TURKKOM HĠZMET SÖZLEġMESĠ
ÇALIġMA PRENSĠPLERĠ ve ETĠK KURALLARI
TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1-TARAFLAR ve TANIMLAR
1.1- TURKKOM Ġnternet Pazarlama BiliĢim Müteahhitlik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited
ġirketi bundan böyle TURKKOM olarak anılacaktır.
1.2- TURKKOM’un resmi internet adresleri www.turkkom.org – www.kobikom.org - www.turkkom.biz ve
www.kazancdunyasi.com bundan böyle SĠTE olarak anılacaktır.
1.3- Müşteri: AnlaĢmalı Kobi’lerden alıĢveriĢ yapan, kazanç planına dâhil olmayan kiĢilerdir. Ġçerikte
“MÜġTERĠ” olarak anılacaktır.
1.4- Franchise Bayi: Taahhütlü Franchise Bayilik SözleĢmesi imzalamıĢ, Bir adet TurKKom Tablet PC (Pos
cihazı)’yi bulunduğu il’de bir KOBĠ’ye tanımlayarak Bayilik verme ve 3G+ Tablet PC satıĢı yapabilme
yetkisi alan kiĢilerdir. Ġçerikte “FRANCHĠSE BAYĠ” olarak anılacaktır.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve İŞ TANIMI
2.1- Bu sözleĢme, Franchise Bayiler tarafından TurKKom satıĢ iĢlemlerinin, TurKKom’un satıĢ politikası
doğrultusunda ürünlerin pazarlanması iĢlemlerinin yürütülmesini ve iĢleyiĢini düzenler.
2.2- Franchise Bayiler, iĢ bu sözleĢmeyi onayladıkları anda, TurKKom Franchise Bayiliği sözleĢmesini en az
1 yıl iptal etmeyeceklerini, aksi durumda Franchise Bayilik bedeli iadesinin yapılmayacağını kabul ve
taahhüt etmiĢ olurlar. Bu süre içinde bu sözleĢmenin eki olan “Etik kurallar” baĢlığı altındaki sözleĢmeyi de
onaylamıĢ olurlar.
2.3- TurKKom, Türkiye’de kendi iĢini inĢa etmek isteyen giriĢimcilere destek veren Global bir Ģirket’tir.
Ġnovasyon iĢi kurmak isteyen insanlara anahtar teslimi bir baĢarı konsepti sunmaktadır. TurKKom bir
Ġnovasyon kuruluĢudur.
2.4- TurKKom, Franchise Bayilerine TurKKom portföyünde satıĢa sunulan ürünlerden ve hem Kobi’lerden
kendi ürün alımlarından hem de KobiCard sahiplerinin ürün alımlarından prim kazandıran, kazançlı bir
inovasyon formatıdır. TurKKom; Franchise Bayilerine kayıtlı bulundukları il’de bulunan Kobi alıĢ
veriĢlerinden sistem dahilinde bulundukları sürece pasif gelir öder. TurKKom, aktif olan Franchise Bayilere
il’lerindeki alıĢveriĢ oranlarına dayalı olarak her ay artan bir kazanç getirisi imkanı sağlar. TurKKom size iĢ
planı dahilinde kaldığınız sürece ilinizdeki ticaret ağını garantiye alarak ürün ve hizmet satıĢları devam ettiği
sürece size sürekli bir gelir elde etme imkanı verir.
2.5- Kazanç planından hak edilen gelirler dürüstlük ve bütünlük ilkesine göre ĢekillendirilmiĢtir. TurKKom,
piyasa Ģartlarındaki olumlu-olumsuz geliĢmelere paralel olarak, kazanç planının üzerinde, değiĢiklik yapma
hakkını saklı tutar. Bu değiĢiklikler Franchise Bayiler tarafından kabul edilmiĢ sayılır. DeğiĢiklikler internet
ortamı veya çeĢitli duyuru organları kullanılarak Franchise Bayilere bildirilir. Duyuru tarihinden itibaren
TurKKom bu değiĢikliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürür.
3- SORUMLULUKLAR
3.1- Franchise Bayi, TurKKom üzerinden kendi beyan ettiği bilgiler doğrultusunda kendisine öncelikle bir
hesap açmak zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik ya da yanlıĢ olmasından kaynaklanabilecek tüm
sorumluluk, bilgilerin giriĢini yapan Franchise Bayi’ye aittir. Bütün Franchise Bayiler, www.turkkom.biz de
baĢvuru formlarını doldurmaları üzerine, Ģirket ilkelerini kabul ettiğini beyan etmiĢ sayılırlar.
3.2- Franchise Bayiler DBS sistemine dahil etmedikleri Kobi’lerin ay sonu mahsuplaĢmalarından ve
TurKKom’a ödeyecekleri tutarlardan sorumludurlar. Ödemelerini yapmayan DBS dıĢı Kobi’lerin ödeme
tutarları KDV eklenerek Franchise Bayilerin o ayki TurKKom kazancından tahsil edilir.
3.3- TurKKom, Franchise Bayi tarafından sipariĢ edilen hizmetleri sağlayacaktır. Franchise Bayiler
vasıtasıyla yeni Franchise Bayilerin ve Kobi’lerin oluĢması sonucunda pazarlama ağının geliĢmesi ve
sisteme yerleĢtirilmesi iĢlemleri TurKKom tarafından yapılacaktır.
3.4- Franchise Bayinin Backoffice mantığı ile çalıĢabilmesi için aĢağıdaki yönergeleri izlemesi yeterli
olacaktır;
• https://www.turkkom.biz/register.asp adresindeki formu doldurmak ve sözleĢme koĢullarını okumak ve
onaylamak,
• Hesap açılıĢında sadece kendi bilgisi dahilinde oluĢturacağı kullanıcı adı ve Ģifre bilgilerini ilgili alanlara
girmek.
4- BAŞLANGIÇ
4.1- Franchise Bayi Olmak; 18 yaĢını doldurmuĢ olmak Ģartı ile gerçek kiĢiler ve tüzel kiĢilikler
www.turkkom.biz sitesindeki kayıt formunu doldurarak, Taahhütlü Franchise Bayilik SözleĢmesini
imzalayarak ve daha sonra Kobi’lere gönderilecek BĠR adet Tablet Pos Bedeli ödemesini gerçekleĢtirerek
sisteme dâhil olabilirler.
