ĠZMĠR TABĠP ODASI
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU
Prestij Projelerin
Dramatik ĠĢçi Ölümleri
Raporu- 2014
2014 ĠLK 4 AYINDA
TÜRKĠYE ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI
DEĞERLENDĠRME RAPORU
02 Mayıs 2014
ĠZMĠR TABĠP ODASI
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ KOMĠSYONU
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU- 2014
(2014 ĠLK 4 AYINDA TÜRKĠYE ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI
DEĞERLENDĠRME RAPORU)
Son yıllarda ülkemizde giderek artan büyük inĢaat projeleri “prestij projeler” olarak
da adlandırılmaktadır. Ancak bu proje inĢaatlarında ve onlarca küçük inĢaatlarda ölümlü iĢ
kazalarının bu yılın ilk 4 ayında artıĢ göstermesi dikkat çekicidir.
Ölümlü iĢ kazalarının ölen iĢçilerin ailelerinde ve toplumda yarattığı acılar dramatik
bir tablo ortaya koymaktadır. Dramatik tablonun olduğu yerde “prestij” kelimesinden
sözedilemez. Ġzmir Tabip Odası olarak bu ölümlü kazalar hakkındaki tespitlerimizi
kamuoyuna sunuyoruz.
1. 2014 YILI ĠLK 4 AYINDATÜRKĠYE’NĠN ĠNġAATLARINDAEN AZ 97 ĠġÇĠ Ġġ
KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTĠ: Büyük umutlarla çıkarılan yeni ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yayınlanması ve birçok maddesinin yürürlüğe girmesi
inĢaatlarda iĢ kazalarını ve ölümlerini azaltmadı. 2014 ilk 4 ayında inĢaatlarda iĢ kazası
sonucu ölen 97 iĢçi tespit ettik. Bu sayının daha fazla olması da ne yazık ki mümkündür.
2. 38 AYRI ĠLĠN ĠNġAATLARINDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI YAġANDI:2004 yılı ilk 4
ayında 38 ildeki inĢaatlarda ölümlü iĢ kazası yaĢandı.
ĠnĢaatlarında en çok iĢ kazasının yaĢandığı iller;
Ġstanbul
Bursa
Ġzmir
Kocaeli
Kayseri
Adana
en az
en az
en az
en az
en az
en az
10 ölüm
7 ölüm
6 ölüm
5 ölüm
5 ölüm
5 ölüm
3. TURKĠYE’DE EN FAZLA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASININ OLDUĞU SEKTÖR GENE
ĠNġAAT SEKTÖRÜ OLDU: Daha öceki istatistiklerde olduğu gibi 2014 ilk 4 ayda da en
fazla iĢ kazasından ölüm bu sektörde yaĢandı.
4. TÜRKĠYE’NĠN BÜYÜYEN EKONOMĠSĠNĠN LOKOMOTĠF SEKTÖRÜ ĠNġAAT
SEKTÖRÜ Ġġ GÜVENLĠĞĠNDE SINIFTA KALDI: Son yıllarda ĠnĢaat sektörü
büyümesiyle doğru orantılı bir Ģekilde iĢçi ağlığı ve iĢ güvenliği konusunda baĢarılı bir grafik
çizemedi. ĠnĢaat teknolojisindeki önemli geliĢmeler olmasına rağmen alınmayan basit iĢ
güvenliği önlemleri nedeniyle ölümcül iĢ kazaları bu sektörde 2014 ilk 4 ayda da devam etti.
5. ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLER EN ÇOK YÜKSEKTEN DÜġME SONUCU
MEYDANA GELDĠ: Daha önceki istatistiklerde olduğu gibi 2014 ilk 4 ayda da yüksekten
düĢme sonucu ölüm, inĢaatlardaki en önemli iĢ kazası nedeni oldu.Oysa ki yüksekten düĢme
sonucu ölüm alınacak bazı iĢ güvenliği önlemleri ile önlenebilecek bir iĢ kazası nedeni.
