BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
1 - TARAFLAR ve TANIMLAR
1.1 iş
bu
sözleşme
Çınarlı
Mah.
Atatürk
Cad.
Arabacıoğlu
iş
Merkezi
Kat:4
No:10
Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet gösteren Global Boyut Elk. Enj. Tic. San. Paz. Ltd. Şti.
(bundan sonra GLOBAL BOYUT olarak anılacaktır) ile bayi olmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan
sonra BAYİ yada ÜYE olarak anılacaktır) arasında online ortamda karşılıklı anlaşılarak yapılmıştır.
1.2 GLOBAL BOYUT resmi internet adresi www.globalboyut.com.tr bundan böyle SİTE olarak anılacaktır.
1.3 Bayiler, GLOBAL BOYUT bünyesinde GLOBAL BOYUT'un belirlemiş olduğu bayilik lisansını satın almış ve ödemesini
gerçekleştirmiş olan kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerdir.
1.4 Sanal Ofis : Sisteme yeni kaydı gerçekleşen bayiler, içeriği tamamen GLOBAL BOYUT tarafından belirlenen, sanal ofis
kullanma hakkını üyelikleri süresince kiralamaktadırlar.
1.5 Müşteri: Sadece sunulan hizmetlerden faydalanan, kariyer ve kazanç planına dahil olmayan kişilerdir. içerikte "
MÜŞTERİ " olarak anılacaktır.
1.6 Sponsor: GLOBAL BOYUT bünyesinde bayilik faaliyeti gösterirken, şirkete yeni bayiler kazandıran mevcut bayilerimiz
bundan böyle " SPONSOR " olarak anılacaktır.
2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve İŞTANIMI
2.1 Bu sözleşme, bayiler tarafından GLOBAL BOYUT'un satış işlemlerini organize etmek ve alt bayilerin GLOBAL BOYUT'a
kazandırılması, GLOBAL BOYUT'un satış politikası doğrultusunda ürün ve hizmetlerin pazarlanması işlemlerinin
yürütülmesini ve işleyişini düzenler.
2.2 Bayiler, iş bu sözleşmeyi onayladıkları anda, bu sözleşmenin eki olarak " Etik Kurallar " başlığı altında ki sözleşmeyi de
onaylamış olurlar.
2.3 GLOBAL BOYUT, Türkiye' de özelleşmiş olan enerji sektöründe bayilerinin lehine uygun göreceği tüm diğer özel
sektörlerde kendi işini inşa etmek isteyen girişimcilere anahtar teslimi bir başarı konsepti sunmaktadır.
2.4 GLOBAL BOYUT, sisteme kayıtlı bayilere hem kendi ürün ve hizmet alımlarından hem de sisteme dahil ettikleri alt
bayilerin ürün ve hizmet satışlarından prim kazandıran, kazançlı bir ticaret formatıdır. GLOBAL BOYUT sistemi, sunduğu ürün
ve hizmetlerden faydalanmak isteyen müşterilere indirimli hizmet vermeyi hedef almıştır. GLOBAL BOYUT herkese eşit
şartlarda ürün ve hizmet sağlar ve kazanç imkanını sunar. Bayilerin gelir ve teşvik kazançları kişisel ve ekip performansları
ölçüsünde kazanç planına göre belirlenir.
2.5 GLOBAL BOYUT sisteminden gelir elde edebilmek için alt bayilikler oluşturmak zorunlu değildir.
2.6 Kazanç planından hak edilen gelirler dürüstlük ve bütünlük ilkesine göre şekillendirilmiştir. GLOBAL BOYUT, kazanç
planının üzerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bayiler tarafından kabul
edilmiş sayılır. Değişiklikler internet ortamı veya çeşitli duyuru organları kullanılarak bayilere bildirilir. Duyuru tarihinden
itibaren GLOBAL BOYUT bu değişikliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürür.
3-SORUMLULUKLAR
3.1 Bayi, GLOBAL BOYUT üzerinden kendi beyan ettiği bilgiler doğrultusunda kendisine öncelikle bir hesap açmak
zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik ya da yanlış olmasından kaynaklanabilecek tüm sorumluluk, bilgilerin girişini yapan
bayiye aittir. GLOBAL BOYUT ürün ve hizmetlerini, bayilerinin kullanımı ve/veya satış yapmasına olanak sağlamak amacı ile
çok katlı satış sistemini uygulayarak çalışmaktadır. Bütün bayiler, www.GlobalBoyut.com.tr 'de başvuru formlarını
doldurmaları üzerine, şirket ilkelerini kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.
3.2 GLOBAL BOYUT, bayi tarafından sipariş edilen hizmetleri sağlayacaktır. Bayiler vasıtasıyla yeni
alt bayilerin oluşması sonucunda pazarlama ağının gelişmesi ve sisteme yerleştirilmesi işlemleri GLOBAL BOYUT tarafından
yapılacaktır.
4 - ŞİRKET İLKELERİ
4.1 Bayinin yaptığı başvuruyu kabul edip etmeme hakkı GLOBAL BOYUT tarafından saklıdır. iş bu anlaşma, bayinin
GLOBAL BOYUT'un resmi internet sitesinden üyelik numarası ve şifresini aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere
taraflarca kabul edilmiştir.
4.2 Başvurusu kabul edilen bayi; bayilik lisansı için gerekli olan ödemeyi online olarak GLOBAL BOYUT'un internet
sitesinden kredi kartı ile veya banka havalesi yoluyla GLOBAL BOYUT'un şirket hesaplarına yapar. Hiçbir bayi, elden hiçbir
şekilde GLOBAL BOYUT adına tahsilat yapamaz.
4.3 Bayi, GLOBAL BOYUT'un hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bayi,
sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, GLOBAL BOYUT'un tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamını
kullanmadan önce GLOBAL BOYUT'un yönetim kuruluna göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder.
4.4 Bayi, GLOBAL BOYUT ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu
irtibatlarında GLOBAL BOYUT aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. GLOBAL
BOYUT'un sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Bayi şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli
konuşma sergileyemez.