Pos’lu Kobi Franchise Bayileri, Sisteme dahil oldukları il’de, 1 (bir) adet Pos cihazını en fazla 1 (Bir) hafta
içinde 1 (bir) Kobi’ye tanımlamak zorundadırlar. Bu tanımlama iĢleminden sonra TurKKom sisteminin tüm
haklarını elde ederek çalıĢma yaparlar ve kayıtlı oldukları il’deki ticaret hacminden kazanç elde ederler.
BaĢka bir il’de çalıĢma yapamazlar.
Kart’lı Kobi Franchise Bayileri, Sisteme dahil oldukları ilk ay içinde, kayıtlı oldukları il’de, 1 (Bir) adet
1.000 (BĠN) kartlı Kobi oluĢturmak ve en fazla 2 (iki) ay içinde de o kartların aktif edilmesini sağlamak
zorundadırlar. Bunu gerçekleĢtiren her Franchise Bayi, kayıtlı oldukları il’deki Kobi ticaret hacminden
kazanç elde etme hakkını elde eder. Her Kart’lı Kobi Franchise Bayi’nin 1 (Bir) adet 1.000 (Bin) kartlı Kobi
anlaĢması yapması yeterlidir. Ġkinci bir anlaĢma yapmasına gerek yoktur. 1 Ay içinde Kobi dahil edemeyen
Franchise Bayiler Kobi ticaret hacminden prim alamazlar. BaĢka bir il’de çalıĢma yapamazlar.
Tablet Pos Cihazları Franchise Bayilere gönderilmez. Tablet Pos Cihazının Kobi’ye tanımlanması
süreci aşağıda belirtilen şekilde yapılır;
1- Franchise Bayi kayıtlı olduğu il’de belirlemiĢ olduğu Kobi’nin bilgilerini Genel Müdürlüğe sistemde
kayıtlı e-mail adresi yoluyla bildirir. MüĢteri Hizmetleri Birimi bildirilen Kobi’yi arayarak teyit alır.
2- Franchise Bayi, “Kobi SözleĢmesi”ni ve Ek’lerini teyidi alınarak kendisine bildirilen Kobi’ye imzalatarak
Genel Müdürlüğe gönderir.
3- Kobi tarafından imzalanan sözleĢme Genel Müdürlüğe ulaĢtıktan sonra Tablet Pos Cihazı Kobi’nin iĢ yeri
adresine, iĢ yeri Sahibi/Yetkili KiĢi adına kargolanır.
TurKKom Franchise Bayiliği, ömür boyu sürer. ġirket Ġlkeleri dahilinde çalıĢıldığı sürece bu sözleĢme
Franchise Bayinin haklarını ömür boyu korur. Vefat halinde 1. derece yakınına miras olarak kalır. TurKKom
sözleĢmesini yenilemek için herhangi bir iĢlem yapılmasına ve ücret ödenmesine gerek yoktur.
Sisteme Franchise Bayi olarak dâhil olunabilmesi için kayıt formunun doldurulmuĢ, Franchise Bayi ödemesi
yapılmıĢ, Kayıt Numarası alınmıĢ ve Bulunduğu il’de BĠR Kobi’ye tanımlanmak üzere BĠR adet Tablet Pos
Bedelinin ödenmiĢ olması Ģarttır.
4.2- MüĢteri Olmak
18 yaĢını doldurmuĢ kiĢiler Kobilerin dağıttığı kartlardan herhangi bir tanesinden edinip ÜCRETSĠZ kayıtlı
müĢteri olabilirler. MüĢteriler bir adet müĢteri kayıt formunu doldurduktan sonra “MüĢteri” olarak sisteme
girebilir. MüĢteriler sadece ürün satın alabilirler.
5- SİPARİŞ VERME
Franchise Bayi olmak isteyen kiĢiler, web sitesinden https://www.turkkom.biz/basla.asp yolu ile sipariĢ
verebilirler. SipariĢ bedelleri Kredi Kartı ile ödenebilir. BaĢka bir kiĢinin yazılı onayı olmadan Kredi Kartını
kullanmak yasalara uygun olmadığı için yasaktır. Bu durumda kredi kartı sahibinin, onay yazısı ve kimlik
fotokopisi ile bir dilekçe yazıp durumu TurKKom’a bildirmelidir.
6- İL KONTENJANLARI ve ÖZEL ŞARTLAR
Ġl Potansiyel Durumu; TurKKom Türkiye ve diğer dünya ülkelerinde nüfus oranlarına göre KARTLI KOBĠ
ve FRANCHĠSE BAYĠ sayılarını sınırlamıĢtır.
Bir il’de Kartlı Kobi kontenjanı tamamlanmadan Pos’lu Kobi giriĢi yapılamaz. Bir il’de 100 Franchise Bayi
sayısına ulaşılmadan Kobi startı verilmez. Pos dağıtımı yapılamaz.
Ġl potansiyellerini https://www.turkkom.biz/turkkom-il-kontejan.pdf adresinden takip edebilirsiniz.
7- PRİM HAKEDİŞ ŞARTLARI VE PRİM PLANI
7.1- MüĢteri’ler ve TurKKom adayları pazarlama planından prim alamazlar.
7.2- Prim ödemeleri, KDV hariç cirolar üzerinden yapılır.
7.3- Grup MüĢteri Kazancı; Franchise Bayi’nin bulunduğu il’deki müĢteri kazançlarını elde edebilmesi için
“Aktif” olma Ģartı aranmaktadır.