2
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
TÜRKĠYE’DE BAZI BÜYÜK PROJELERDE ĠLK 4 AYDA (2014)
ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI
Tarih
09 Nisan 2014
05 Nisan 2014
31 Mart 2014
10 Mart 2014
03 Mart 2014
ĠĢ kazasının
olduğu yerProje
ĠSTANBUL
Mecidiyeköy
(Ali Sami Yen
Stadı yerine
yapılan Torun
Center projesi)
ĠSTANBUL
3. KÖPRÜ
PROJESĠ
(ReĢadiyeÇamlık
bağlantı yolu
üzerindeki 35
No’lu viyadük
inĢaatı)
ĠSTANBUL
Sultanbeyli
By Concept
Sultanbeyli
inĢaatı
ĠSTANBUL
ÜsküdarÜnalan
YaĢam Merkezi
ve Gözlem Evi
inĢaatı
ANKARA
Atatürk Orman
Çiftliği'nde
baĢbakanlık
hizmet binası
inĢaatı
ĠĢ kazasında ölüm
nedeni
Sonuç
ölen iĢçiler
ĠnĢaat sepetinin
halatının kopması
sonucu 15’inci
kattan düĢme
1 ölüm
E P (19)
Viyadük baĢlık
kiriĢinin beton
dökümü esnasında
kalıbın açılması ile
meydana gelen
göçükte 25
metreden düĢme
3 ölüm
L B (48)
Y B(50)
KB
ĠnĢaat 5. katında
alçıpan yaptığı
sırada pencere
boĢluğundan aĢağı
düĢme
beton dökümü
sırasında, 5. kattan
inĢaatın duvarı ile
istinat duvarının
arasındaki çukura
düĢme
iskeleden düĢme
1 ölüm
M G(33)
1 ölüm
Ü S C(23)
1 ölüm
S O (27)
6. BÜYÜK ĠNġAAT PROJELERĠNDE BĠLE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMLERĠ YETERSĠZ:
YaĢanan ölümler büyük reklamlarla tanıtılan inĢaat projelerinde her türlü lüks düĢünülmesine
rağmen iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu gösteriyor. Nitekim yapılan
incelemelerde ölümlerin önlenebilir olduğu tespit ediliyor. Örneğin; Kalıp ve iskelelerde
gerekli denetimler yapılmadan iĢe baĢlandığı görülüyor.
7. BÜYÜK PROJELERDE ĠġĠN ÇABUK BĠTĠRĠLME BASKISI ÖLÜMLÜ Ġġ
KAZALARINI ARTTIRIYOR: Büyük projelerde iheleye giren Ģirketler yapılan ihale ve
sözleĢmelerde verilen sürelere göre hızlı bir Ģekilde inĢaatları bitirmek için gereken iĢ
güvenliği önlemlerini almadan iĢe baĢlıyor ve sürdürüyorlar. ĠĢçilerin çalıĢma kapasiteleri
zorlanıyor, vardiyalı çalıĢma kurallarına uyulmuyor.