4.5 Bayi, şirketten yazılı izin almadan GLOBAL BOYUT adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz. Bayi, başka bir
gruptaki üyeleri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi ekibine geçiremez. Bayi, faaliyetlerini her zaman ve her
ortamda GLOBAL BOYUT'un ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürmekle yükümlüdür.
4.6 Bayi, GLOBAL BOYUT'un namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe
girmeyecektir. Bayi, GLOBAL BOYUT tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte
bulunamaz. Aksine davranışla taahhütte bulunan üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk bayinin kendisine aittir.
4.7 Şirketin web sitesinden doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak
beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket kazanç planında uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir, sistem hakkında değişken
olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya
için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri üyelerine vaat eder.
4.8 Bayi, kendisine verilen site giriş şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür.
Şifrenin üye tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile üyenin uğrayacağı herhangi bir zarardan
GLOBAL BOYUT sorumlu tutulamaz.
4.9 Bayi, GLOBAL BOYUT tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı
kabul eder. GLOBAL BOYUT, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli
gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni
düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip bayiler, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder.
5 - BAŞLANGIÇ
5.1 Bayi Olmak : 18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile gerçek kişiler ve tüzel kişiler www.GlobalBoyut.com.tr sitesindeki üye
kayıt formunu doldurarak ve GLOBAL BOYUT'un belirlemiş olduğu bayilik lisansının ödemesini gerçekleştirerek sisteme dahil
olabilirler. Bayi olarak şirket bünyesine dahil olan kişiler, satış planına girmek için, katılım tarihleri her ne olursa olsun 1 adet
çalışma kiti kişisel sanal ofis lisansını, online ödeme yaparak sistemden satın almak zorundadırlar, www.GlobalBoyut.com.tr
sitesindeki sanal ofis'inin içinde GLOBAL BOYUT sistemini bir iş olarak gören kişiler için gerekli tüm dokümanlar ve bilgiler
mevcuttur. Bu yüzden GLOBAL BOYUT ile çalışacak kişilerin bu kiti alması zorunludur.
5.2 Bayi Lisansı: Belirlenmiş bayilik lisansını alan kişiler BG kariyerinden başlangıç yaparlar. Start veren bayiler kazanç
planına göre sisteme dahil edeceği kendi alt bayilerinden ve onlarında oluşturacağı müşterilerin alışverişlerinden kazanç
planına göre gelir elde eder. GLOBAL BOYUT sistemine dahil olan bayilerin, kazanç planı aşağıda şema olarak açıklanmıştır.
GLOBAL BOYUT kazanç planı ve teşvik programları, çok katlı pazarlama kuruluş ilkeleri ile düzenlenmiştir. Primlerin
hesaplanmasında esas alınacak ciro, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanır. GLOBAL BOYUT bayiliği, ömür boyu geçerlidir.
Şirket ilkeleri dahilinde çalışıldığı sürece bu sözleşme bayinin haklarını ömür boyu korur.
5.3 Bayilik ve Lisans Ücretinin Ödeme Süresi: Kayıt işlemi sonrası 7 (yedi) iş günü içinde bayilik lisans bedelinin
ödenmemesi durumunda bu bayilerin sistemdeki kayıtları bilgisayar yazılımı tarafından otomatik olarak silinecektir ve bayi 6
(altı) ay boyunca bir daha sisteme kayıt açamayacaktır. Sisteme bayi olarak dahil olunabilmesi için, bayi kayıt formunun
eksiksiz doldurulmuş, bayilik numarası alınmış ve bayilik bedelinin öngörülen süre içerisinde ödenmiş olması şarttır.
6 - PAZARLAMA PLANINDA KARİYER YAPMA KURALLARI
6.1 Bir bayi herhangi bir kariyer seviyesini elde ettikten sonra o düzeyde kalması için başka bir şart bulunmamaktadır.
GLOBAL BOYUT şirketinde hiç bir kariyerinden düşmek yoktur. Bütün rütbeler sabittir. Fakat bayiler kazanç olarak
bulundukları ay içinde 50/50 dengesini hangi kariyer için yerine getirmiş ise o kariyerin primini alırlar.
6.2 GLOBAL BOYUT, aktiflik olarak her ayın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler ve ilan eder. Kariyer planında yükselmek
için temel alınan kariyer süresi ilan edilen aydır,(Herhangi bir süre ilan edilmediği müddetçe ayın ilk günü başlangıç, son günü
ay kapanışıdır. Kariyer atlama durumunda olan kişiler bir üst kariyeri yakaladığı anda bu kariyere sahip olur ve bulunduğu
kariyerin primini hak ederler.
6.3 GLOBAL BOYUT, Türk Lirası (TL.) bazında satışları yapar ve GLOBAL BOYUT'de tüm kariyer planı TL. üzerinden yürür.
Kariyer hesaplamaları puan (Pv) olarak hesaplanır. (Her Bayi kaydı. = 1 Pv'dir)
6.4 Bayiler performanslarına göre bir ayın içinde limitsiz şekilde kariyer atlayabilirler.
6.5 Pazarlama planında BG düzeyinde işe başlamış bulunan bayilerin, GLOBAL BOYUT kurallarını bilmeleri, hüküm ve
şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.
6.6 Bayilik puanı 1 Pv (bir) puandır.
7 - KARİYER PRİM PLANI VE HAK EDİŞ ŞARTLARI
BG (BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ)
Bayilik lisansını alan tüm gerçek ve tüzel kişiler BG (Bağımsız Girişimci) kariyerinden başlarlar.
UT (UZMAN TEMSİLCİ)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 10 Pv'ye ulaşan bayiler UT
(Uzman Temsilci) kariyerine yükselirler.
KO (KIDEMLİ ORGANİZATÖR)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 20 Pv'ye ulaşan bayiler KD
(Kıdemli Organizatör) kariyerine yükselirler.
UO (UZMAN ORGANİZATÖR)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 50 Pv'ye ulaşan bayiler UO
(Uzman Organizatör) kariyerine yükselirler.
M (MÜDÜR)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 100 Pv'ye ulaşan bayiler M
(Müdür) kariyerine yükselirler.
D (DİREKTÖR)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 200 Pv'ye ulaşan bayiler D
(Direktör) kariyerine yükselirler.