Kobi dağılım oranlarının %2’si ĠL FUTBOL KULÜPLERĠ’ne, %2’si ÇHGM’ye ve %2’si Kobi ve Franchise
Bayi öğrencilerine ÖĞRENĠM BURSU olarak aktarılır. Bu bölümde %1 BÖLGE
KOORDĠNATÖRLERĠ’ne, %1 KOBĠ KOORDĠNATÖRLERĠ’ne aktarılırken, %2’de ÖZEL KAZANÇ payı
olarak bırakılmıĢtır. (Toplam %10)
Kobi dağılım oranlarının %1’i BÖLGE MÜDÜRLERĠ’ne, %2’si ĠL MÜDÜRLERĠ’ne, %2’si EĞĠTĠM
KOORDĠNATÖRLERĠ’ne, %3’ü EĞĠTĠM DĠREKTÖRLERĠ’ne ve %2’si KOBĠ DĠREKTÖRLERĠ’ne
aktarılır. (Toplam %10)
Kobi dağılım oranlarının %80’i FRANCHĠSE BAYĠ’lere ve KARTLI KOBĠ’lere eĢit olarak dağıtılır.
8- AKTİFLİK
TurKKom sisteminde pasif kazanç elde edilebilmesi için Aktiflik Ģartı aranmaktadır. Her Franchise Bayi her
ay aktif olmalıdır. Bireysel Franchise Bayi’lik verilmesi ve 3G+ Tablet PC SatıĢlarında Kâr Payı için
Aktiflik aranmaz.
Franchise Bayilerin Fark Primi, Bayi Primi ve Puantaj Hesaplamalarından faydalanabilmeleri için, Aktif
olmaları gerekir. Bulunulan ay içinde gerçekleĢtirilen, bireysel 1 Franchise Bayilik verilmesi veya 3G+
Tablet PC SatıĢı veya Kobi’lerden 300 TL +KDV değerindeki alıĢveriĢ bulunulan ayın aktifliğini sağlar.
Aktif olunmamıĢsa Fark Primi, Bayi Primi ve Puantaj Hesaplamalarından faydalanılamaz. Kayıt olunan ilk
ay ve GB kariyerinden itibaren aktiflik Ģartı aranmaz. Aktiflik aĢağıdaki Ģekillerde yapılabilir.
1- AnlaĢmalı Kobi’lerden AYLIK 300 TL + KDV değerinde alıĢ-veriĢ yapmak
2- Ay içerisinde en az 1 Adet Franchise Bayilik verilmesi veya 1 Adet TurKKom 3G+ Tablet PC satıĢı.
TurKKom, aktiflik olarak her ayın baĢlangıç ve bitiĢ tarihlerini baz alır.
AlıĢ-veriĢler, aktif olmak isteyen Franchise Bayilerin kendi KobiCard’ından yapılmak zorundadır.
9- PRİM ÖDEMELERİ
9.1- Kayıt esnasında ödenen Franchise Bayilik-TabletPOS Cihazı Bedelinden satıĢı gerçekleĢtiren Franchise
Bayi’ye Kâr Payı ödenir. Bu Kâr Payı; TU %5, TB %10, TL %15, GB %20, GL %25, BT %30 ve Fark
Primleri Ģeklindedir. Ayrıca alt Bayi’lerden ve/veya bireysel satıĢlardan oluĢan her 5 satıĢa (PUAN’a) Bayi
Primi uygulanır. Aynı Kâr Payı ve Bayi Primi TurKKom 3G+ Tablet PC satıĢları için de geçerlidir.
9.2- Bütün Kâr Payı ve Primler KDV hariç fiyatlar üzerinden hesaplanır. Tüm Prim ödemeleri müteakip ayın
15’inde yapılır.
9.3- Primler vergi mükellefiyeti olmayan Franchise Bayilere kanunun belirttiği gelir vergisi stopajı kesilerek
ve KDV’siz olarak banka hesabına yatırılacaktır. Her Franchise Bayi ve Kobi TurKKom’un belirttiği
Banka’da hesap açtırmak zorundadır.
9.4- Vergi mükellefi olan Franchise Bayilerin, Ģirkete fatura kesmeleri ve göndermeleri gerekmektedir. Bu
faturanın kanunlara uygun Ģekilde Franchise Bayilerin vergi dairesini, numarasını, adresini, fatura
numarasını ve tarihini gösterir Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu fatura karĢılığında primleri stopaj
kesilmeden ve KDV eklenerek banka hesaplarına yatırılacaktır. Kesilen faturaların asıl nüshasının
TurKKom’a tebliğinden itibaren prim ödemesi gerçekleĢtirilir.
9.5- Kobi Primleri: MüĢterilere verilen yüzde, aynı zamanda dağılıma geçer.
Örnek: MüĢteri 100.- TL + KDV alıĢveriĢ yapmıĢ olsun.
Ġndirim oranı % 10 ise = 10 TL dağılıma geçer.
AlıĢveriĢten dağılıma giden 10 TL’ nin % 50’si MüĢteriye gider; 5.- TL .
AlıĢveriĢten dağılıma giden 10 TL’ nin % 40’ı Pazarlama planında dağılıma gider; 4.- TL.*
AlıĢveriĢten dağılıma giden 10 TL’ nin % 10’u TurKKom Ģirketine kalır; 1.- TL.


% 40’lık bölüm (4 TL) pazarlama planında Ģu Ģekilde dağılıma girer;
%40’ı (4 TL’yi) %100 olarak ele alırsak;
% 10 – Ġl Yöneticilerine - 0,40 TL
% 10 – Sosyal Sorumluluk Projelerine - 0,40 TL
% 80 – Franchise Bayi ve Kobi’lere - 3,20 TL
Tüm primlerin dağılımı bu Ģekilde gerçekleĢtirilir. Satılan tüm ürünlerin KDV hariç prim yüzdeliği bulunur.
Bu prim yüzdeliği üzerinden prim hesaplamaları yapılır.
9.6- Primler Franchise Bayi formundaki Türk Lirası hesaplarına yatırılır. Formda bulunan kiĢinin ismine
açılmamıĢ ise veya farklı hesap türlerinde ise primler yatırılamaz.
9.7- Eğer bir Franchise Bayinin kazancı 50.- TL’nin altında ise bu para Franchise Bayi’nin cari hesabına
aktarılır. Kazanılan meblağ 50.- TL’nin üzerine çıktığında Franchise Bayi’nin banka hesabına aktarılır.
10- HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI
Bir Franchise Bayi 3G+ Tablet PC için sipariĢ verdiği tarihten itibaren 6502 sayılı kanun hükümleri
çerçevesinde 14 (On dört) gün içinde iade talep edip ödemesini geri alabilir. Bunun için 14 (On dört) gün
içinde TurKKom Ģirketine 3G+ Tablet PC iade talebini içerir ıslak imzalı noter onaylı yazılı bir baĢvuru
göndermesi gerekmektedir. Süresi içerisinde iade talebi ile baĢvurunun yapılması halinde Franchise Bayi’nin
ödemiĢ olduğu 3G+ Tablet PC bedeli kendisine iade edilecektir.
Kanunda anılan sürenin geçmesinden sonra yapılacak iade baĢvurularında, tahsil edilen 3G+ Tablet PC
bedeli iade edilmez. Taahhütlü olarak gerçekleĢen Franchise Bayilik Bedeli için iade söz konusu değildir.
10 - UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE YASAKLAR
10.1- Franchise Bayi, içeriği ne olursa olsun kesinlikle spam mail gönderimi yapamaz, ayrıca spam mail
gönderimi yaparak TURKKOM’un herhangi bir mail sunucusunun kara listelere girmesine neden olması
durumunda, bu durumun düzeltilmesi için ödenecek tüm cezalar Franchise Bayi’ye fatura edilir.
10.2- Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre suç sayılacak her türlü içerik kesinlikle yasaktır.
10.3- Genel ahlak kurallarına aykırı hiç bir yayın yapılamaz.
10.4- TurKKom’un sunucuları aracılığı ile baĢkalarının bilgisayar veya hesaplarına ulaĢmaya çalıĢmak veya
buna benzer davranıĢlarda bulunmak yasaktır.
10.5- Telif haklarına aykırılık teĢkil eden, korsan yazılımlar, müzik, film ve benzeri dosyaların dağıtılması
yasaktır.
10.6- Ayrıca yukarıda belirtilmemiĢ olmasına rağmen, Ģimdi ya da gelecekte yasalar ile yapılması yasaklanan
tüm içerikler, TurKKom sistemi için de yasaktır.
10.7- TurKKom sisteminin sunmuĢ olduğu hizmet ve avantajların dıĢında kalan gerçeğe aykırı beyanlar,
ürün veya hizmet satıĢının dıĢında kazanç sağlayan ifadeler ve sunumlar kesinlikle yasaktır. SözleĢme fesih
sebebidir.
10.8- TurKKom Ģirketi ve sistemi hakkında kamuoyunda, sosyal paylaĢım sitelerinde olumsuz haber ve
söylenti yaymak ve/veya paylaĢmak kesinlikle yasaktır. Bu tür davranıĢlar içerisinde bulunan Franchise
Bayi’nin sözleĢmesi hemen iptal edilir. Yeniden sisteme girmesi kesinlikle söz konusu değildir. Tüm
haklarını kaybeder. Bu sözleĢmeyi imzalamak tüm bu yaptırımları peĢinen kabul etmiĢlik anlamına gelir. Bu
sebeple bu durumdaki Franchise Bayi hiçbir hak talep etmeyeceğini peĢinen kabul etmiĢ sayılır.
11- SÜRE
11.1- ĠĢ bu sözleĢme Franchise Bayi tarafından bayilik satın alma iĢlemi esnasında elektronik olarak
onaylanması halinde geçerlilik kazanır. Islak imzalı sözleĢme TurKKom’a ulaĢmadan hak ediĢler yatırılmaz.
11.2- ĠĢ bu sözleĢme süresiz olup, Franchise Bayi ya da TurKKom tarafından sona ereceği ihtar edilmedikçe
geçerliliği devam eder.
12- TEBLİGAT ADRESİ
ĠĢ bu sözleĢme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların On Line Kayıt
Formuna yazdıkları adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiĢtir.
13-ANLAŞMAZLIK HALLİ ve DELİLLER
13.1- Bu sözleĢmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuĢmazlık durumunda DENĠZLĠ ili
Mahkemeleri yetkilidir.
13.2- Franchise Bayi, iĢ bu sözleĢmeden doğacak ihtilaflarda TurKKom’a ait defter ve bilgisayar kayıtları ile
mikrofilm, elektronik postayı HMK 193. Maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini beyan
eder.
ĠĢ bu sözleĢme 13- Maddeden oluĢmakta olup, taraflarca okunmuĢ, müzakere edilmiĢ ve her bir maddesi
elektronik ortamda iĢaretlenmek suretiyle ihtirazi kayıt konulmaksızın onaylayan Franchise Bayi ve
TurKKom tarafından kabul edilmiĢtir. TURKKOM gerekli hallerde sözleĢmeye yeni maddeler ekleyebilir,
silebilir veya değiĢtirebilir. Kazanç sistemini değiĢtirebilir. ĠĢbu değiĢikliklerin Franchise Bayi’ye elektronik
ortamda tebliğini izleyen 7 gün içerisinde Franchise Bayi yeni maddeyi kabul etmeyip sözleĢmeyi,
değiĢikliği kabul etmediği tarihe kadarki elde ettiği tüm prim ve hakları iade etmek suretiyle fesih etme
hakkına sahiptir. ĠĢbu sözleĢmenin onaylanması halinde, ekte sunulan Etik Kurallar da kabul edilmiĢ sayılır.
TURKKOM TÜM FRANCHĠSE BAYĠLERĠNE BAġARILAR DĠLER
“ Özel indirimle imzalamış ve elde etmiş olduğum“TurKKom Franchise Bayilik Sözleşmesi”ni en az 1 yıl iptal
etmeyeceğimi, iptal durumunda Franchise Bayilik bedeli iadesinin yapılmayacağını kabul ve taahhüt ediyorum”
…. / …. / ………
TURKKOM
SATIġ YETKĠLĠSĠ
FRANCHĠSE BAYĠ
EK :
TURKKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR
Tüm TurKKom Franchise Bayi’leri aĢağıdaki temel etik kurallara ve iĢleyiĢe uymak kaydı ile bağımsız bir
Ģekilde çalıĢmalarını sürdürebilir.