3
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
HES (HĠDROELEKRĠK SANTRALĠ) BARAJ ĠNġAAT PROJELERĠNDE
ĠLK 4 AYDA (2014)
ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI
Tarih
08 Nisan 2014
19 Nisan 2014
20 Ocak 2014
11 Ocak 2014
09 Ocak 2014
ĠĢ kazasının
olduğu yerProje
TUNCELĠ
(Pembelik
HES Barajı
inĢaatı)
SAKARYA
Akyazı
ilçesinde
hidroelektrik
santralinin
HES inĢaatı
KARAMAN
Merkeze bağlı
BucakıĢla
köyünde HES
inĢaatı
DENĠZLĠ
Adıgüzeller
Barajı'nın ikinci
kısımda
yapımı süren
HES
hidroelektrik
santrali inĢaatı
ADANA
KavĢak Bendi
Hidroelektrik
Santrali (HES)
inĢaatı
ĠĢ kazasında ölüm
nedeni
Sonuç
ölen iĢçiler
Kullanılan aracın
yoldan çıkması ile
devrilmesi
1 ölüm
ġ B (22)
geri manevra
yapan kepçenin
altında kalma
1 ölüm
M K (46),
ĠnĢaatda meydana
gelen toprak
kayması
1 ölüm
H Ü (40)
Beton dökülen kalıp
çökmesi
2 ölüm
E Ö (21)
S A (22)
ĠĢ makinesinden
düĢme
1 ölüm
NA
8. HES (HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠ) BARAJ ĠNġAAT PROJELERĠNDE Ġġ
KAZALARINDA 6 ĠġÇĠ ÖLDÜ: 2004 yılı ilk 4 ayında HES (Hidro Elektrik santrali)
inĢaatlarında 6 iĢçi iĢ kazaları sonucunda öldü. HES gibi farklı alanda ve özellikteki inĢaat
iĢlerinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği önlemlerinin en baĢta planlanıp projede uygulanması
gerekmektedir. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu senede HES lerde iĢçi ölümleri
önlenememiĢtir.
9. BÜYÜK ĠNġAAT PROJELERĠNDE TAġERON ÇALIġTIRMA ÖLÜMLÜ Ġġ
KAZALARINI ARTTIRDI: ĠnĢaat projelerini gerçekleĢtiren Ģirketler birçok yapı iĢini
taĢeron Ģirketlere veriyor. TaĢeron Ģirketler de iĢin ucuza yapılması için iĢ güvenliği
önlemlerini almıyorlar. 2014 ilk 4 ayda gerçekleĢen birçok iĢ kazasının taĢeron Ģirketlerde
meydana gelmesi dikkat çekiyor
4
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
10. ĠNġAAT SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ DEVLET DENETĠMĠ Ġġ KAZALARINI
AZALTMADI :ÇalıĢma Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı’nın yeni baĢlattığı programlı
teftiĢ programının henüz istenen sonuca ulaĢmadığı 2004 yılı ilk 4 ayda inĢaat sektöründe
yaĢanan ölümlü iĢ kazası sayılarından anlaĢılıyor.
Ġġ TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
2014 YILI PROGRAMLI TEFTĠġLERĠ
(ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Programlı TeftiĢleri)
Yapı ĠĢyerlerinde ĠSG Programlı TeftiĢi
Uygulayacak Grup BaĢkanlığı: Ankara, Bursa, Ġstanbul ve Ġzmir Grup BaĢkanlıkları
Uygulama Alanı: Tüm Türkiye
Belirlenen öncelikli riskler:
– Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları Ġçin
Asgari Sağlık ve Güvenlik ġartları
Büyük ĠnĢaat ĠĢyerlerinde ĠSG Yönünden Programlı AraĢtırma Faaliyetleri
Uygulayacak Grup BaĢkanlığı: Ankara Grup BaĢkanlığı
Uygulama Alanı: Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Ordu.
Belirlenen öncelikli riskler:
–
Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik Ģartları.
5
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR
ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ĠġE YARAYACAK MI ?
Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN
YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR
GÖRÜġLERĠMĠZ
ÖNLEYĠCĠ DENETĠM ANLAYIġI
ĠnĢaat sektöründe yüksekte çalıĢma
gibi iĢ tanımlarında alınması
gereken önlemler daha baĢlangıçta
yerine getirilmesi gereken acil
önlemlerdir.
Noksanlık ve aykırılıkların
iĢverence uygun sürede
giderilebileceğinin müfettiĢçe takdir
edilmesi,durumlarında teftiĢe ara
verilerek, noksanlık ve
aykırılıkların giderilmesi için
iĢverene süre verilmesi burada
tartıĢılabilir.
TeftiĢlerde noksanlık ve aykırılıklar tespit edilmesi
halinde doğrudan idari para cezası uygulanması
yerine;
•
•
Bunların iĢverence giderileceğinin beyan
edilmesi,
Noksanlık ve aykırılıkların iĢverence uygun
sürede giderilebileceğinin müfettiĢçe takdir
edilmesi,durumlarında teftiĢe ara verilerek,
noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için
iĢverene süre verilmesini öngörmektedir.