K (KOORDİNATÖR)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 500 Pv'ye ulaşan bayiler K
(Koordinatör) kariyerine yükselirler.
GK (GENEL KOORDİNATÖR)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 1000 Pv'ye ulaşan bayiler GK
(Genel Koordinatör) kariyerine yükselirler.
B (BAŞKAN)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 2000 Pv'ye ulaşan bayiler B
(Başkan) kariyerine yükselirler.
ÜB (ÜST BAŞKAN)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 4000 Pv'ye ulaşan bayiler ÜB
(Üst Başkan) kariyerine yükselirler.
GB (GENEL BAŞKAN)
Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 2 koldan 50/50 dengesini kurarak 8000 Pv'ye ulaşan bayiler GB
(Genel Başkan) kariyerine yükselirler.
8 - PRİM HAK EDİŞLERİNİN ÖDEME ŞEKLİ
8.1 Prim ödemeleri, KDV hariç cirolar üzerinden yapılır.
8.2 Üyenin kazandığı primler her ayın bitimini takiben yeni ayın 1 -5'i arasında muhasebeleştirilmesi ve 5-7'si arasında 50
TL. üzeri olmak şartı ile ödemeleri yapılır. 50 TL. altındaki primler bekletilir v e toplam 50 TL.'yi geçtiği ayın prim ödemeleri ile
ödemesi yapılır. Prim ödemeleri, üyelerin banka hesabına havale veya EFT şeklinde yapılmaktadır. Bütün primler KDV dahil
olarak hesaplanır. Tablolarda görülen primler brüt gelirlerdir.
8.3 50 TL'yi geçmeyen primler, sonraki aya devreder.
8.4 Primler vergi mükellefiyeti olmayan bayilere kanunun belirttiği gelir vergisi stopajı kesilerek ve KDV'siz olarak banka
hesabına yatırılır.
8.5 Vergi mükellefi olan bayilerin, şirkete fatura kesmeleri ve göndermeleri gerekmektedir. Bu faturanın kanunlara uygun
şekilde bayilerin vergi dairesini, numarasını, adresini, fatura numarasını ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu fatura karşılığında primleri stopaj kesilmeden ve KDV dahil hesaplanarak banka hesaplarına yatırılır.
Kesilen faturaların asıl nüshasının GLOBAL BOYUT'a tebliğinden itibaren 3 gün içinde prim ödemesi gerçekleştirilir.
8.6 Fatura Primleri: GLOBAL BOYUT piyasada rekabetçi olabilmek için fiyat belirlerken, piyasa fiyatlarını dikkate alır. Bu
yüzden bazı ürünlerin karlılıkları farklı olabilmektedir. Primler hesaplanırken, karlılığa göre ayarlama yapılır. Her ürünün prim
yüzdeliği önceden ilan edilir. Fatura hak ediş primleri yüklenici firmadan tahsilatın yapıldığı günü takiben 10 iş günü içerisinde
ödenm eye başlar. Fatura prim oranları aşağıda belirtilen yüzde (%) oranlarına göre ödenecektir.
8.7 Primler Bayilik formundaki Türk Lirası hesaplarına yatırılır. Formda bulunan kişinin ismine açılmamış veya farklı hesap
türlerine primler yatırılamaz.
8.8 Eğer bir bayinin kazancı 50 TL'nin altında ise bu para bayinin cari hesabına aktarılır. Kazanılan meblağ 50 TL'nin üzerine
çıktığında bayinin banka hesabına onay verdikten sonra aktarılır.
8.9 215 sayılı Gelir Vergisi Genel tebliği gereğince 8.3. kapı kapı dolaşarak mal satanlara yapılacak komisyon, prim ve
benzeri ödemelerin vergilendirilmesi 59. Gelir Vergisi Kanunu'nun 9.'ncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre, kapı kapı
dolaşmak suretiyle mal satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmışlardır. Bunların muafiyetten yararlanabilmeleri için mallarını
sattıkları gerçek ve tüzel kişilere iş akdi ile bağlı olmamaları şarttır. 60. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94,'ncü maddesinde yapılan
deği şiklikle de bu kişilere yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması esası getirilmiştir
(23). 61. Vergi Usul Kanunu'nun 234.'ncü maddesi hükmüne göre, gerçek ve tüzel kişilerin bu muafiyetten yararlananlara
ödedikleri komisyon, prim ve benzeri ödemeler karşılığında, gider pusulası düzenlemeleri ve bu kişilere imzalattırmaları
gerekmektedir. Yukarıda açıklanan ilgili tebliğ gereğince, prim ödemeleri KDV ve gelir vergisi stopajı düşülerek ödenir.
BAYİLERİN MÜŞTERİLERİNDEN ELDE EDECEĞİ FATURA PRİM ORANLARI
Kendine bağlı müşterilerinden %30
1. sıra (derinlik) müşterilerinden %10
2. sıra (derinlik) müşterilerinden %10
3. sıra (derinlik) müşterilerinden %10
4. sıra (derinlik) müşterilerinden %10
5. sıra (derinlik) müşterilerinden %15
6. sıra (derinlik) müşterilerinden %15 olmak üzere toplamda %100 fatura primi ödenir.
9 - HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI
Bir bayi, bayilik lisansını, siparişi verdiği tarihten itibaren 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde anılan ondört (14) gün
içinde lisansının iptali ve ödediği bedelin iadesi için GLOBAL BOYUT şirketine ıslak imzalı kendi el yazısı ile yazılmış
dilekçesini geçerli sebebi ile birlikte şirkete iletmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır. Süresi içerisinde iade talebi ile
başvurunun yapılması halinde bayinin ödemiş olduğu bayilik lisans bedeli kendisine iade edilecektir.
Kanunda anılan sürenin geçmesinden sonra yapılacak iade başvurularında, bayilerden tahsil edilen bayilik lisansı bedeli iade
edilmez. Bu süre içinde ödenmiş primi olması halinde, bu meblağ iade edilecek meblağdan mahsup edilir. Bayi tüm
kariyerinden düşer ve altı ay (180 gün) içinde tekrar kayıt olamaz. Bütün prim haklarını kayıp eder.
