AKÜ HUKUK FAKÜLTESĠ
HUKUK UYUġMAZLIKLARINDA
GENEL ARABULUCULUK EĞĠTĠMĠ
PROGRAMIN TANITIMI
07.06.2012 tarihinde kabul edilen 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu’nun 23. maddesine göre, arabuluculuk eğitimi, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan
üniversitelerin hukuk fakülteleri tarafından verilir. Bu bağlamda AFYON KOCATEPE
ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ arabuluculuk eğitimi vermek üzere Adalet
Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire BaĢkanlığı’na başvuruda
bulunmuştur.
PROGRAMIN AMACI
Arabuluculuk Sertifika Programının amacı, arabulucular yetiştirmektir.
Bilindiği gibi,
arabuluculuk, kamu düzenini ilgilendirmeyen özel hukuk uyuşmazlıkların mahkeme dışında
çözümünü öngören, günümüzde yaygın olarak bilinen ve uygulanan alternatif bir uyuşmazlık
çözüm yöntemidir. Arabulucular, uyuşmazlık taraflarını bir araya getiren, sistematik teknikler
uygulayarak onlar aralarında iletişim sürecinin kurulmasını, birbirlerini anlamalarını ve bu
suretle de kendi çözümlerini üretmelerini sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişiler olarak
tanımlanmaktadır. Arabulucular, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı ve çatışan menfaatlerini
tespit ederek, dikkatleri çözüm gerektiren çatışma unsurları üzerine çekerek, bu konularda
tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır.
İşte bu sertifika programı ile arabuluculara uyuşmazlık çözümü için gerek duyacakları tüm
teorik / teknik düzeyde bilgi verilmesi ve uygulama becerileri kazandırılması hedeflenmiştir.
Bu çerçevede, arabuluculuk mevzuatı ve hukuku başta olmak üzere, iletişim teori ve
pratikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikolojik taktikler, uzlaşma pratikleri
gibi teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitim programı hazırlanmıştır. Program sonunda
eğitimin tamamlandığına dair bir sertifika verilecektir. Belge sahibi olanlardan, Adalet
Bakanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı bulunanlara “arabulucu” sıfat ve yetkisi
verilecektir. Arabulucular, bu yetkiye dayanarak özel hukuk alanını ilgilendiren konularda
devletin yargı yetkisi dışında bizzat yürütecekleri müzakere süreçleri ile uyuşmazlık
taraflarının kendi kendilerine bir uzlaşmaya varmalarını sağlamaya çalışacaklardır.
PROGRAMA KATILIM KOġULLARI
Hukuki Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre;
arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem
kazanmış kişiler tarafından alınır.
PROGRAM DETAYLARI
SÜRE
: Toplam 48 Saat (36 saat Teori + 12 saat Uygulama)
PROGRAM
: Hafta Sonu Grupları
BAġLANGIÇ
: 29 Mart 2014 Cumartesi
BĠTĠġ
: 20 Nisan 2014 Pazar
SAATLER
: 09:30-18:30
KONTENJAN
: Tüm gruplar için 25 kişi ile sınırlıdır.
(Not: Aynı dönemde toplam talep 45’i aşmadıkça ikinci bir grup açılmayacaktır)
PROGRAM KAZANIMLARI
Hukuki Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre,
Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde
arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verirler.
Daha sonra ilgililer Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca tutulan sicile
kaydedilirler. Arabuluculuk Kanununun 20. maddesine göre, Sicile kayıt, ilgilinin Daire
Başkanlığına yazılı olarak başvurması üzerine yapılır. Arabulucular siciline kaydedilebilmek
için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,
c) Tam ehliyetli olmak,
ç) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
d) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve
e) Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekir.
Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir.
PROGRAMIN EĞĠTĠCĠLERĠ
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Osman KONUK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Banu Bilge SARIHAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCĠ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. AyĢe KILINÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. ġenol YAPRAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç Dr. Ömer AVCI
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğr. Gör. Suphi ÖZSÜER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
PROGRAMIN YERĠ ve SOSYAL ĠMKÂNLAR
Eğitim, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi amfi ve dersliklerinde verilecektir.
İhtiyaç halinde seminer salonu ve duruşma salonu da bu amaçla kullanılabilir durumdadır.
Hukuk Fakültesi binasında yer alan tüm amfi ve dersliklerde (2 adet 110 kişilik amfi; 2 adet
110 ve 2 adet 121 kişilik derslik) ve ayrıca seminer salonunda, yazı tahtası, projeksiyon
cihazı, bilgisayar bağlantısı gibi ders anlatımına uygun her türlü araç ve teçhizat mevcuttur. .
