• Bu bölümde alternatif ölçme değerlendirme
tekniklerinden yapılandırılmış grid tekniğini
ele alacağız.
Yapılan literatür taramasında kavramın ortak ve kesin bir
tanımının olmadığı görülmektedir. Çeşitli kaynaklarda
kavramın farklı tanımlarına rastlamak mümkündür. Buna göre
kavram;
• Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel
tasarımı (TDK, 2013),
• Varlıklar, olaylar, insanlar ve düşüncelerin benzerliklerine
göre gruplandırılmasına verilen ad (Temizyürek, 2003, s.
82),
• İnsan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların
değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi
formu/yapısı bir değişken (Ülgen, 2001, s. 100) olarak
tanımlanmıştır.
• Öğrencilerin kritik düşünme becerisini
geliştirmesi, şans başarısını en aza indirmesi,
öğrencinin bilişsel yapısındaki kavram
yanılgılarını ve bilgi ağındaki eksiklik ve
aksaklıkları ortaya koyması gibi birçok
avantajından dolayı 2004-2005 yılında
gerçekleştirilen program değişikliği ile
alternatif ölçme ve değerlendirme
aklaşımlarından bahsedilirken yapılandırılmış
gride de yer verilmiştir.
• 1. Yönerge Yazma
• 2. Tablo Hazırlama
• 3. Soru Hazırlama
• Örnek 1
Soru 1) Kutucuklardaki cephelerden hangilerinde Osmanlı Devleti
İngiltere ile savaşmıştır?
Doğru cevap: (3, 4, 5, 7, 9)
Örnek 2:
SORU 1) Yukarıdaki kutucuklardan hangileri Osmanlı Devletinde
Divan-ı Hümayun’a katılan üyelerdendir? Uygun kutucukları
seçiniz.
Doğru cevap:(1, 4, 5, 6, 7)
Soru 2) Kutucuklardaki cephelerden hangileri Mustafa Kemal’in
savaştığı cephelerdir?
Doğru cevap: (2, 4, 5)
Örnek 2:
SORU 2) Divan-ı Hümayun’a katılan ilk üç üyeyi makamlarına
göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralayınız?
Doğru cevap: (5, 1, 7)
SORU 3) Yukarıdaki kutucuklardan hangileri Osmanlı
ordusundaki üyeleri ve ordu görevlilerinin davalarına bakan
üyeyi içerir? Uygun kutucukları seçiniz.
Doğru cevap: (2, 3, 6, 8, 9)
• SORU 1) Yukarıdaki kutucuklardan Ege Bölgesinde yetişen
tarım ürünlerini seçiniz.
Doğru Cevap: (1, 2, 4, 6, 9, 15)
Öğrencinin cevapları: (2, 5, 9, 12, 15)
• PUANLAMA
• Mantıksal Sıralama Puanlaması
• Örnek Grid Tabloları
SORU 1. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri 0 ile 20 arasındadır?
a) Uygun kutucukları seçiniz.
b) Seçtiğiniz kutucuklardaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız.
SORU 2. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri tek doğal sayıları içerir?
a) Uygun kutucukları seçiniz.
b) Seçtiğiniz kutucuklardaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız.
SORU 3. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri çift doğal sayıları içerir?
a) Uygun kutucukları seçiniz.
b) Seçtiğiniz kutucuklardaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız.
SORU 4. Yukarıdaki kutucuklardan hangileri, beşer beşer saydığımızda
ulaşacağımız doğal sayıları içerir?
• Kavram yanılgıları, öğrencilerin zihinlerinde oluşturmuş
oldukları bir yapı olması ve doğrudan gözlenmesine
yönelik zorluklar taşımasından dolayı bunların ortaya
çıkartılması çoğu zaman güç olmaktadır. Uluslararası
literatürde, bireylerin zihinsel örgüsünü en iyi şekilde
ortaya koyabilmek amacıyla yani kavram anlama
seviyelerini ve kavram yanılgılarını belirlemek için
birçok yöntem ve araç geliştirilip uygulanmaktadır
(Köse, Coştu ve Keser, 2003, s.44). Geliştirilen bu
yöntem ve araçlara; kavram haritaları, çizimler, kelime
ilişkilendirme, Vee diyagramları, görüşme (mülakat),
çalışma yaprakları ve yapılandırılmış grid örnek
verilebilir.
Yapılandırılmış grid sorusu hazırlanırken
aşağıdaki adımlar izlenir.
1. Yönerge yazılır.
2. Seviyeye uygun olarak 9, 12 ya da 16’lı tablo
çizilir. Sayılar içine yerleştirilir.
3. Sorular hazırlanır. Bilgi ve mantıksal sıralama
olarak 2 şekilde hazırlanan soruların cevapları
rastgele tabloya yerleştirilir.
• Johnstone, Bahar ve Hansell’e (2000, s. 87)
göre, yapılandırılmış gridi oluşturan kutuların
içeriği; sözcük, cümle, resim, denklem, tanım,
sayı, formül vb. kullanılarak
oluşturulabilmektedir. Böylece hem görsel
hem de sözel düşünenler için gridler uygun
hâle getirilmektedir. Bu tekniğin hazırlanması
başlangıçta öğretmenler için biraz zahmetli
olabilir ama zamanla pratik kazanılarak etkili
bir biçimde kullanılabilir.
Download

Bölüm_11