10 - UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE YASAKLAR
10.1 Bayi, içeriği ne olursa olsun kesinlikle spam mail gönderimi yapamaz, ayrıca spam mail gönderimi yaparak GLOBAL
BOYUT'un herhangi bir mail sunucusunun kara listelere girmesine neden olması durumunda, bu durumun düzeltilmesi için
ödenecek tüm cezalar bayiye fatura edilir.
10.2 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç sayılacak tüm içerik kesinlikle yasaktır.
10.3 Genel ahlak kurallarına aykırı hiç bir yayın yapılamaz.
10.4 Bayi, hizmet alan diğer müşterilerin aldıkları hizmetleri engelleyici hiç bir içerik bulunduramaz.
10.5 GLOBAL BOYUT'un sunucuları aracılığı ile başkalarının bilgisayar veya hesaplarına ulaşmaya çalışmak veya buna
benzer davranışlarda bulunmak yasaktır.
10.6
Telif haklarına aykırılık teşkil eden, korsan yazılımlar, müzik, film ve benzeri dosyaların dağıtılması yasaktır.
10.7
Ayrıca yukarıda belirtilmemiş olmasına rağmen, şimdi ya da gelecekte yasalar ile yapılması yasaklanan tüm içerikler bu
sözleşmeye dahildir.
11 - SÜRE
11.1
iş bu sözleşme bayi tarafından onaylanıp, 1 (bir) adet BG bayi lisansının alınmasını müteakip bayi tarafından çıktısı
alınıp ıslak imzalı şekilde en geç 15 gün içerisinde GLOBAL BOYUT genel merkezine ulaştırılmak sureti ile geçerlilik
kazanacaktır.
11.2
iş bu sözleşme süresiz olup, bayi ya da GLOBAL BOYUT tarafından sona ereceği ihtar edilmedikçe geçerliliği devam
eder.
12- TEBLİGAT ADRESİ
iş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal
ikametgah olarak belirlenmiştir.
13- ANLAŞMAZLIK HALİ ve DELİLLER
13.1
Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda Adana ili mahkemeleri yetkilidir.
13.2
Bayi, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda GLOBAL BOYUT'a ait defter ve bilgisayar kayıtları ile mikrofilm, elektronik
postayı HMK 193. Maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini beyan eder. iş bu sözleşme 13 (onüç)
maddeden oluşmakta olup, taraflarca okunmuş, müzakere edilmiş ve her bir maddesi elektronik ortamda işaretlenmek
suretiyle ihtirazi kayıt konulmaksızın onaylayan bayi ve GLOBAL BOYUT tarafından kabul edilmiştir. GLOBAL BOYUT gerekli
hallerde sözleşmeye yeni maddeler ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir, kazanç sistemini değiştirebilir. Bu değişiklikler
bayinin daha önce almış olduğu müşteri kazançları ve prim sistemindeki gelirlerine sekte vurmayacak şekilde olacaktır. işbu
değişikliklerin bayiye elektronik ortamda tebliğini izleyen 7 gün içerisinde kabul edilmiş sayılacaktır. Bayinin yeni maddeyi
kabul etmeme hakkı saklı olmakla beraber, yeni maddeyi kabul etmeyip sözleşmeyi, değişikliği kabul etmediği tarihe kadarki
elde ettiği tüm prim ve hakları ödenmek suretiyle fesih etme hakkına sahiptir. işbu sözleşmenin onaylanması halinde, ekte
sunulan etik kurallar başlığı altında yazılı olan kurallar yukarıda anılan koşullarda taraflarca kabul edilmiş sayılır.
GLOBAL BOYUT Elk. Enj.
BAYİNİN
San. Tic. Ve Paz. Ltd Şti.
Adı
:
Soyadı :
İMZASI :
GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR
Tüm GLOBAL BOYUT bayileri aşağıdaki temel etik kurallara ve işleyişe uymak kaydı ile bağımsız bir şekilde çalışmalarını
sürdürebilir.
1 - REKLAM İLKELERİ
1.1 GLOBAL BOYUT sisteminde başarılı olmanın yolu kişisel kontaklardan ve yüz yüze temaslardan geçer. Bayiler şirketten
izin alarak potansiyel yeni bayilere ulaşabilmek için gazete ilanı ve internet ilanı verebilirler. Bu tarz reklam ve tanıtım
yapılacağı zaman, mutlaka GLOBAL BOYUT Genel Müdürlüğünden yazılı onay alınması gerekmektedir. Bayiler GLOBAL
BOYUT logosunu potansiyel bayilere ulaşmak adına kullanabilir. Fakat GLOBAL BOYUT logosu ile birlikte kullanılacak
herhangi bir metin söz konusu olduğunda ve/veya GLOBAL BOYUT hakkındaki herhangi bir bilgilendirme olması durumunda
oluşturduğu metni ve/veya belgeyi şirketten yazılı izin almak kaydı ile kullanabilirler. Logolar www.GlobalBoyut.com.tr
sitesinden orijinal olarak indirilebilir. Bayiler GLOBAL BOYUT adından hiçbir şekilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi yazılı
ve görsel basında GLOBAL BOYUT'un izni olmadan herhangi bir program yapamaz veya reklam veremezler. Yapılacak
reklamların aday bayileri yanlış yönlendirmemesi gerekmektedir. Abartılı bilgi vermek şirket ilkelerine aykırıdır. Tanıtım amaçlı
kullanılabilecek sticker ve diğer malzemeler sadece şirket tarafından üretilebilir ve isteyen bayiler GLOBAL BOYUT'den satın
alabileceklerdir.