Kursiyerlerimiz, Hukuk Fakültesi’nin amfiler ve dersliklerle aynı kattaki Giriş alanında
bulunan öğrenci kantininden aperatif tarzda, soğuk ve sıcak içecekler, fast-food tarzındaki
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gibi, açık ve kapalı alanlarda mevcut bulunan dinlenme
mekanlarını da kullanabilirler. Kursiyerler ayrıca Üniversite Kampus alanı içerisinde yer alan
Bankamatik ve PTT şubelerini kullanabilir, çok uygun fiyatlarla cafe-restoranlar ya da
Üniyurt Yemekhanesinde tabldot yemek servisinden de yararlanabilirler.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ARABULUCULUK EĞİTİMİ
PROGRAM İÇERİĞİ
KATILIM ÜCRETĠ
Arabuluculuk Sertifika Programı’na katılım ücreti 1250 TL olup, 17 Mart-27 Mart 2014
tarihleri arasında aşağıda hesap bilgileri belirtilen Bankaya yatırılması gerekmektedir.
Banka ve ġube Adı : Ziraat Bankası Afyonkarahisar ġubesi
Hesap Adı
: AKÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye ĠĢletmesi
Hesap no
: 36430001-5069 (veya)
IBAN
: TR460001000021364300015069
Dekontun açıklama kısmına "Ad ve Soyadı"ndan başka, "T.C. Kimlik No" ve
"Arabuluculuk Eğitimi" yazılmalıdır.
Eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir Banka dekontu ve Eğitim Kayıt Formu ile birlikte, en
geç kurs başlangıcında, Hukuk Fakültesi Döner Sermaye Birimine ulaştırılmalıdır.
Programa kayıtlar başlamıştır.
PROGRAM KOORDĠNATÖRLERĠ ve ĠLETĠġĠM
Prof. Dr. Ali ġafak BALI
Yrd. Doç. Dr. Banu Bilge SARIHAN
Yrd. Doç. Dr. AyĢe KILINÇ
ĠletiĢim
Posta Adresi
:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Döner Sermaye ĠĢletmesi,
Sertifika Programları Koordinatörlüğü
ANS Kampüsü, Gazlıgöl Yolu
AFYONKARAHĠSAR
Web
http://hukuk.aku.edu.tr/
E-posta
[email protected]
Fax
0272 2281477
TEMEL HUKUK EĞİTİMİ
6 SAAT
Arabuluculuk Hukuku I (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
2 SAAT
Yöntemleri ve Arabuluculuk, Arabuluculukla İlgili
Düzenlemeler, Arabuluculuğun Uygulama Alanları, Temel İlkeler)
Arabuluculuk Hukuku II (Arabuluculuk Süreci, Tarafların Hak ve
Yükümlülükleri, Yargılama Aşamasında Arabuluculuğa
Başvurulması,
Arabuluculuk Süreci Sonunda Anlaşma Hazırlanması,
Anlaşmanın Hukuki Niteliği ve Yapılması Gereken İşlemler)
Farklı Hukuk Dallarında Arabuluculuk Uygulamaları (Temel İlkeler,
Pratikler
TEMEL TEKNİK EĞİTİM
Stres ve Stresle Başa Çıkma
İletişim Becerileri Ve Beden Dili (İletişim ile İlgili Temel Kavramlar,
İletişim Engelleri, Beden Dili,
Algı Yönetimi)
Psikoloji ve Sosyal Psikoloji
Kişilik ve Davranış Bozuklukları
Öfke Kontrolü Ve Sosyal Psikoloji İle Sorun Çözme Becerileri
Müzakere Yöntemleri (Soru Sorma ve Görüşme Teknikleri)
Toplantı Yönetimi (Etkin Dinleme ve Empati, Söylem
Çözümlemesi)
Uyuşmazlık Analizi ve Sorun Çözme (Çatışma Kavramı, Çatışmanın
Kaynağı ve Çatışmaya Gösterilen
Tepkiler, Yapıcı ve Yıkıcı Çatışma / Açık ve Katı Tutum / Yarışmacı
ve İşbirlikçi Tutum)
Uyuşmazlık Çözümü Yöntemleri (Çatışma Çözme ve Arabuluculuk
Adımları)
Arabuluculuk İlkeleri ve Süreci
Arabuluculuk Taktikleri
Arabuluculuk Etik Kurallar
UYGULAMA EĞİTİMİ
Müzakere Pratikleri
Arabuluculuk Taktik Pratikleri
Arabuluculuk Senaryoları Analizi
Arabuluculuk Senaryoları
2 SAAT
2 SAAT
30 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
2 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
4 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
2 SAAT
12 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
3 SAAT
1. GRUP
Download

AKÜ HUKUK FAKÜLTESĠ