T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
………………………………………………………….Başkanlığına
Bölümünüzün ............................................. numaralı öğrencisiyim.
Aşağıda yer alan dersten 201…….-201…… Eğitim-Öğretim yılı
……………………
dönemi
sonunda
……../……/201……
………………………………….günü “Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32. Maddesi” ne göre açılacak olan
sınava katılmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
DERSİN ADI
DERS KODU
DÖNEMİ
NOTU
GEN. ORT.
Öğrencinin kişisel bilgileri ve Sınavına girilecek dersle ilgili bilgiler okunaklı bir
şekilde Müfredatta yer aldığı şekilde yazılacak olup, herhangi bir kısaltma
yapılmayacaktır.
ADRES:
Tarih / İmza
Adı Soyadı
Cep Tel:
Ek- 1 Öğrenci Müfredat Durumu
Download

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen – Edebiyat Fakültesi