T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
Üniversitenizin ……………………………..…Fakültesi / Meslek Yüksekokulu
………………………………………………. Bölümü/Programı ……..……….. numaralı
öğrencisiyim. 201…/ 201…. Eğitim-öğretim yılı yaz okulunda aşağıda adı geçen dersleri
almak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
……/…../201….
Adı Soyadı : …………………………..………………………
Adres
: .…………………………………………………………………….………….
…..……………..………………………………………………………………
….…………
Ev Tlf. No. : …………………………..………………………
GSM No.
: …………………………..………………………
EKĠ : Yaz okulu ücretinin ödendiğine dair dekont aslı
ALMAK ĠSTEDĠĞĠM DERSLER:
Dersin Kodu
Dersin Adı
Kredisi
…………..
………………………………………..…
…………
…………..
………………………………………..…
…………
…………..
………………………………………..…
…………
…………..
………………………………………..…
…………
Download

yaz okulu başvuru formu