Přehled nabídky celoživotního vzdělání
V rámci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci nabízíme Tobě, ale i třeba Tvým rodičům širokou paletu
dalších vzdělávacích kurzů, pomocí kterých si můžeš doplnit či
rozšířit své vzdělání či kvalifikaci:
Obecné informace:
Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci se realizuje celoživotní vzdělávání občanů jako
studium za finanční úhradu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákon
o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.
Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi
osvědčení v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Nabídka vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
v akademickém roce 2013/ 2014
Pro absolventy středních škol:
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)
• Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku střední školy
• Pedagogické studium učitelů praktického vyučování střední školy
• Pedagogické studium učitelů praktického vyuč. zdravotnických studijních oborů střední
školy
• Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů HV v základní umělecké
škole, střední odborné škole a konzervatoři
• Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů VV v základní umělecké
a střední odborné škole
• Pedagog volného času
• Pedagogické studium vychovatelů
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - Získání způsobilosti vyučovat další předměty
(§ 6b)
• Sbormistrovství
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - Získání způsobilosti vykonávat přímou
speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným
druhem postižení (§ 6c)
• Speciální pedagogika pro učitelky a učitele mateřských škol
• Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední
školy
• Speciální pedagogika pro vychovatele
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů § 7 až 9
• Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením - specializovaná činnost
v oblasti prostorové orientace zrakově postižených
Nabídka vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
v akademickém roce 2013/ 2014
Pro absolventy vysokých škol:
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)
• Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku střední školy
• Pedagogické studium učitelů praktického vyučování střední školy
• Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických studijních oborů
střední školy
• Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů HV v základní umělecké
škole, střední odborné škole a konzervatoři
• Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů VV v základní umělecké
a střední odborné škole
• Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů střední
školy
• Pedagog volného času
• Pedagogické studium vychovatelů
• Pedagogické studium učitelů odborného předmětu Pedagogika
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - Získání způsobilosti vykonávat přímou
pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy (§ 6a)
• Anglický jazyk – učitelství pro střední školy
• Biologie – učitelství pro střední školy
• Český jazyk – učitelství pro střední školy
• Hudební výchova – učitelství pro střední školy
• Matematika – učitelství pro střední školy
• Německý jazyk – učitelství pro střední školy
• Německý jazyk – učitelství pro 2. stupeň základních škol
• Technická a informační výchova – učitelství pro střední školy
• Učitelství pro 1. stupeň základní školy – pro učitele a učitelky MŠ pro absolventy
magisterského studijního oboru Předškolní pedagogika
• Učitelství pro 1. stupeň základních škol (rozšíření kvalifikace z učit. 2. st. ZŠ)
• Společensko-vědní základ – učitelství pro střední školy
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - Získání způsobilosti vyučovat další předměty
(§ 6b)
• Anglický jazyk – učitelství pro 1. stupeň základní školy
• Anglický jazyk – učitelství pro základní školy
• Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
• Informatika – učitelství pro ZŠ
• Matematika – učitelství pro 2. stupeň základních škol
• Muzejní a galerijní pedagogika
• Společenské vědy a výchova k občanství – učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ
• Přírodopis – učitelství pro 2. stupeň
• Sbormistrovství
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - Získání způsobilosti vykonávat přímou
speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným
druhem postižení (§ 6c)
• Speciální pedagogika pro učitelky a učitele mateřských škol
• Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední
školy
• Speciální pedagogika pro vychovatele
• Speciální pedagogika
• Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk
• Speciální pedagogika – logopedie (logopedický asistent)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů § 7 až 9
• Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením (specializovaná činnost
v oblasti prostorové orientace zrakově postižených)
• Koordinátor ICT
• Studium pro výchovné poradce
• Studium pro výchovné poradce – doplňující modul doplnění kvalifikace
o speciálněpedagogickou problematiku
• Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Studium k zabezpečení logopedické péče ve školství podle Metodického doporučení č.j. 14
712/2009-61
• Speciální pedagogika – logopedie (logopedický asistent)
Paralelní studium:
Paralelní studium je součástí akreditovaných bakalářských i magisterských studijních oborů
(studia vedoucího k získání vysokoškolské odborné kvalifikace – vysokoškolského diplomu).
Je určeno uchazečům, kteří splnili podmínky přijímací zkoušky, ale nebyli přijati ke studiu,
protože byla dána přednost jiným uchazečům. Je nabízeno uchazečům o bakalářské
a magisterské akreditované studijní programy na PdF UP v Olomouci, v případě velkého
zájmu o některé studijní obory. Nabídka závisí na rozhodnutí fakulty. Všem uchazečům, kteří
se řádně přihlásili a splnili podmínky pro přijetí ke studiu ve stanoveném akreditovaném
studijním oboru na PdF UP v Olomouci, ale přijati ke studiu nejsou, je zaslána písemná
nabídka placeného – paralelního studia.
Paralelní studium se uskutečňuje jako placené prezenční nebo kombinované studium
(realizované kombinací prezenční a distanční formy studia) v souladu s ustanovením § 60
zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úspěšnému absolventovi paralelního
studia může být v dalším studiu uznáno získání nejvýše 60 % kreditů akreditovaného
studijního oboru v případě, že splní všechny podmínky pro zařazení do studia
v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním oboru. V souladu s touto
skutečností jsou upraveny i studijní plány. Studium dokončí jako student PdF UP v Olomouci
v souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách ve znění
pozdějších předpisů. Odborná kvalifikace získaná v paralelním studiu je identická s odbornou
kvalifikací získanou studiem výhradně v akreditovaném studijním oboru.
Více se můžeš dozvědět na adrese:
http://www.ccv.upol.cz/cz/
Download

Přehled nabídky celoživotního vzdělání