1-REKLÂM ĠLKELERĠ
TurKKom sisteminde baĢarılı olmanın yolu kiĢisel kontaklardan ve yüz yüze temaslardan geçer. Franchise
Bayi’ler Ģirketten izin alarak potansiyel Franchise Bayilere ulaĢabilmek için gazete ilanı ve internet ilanı
verebilirler. Bu tarz reklam ve tanıtım yapılacağı zaman, mutlaka TurKKom Genel Müdürlüğünden yazılı
onay alınması gerekmektedir. Franchise Bayi’ler TurKKom logosunu potansiyel Franchise Bayi’lere
ulaĢmak adına kullanabilir. Fakat TurKKom logosu ile birlikte kullanılacak herhangi bir metin söz konusu
olduğunda ve/veya TurKKom hakkındaki herhangi bir bilgilendirme olması durumunda oluĢturduğu metni
ve/veya belgeyi Ģirketten yazılı izin almak kaydı ile kullanabilirler. Franchise Bayi’ler TurKKom adından
hiçbir Ģekilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel basında TurKKom’un izni olmadan
kullanamaz, herhangi bir program yapamaz veya reklam veremezler. Yapılacak reklamların aday Franchise
Bayi’leri yanlıĢ yönlendirmemesi gerekmektedir. Abartılı bilgi vermek Ģirket ilkelerine aykırıdır. Tanıtım
amaçlı kullanılabilecek sticker ve diğer malzemeler sadece Ģirket tarafından üretilir, isteyen Franchise
Bayi’ler TurKKom’dan satın alabileceklerdir.
Davet ve Toplantı; Davet ettiğiniz kiĢinin katıldığı toplantıda mutlaka bulunun. Eğer davet yaptığınız
toplantı baĢka bir ilde ve bulunamıyorsanız mutlaka toplantının yapıldığı ilde ki ofis yetkilisine bilgi verin ve
misafirlerinizi de onlara yönlendirin.
Davet kurallarına uyun, davet kurallarına uyulmadan yapılacak davetler hem verimsiz olup, hem de birçok
etik sıkıntıya da yol açmaktadır. Bu tür etik problemlerde davet yapılıĢ Ģekliniz göz önüne alınarak
problemler çözülecektir. Bir Franchise Bayi baĢka bir ilde bulunan iĢ sunumuna misafir yönlendirecek ise, o
kiĢinin bilgilerini önceden “Ġl Müdürü’nün Kurumsal E-Mail Adresine” göndermesi gerekir. Sunuma girdiği
zaman bu kiĢinin bilgileri Ģirketin veri tabanına kayıt edilir sunumu izledikten sonra Franchise Bayi
kontağını sahiplenebilir. Eğer aday sunumu izlediği halde iĢi kabul etmemiĢ ise 2 ay zaman zarfı içerisinde
bir baĢka Franchise Bayi ile çalıĢma kararı alabilir. Misafir sizin tavsiyeniz üzerine sunuma katıldıysa ve 2
ay dolmadan baĢkasına kayıt olursa grubuyla beraber kendi ekibinize alabilirsiniz. 2 ay dolduktan sonra
Ģirketin yapabileceği hiçbir Ģey yoktur. Bir Franchise Bayi istifa ettikten 1 yıl sonra ancak baĢka bir
Franchise Bayi ile yeni baĢtan çalıĢabilir
2- EĞĠTĠMLER
ġirket belirlediği tarihlerde, büyük Ģehirlerde tüm Franchise Bayi’lerin ve adaylarının katılabileceği, ürün
tanıtımı, motivasyon, kariyer eğitimleri içeren ücretli ve ücretsiz toplantılar düzenleyecektir. ġirket belirli
zamanlarda eğitim ve motivasyon içeren Eğitim Kampları düzenleyecektir. Buraya katılacak Franchise
Bayi’leri TurKKom Firması belirleyecek ve özel davet yapacaktır. Franchise Bayi’ler, burası için belirlenen
promosyonu kazanarak yada kendi masraflarını karĢılayarak katılacaklardır. Toplantı yerleri ve organizasyon
içerikleri “TurKKom” tarafından Franchise Bayi’lere makul bir süre öncesinde bildirilecektir. TurKKom’un
onayladığı kiĢilere ġirketin Genel Toplantılarında eğitimler verecektir. Tüm eğitimler TurKKom’un
hazırladığı ve Ģirket ilkelerine uygun formatlı eğitimler olmalıdır. Eğitim konusunda TurKKom’un formatına
uymayan ve kendi eğitimlerini kullanan Franchise Bayi’ler, ilk önce uyarılır, hala kural dıĢı eğitimlerine
devam ederlerse Ģirket ilkelerine göre, ġĠRKETĠN bu Franchise Bayi’nin sözleĢmesini feshetme hakkı doğar.
Ofis yöneticilerinin yönetiminde olan Türkiye Genelindeki ofislerde düzenli olarak iĢ tanıtımı ve eğitimi
yapılmakta olup, bu eğitimlere tüm Franchise Bayi’ler istek halinde katılabilir. Ġl’lerde bulunan ofislerde
seminer verme yetkisi Bölge Koordinatörleri’nin ve Bölge Müdürleri’nin ve Ġl Müdürleri’nin dıĢında (EK)
Eğitim Koordinatörleri’nde ve (ED) Eğitim Direktörleri’ndedir. Her hafta en az 4 (dört) gün bu kiĢiler eğitim
vermek zorundadırlar.
A- Eğitim Ġçi DavranıĢ
TurKKom Fırsat Seminerleri bir tanıĢma yeri olup, tüm Franchise Bayi’lerimizin bu seminerlere Ģık ve temiz
gelmeleri çok büyük önem taĢımaktadır. Bu seminerler herkesin iĢini büyütmek için bir araya geldiği
buluĢma noktalarıdır. Seminerler süresince davet ettiğiniz misafirlerle iyi ilgilenmek sizi baĢarıya
götürecektir.