2 - DAVET YAPMAK
2.1 Bayilerimiz kendi çevrelerindeki kişileri gerek ofis, otel seminerleri gerekse internet üzerinde yapılan seminerlere davet
edip işlerini büyütebilirler. Başka şehirlerde tanıdıkları bayilerimizin aşağıda yazılan şekilde çalışmaları özellikle etik
karışıklıkların önlenmesi açısından son derece önemlidir. internet üzerinde yapılan iş sunumlarından birini izlemesini sağlayın,
veya www.GlobalBoyut.com.tr 'de bulunan kendi sayfanızda hazır bulunan iş sunumunu izletin. Bu iki seçenekten birini
gerçekleştirdikten sonra misafirlerinizi sponsorunuz ve sizinle yapılacak birebir görüşmeye davet edin. Toplantıda mutlaka
kendinizde bulunun. Eğer davet yaptığınız toplantı başka bir ilde ve bulunamıyorsanız mutlaka toplantının yapıldığı ildeki
GLOBAL BOYUT yetkilisine bilgi verin ve misafirlerinizi de onlara yönlendirin. Bu davet kurallarına uyulmadan yapılacak
davetler hem verimsiz olup, hem de birçok etik sıkıntıya da yol açmaktadır. Bu tür etik problemlerde davet yapılış şekliniz göz
önüne alınarak problemler çözülecektir. Bir bayi iş sunumu için link gönderdiğinde adayın linki tıklamış olması yeterli değildir.
Sunuma girdiği zaman bu kişinin bilgileri şirketin veri tabanına kayıt edilir sunumu izledikten sonra bayi kontağını
sahiplenebilir. Eğer aday sunumu izlediği halde işi kabul etmemiş ise 2 (iki) ay zaman zarfı içerisinde bir başka bayi ile
çalışma kararı alabilir. Misafir sizin tavsiyeniz üzerine sunuma katıldıysa ve 1 (bir) ay dolmadan başkasına kayıt olursa
grubuyla beraber kendi ekibinize alabilirsiniz. 1 (bir) ay dolduktan sonra şirketin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu tür
durumlarınızı [email protected] adresine mail atabilirsiniz. Bir bayi istifa ettikten 6 (altı) ay sonra ancak başka bir
sponsorluk altında yeni baştan çalışabilir.
3 - EĞİTİMLER
3.0 Şirket belirlediği tarihlerde, büyük şehirlerde tüm bayilerin ve adaylarının katılabileceği, ürün tanıtımı, motivasyon, kariyer
eğitimleri içeren ücretli ve ücretsiz toplantılar düzenleyecektir. Şirket belirli zamanlarda eğitim ve motivasyon içeren Eğitim
Kampları düzenleyecektir. Buraya katılacak bayileri GLOBAL BOYUT firması belirleyecek ve özel davet yapacaktır. Bayiler,
burası için belirlenen promosyonu kazanarak ya da kendi masraflarını karşılayarak katılacaklardır. Toplantı yerleri ve
organizasyon içerikleri GLOBAL BOYUT tarafından bayilere makul bir süre öncesinde bildirilecektir. GLOBAL BOYUT'un
onayladığı kişilere şirketin genel toplantılarında eğitimler verecektir. Bu eğitimler GLOBAL BOYUT'un hazırladığı ve şirket
ilkelerine uygun olmalıdır. Eğitim konusunda GLOBAL BOYUT'un formatına uymayan ve kendi eğitimlerini kullanan bayilerin
ilk önce bu eğitimler için GLOBAL BOYUT'dan onay alması gerekir. Bu kurala uymayan bayiler, ilk önce uyarılır, hala kural
dışı eğitimlerine devam ederlerse şirket ilkelerine göre, şirketin bu bayinin sözleşmesini fesh etme hakkı doğar.
3.1 Eğitim İçi Davranış : GLOBAL BOYUT fırsat seminerleri bir tanışma yeri olup, tüm bayilerimizin bu seminerlere şık ve
temiz gelmeleri çok büyük önem taşımaktadır. Bu seminerler herkesin işini büyütmek için bir araya geldiği buluşma
noktalarıdır. Seminerler süresince davet ettiğiniz misafirlerle iyi ilgilenmek sizi başarıya götürecektir. Seminer süresince başka
bayilerin misafirleri ile etik kurallar dahilinde ilgilenmeniz sizin ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunuzu ortaya koyacaktır.
Bu ilginin etik kuralların dışına çıkması özellikle sizin için çok büyük sorun yaratacaktır. Seminerlerde gelen davetliler, davet
eden kişiye aittir ve hiçbir şekilde başka birisi ile çalışamazlar. Bu konuda size teklifle gelen kişiler olduğunda bunun etik
kuralları çiğnemek olduğunu hatırlayın ve gelen kişiyi uyarın. Seminerlerde bir bayi başkasının misafirinin AKLINI ÇELMEK
yolu ile bu kişiyi kendine yönlendirdiği takdirde ise bu ADAM ÇALMAK olarak adlandırılır ve aşağıdaki prosedür uygulanır.
3.2.1
GLOBAL BOYUT'da özelikle bu konuda etik kurallara uymayan kişiler toplantılardan men edilir ve yazılı bir uyarı ile
uyarılır.
3.2.2
Eğer bu kişi etik olmayan davranışlarına devam ederse GLOBAL BOYUT kararı ile bayiliğine son verilir. Bu tarz hoş
olmayan bir durumu yaratmamak için yapılması gereken tek şeyin etik davranmak olduğunu unutmamak gereklidir.
3.2 Eğitim Sonrası Davranış : Her bayi kendi işini büyütmekten sorumludur ve bunu yaparken kendi işini
kendisi
çok
tamamen
o
iyi
takip
kişinin
etmelidir.
Seminer
sorumluluğundadır.
sonrasında
Bu
süreç
bir
adayın
uzadıkça
kaydının
yapılıp
adayınızın
da
paket
işten
siparişinin
alınması
soğuyacağını
lütfen
unutmayın. Etik olarak, normal yollardan başka biri sizin adayınıza temas edene kadar bu aday size aittir.
Burada çok
ederse
bu
önemli
durumda
bir
durum
bu
adayı
söz
konusudur,
GLOBAL
eğer
BOYUT
bir
ilk
adaya seminerde
temasa
geçen
kişiye
rastlayan
vermek
bir
ve
tanıdığı
onunla
müdahale
çalışmasını
sağlamak zorundadır. Ama bu olay normal seyrinde ve belli bir zaman sonra gerçekleşiyorsa artık bu aday
ikinci
temas
eden
kişinin
adayı
konumuna
geçmekte
özgürdür.
