ÜYE GĠRĠġ FORMU
ÜYE KAYIT NO:...............
ADI VE SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ
T.C. KĠMLĠK NO
MESLEĞĠ
TABĠYETĠ VE MEDENĠ HALĠ
ĠKAMETGAH ADRESĠ
ÖĞRENĠM DURUMU
YILLIK AĠDAT MĠKTARI
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 120 YTL (Aylık 10 YTL)
NÜFUS CÜZDAN BİLGİLERİ
ĠLĠ
ĠLÇESĠ
KÖY-MAHALLE
CĠLT NO
AĠLE SIRA NO
KÜTÜK SIRA NO
NÜFUS CÜZDAN NO
Ġġ ADRESĠ
TELEFON NO
CEP TEL
KAN GURUBU
:
:
:
:
:
:
:
:
EV :
:
:
:
Ġġ
:
E-Mail:
KAHRAMANMARAġ ANDIRINLILAR YARDIMLAġMA ve
DAYANIġMA DERNEĞĠ BAġKANLIĞINA
Derneğinizin tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleĢtirilmesine katkıda
bulunmak istiyorum. Dernekler Kanunu’na göre Derneğinize üye olmamda herhangi bir sakıncalı halim
yoktur. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve yıllık 120 YTL Yeni Türk Lirası aidat ödemeyi kabul ve
taahhüt ederim.
........./......../...........
(Adı Soyadı)
(Ġmzası)
Üyelik Karar Tarihi
Üyelik Karar No
: ...../...../.............
: .....
Download

Üyelik formu İndir!