Seminer süresince baĢka Franchise Bayi’lerin misafirleri ile etik kurallar dâhilinde ilgilenmeniz sizin ne
kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunuzu ortaya koyacaktır. Bu ilginin etik kuralların dıĢına çıkması özellikle
sizin için çok büyük sorun yaratacaktır. Seminerlerde gelen davetliler, davet eden kiĢiye aittir ve hiçbir
Ģekilde baĢka birisi ile çalıĢamazlar. Bu konuda size teklifle gelen kiĢiler olduğunda bunun etik kuralları
çiğnemek olduğunu hatırlayın ve gelen kiĢiyi uyarın. Seminerlerde bir Franchise Bayi baĢkasının misafirinin
AKLINI ÇELMEK YOLU ile bu kiĢiyi kendine yönlendirdiği takdirde ise bu ADAM ÇALMAK olarak
adlandırılır ve aĢağıdaki prosedür uygulanır.
I) TurKKom’da özelikle bu konuda etik kurallara uymayan kiĢiler toplantılardan men edilir ve yazılı bir
uyarı ile uyarılır.
II) Eğer bu kiĢi etik olmayan davranıĢlarına devam ederse TURKKOM KARARI ile Franchise Bayi’liğine
son verilecektir. Bu tarz hoĢ olmayan bir durumu yaratmamak için yapılması gereken tek Ģeyin etik
davranmak olduğunu hatırlayalım.
B- Eğitim Sonrası DavranıĢ
Her Franchise Bayi kendi iĢini büyütmekten sorumludur ve bunu yaparken kendi iĢini kendisi çok iyi takip
etmelidir. Seminer sonrasında bir adayın kaydı yapılıp sipariĢinin alınması tamamen o kiĢinin
sorumluluğundadır. Bu süreç uzadıkça adayınızın da iĢten soğuyacağını lütfen unutmayın.
Etik olarak, normal yollardan baĢka biri sizin adayınıza temas edene kadar bu aday size aittir. Burada çok
önemli bir durum söz konusudur, eğer bir adaya seminerde rastlayan bir tanıdığı müdahale ederse bu
durumda bu adayı TurKKom ilk temasa geçen kiĢiye vermek ve onunla çalıĢmasını sağlamak zorundadır.
Ama bu olay normal seyrinde ve 2 ay’dan sonra gerçekleĢiyorsa artık bu aday ikinci temas eden kiĢinin adayı
konumuna gelecektir. Bu tarz çatıĢmalarda TurKKom fahri bir Hakem Kurulu gibi sorunu ele alır ve gerekli
incelemelerini yaptıktan sonra nihai kararı verir. Söz konusu kararlar taraflar açısından bağlayıcı olup,
taraflar bu karar uymak zorundadır.
3- SPONSORLUK DEĞĠġĠM TALEBĠ
Franchise Bayi’ler ilk kayıtları esnasında ilk 24 saat içerisinde yanlıĢ sponsor kaydı girmeleri halinde
sponsor değiĢikliği gerçekleĢtirilebilecektir. BaĢka herhangi bir yolla sponsor değiĢikliği gerçekleĢtirilemez.
4- DEVĠR HAKKI
Islak imzalı Noter onaylı devir talebinin TurKKom’a tebliğinden sonra gerekli araĢtırma Ģirket kurulunca
gerçekleĢtirilir. Devir eden ve devir alan kiĢilerden teyit alınmasından sonra gerekli devir evrakları
hazırlanarak, devreden Franchise Bayi’ye ait sisteme kayıtlı mail adresine gönderilir. Franchise Bayi’ye
gönderilen evrak, taraflarca ıslak imzaları atıldıktan sonra TurKKom adresine tebliğ edilir. Devire ait
evrakların TurKKom’a ulaĢmasından sonra devir iĢlemi dört ila altı hafta içerisinde gerçekleĢtirilir.
5- ÖZEL DURUMLARDA DEVĠRLER
5.1- Vefat Sonrası Devredilen Haklar
• Bir Franchise Bayi’nin miras hakları sınırlı olup, aĢağıdaki Ģartlara tabidir.
• Mirasçı, esasen bir Franchise Bayi olarak kabul edilebilecek Ģartlara sahip bir kiĢi olmalıdır.
• Mirasçının tek bir yetiĢkin olması ve ölenin ilk derece varisi olması gerekmektedir. Bu durumda Franchise
Bayi hakkı bu kiĢiye devredilecektir.
• Birden fazla mirasçılar bulunması halinde, Franchise Bayi hakkı, ilk derece yakınlıktaki varislerin ölümü
takip eden 1 ay içinde aralarından seçecekleri kiĢinin olacaktır.
• 1. derece yakınlıktaki varisler arasında yetiĢkin olmaması halinde Franchise Bayi hakkı mahkeme
tarafından tayin edilecek vasiye TurKKom tarafından onaylanması Ģartı ile devredilecektir.
• Vasi, Franchise Bayi sözleĢmesi ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri rüĢt yaĢına eriĢinceye kadar
Franchise Bayi temsilcisi statüsünde kalacaktır.
• Bir vasi veya veli Franchise Bayi anlaĢmasının ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının, vesayet
altındaki çocuğun veya mahcur eĢin hareketlerinden sorumlu olacaktır. ġirket ilkelerinin yukarıda belirtilen
kiĢilerden herhangi birisi tarafından ihlal edilmesi, Franchise Bayi’liğin feshi sonucunu doğurabilecektir.
• Bir Franchise Bayi’liği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teĢvik, ödül ve diğer programlara hak
kazanabilmek için “aktif” durumunu sürdürmesi gerekecektir. Ancak Ģirket, tereke yöneticisinin yasal olarak
örgütlenmesine imkân vermek üzere vefattan itibaren 6 ay süre ile bu Ģarttan feragat edebilecektir.
5.2- Evlilik Sebebi Ġle Devirler
TurKKom’da evli olan çiftler, birinci dereceden akrabalar ve bunların Ģirketleri ve/veya Ģahıs firmaları farklı
ID Numaraları ile aynı ekipte çalıĢabilecekleri gibi, aynı ID numarası ile de çalıĢabilirler. Bir Franchise Bayi,
Ģirket dıĢından biri ile evlenirse, eĢi ile aynı ekipte çalıĢma talebinde bulunabilir. Ekibiyle eĢinin ekibine
geçebilmesi için üst sponsorunun yazılı onayı gerekir. Üst sponsorun onay vermemesi durumunda ekibi için
yapabileceği bir Ģey yoktur. Sadece kendisi eĢinin ekibine geçebilir. Bu iĢlemin gerçekleĢmesi için bir adet
dilekçe ve evlilik cüzdanı ile baĢvurulması gereklidir.
