MUHASEBE PROGRAMINIZ ĠÇĠN E-DEFTER ÇEVĠRĠCĠ
GĠB Onaylı hem Ekonomik hem de Profesyonel çözüm
E-Defter kapsamında olan mükellefler; Aralık ayında başvuru yapanlar Ocak 2015 dönemi itibariyle, daha
önce başvuranlar Aralık 2014 dönemi itibariyle e-defter uygulamasını kullanmaya başlayacaklardır.
E-Defter Çevirici Program;
- Logo ve Mikro Muhasebe programlarından otomatik E-Defter oluşturur (Tam Entegrasyon)
- SAP, Oracle vb. ERP ve diğer özel yazılımlardan csv, txt dönüşümü ile E-Defter oluşturulur.
- Uygulamamız Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmıştır, (NETSign-edefter)
- Elektronik defter kullanımı için baĢvuru süreci, "Zaman Damgası" , Berat alınması ve diğer tüm konularda
teknik ve Yasal Mevzuatı (TTK, VUK) içeren 2 saatlik eğitim ücretsiz
E-DEFTER
ÇEVĠRĠCĠ
Berat
Özel
Program
Mükellefte saklanacak
Programı Satın alan Herkese Ücretsiz Eğitim:
E-DEFTER UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ
- Uygulamalı Tüm BaĢvuru Süreçleri, Uygulamada Karşılaşılacak sorunlar ve çözümler
- Canlı E-Defter Uygulamaları, Muhasebe Programınızdan ilk E-Defter oluĢturulması
- TTK, Muhasebe ve Vergi Usul Kanunu açısından Önemli Değerlendirmeler
Ġçeren 2 saatlik eğitim EKĠM 2014 - The Plaza Otel ĠSTANBUL
E-DEFTER ÇEVĠRĠCĠ FĠYATI :
MĠKRO & LOGO GO UYUMLU ………….……………2.400 yerine 1.950 TL (1.000 TL Değerinde hediye)*
LOGO TIGER & TÜM IRP-SAP PROGRAMLAR …. 7.500 yerine 3.950 TL (1.700 TL Değerinde hediye)**
- Ek kullanıcı bedeli program asıl bedelinin %20 sidir.
- 1 Yıl sonra yıllık güncelleme bedeli program asıl bedelinin %20 sidir ve yapılması zorunludur.
- Logo ve Mikro programlarında; direkt program içinden defterler çekilerek e-defter oluşturulmaktadır.(Tam entegrasyon)
- Tüm Bağımsız Programlarda ise; csv,txt dönüşümü ile 2 adımda otomatik e-defter oluşturulmaktadır.
* 1.000 TL Değerinde hediye : Yaklaşım Aboneliği 6 ay + E-Defter Eğitimi+ 1 adet Sempozyum Hediyesi
** 1.700 TL Değerinde hediye : Yaklaşım Aboneliği 1 Yıl + E-Defter Eğitimi + 2 adet Sempozyum Hediyesi
YaklaĢım Dergisi Marmara Temsilciliği
PROJE ORTAKLARI:
Parametre San. Tic. Ltd. ġti.
Bosna Bulv. Özçelik Sok 7/B Çengelköy İst.
Tel : ( 0216 ) 344 17 90 – 344 17 92
[email protected]
Çözüm Ortakları
EK FAYDA VE HEDĠYELERĠMĠZ: (E-DEFTER ÇEVĠRĠCĠ)
FAYDA-1 Yıllık cirosu 10.000 TL üzerindeki ülkenin en
büyük 20.000 Ģirkete ulaĢım fırsatı. Maliye Bakanlığı söz konusu
şirketlerin sadece isimlerini yayımlıyor. Size sunacağımız listede ise bu
firmaların adres, telefon, web, mail adresleri bulunacak. İster pazarlama
ve tanıtım faaliyetleriniz için kullanın, ister E-fatura gönderim
teyitlerinizde kullanın. (Paha biçilmez değerde)
FAYDA-2 Bu firmalara nasıl tanıtım yapacağınızı öğrenebilmek için ise Amerika’nın en
önemli 16 pazarlama profesyonelinin yazdığı, 96 farklı kitaptan esinlenerek hazırlanmış
ve ülkemiz örneklerine uyarlanmış kendi alanında en kapsamlı yayın olan “GELECEĞĠN
TĠCARETĠ” isimli kitabı hediye ediyoruz (55 TL Değerinde Bkn.:
www.geleceginticareti.com)
FAYDA-3 E-YAKLAġIM Aboneliği ücretsiz
FAYDA-4
E-DEFTER UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ
- Tüm Başvuru Süreçleri, Uygulamada Karşılaşılacak sorunlar ve çözümler
- Canlı E-Defter Uygulamaları, Muhasebe Programınızdan ilk E-Defter oluşturulması
- TTK, Muhasebe ve Vergi Usul Kanunu açısından Önemli Değerlendirmeler
Ġçeren 2 saatlik eğitim EKĠM 2014 - The Plaza Otel ĠSTANBUL
FAYDA-5 Ücretsiz Sempozyumlar: (Satın alımınıza göre 1 veya 2 adet seçebilirsiniz:
E-FATURA, E-DEFTER, E-ARġĠV, E-DENETĠM, E-ĠMZA UYGULAMALARINDA
KARġILAġILAN AKTĠF SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI SEMPOZYUMU
GĠB Eski Daire BaĢkanı YMM UĞUR DOĞAN Başkanlığında sunulan sempozyum;
Ülkemizin önemli Yeminli MüĢavir, akademisyen ve yazılım uzmanları tarafından sunulacak
ve sadece güncel konular, sorunlar ve çözümleri işlenecektir.
1 TAM GÜN - EKĠM 2014 - The Plaza Otel ĠSTANBUL
TÜM YÖNLERĠYLE ĠLERĠ DÜZEY ANONĠM ġĠRKETLER SEMPOZYUMU
Ġlgili program;
Ülkemizin önemli akademisyenleri, Yeminli MüĢavirleri, MüfettiĢleri ve hukukçuları
tarafından sunulacaktır.
Yargıtay kararları ıĢığında, TTK ve Vergi Boyutu ile Anonim Şirketlerde önem arz eden
ve dikkat edilmesi gereken, uygulamalarda karşılaşılan Ġleri Düzey Konular ve sorunlar; bilfiil
uygulayıcı olarak çalışan, mesleğinde tecrübeli SMMM, YMM, Avukatlar, Muhasebe Müdür ve
şeflerinin kendilerini güncelleyebilmelerine yönelik hazırlanmıştır.
1 TAM GÜN - EKĠM 2014 - The Plaza Otel ĠSTANBUL
YENĠ GELĠġMELER ve DEĞĠġĠKLĠKLER ÇERÇEVESĠNDE;
SGK, Ġġ HUKUKU, Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ, ALT ĠġVEREN (TAġERON)
Yeni Getirilen Yenilik Ve DeğiĢiklikler SEMPOZYUMU
- Prof. Dr. Cem KILIÇ
- Prof. Dr. Müjdat ġAKAR
- Prof. Dr. Ercan AKYĠĞĠT
- Murat ÖZDAMAR
Programda sadece son değişiklikler ve yeni gelişmeler işlenecek olup sektör
profesyonellerinin son gelişmelerin tamamına vakıf olmaları amaçlanmaktadır.
1 TAM GÜN - EKĠM 2014 - The Plaza Otel ĠSTANBUL
Download

Detay için Tıklayınız…