SOSYAL TARAFLARIN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ
Programlı teftiĢler, teftiĢlerin yürütüleceği
sektörlerdeki iĢverenlerin, sendikaların, meslek
odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil
toplum kuruluĢlarının ve hatta basın yayın
kuruluĢlarının katılımı ile düzenlenen toplantılarla
duyurularak baĢlamaktadır
Bu suretle o yıl içinde hangi sektörlerde teftiĢ
yapılacağı ve teftiĢlerde hangi riskler üzerinde
durulacağı konusunda ön bilgilendirme yapılarak, bir
taraftan iĢverenlerin daha teftiĢlere baĢlanmadan kendi
inisiyatifleri ile iĢyerlerindeki riskleri gidermeleri
sağlanmaya çalıĢılmakta, diğer taraftan da iĢyerlerini
mevzuata uygun hale getirmek için farklı kurum ve
kuruluĢlar arasında bir iĢbirliği ortamı yaratılmaktadır.
Bilgilendirmeler düzenlenen
toplantılarla yapılmaya baĢlandı.
Ancak inĢaat sektöründen bu
toplantılara katılım ne ölçüde
yapıldığı bilinmiyor.
ĠĢ teftiĢ kurulu baĢkanlığının
2004yılı programlı teftiĢleri içinde
“Büyük ĠnĢaat ĠĢyerlerinde ĠSG
Yönünden Programlı AraĢtırma
Faaliyetleri “ baĢlığı altında
teftiĢleri duyurmasına rağmen
ilk 4 ayda yaĢanan ölümlü kazalar
düĢündürücüdür.
6
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR
ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ĠġE YARAYACAK MI ?
Ġġ TEFTĠġ SĠSTEMĠNE GETĠRĠLEN
YENĠLĠKLER/YAKLAġIMLAR
GÖRÜġLERĠMĠZ
KURUMLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ
TeftiĢ programlarının uygulanmaya
baĢlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm
aĢamalarda sorunların tarafı olabilecek tüm kurum ve
kuruluĢlar ziyaret edilerek, onlarla sorunları ve çözüm
önerilerini tartıĢma toplantıları düzenlenerek, iĢbirliği
protokolleri yapılarak sorunların çözümüne tüm
tarafların katkıda bulunması sağlanmaya
çalıĢılmaktadır
ĠnĢaat sektörünün taraflarıyla
toplantılar düzenlemek yararlıdır
ancak iĢçi örgütleri ve meslek
odalarıyla da muhakkak
görüĢülmelidir.
YAYIN FAALĠYETLERĠ
Yararlı olabilir
ĠĢyerlerinde çalıĢan iĢçiler salt teftiĢler
sırasında ya da düzenlenen eğitim toplantılarında
değil, Kurul BaĢkanlığımızca hazırlanan ve
iĢyerlerindeki riskleri ve alınması gereken önlemleri
konu eden el kitapçıkları aracılığı ile de
bilgilendirilmekte, söz konusu kitapçıklar eğitimler
sırasında iĢçilere dağıtılmaktadır.
Tüm iĢ kollarında meydana gelen
iĢ kazalarının:
2008 yılında % 7,64 ü,
2009 yılında % 10,69 u
2010 yılında % 10,23 ü ve
2011 yılında % 11,19 u
inĢaat iĢ kolunda meydana gelmiĢtir.
Son 10 yıllık istatistiklere göre, ölümle sonuçlanan iĢ kazalarının
yaklaĢık üçte biri inĢaat iĢ kolunda meydana gelmiĢtir.