5.3- Malülen Devirler
Herhangi bir Franchise Bayi çalıĢamaz durumda olduğunu bir Heyet Raporu ile kanıtladığında, haklarını
ailesinden birine devredebilir. Bu devir noterden verilecek bir devir yazısı ile yapılacaktır. Devredilecek kiĢi,
esasen bir Franchise Bayi olarak kabul edilebilecek Ģartlara sahip bir kiĢi olmalıdır.
6- FAALĠYETLERĠN YERĠNE GETĠRĠLMESĠNDE HĠZMET BĠLĠNCĠ
TurKKom bünyesinde faaliyet gösteren Franchise Bayiler faaliyetlerini yerine getirirken TurKKom sistemi
hizmet bilincinde olacaktır.
6.1- Hizmet Standartlarına Uyma
Sisteme yeni kayıt, tanıtım veya sunum yaptıkları esnada kaydı, sunumu veya tanıtımı yapan Franchise
Bayi’ler, sponsor veya TurKKom’u karalayarak onların haklarına tecavüz edecek söylem ve yayınlar
gerçekleĢtiremezler. Sistemin tanıtımı ve sunumunda gerçeğe aykırı, Türk Hukuk Mevzuatına aykırı Ģekilde
ve ticari kriterlere uymayan eylemlerde bulunamaz. TurKKom toplantılarında baĢka sistemler hakkında
olumsuz beyanlarda bulunmak da kesinlikle yasaktır.
6.2- Eğitim Toplantıları
TurKKom sisteminde eğitimler Ġl Ofislerinde Bölge Koordinatörleri, Bölge Müdürleri, Ġl Müdürleri, Ġl
BaĢkanları ve Ġl Koordinatörleri tarafından verilir. Bu kiĢilerin dıĢında kariyeri ne olursa olsun hiçbir kimse
eğitim veremez. Eğitim toplantıları Ġl Ofislerinde haftada en az 4 (dört) gün boyunca yapılır. Ġl Ofislerindeki
toplantıları Ġl Müdürü organize eder.
6.3- Amaç Ve Bağlılık
TurKKom, sistem bünyesindeki Franchise Bayi’ler aracılığı ile gerçek ve tüzel kiĢilerin TurKKom sistemine
uygun ticari iliĢkiler kurmasını amaçlar. (TurKKom sisteminin ticari ayrıntıları, bünyesindeki tüm organları
ile zaman ve mekan mefhumu olmadan mütemadiyen açıklanmaktadır. Sistem hakkında ayrıntılı bilgi
www.turkkom.biz , www.turkkom.org , www.kobikom.org ve www.kazancdunyasi.com adreslerinde
yayınlanmaktadır)
6.4- Dürüstlük Ve Tarafsızlık
Franchise Bayi’ler, faaliyetlerini genel ahlak, etik prensipler ve Türk Hukuk Mevzuatına uygun bir Ģekilde
tarafsız olarak yürütürler. Gerçeğe aykırı eylem, beyan ve söylemlerde bulunamazlar. TurKKom disiplin
kurulu tarafından bu husus sürekli kontrol edilir. Kurul tarafından savunma istenildiği takdirde, Franchise
Bayi bu maddeye aykırılığa iliĢkin savunmasını 3 iĢ günü içerisinde TurKKom’a göndermekle mesuldür.
6.5- Saygınlık Ve Güven
Franchise Bayi’ler faaliyetlerini sürdürürken topluma ve TurKKom’a karĢı saygınlıklarını ve toplum
içerisinde edindikleri güveni sarsıcı eylemlerde bulunamazlar. Bu maddeye aksi eylemlerin disiplin
kurulunca tespit edilmesi halinde, disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve kat’i dir.
6.6- Nezaket Ve Saygı
Franchise Bayi’ler faaliyetlerini sürdürmek için kurdukları ticari ve sosyal iliĢkilerinde nezaket, görgü ve
ahlak kurallarına uymakla yükümlüdürler.
6.7- Yetkili Makamlara Bildirim
Franchise Bayi’ler, belirlenen etik kurallara aykırı bir davranıĢ tespit ettiklerinde durumu derhal TurKKom’a
bildirirler. Franchise Bayi’lerin sorumlulukları sadece bildirimle sınırlıdır. BaĢkaca eylem ve beyanda
bulunamazlar.
6.8- KiĢisel ÇatıĢmalardan Kaçınma
Franchise Bayi’ler, TurKKom bünyesindeki tüm gerçek ve tüzel kiĢiliklerle kiĢisel çatıĢmaya girmekten
kaçınmak zorundadırlar. KiĢisel çatıĢma söz konusu ise yaĢanılan problemi alt ekiplere ve TurKKom
organizasyonuna yaymak etik kurallara aykırıdır. Aksi yönde gelecek Ģikâyetler TurKKom disiplin kurulu
tarafından incelendikten sonra eyleme uyan müeyyide gerçekleĢtirilir. Disiplin kurulunun alacağı kararlar
kesin ve kat’idir.
6.9- Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama
Franchise Bayi’ler yeni kayıtların yapılması ve/veya yönlendirilmesi esnasında kendileri veya 3. kiĢiler
lehine TurKKom sistemi haricindeki herhangi bir geliri, hediyeyi kabul edemez, öneremez ve TurKKom
sistemi haricinde olan bir kazancın varlığından bahsedemezler.
6.10- Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek DıĢı Beyan
Franchise Bayi’ler TurKKom sistemi haricindeki imkanlardan, gelirlerden bahisle kiĢileri gerçek dıĢı
beyanlarla sisteme dahil etme yoluna baĢvuramazlar. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı
kararlar kat’i ve bağlayıcıdır.