Bu
tarz
çatışmalarda
GLOBAL
BOYUT
fahri bir hakem kurulu gibi sorunu ele alır ve gerekli incelemelerini yaptıktan sonra nihai kararı verir. Söz
konusu kararlar taraflar açısından bağlayıcı olup, taraflar alınacak olan karara uymak zorundadır.
4 - FAALİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HİZMET BİLİNCİ
GLOBAL BOYUT bünyesinde faaliyet gösteren bayiler faaliyetlerini yerine getirirken GLOBAL BOYUT sistemine hizmet
bilincinde olacaktır.
4.1 Hizmet Standartlarına Uyma : Sisteme yeni kayıt, tanıtım veya sunum yaptıkları esnada kaydı, sunumu veya tanıtımı
yapan bayiler, sponsor veya GLOBAL BOYUT'u karalayacak, onların haklarına tecavüz edecek, söylem ve yayınlar
gerçekleştiremezler. Sistemin tanıtımı ve sunumunda gerçeğe aykırı, Türk Hukuk Mevzuatına aykırı şekilde ve ticari kriterlere
uymayan eylemlerde bulunamaz.
4.2 Amaç ve Bağlılık : GLOBAL BOYUT, sistem bünyesindeki bayiler aracılığı ile gerçek ve tüzel kişilerin GLOBAL BOYUT
sistemine uygun ticari ilişkiler kurmasını amaçlar. (GLOBAL BOYUT sisteminin ticari ayrıntıları, bünyesindeki tüm organları ile
zaman ve mekan mefhumu olmadan mütemadiyen açıklanmaktadır. Sistem hakkında ayrıntılı bilgi www.GlobalBoyut.com.tr
adresinde yayınlanmaktadır)
4.3 Dürüstlük ve Tarafsızlık : Bayiler, faaliyetlerini genel ahlak, etik prensipleri ve Türk Hukuk Mevzuatına uygun bir şekilde
tarafsız olarak yürütürler. Gerçeğe aykırı eylem, beyan ve söylemlerde bulunamazlar. Yönetim kurulu asil üyeleri ve yönetim
kurulu onur başkanlarından oluşan GLOBAL BOYUT disiplin kurulu tarafından bu hususlar sürekli kontrol edilir. Kurul
tarafından savunma istenildiği takdirde, bayi bu maddeye aykırılığa ilişkin savunmasını üç (3) iş günü içerisinde
[email protected] adresine göndermekle mesuldür.
4.4 Saygınlık Ve Güven : Bayiler faaliyetlerini sürdürürken topluma ve GLOBAL BOYUT'e karşı saygınlıklarını ve toplum
içerisinde edindikleri güveni sarsıcı eylemlerde bulunamazlar. Bu maddeye aksi eylemlerin disiplin kurulunca tespit edilmesi
halinde, disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve kat'idir.
4.5 Nezaket Ve Saygı: Bayiler faaliyetlerini sürdürmek için kurdukları ticari ve sosyal ilişkilerinde nezaket, görgü ve ahlak
kurallarına uymakla yükümlüdürler.
4.6 Yetkili
Makamlara
Bildirim
:
Bayiler,
belirlenen
etik
kurallara
aykırı
davranışların
tespiti
halinde
[email protected] adresine bildirirler. Bayilerin sorumlulukları sadece bildirimle sınırlıdır. Başkaca eylem ve
beyanda bulunamazlar.
4.7 Kişisel Çatışmalardan Kaçınma : Bayiler, GLOBAL BOYUT bünyesindeki tüm gerçek ve tüzel kişiliklerle kişisel
çatışmaya girmekten kaçınmak zorundadırlar. Kişisel çatışma söz konusu ise yaşanılan problemi alt ekiplere ve GLOBAL
BOYUT organizasyonuna yaymak etik kurallara aykırıdır. Aksi yönde gelecek şikayetler GLOBAL BOYUT disiplin kurulu
tarafından incelendikten sonra eyleme uyan müeyyide gerçekleştirilir. Disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve kat'idir.
4.8 Müeyyideler
4.8.1
Bayiliğin fesih edilerek iptali.
4.8.2
Yapılan etik dışı davranışlardan dolayı konunun içeriğine göre bayiliğin 1 veya 3 ay süreyle dondurulması ve bu süre
içinde ceza alan bayinin hak ediş primlerinin tamamının kesilmesi.
4.8.3
Şikayet edilmesi veya her hangi bir yolla öğrenilmesi durumunda başka bir bayinin adayını çalan bayiler hakkında 3 ay
bayiliklerinin kesin ve kat'i olarak dondurulması, hak ediş primlerinin tamamının kesilmesi ve gerekli araştırmalar yapıldıktan
sonra çalınan adayın ait olduğu bayiye alt ekibiyle birlikte sistem üzerinden kaydırma yapılarak teslim edilmesi.
4.9 Hediye
Alma
Ve
Menfaat
Sağlama
:
Bayiler
yeni
kayıtların
yapılması
ve/veya
yönlendirilmesi
esnasında kendileri veya 3. kişiler lehine GLOBAL BOYUT sistemi haricinde ki herhangi bir geliri, hediyeyi
kabul edemezler veya GLOBAL BOYUT sistemi haricinde olan bir kazancın varlığından bahsedemezler.
4.10
Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan : Bayiler GLOBAL BOYUT sistemi haricinde ki imkanlardan, gelirlerden
bahisle kişileri gerçek dışı beyanlarla sisteme dahil etme yoluna başvuramazlar. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun
alacağı kararlar kat'i ve bağlayıcıdır.
4.11
Bilgi Verme Saydamlık ve Katılımcılık : Herhangi bir sorunu olan bayilerin bunları ilk önce kendi sponsorlarına
iletmeleri gerekmektedir. Eğer sorun bu şekilde çözümlenemez ise, üst sponsorlarına başvurabilirler. Sponsorların bayinin bir
sorununu çözümleyememesi halinde, yardım veya talimat almak üzere doğrudan GLOBAL BOYUT şirket merkezi ile temasa
geçebilirler.