7
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
11. ĠNġAAT PROJELERĠNDE ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠNĠN TAġERON OSGB
LERE EMANET EDĠLMESĠ ÇÖZÜM GETĠRMEDĠ : Birçok ĠnĢaat projesi kendi iĢ
güvenliği uzmanı ve iĢyeri hekimini istihdam etmek yerine daha ucuz olduğu için dıĢardan
taĢeron Ģirketlerden (OSGB: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) hizmet alma yoluna gitmesi iĢ
kazası rakamlarından görüleceği gibi yaraya merhem olmadı.
ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ALANININ TAġERON ġĠRKETLERĠ:
KIRMIZI OSGB ġĠRKETLERĠ (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK BĠRĠMLERĠ)
ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠ RANT ALANI HALĠNE GETĠRDĠLER: ĠĢ
kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için ciddi çalıĢmalar yapılması
gereken alanı; yeni ĠSĠG yasasının getirdiği rüzgar ile kısa zamanda büyük paralar
kazanmayı amaçlayan Ģirketler (kırmızı OSGB)ler hiç bir kural tanımayan ticari savaĢ
alanı haline getirdiler.
HĠÇBĠR SEKTÖRDE GÖRÜLMEYECEK ÖLÇÜDE MANTAR GĠBĠ
ÇOĞALDILAR: Yeni ISIG yasası ve ÇalıĢma bakanlığının her türlü kolaylığı
göstermesi ile kısa zamanda büyük bir ivme ile çok sayıda OSGB kuruldu. Son
sayılara göre 1037 adet OSGB kuruldu;
Ankara’da
108 adet Ģirket kuruldu
Ġstanbul’da 270 adet Ģirket kuruldu
Ġzmir’de
63 adet Ģirket kuruldu
Kocaeli’nde 58 adet Ģirket kuruldu
Ġġ DÜNYASINI BÜYÜK PARA CEZALARI ĠLE KORKUTTULAR: Yeni ĠSĠG
yasasının getirdiği astronomik ölçüde yüksek para cezaları ile iĢverenler tedirgin
edildi. Bu para cezalarından kurtulmanın tek yolunun OSGB lerden hizmet alınması
olduğu propagandası aylarca yapıldı. Bu propagandaya bazı medya organları ve
yazarları da bilmeden alet oldu.
ETĠK ÇALIġMAYAN- KIRMIZI OSGB LER PĠYASAYA HAKĠM OLDU: Kısa
zamanda çok sayıda OSGB kurulması nedeniyle OSGBlerin coğunluğu Ģirketleri ele
geçirmek için etik olmayan davranıĢlar içine girdiler. Kırmızı OSGB denen bu
Ģirketler piyasanın % 70 ine hakim duruma geldiler. (Bakınız- Kırmızı OSGB nedir? YeĢil OSGB nedir ? OSGB GERÇEKLERĠ RAPORU- Ġzmir Tabip Odası)
8
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
OSGBLER
ARTMASINA
RAĞMEN
ÜLKEMĠZDE
ĠNġAAT
SEKTÖRÜNDE DE Ġġ KAZALARI AZALMADI: OSGBlerin yeni ISIG
yasasının yayınlanmasından sonra sayılarının mantar gibi artmasına rağmen
ülkemizde iĢ kazaları hala azalmıyor. ÇalıĢma Bakanlığı OSGB lerin hizmet
verdiği iĢyerlerinde iĢ kazaları azaldı mı- arttı mı hiçbir bilgi vermiyor. Bu konuda
açıklama merakla bekleniyor. Ancak çok ucuza hizmet kalitesiz ĠSĠG hizmetini
beraberinde getirdiği için iĢ kazalarının azalması ne yazık ki bir hayal.
OSGBLER
ARTMASINA
RAĞMEN
ÜLKEMĠZDE
MESLEK
HASTALIKLARI TESPĠTĠ HALA YOK: OSGBlerin sayılarının mantar gibi
artmasına rağmen ülkemizde meslek hastalıkları tespiti halen yok. Büyük umutlar
bağlanan OSGB Ģirketlerinin meslek hastalıkları konusunda ne gibi olumlu
çalıĢmalar yaptığı bilinmiyor. Ancak bu konudaki bir gösterge olan meslek
hastalığı tespiti halen sıfır.