6.11- Bilgi Verme Saydamlık ve Franchise Bayi’lik
Herhangi bir sorunu olan Franchise Bayi’lerin bunları ilk önce TAKIM KOORDĠNATÖRLERĠNE (TK)
iletmeleri gerekmektedir. Eğer sorun bu Ģekilde çözülemez ise, kendi bölgeleri için tayin edilmiĢ bulunan ĠL
KOORDĠNATÖRLERĠNE baĢvuracaklardır. ĠK, bu sorunların TurKKom adına çözülmesinden ve üst
birimlerden gelen bilgilerin ve ilkelerin Franchise Bayi’lere bildirilmesinden sorumludur. Bir ĠK Franchise
Bayi’nin bir sorununu çözümleyememesi halinde, yardım veya talimat almak üzere doğrudan ĠL BAġKANI
veya ĠL MÜDÜRÜ ile temasa geçecektir.
6.12- Rabıtalı ÇalıĢma
Franchise Bayi’ler TurKKom haricindeki bir baĢka firma ile çalıĢabilirler. Franchise Bayi’ler, TurKKom
bünyesinde çalıĢmalarına devam ettikleri sürece herhangi bir firmanın reklam, tanıtım, sunum ve benzeri
hizmetlerini yürütemezler. TurKKom bünyesindeki Franchise Bayi’lere veya firmalara bu tanıtımları doğrudan
veya dolaylı olarak iletemezler, ulaĢmalarına imkân sağlayamazlar. Bu ilkenin aksine davranıĢların tespiti
halinde, TurKKom bünyesindeki sözleĢmeleri tek taraflı olarak fesih edilir.
7- TĠCARETĠN GÜVENĠLĠRLĠĞĠ
Bu konu TurKKom’un çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Her hangi bir Franchise Bayi bir sponsor
ile çalıĢmaya baĢladığında artık bu kiĢi ile arasında ömür boyu bir kontrat söz konusudur. Her hangi bir sebeple
baĢka bir Franchise Bayi bu kiĢiyi ekibine kayıt etmek istediğinde, TurKKom derhal bu kaydı iptal edecektir.
Bazen Franchise Bayi’lerin çocuklarını veya eĢlerini ya da anne babalarını kayıt ederek ticareti kaydırmaya
çalıĢtıkları tespit edildiğinde, gerçekte çalıĢan kiĢinin kim olduğu önem taĢımaktadır ve gerçekte çalıĢan kiĢi
aynı Franchise Bayi ise TurKKom açılmıĢ olan ikinci kaydı o ana kadar yapılan tüm iĢleri ile beraber orijinal
kaydın altına taĢıyarak gerçek adaleti sağlar. Bu konuda Ģirket ilkelerinde bulunan tek istisnanın aĢağıdaki
madde olduğunu unutmayın;
- SözleĢmesini fesih eden bir Franchise Bayi, yeni bir Franchise Bayi formu doldurarak, 1 yıl sonra yeniden
istediği sponsorun altından kayıt olabilecektir.
8- TURKKOM TARAFINDAN FESĠH
8.1- ġirket tarafından fesih, bir Franchise Bayi’nin bütün imtiyazlarının ve anlaĢmadan kaynaklanan haklarının
sona erdirilmesidir. Fesih ile gelir ve iĢ hacmi primleri kazanma imkânı da sona ermektedir.
8.2- Fesih, bu sözleĢmede tanımlanmıĢ bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya iĢlemlerin bir sonucudur.
ġirket veya herhangi bir personeli bu davranıĢtan haberdar oldukları zaman Franchise Bayi’ye bu davranıĢı
durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten bir uyarı gönderilecektir. Eğer Franchise Bayi bu uyarıya
gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiği ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3
gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, TurKKom Franchise Bayi anlaĢmasını fesih etme hakkını
saklı tutar.
8.3- TurKKom veya Franchise Bayi’lerin menfaatlerini ciddi Ģekilde ihlal eden davranıĢların disiplin kurulu
tarafından tespit edilmesi halinde ise, fesih derhal yapılabilecektir.
8.4- Feshin söz konusu olduğu her durumda, Disiplin kurulu bu konu üzerine karar verebilecek ve bu karar
kesin ve bağlayıcı olacaktır.
8.5- Bir Franchise Bayi kendi ödemesinin dıĢında hiçbir kimsenin ödemesini yapamaz. BaĢkalarının
ödemelerini yapıp, bir anlamda mağduriyet yaratması durumunda üyeliği fesih edilir. Bunu kendisi
yapamayacağı gibi baĢkalarına da öneremez. Böyle bir durumun tespiti halinde üyeliği fesih edilir. Her üye
sadece 1 (Bir) Franchise Bayi ödemesi yapabilir.
8.6- AĢağıdaki belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere) TurKKom tarafından
derhal fesih sebepleridir;
a)- OnaylanmamıĢ tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması;
b)- Doğrudan veya dolaylı olarak TurKKom veya Ticari Sisteminin itibarını zedeleyebilecek herhangi bir
davranıĢta bulunulması,
c)-TurKKom ilkelerinde belirtilmiĢ olan hüküm ve Ģartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi.
* * *
TurKKom tüm Franchise Bayilerine eĢitlik ve huzur içinde bir çalıĢma ortamı oluĢturmaya çalıĢmaktadır.
Yukarıdaki usul ve esaslara riayet ederek yasal, hukuki ve ticari kurallara bağımlı kalmak kaydıyla baĢarıya
hep beraber ulaĢmak temennisiyle..,
TURKKOM TÜM FRANCHĠSE BAYĠLERĠNE BAġARILAR DĠLER
“ Özel indirimle imzalamış ve elde etmiş olduğum“TurKKom Franchise Bayilik Sözleşmesi”ni en az 1 yıl iptal
etmeyeceğimi, iptal durumunda Franchise Bayilik bedeli iadesinin yapılmayacağını kabul ve taahhüt ediyorum”
…. / …. / ………
TURKKOM
FRANCHĠSE BAYĠ
EK :
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
NOT : SözleĢmenin tüm sayfaları imzalanmalıdır. En son sayfanın alt bölümüne “Tüm maddeleri okudum, anladım, Ģartları kabul ve taahhüt ediyorum” ibaresini kendi
yazısıyla ıslak olarak yazmalı ve imzalamalıdır.
Download

Sözleşme - TurKKom