TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ
1- İşbu anlaşma, ALAKSA GRUP SAĞLIK TURİZM EĞİTİM DIŞ TİCARET
LTD. ŞTİ. (bundan sonra Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak
anılacaktır) ile kendisine belirlenen bölge ya da bölgelerde her türlü
Eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikler ile kullanım, basım-yayın satış
dağıtım pazarlama hakları şirkete ait kitap, dergi, cd gibi yazılı ve görsel
dökümanların, markalı ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak, altlarında
gruplar oluşturarak bu satışlardan prim hakkı kazanmak için başvuruda
bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Temsilci olarak anılacak)
arasında aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir. Temsilci yaptığı başvurunun
Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından kabulü ile aşağıda belirtilen
hususları
yerine
getirmeyi
kabul
ve
taahhüt
etmektedir.
2- Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi yetkilisinden, temsilcisinden, online iş
sunumundan veya web sitenizden temsilci olabilmem için gerekli olan tüm
bilgileri aldım.
3- Kendi adıma bireysel hareket ediyorum ve 18 yaşının üzerindeyim.
4- Tüketici ürünlerini satma ve organizasyon işinde bağımsız olarak
çalışıyorum. Herhangi bir amaç için Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi ‘nin
bir çalışanı, personeli, bayii, acentesi veya şubesi değilim. Darüşşifa
Sağlıklı Yaşam Merkezi ile aramızda İş Kanunları hükümlerine göre
düzenlenmiş bir çalışma şekli ve belirli süreli, belirsiz süreli, part-time
veya eksik gün bildirimli bir iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Darüşşifa
Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından şahsıma veya şirketime yapılacak
ödemelerin iş sözleşmesi, ücret ve şans unsuruna göre değil, kurduğum
ticari organizasyonun denetim, satış ve danışmanlık performansına bağlı
olduğunu ve alacağım ödemelerle ilgili, eğer şirket stopaj keserek tarafıma
ödeme yapıyorsa stopaj vergisinin ödenmesi şirkete aittir. Eğer tarafıma
yapılan ödeme keseceğim fatura karşılığı ödeniyorsa tüm vergilerin
tarafıma ait olduğunu kabul ediyorum.
5- Bu formun ayrılmaz bir parçası olan Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi
‘nin Şirket İlkelerini okudum ve içindeki şartlara aynen uymayı kabul
ediyorum. Bu ilkelerin kötüye kullanılması, yanlış temsil edilmesi ve ihlali
ile sonuçlanabilecek davranışlarda bulunmam veya gerekli faaliyetleri
yapmamam sebebi ile Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi ile yapmış
olduğum temsilci kayıt anlaşmasının Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi
tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve benim herhangi bir
tazminat isteme hakkım bulunmadan fesih edilebileceğini kabul ediyorum.
Temsilci kaydımı tamamladığımda benim ile birlikte müşterek temsilcinin
de aynı haklara sahip olduğunu ve benimle birlikte çalışması halinde
ikimizin de müşterek temsilci olacağını ve şirket ilkelerine uymak
konusunda müştereken müteselsilen sorumlu olacağımızı kabul ediyorum.
6- Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi ‘nin uygulanabilir bir pazarlama
stratejisini sürdürmek ve ekonomik koşullarda yapılan yasal değişiklik ve
gereksinimlere uymak amacı ile bu anlaşma şartlarında ve şirket
ilkelerinde herhangi bir anda değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemeleri
yapabileceğini kabul eder. Anılan iş bu değişiklik, düzeltme ve yeni
düzenlemelerin tarafıma özel yazı, dergi, internet ve sms gibi kanallarla
tebliğini müteakip, işimi bu yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğimi
taahhüt ederim.
7- Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde
temsil etmeyi, Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi Yöneticilerinden onaylı
yazılı iznim olmadan hiçbir sesli ve görüntülü kayıt almayacağımı, basılı
malzeme üretmeyeceğimi, tescilli markasını, logosunu ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere yine yazılı onay olmadan hiçbir reklam çalışması
yapmayacağımı taahhüt ederim.
8- Temsilci, Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi ile gizli ya da açık rekabete
giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu
irtibatlarında Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi aleyhine propaganda
yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. Temsilci şirkete ve
şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma
sergileyemez. Temsilci, şirketten yazılı izin almadığı taktirde şirket adına
herhangi bir yazılı veya sözlü yayın, reklam, tanıtım çalışması yapamaz.
9- Temsilci, başka bir gruptaki temsilcileri yeniden kayıt açarak, başka
isimle veya başka bir suretle kendi altına geçiremez ve buna teşebbüs
edemez.
10- Temsilci, yalnızca şirket tarafından tespit edilen il, ilçe ve bölgelerde
faaliyet gösterebilir. Sorumluluk alanı dışında kalan bölgelerde şirket adına
hiçbir faaliyette bulunamaz, şirketi veya şirketin gösterdiği kişi ya da
kurumları yine şirketin bilgisi dışında temsil edemez.
11- Şirket tarafından düzenlenerek temsilci adayına gönderilen kayıt
formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin tarafından yazılı olarak beyan
ettiği tüm taahhütler geçerlidir.
12- Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi sistem hakkında değişken olarak
kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde iletişim
araçlarıyla beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları
dahilinde şirket bu ödülleri temsilcilerine vaat eder.
13- Tüm ürün alımlarımı, KDV dahil olmak üzere kredi kartı veya şirketin
banka ve ptt hesabına havale / EFT şeklinde ödeyeceğimi kabul ve taahhüt
ederim.
14- Bu anlaşmayı, Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne yazılı olarak
bildirmek sureti ile bildirim tarihinden itibaren herhangi bir zamanda fesih
edebilirim.
15- 7 gün içinde ürün iade garantisi vardır. Eğer ürün ve hizmet iadesine
karar verirsem Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne iade prosedürüne
uygun olarak son 7 gün içinde aldığım ürün veya hizmetleri iade
edebilirim. Ancak bu ürün veya hizmetlerin, iade edilemez yıllık olarak
ödenen maliyetleri ve ödenmiş olan satış aracılık komisyonları, ekip
primleri, kdv hariç fatura tutarımdan düşülerek iade edilecektir.
16- Temsilci, internet üzerinden veya diğer iletişim araçlarıyla sipariş verip
ödemesini yaptığında; kargosu gönderilmemiş veya hizmet bedeli olarak
faturası kesilmemişse bu sipariş işleminden vazgeçilebilir ve tahsil edilen
ücret kendisine aynı yolla iade edilir. Sipariş ettiği ürün kargo ile
gönderilmiş veya sipariş verilen hizmet bedelinin faturası kesilmişse, satın
alınan ürün veya hizmet, teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Şirkete
iade edilebilir. Kargonun veya gerekli belgelerin temsilciye ulaşması süresi
3 iş günüdür.
17- Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi iş bu anlaşmaya uymam şartı ile
bana tüm ürün veya hizmetleri sağlayacak, temsilci kayıt süresince yapmış
olduğum satışları değerlendirerek bana Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi
şirket ilkelerinde belirtilen hakları tanıyacaktır.
18- İş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; temsilci
olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki kanuni varislerine
devredilir. Anılan varislerin ölümü takip eden 3 ay içinde Darüşşifa Sağlıklı
Yaşam Merkezi ‘ne yazılı bildiride bulunması gerekir. Bu konuda varisler
arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise, Darüşşifa Sağlıklı Yaşam
Merkezi’nin kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği
kişiye bu hakkı devredebilecektir. Şu kadar ki, varisler arasında
anlaşmazlık olduğunda, bu konuda takdir yetkisi münhasıran Darüşşifa
Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne ait olup, Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi varis
veya varislerle ticari ilişkinin devamında yarar görmediği takdirde
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.
19- Temsilci ve Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi arasında çıkabilecek her
türlü uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre İstanbul
mahkemeleri yetkilidir.
20- Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin aşağıda yazılı olan temsilcilik
kurallarını ve komisyon oranlarını okudum ve kabul ediyorum.