OSGBLER Ġġ KAZASI RĠSKĠ AZ OLAN BÜYÜK ġĠRKETLERE
ODAKLANIYOR: Ülkemizde iĢ kazalarının % 80’i 50 nin altında iĢçi çalıĢtıran
iĢyerlerinde gerçekleĢiyor. Ne yazık ki OSGB lerin bu Ģirketleri alıp iĢ kazalarını
azaltalım kaygısı yok. Kırmızı OSGBler zaten iĢ kazalarının az olduğu -büyük
Ģirketlerin peĢindeler. Nedeni de bu büyük iĢyerlerine hizmet vermek daha
kazançlı. Kim uğraĢır küçük Ģirketlerle- riskli Ģirketlerle. Kim uğraĢır küçük
Ģirketlerde iĢ kazalarını azaltmakla ?
OSGB LERĠN PART- TĠME/ PIRT-TĠME Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
HĠZMETĠ: Kırmızı OSGB ler yeni yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği inanılmaz
kısa çalıĢma süreleri sayesinde iĢyerlerine sadece Ģöyle bir uğruyorlar. Bünyesinde
iĢyeri hekimi- iĢ güvenliği uzmanı çalıĢtıran iĢyerleri süreler açısından daha
rahatlar. Ancak OSGB ler dakikalarla ölçülen zamanlarda iĢyerlerine ayda bir veya
15 günde bir uğruyorlar. Bu durumdan iĢyerleri de Ģikayetçi.
çalıĢan baĢına 4 dakika/ ayda (Az tehlikeli iĢyerlerinde)
çalıĢan baĢına 6 dakika/ ayda (Tehlikeli iĢyerlerinde)
çalıĢan baĢına 8 dakika/ ayda (Çok tehlikeli iĢyerlerinde)
OSGB LERĠN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠNĠN
NĠTELĠĞĠ: Kırmızı OSGBler ucuza teklifler vererek aldıkları çok sayıda iĢyerine
az sayıda ISIG çalıĢanı ile yetiĢmeye çalıĢarak iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
niteliğini düĢürmektedirler;
Copy -paste risk analizi yapmak (kopya)
Görmeden gitmeden risk analizi yapmak
Görmeden acil durum planları hazırlama
ToplanmıĢ gibi gösterilen ISIG kurulları
4 dakikada iĢe giriĢ muayeneleri
YapılmıĢ gösterilen peryodik muayeneler
ĠĢ kazalarının saklanması
Olmayan eğitimlerin kayıtları
9
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
ĠSTANBUL ĠLĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014)
ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI
Tarih
09 Nisan 2014
05 Nisan 2014
05 Nisan 2014
04 Nisan 2014
31 Mart 2014
10 Mart 2014
19 ġubat 2014
14 Ocak 2014
ĠĢ kazasının
olduğu yer
Ġstanbul
Mecidiyeköy
ĠĢ kazasında ölüm
nedeni
ĠnĢaat sepetinin
halatının kopması
sonucu 15’inci
kattan düĢme
Ġstanbul
Viyadük baĢlık
ReĢadiyekiriĢinin beton
Çamlık
dökümü esnasında
bağlantı yolu
kalıbın açılması ile
meydana gelen
göçükte 25
metreden düĢme
Ġstanbul
inĢaatta 8. Katta
Kadıköy
Ģap atıldığı sırada
Ģapı katlara taĢıyan
hortumun çarpması
sonucu asansör
boĢluğuna düĢme
Ġstanbul
inĢaatta 40 metre
Beylikdüzü
yüksekliğindeki
vincin devrilmesi
sonucu vinç altında
kalma
Ġstanbul
ĠnĢaat 5. katında
Sultanbeyli
alçıpan yaptığı
sırada pencere
boĢluğundan aĢağı
