GIDA ve YEM KONTROL MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
BURSA
Bursa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü………………………………
Ġlçesi…………………… ………. Meslek Lisesi………………………… Bölümü.… ...numaralı
öğrencisiyim. 2014/2015
Eğitim Öğretim yılı Mesleki Eğitim / Yaz
staj
çalıĢmalarımı
…………………………. ….tarihleri arasında kurumunuzda yapmak istiyorum.Zorunlu staj/
Mesleki Eğitim SözleĢmesi ektedir. 3308 sayılı yasa çerçevesinde hazırlanacak sözleĢme
imzalamayı ve sözleĢme Ģartlarına uymayı kabul ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
T.C No :
Adına Banka
IBAN No:
…../
./2015
Adı Soyadı
Ġmza
EKĠ: Mesleki Eğitim SözleĢmesi/Zorunlu staj formu
ADRES:
………………../……………………..
Tel:
Mail:
Download

dilekçe