşırı derecede artması sonucunda bütçe gelirleri yetersiz kalmakta ve faiz ödemeleri ancak borçlanma yoluyla karşılanabilmektedir. Bu, borç kısır döngüsüne girildiğinin bir göstergesidir. ¨ 
@otonus •Faizler borçlanma
ile ödeniyor
•Borçlar artıyor,
Yeni finansman sağlanamıyor.
•Para piyasasında kamunun
büyüklüğü artıyor.
•Faizler yükseliyor.
Toplam faiz yükü artıyor.
•Gelirler yetersiz, açık büyüyor.
11 5.11.2014 Orta Vadeli Program 2015-­‐2017 Merkezi yöneLm bütçe büyüklükleri (GSYH’ya oran; %) 198 199 GSYH Büyümesi (%) GSYH (Milyar ¨, Cari) 2013 4,1 1.565 2014 3,3 1.764 2015 4,0 1.945 2016 5,0 2.150 2017 5,0 2.370 GSYH (Milyar Dolar, Cari) 822 810 850 907 971 TÜFE Yılsonu (%) 7,4 9,4 6,3 5,0 5,0 2014 (GT) 2015 (P) 2016 (P) 2017 (P) 26,1 25,4 24,3 23,6 22,8 Faiz Hariç Harcamalar 22,9 22,6 21,5 21,1 20,5 3,2 2,8 2,8 2,5 2,3 GELİRLER 24,9 24,0 23,2 22,8 22,5 Genel Bütçe Gelirleri 20,8 19,9 20,0 19,9 19,8 4,1 4,1 3,2 2,9 2,8 -­‐1,2 -­‐1,4 -­‐1,1 -­‐0,7 -­‐0,3 Faiz Giderleri Vergi Gelirleri BÜTÇE DENGESİ FAİZ DIŞI DENGE 2,0 1,5 1,7 1,8 2,0 PROGRAM TANIMLI HARCAMALAR 22,9 22,6 21,5 21,1 20,5 PROGRAM TANIMLI GELİRLER 23,8 23,1 22,6 22,4 22,2 0,9 0,5 1,1 1,3 1,7 PROGRAM TANIMLI DENGE @otonus 2013 HARCAMALAR 12 
Download

Kamu Maliyesinde Gelişmeler