düĢme
Ġstanbul
Beton dökümü
Üsküdar
sırasında, 5. kattan
inĢaatın duvarı ile
istinat duvarının
arasındaki çukura
düĢme
Ġstanbul Tuzla
kanal çalıĢması
yapan vincin 15
metre derinliğindeki
çukura düĢmesi
Ġstanbul
Bina inĢaatında
Küçükçekmece yangın çıkması
sonucu yanma
Sonuç
ölen iĢçiler
1 ölüm
E P (19)
3 ölüm
L B (48)
Y B (50)
KB
1 ölüm
M Y (30)
1 ölüm
B C(34)
1 ölüm
M G (33)
1 ölüm
Ü S C (23)
1 ölüm
EÖ
1 ölü
R Ö (50)
10
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
ĠZMĠR ĠLĠNDE ĠLK 4 AYDA (2014)
ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARI
24 Nisan 2014
ĠĢ kazasının
olduğu yer
Ġzmir Çiğli
08 Nisan 2014
Ġzmir Buca
30 Mart 2014
Ġzmir ÖdemiĢ
17 Mart 2014
Ġzmir Torbalı
25 ġubat 2014
Ġzmir Torbalı
Tarih
ĠĢ kazasında ölüm
nedeni
7. kattaki inĢaat
iskelesinden düĢme
Yük asansöründen
düĢen bir kalasın
baĢına isabet
etmesi
Cezaevi inĢaatında
yüksekten düĢme
Çatı onarımı
sırasında
yüksekten düĢme
Asansör montajı
sırasında 3.’üncü
kattan düĢme
Sonuç
ölen iĢçiler
2 ölüm
1 ölüm
M K (38)
M K (44)
A Ö S(25)
1 ölüm
A B (22)
1ölüm
N Ö (58)
1 ölüm
A S G (46)
11
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
DEĞĠġĠK ĠLLERDE ĠLK 4 AYDA (2014)
ĠNġAATLARDAKĠ ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASI SAYILARI
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ĠLLER
Ankara
ĠĢ kazalarında ölüm nedenleri
Yüksekten düĢme
Kalp krizi
Adana
ĠĢ makinası altında kalma
Yüksekten düĢme
ĠĢ makinasından düĢme
Bursa
Yüksekten düĢme
ĠnĢaat çökmesi
Kafaya kaya düĢmesi
Araç devrilmesi
Elektrik çarpması
Manisa
Yüksekten düĢme
ĠĢ makinası altında kalma
Göçük altında kalma
Kayseri
ĠĢ makinası altında kalma
Yüksekten düĢme
Kocaeli
Yüksekten düĢme
Kalp krizi
Konya
Yüksekten düĢme
CO zehirlenmesi
Mersin
Üstüne kiriĢ düĢmesi
Yüksekten düĢme
Batman
Yüksekten düĢme
Gaziantep
Yüksekten düĢme
ĠĢ makinası altında kalma
Kafaya harç düĢmesi
Antalya
Yüksekten düĢme
Elektrik çarpması
Çatı çökmesi
Tokat
Yüksekten düĢme
Sakarya
ĠĢ makinası altında kalma
Yüksekten düĢme
Elazığ
Kalp krizi
Yüksekten düĢme
KahramanmaraĢ
Kalıp altında kalma
Bingöl
Yüksekten düĢme
Tunceli
Araç devrilmesi
Ordu
Yüksekten düĢme
Kastamonu
Yüksekten düĢme
Hatay
Yüksekten düĢme
Çankırı
Elektrik çarpması
Tekirdağ
Yüksekten düĢme
Araç çarpması
ġanlırfa
Yüksekten düĢme
Isparta
Göçük altında kalma
Yüksekten düĢme
Diyarbakır
Yüksekten düĢme
Sonuç
3 ölüm
5 ölüm
7 ölüm
4 ölüm
5 ölüm
5 ölüm
4 ölüm
4 ölüm
1 ölüm
3 ölüm
3 ölüm
1 ölüm
2 ölüm
3 ölüm
1 ölüm
1 ölüm
1 ölüm
2 ölüm
2 ölüm
1 ölüm
1 ölüm
2 ölüm
1 ölüm
2 ölüm
2 ölüm
12
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
26.
