FORM – 14
EK-5
ODA KAYIT BELGESĠ ÖRNEĞĠ
TMMOB ………………….. ODASI
……….. ġUBESĠ
Tarih :
Sayı :
………………………….BELEDĠYE BAġKANLIĞINA / ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE
Oda Sicil No
Adı, Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Mezun Olduğu Okul
Mezuniyet Tarihi
Odaya Kayıt Tarihi
Diploma Unvanı
Kısıtlılık Durumu
Fenni Mesulün m2 durumu
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan Odamız üyesi ……………………..., ……………. Şubesine kayıtlıdır. Bu belge İdarenin
isteği üzerine TMMOB Kanunun 33üncü maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
Oda Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza
Download

Müteahhit Taahhütnamesi