SATIŞ TEMSİLCİLİĞİ SÖZLEŞMESİ
İşbu anlaşma, MEGA HOLDİNGS LİMİTED Türkiye Temsilcisi olan MEGA GRUP BİLİŞİM AĞ PAZARLAMA
VE İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. (bundan sonra MEGA GRUP olarak anılacaktır) ile Mega
Holdings Limited’ in ürünlerinin satışını yapmak, altlarında satış ekibi oluşturarak bu satışlardan kar
hakkı kazanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Temsilci olarak anılacak)
arasında aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir. Temsilci yaptığı başvurunun MEGA GRUP tarafından
kabulü ile aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
1. Temcilci, MEGA GRUP’ un hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve
taahhüt eder. Temsilci, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, MEGA GRUP’ un tescilli
markasını, logosunu ve her türlü reklamı kullanmadan önce MEGA GRUP’ un yetkililerine
göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder.
2. Gerek temsilci ve gerekse oluşturacağı satış ekiplerinde yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler,
hiçbir surette MEGA GRUP’ un çalışanı, resmi temsilcisi, bayii, acentesi veya şubesi değildir. Temsilci,
bağımsız bir yüklenici olarak çalışacak olup, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi
sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır. Temsilci satış ekibi oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının
doğal sonucu olarak bu satış ekibinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis
edecektir
3. İş bu Anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; temsilci olabilme özelliklerini taşıyan ilk
derece yakınlıktaki kanuni varislerine devredilir. Anılan varislerin ölümü takip eden 3 ay içinde MEGA
GRUP’ a yazılı bildiride bulunması gerekir. Bu konuda varisler arasında anlaşma sağlanamadığı
takdirde ise, MEGA GRUP’ un kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği kişiye
devredilecektir. Şu kadar ki, varisler arasında anlaşmazlık olduğunda, bu konuda takdir yetkisi
münhasıran MEGA GRUP’ a ait olup, MEGA GRUP varis veya varislerle ticari ilişkinin devamında yarar
görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.
4. Temsilci, MEGA GRUP ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş
haricinde kurduğu irtibatlarında MEGA GRUP aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve
davranışlarda bulunamaz. MEGA GRUP’ un sırlarını 3. kişilere açıklayamaz. Temsilci şirkete ve şirket
çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. Temsilci, şirketten yazılı
izin almadığı takdirde şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın, reklam, tanıtım çalışması
yapamaz.
5. Temsilci, MEGA GRUP’ u namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir
yükümlülüğe girmeyecektir. Temsilci, MEGA GRUP tarafından belirlenen satış ve pazarlama
prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. MEGA GRUP’ u resmi web sitesinde
www.megagrupbilisim.com belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir
sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan temsilcinin neden olduğu zararlardan
doğan sorumluluk temsilcinin kendisine aittir.
6. Şirketin web sitesinden www.megagrupbilisim.com doldurulan sipariş ve satış sözleşmeleri resmi
nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir.
7. Satış temsilcileri yaptığı satışlar için direkt referanslarından her biri için %5 brüt, satış ekibi ile
birlikte yaptığı cirodan ise:
a) 1 yıllık web sitesi satışlarında; birinci ve ikinci satış ekiplerinden gelen ikişer adet satış için
USD brüt,
30
b) 3 yıllık web sitesi satışlarında; birinci ve ikinci satış ekiplerinden gelen ikişer adet satış için
USD brüt,
120
komisyon alırlar. Bu brüt tutarlar üzerinden kesilecek %20 stopaj vergi Mega Grup Bilişim Ağ
Pazarlama ve İnternet Hizmetleri Tic.Ltd.Sti. tarafından sorumlu sıfatı ile satışı yapan temsilcinin TC
kimlik numarası ve Adı Soyadı beyan edilerek şirketimizin ilgili vergi dairesine aylık olarak muhtasar
beyanname ile beyan edilerek ödenir. Kalan net tutar megagrupbilisim.com internet sitesindeki Nakit
İstek Formunu düzenleyip şirketimize gönderdiği takdirde kişinin banka hesabına gönderilir
8. Temsilci, kendisine verilen site giriş şifresini 3.kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla
yükümlüdür. Şifrenin temsilci tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile
temsilcinin uğrayacağı herhangi bir zarardan MEGA GRUP sorumlu tutulamaz.
9. Web üzerinden alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek
sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması
mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin
korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri www.megaholdings.org ve www.megagrupbilisim.com
tarafından alınmaktadır. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CCV güvenlik numarası
kesinlikle şirket personeli tarafından görülememektedir. Ayrıca bu kredi kart numaraları
https://www.megagrupbilisim.com tarafından saklanmamaktadır.
10. İşbu anlaşma, MEGA GRUP’ un yazılı muvafakati olmadan herhangi bir 3. Şahsa devredilemez.
Muvafakat verip vermemek münhasıran MEGA GRUP’ un yetkisindedir.
11. Temsilci, MEGA GRUP tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesi olan
www.megagrupbilisim.com sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. MEGA GRUP,
kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde
bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve
yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip temsilci, işini yeni düzenlemeler uyarınca
ifa edeceğini taahhüt eder.
12. Temsilci, sözleşmedeki 4. maddeye uymadığı takdirde şirket kendisine yazılı ihtarda bulunur.
Şirketin ihtarında belirttiği süre sonunda temsilcinin aynı durumu değişmemesi halinde MEGA GRUP
hiçbir ihtar süresi vermeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip temsilciyi sistemden
uzaklaştırma hakkına sahiptir.
13. Temsilci, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. MEGA GRUP, işbu
Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının Temsilci tarafından ihlal edildiği
kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek
taraflı olarak derhal fesih edebilir. MEGA GRUP’ un işbu feshe esas teşkil eden neden ya da
nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı
saklıdır.
14. Temsilci bu anlaşmayı MEGA GRUP’ a yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı
olarak feshederek, sistemden çıkabilir. Sistemden çıktığında temsilciyi bağlayan maddi veya manevi
bir durum yoktur.
15. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra daireleri
yetkilidir.İşbu Anlaşma, Temsilci’ nin MEGA GRUP’ un resmi internet sitesinden Domain&Hosting ve
şifre aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir.
Download

satış temsilciliği sözleşmesi