4.12
Rabıtalı Çalışma : Bayilerin GLOBAL BOYUT sistemi ile ilgili aynı ticari faaliyetleri gösteren başka firma ile çalışmaları
yasaktır. Farklı ticari alanlarda ürün ve hizmet veren başka bir şirkette çalışma yapabilirler fakat, GLOBAL BOYUT kariyer ve
kazanç planına göre yönetim kurulu üyesi ve başkanlık takımı kariyerlerine yükselmiş olan bayiler GLOBAL BOYUT haricinde
başka hiçbir network marketing sisteminde yada şirketlerinde ticari faaliyetlerde bulunamazlar. Aksi tespit edildiğinde disip lin
kurulunun alacağı kararlar kat'i ve bağlayıcı olacaktır. GLOBAL BOYUT aynı zamanda başka bir firma ile çalışanları,
açıklayacağı bazı bonus programlarından faydalandırmayabilir. Bayiler, GLOBAL BOYUT bünyesinde çalışmalarına devam
ettikleri sürece aynı sektörde herhangi bir firmanın reklam, tanıtım, sunum ve benzeri hizmetlerini yürütemezler. GLOBAL
BOYUT bünyesinde ki bayilere veya firmalara bu tanıtımları doğrudan veya dolaylı olarak iletemezler ve ulaşmalarına imkan
sağlayamazlar. Bu ilkenin aksine davranışların tespiti halinde, GLOBAL BOYUT bünyesinde ki sözleşmeleri tek taraflı olarak
fesih edebilir.
5 - BAYİLİK ANLAŞMASININ DEVRİ
5.1 işbu anlaşma, GLOBAL BOYUT'un yazılı muvafakati olmadan herhangi bir üçüncü şahısa devredilemez. Muvafakat verip
vermemek münhasıran GLOBAL BOYUT'un yetkisindedir. GLOBAL BOYUT uygun gördüğü takdirde bayilik haklarının devri
mümkün olacaktır, fakat bu durumda bayiliğini devreden üye, bulunduğu kariyer basamaklarının tüm yetkilerini, haklarını ve
kazançlarını devrettiği kişi veya kuruma eksiksiz olarak aktarmak zorundadır. Bu aşamada ilgili sorumluluk devreden ve
devralan kişi veya kurumlara aittir. GLOBAL BOYUT'un muvafakati olmadan devir halinde bayilik fesih edilir.
5.2 Devir talebinin GLOBAL BOYUT şirket adresine tebliğinden sonra gerekli araştırma şirket yönetim kurulunca
gerçekleştirilir. GLOBAL BOYUT ve üst sponsorun onayını müteakiben devir eden ve devir alan kişilerden teyit alınmasından
sonra gerekli devir evrakları hazırlanarak, devreden bayiye ait mail adresine gönderilir. Bayiye gönderilen evrak, taraflarca
ıslak imzaları atıldıktan sonra GLOBAL BOYUT adresine tebliğ edilir. Devire ait evraklarını GLOBAL BOYUT tarafından tebliği
ile devir işlemi 2 hafta içerisinde gerçekleştirilir.
5.3 Vefat Sonrası Devredilen Bayilikler: iş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; (üye tarafından özellikle
başka bir varis belirtilmemiş ise) üye olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan
varislerin ölümü takip eden 1 (bir) ay içinde aralarından seçecekleri kişiye devredilecektir. Varislerin 1 (bir) ay içinde
uzlaşamamaları ve bu durumdan kaynaklı olarak yada herhangi başka bir sebepten dolayı GLOBAL BOYUT ile iletişime
geçmemelerinden GLOBAL BOYUT sorumlu değildir ve bu durum sonucunda bayilik hakları fesih edilerek GLOBAL
BOYUT'un resmi internet sayfasında (www.GlobalBoyut.com.tr) ve yerel bir gazetede ilan edilmesi ile sonuçlanır. Bu şekilde
sonuçlanan bayinin GLOBAL BOYUT tarafından hak ettiği prim tutarı, GLOBAL BOYUT'un uygun gördüğü veya kendi
bünyesinde kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşu-kuruluşlarına bağışlanacaktır.
5.4 Bir bayiliğin miras hakları sınırlı olup, aşağıdaki şartlara tabidir:
a) Mirasçı, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır.
b) Mirasçının tek bir yetişkin olması ve ölenin ilk derece varisi olması gerekmektedir. Bu durumda bayilik bu kişiye
devredilecektir.
c) Birden fazla mirasçılar bulunması halinde, bayilik, ilk derece yakınlıktaki varislerin ölümü takip eden 1 (bir) ay içinde
aralarından seçecekleri kişinin olacaktır.
d) 1. derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde bayilik mahkeme tarafından tayin edilecek vasiye-anılan
vasinin dahi gene GLOBAL BOYUT tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir.
e) Vasi, bayilik anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri rüşt yaşına erişinceye kadar bayi temsilcisi statüsünde
kalacaktır.
f) Bir vasi veya veli bayilik anlaşmasının ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının, vesayet altındaki çocuğun veya
mahcur eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda belirtilen kişilerden herhangi birisi tarafından ihlal
edilmesi, bayiliğin feshi sonucunu doğurabilecektir.
g) Bir bayiliği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teşvik, ödül ve diğer programlara hak kazanabilmek için faal
durumunu sürdürmesi gerekecektir. Ancak şirket, tereke yöneticisinin yasal olarak örgütlenmesine imkan vermek üzere
vefattan itibaren 6 ay süre ile bu şarttan feragat edebilecektir.
5.5 Evlilik
bunların
Sebebi
şirketleri
İle
Devirler:
ve/veya şahıs
GLOBAL
firmaları
BOYUT'de
farklı
iD
evli
olan
Numaraları
çiftler
ile
aynı
ve
birinci
dereceden
ekipte çalışabilirler.
Bir
akrabalar
ve
bayi, şirket
dışından biri ile evlenirse, eşi de ayrı form ile kayıt olur ve farklı bir iD Numarası ile giriş yapabilir. Bu
işlemin gerçekleşmesi için bir adet dilekçe ve evlilik cüzdanı ile başvurulması yeterlidir. Eşlerin her ikisi de
bekar
iken
yapılanmada
bildirirler.