27.
Rize
Karaman
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Kırıkkale
Artvin
Muğla
Yozgat
Trabzon
ġırnak
Çanakkale
Denizli
Malatya
Gaz zehirlenmesi
Yüksekten düĢme
Göçük altında kalma
Araç devrilmesi
Araç devrilmesi
Yüksekten düĢme
Göçük altında kalma
Yüksekten düĢme
Elektrik çarpması
Yüksekten düĢme
Kalıp altında kalma
Yüksekten düĢme
1 ölüm
2 ölüm
1 ölüm
1 ölüm
1 ölüm
1 ölüm
3 ölüm
1 ölüm
1 ölüm
2 ölüm
1 ölüm
Notlar:
Tablolarda yazılan ölüm sayıları “en az” dır. Çünkü bizim tespit edemediğimiz ölümlü
iĢ kazaları da olabilir.
Ölümlü iĢ kazaları ulusal- yerel medya, yazılı basın organları, sivil toplum örgütleri,
sendikalar, meslek odaları ve iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği il meclisleri haber ve verileri
arĢivlenerek tablolara dökülmüĢtür.
ĠNġAATLARDA ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARININ KAZA TĠPLERĠ:
1- Ġnsan DüĢmesi
2 Malzeme DüĢmesi
3 Malzeme Sıçraması
4 Kazı Kenarının Göçmesi
5 Yapı Kısmının Çökmesi
6 Elektrik Çarpması
7 Patlayıcı Madde Kazaları
8 Yapı Makinası Kazaları
9 Uzuv Kaptırma
10 Uzuv SıkıĢması
11 Sivri Uçlu Keskin Ken Cis. Yara.
12 ġantiye içi Trafik Kazaları
13 Diğer Tip kazalar
13
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
ÖLÜMLÜ Ġġ KAZALARINA KARġI NE YAPILMALI ?
DENETĠM: ĠĢ teftiĢ kurumu planlı denetimleri inĢaat sektörüne daha çok
yoğunlaĢmalıdır. Raporda bu konuda yazılan öneriler dikkate alınmalıdır.
YASAL DÜZENLEMELER: Yeni ĠĢ sağlığı ve güvenliği yasası ve ilgili
yönetmelikler sosyal taraflarında desteğini alarak yeniden düzenlenmelidir. ÇalıĢma
süreleri artırılmaldır. OSGB lere düzenleme getirilmelidir.
ALT ĠġVEREN- TAġERON SĠSTEMĠ: ĠnĢaatlarda taĢeron Ģirketlerin çalıĢtırılması
konusu her açıdan tekrar incelenip düzenlenmelidir. TaĢeron – sigortasız iĢçi
çalıĢtıranlara karĢı verilecek cezalar caydırıcı olmaldır.
ĠNġAAT ĠġÇĠLERĠNĠN SOSYAL HAKLARI VE SENDĠKA KURULMASI:
ĠnĢaat iĢçilerinin sosyal hakları verilmelidir. Sigortasız çalıĢan- taĢeron Ģirketlerde
çalıĢan iĢçiler sosyal haklarına kavuĢmalıdır. ĠnĢaat iĢçilerinin örgütlenmesi ve bu
alanda sendika kurmasının önü açılmalıdır.
Ġġ GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMLERĠNĠ ALMAYAN ĠNġAATLARDA Ġġ HEMEN
DURDURULMALIDIR: Yasada olmasına rağmen yaygın olarak uygulanmayan iĢ
durdurma inĢaatlarda uygulanabilir mekanizmaya kavuĢturulmalıdır.
NOT: Bu konudaki öneriler ayrıntılı olarak ayrı bir rapor ile kamuoyuna sunulacaktır.
14
PRESTĠJ PROJELERĠN DRAMATĠK ĠġÇĠ ÖLÜMLERĠ RAPORU 2014
Download

Rapora ulaşmak için tıklayınız