A) Temsilci, Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından düzenlenecek
eğitimlerde, eğitime katılacak kişi veya kurumları tespit edip şirkete
önceden bildirme, şirket tarafından daha önceden kendisine bildirilen
kriterlere uygun olmak kaydıyla eğitim yapılacak yerin belirlenmesi ve
gerekli organizasyonun sağlanması karşılığında şirketten, eğitim sonunda
elde edilecek hasılattan ( KDV hariç tutar) üzerinden % 10 komisyon alır.
B) Temsilci, daha önceden şirket tarafından belirlenecek tarihlerde kendi
bölgesinde toplayacağı müşterilere Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi
tarafından verilecek sağlık danışmanlığı hizmetlerinden elde edilecek
hasılattan (Malzeme ve KDV hariç tutar) % 15 komisyon alır.
C) Temsilci, Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından kendisine
gönderilen ürünlerden % 20 iskonto oranına sahiptir. Darüşşifa Sağlıklı
Yaşam Merkezi tarafından gönderilen toptan ve perakende satış fiyatını
belirlemeye şirket yetkilidir. Temsilci bu fiyatların dışında bir fiyat politikası
belirleyemez. Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi belirleyeceği ürünleri
Temsilciye konsinye olarak verebilir.

21- Darüşşifa Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin temsilcisi olarak çalışmalarımı
ahlaki değerlere, toplumsal kurallara, şirket ilkelerine ve kanunlara uygun
olarak yapacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Tarih …./……/…………..
ALAKSA GRUP SAĞLIK TURİZM
EĞİTİM DIŞ TİC LTD.ŞTİ
TEMSİLCİ
ADI-SOYADI / İMZA
Download

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