GLOBAL
BOYUT'de
çalışacaklarına
karar
ayrı
verip
ayrı
kollarda
bunu
bir
çalışıyor
dilekçe
ve
ise
evlilik
evlilik
yapıldıktan
cüzdanlarının
sonra
eşler
hangi
fotokopisi
ile
şirkete
5.6-Malülen Devirler: Herhangi bir bayi çalışamaz durumda olduğunu bir Heyet Raporu ile kanıtladığında, bayilik haklarını
ailesinden birine devredebilir. Bu devir noterden verilecek bir devir yazısı ile yapılacaktır. Devredilecek kişi, esasen bir bayi
olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır.
6 - BAYİLİK ANLAŞMASININ FESHİ
6.1 Bayinin anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etmek istemesi durumunda 1 (bir) ay öncesinden noterden gönderilecek olan
fesih/istifa dilekçesi ile istifa sürecini başlatması gerekmektedir. istifa mektubu'nun şirkete ulaşmasının ardından 2 (iki) hafta
içerisinde şirket tarafından gerekli işlemler tamamlanmış olacaktır. Bayi tüm kariyerinden doğan ve doğabilecek olan
kazançlarından istifasının onaylandığı tarihe kadar tahakkuk etmiş maddi hak ve alacakları dışında herhangi bir halde alacak
talep edemez.
6.2 Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. GLOBAL BOYUT, işbu anlaşmanın herhangi
bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmaya
münhasıran üyeyi 2 (iki) defa noter onaylı taahhütlü olarak uyarır. ilk uyarı ile birlikte şirket gerek görürse üyenin son ay prim
tutarının %50'sini üye adına şirket banka hesabında bloke olarak tutma hakkına sahiptir. ilk uyarı sonucu üye ihlale devam
eder ve ikinci uyarıyı alırsa o ayki priminin tamamı blokeli olarak şirket banka hesabında bekletilir ve ilk uyarıdan yapılan
%50'lik prim kesinti tutarı GLOBAL BOYUT adına sivil toplum kuruluşu/kuruluşlarının kasasına aktarılır. ikinci uyarıdan sonra
üye ihlale devam ederse GLOBAL BOYUT tarafından bayilik hakları ve sözleşmesi tek taraflı fesih edilir ve fesih sonrasında
üye hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye adına varsa hesabında blokeli olarak tutulan bedeller aynı şekilde ilgili sivil toplum
kuruluşu/kuruluşlarına bağışlanır. GLOBAL BOYUT'in işbu feshe esas teşkil eden neden yada nedenlerden dolayı herhangi
bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır.
6.3 Şirket tarafından fesih, bir bayinin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının sona erdirilmesidir. Fesih
ile gelir ve iş hacmi primleri kazanma imkanı da sona ermektedir.
6.4 Fesih, bu sözleşmede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi
bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman bayinin bu davranışı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten bir
uyarı gönderilecektir. Eğer bayi bu uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiği ve durdurduğuna dair anılan
uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, GLOBAL BOYUT bayilik anlaşmasını
fesih etme hakkını saklı tutar.
6.5 GLOBAL BOYUT veya bayilerin menfaatlerini ciddi şekilde ihlal eden davranışların disiplin kurulu tarafından tespit
edilmesi halinde ise, fesih derhal yapılabilecektir.
6.6 Feshin söz konusu olduğu her durumda, disiplin kurulu bu konu üzerine karar verebilecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı
olacaktır.
6.7 Aşağıdaki belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere ) GLOBAL BOYUT tarafından derhal fesih
sebepleridir:
a) Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması.
b) GLOBAL BOYUT'un sistemi için ( doğrudan veya dolaylı olarak) zararlı olan veya GLOBAL BOYUT veya ticari sisteminin
itibarını düşürebilecek olan herhangi bir davranışta bulunulması.
c) GLOBAL BOYUT ilkelerinde belirtilmiş olan hüküm ve şartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi.
GLOBAL BOYUT ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve uygun olarak yorumlanacaktır. GLOBAL BOYUT
kazanç planında veya şirket ilkelerinde önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
- SPONSORLUK DEĞİŞİM TALEBİ
Bayilerin ilk kayıtları esnasında ilk 24 saat içerisinde yanlış sponsor kaydı girmeleri halinde sponsor
değişikliği talebinde bulunabilirler. Başka herhangi bir yolla sponsor değişikliği gerçekleştirilemez.
8 - TİCARETİN GÜVENİLİRLİĞİ
8.1 Bu konu GLOBAL BOYUT'un çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Her hangi bir bayi bir sponsor ile çalışmaya
başladığında artık bu kişi ile arasında ömür boyu bir kontrat söz konusudur. Her hangi bir sebeple başka bir bayi bu kişiyi
ekibine kayıt etmek istediğinde GLOBAL BOYUT derhal bu kaydı iptal edecektir.
Bazen bayilerin çocuklarını veya eşlerini yada anne babalarını kayıt ederek ticareti kaydırmaya çalıştıkları tespit edildiğinde,
gerçekte çalışan kişinin kim olduğu önem taşımaktadır ve gerçekte çalışan kişi aynı bayi ise GLOBAL BOYUT açılmış olan
ikinci kaydı o ana kadar yapılan tüm işleri ile beraber orijinal kaydın altına taşıyarak gerçek adaleti sağlar. Bu konuda şirket
ilkelerinde bulunan tek istisnanın aşağıdaki madde olduğunu unutmayın.
" Sözleşmesini fesih eden bir bayi, yeni bir bayilik formu doldurarak, 6 ay sonra yeniden istediği sponsorun altından
kayıt olabilecektir "
9 - GİZLİLİK PRENSİPLERİ
9.1 GLOBAL BOYUT bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
9.2 GLOBAL BOYUT'un tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri üye bilgilerinin
açıklanmasını istediğinde, GLOBAL BOYUT bu bilgileri yalnızca gerekli yasal yetkiler çerçevesinde ilgili kurumlara
açıklayabilir.
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda Seyhan Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
GLOBAL BOYUT Elk. Enj.
San. Tic. Ve Paz. Ltd Şti.
BAYİNİN
Adı : Soyadı :
İMZASI
:
Download

Bayi Hizmet Söleşmesini