İHD
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
(TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL)
1
YAŞAM HAKKI İHLALLERİ
ÖLÜ
YARALI
YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına
Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
56
83
FAĠLĠ MEÇHUL saldırılar
34
106
RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR
3
POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġÜPHELĠ ÖLÜMLERĠ
Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri
2
1
Şüpheli Polis ve Asker Ölümleri
3
1
SALDIRIYA UĞRAYANLAR
Gazeteci
Yerel Yönetici
4
1
2
Din Görevlisi
1
özel güvenlik görevlisi
1
SĠLAHLI ÇATIġMALAR
Güvenlik Görevlisi
105
248
Silahlı Militan
101
4
Siviller
9
Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir.
39
YASADIġI ÖRGÜT EYLEMLERĠ SONUCU ÖLEN –
YARALANAN SĠVĠLLER
1
1
SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR
16
26
MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR
Erkek
2
Çocuk
1
Erkek
5
Kadın
3
Çocuk
1
15
KUġKULU ÖLÜMLER
ĠNTĠHAR (Erkek)
3
1
ÇATIŞMALI ORTAM NEDENİYLE YAŞANAN İHLALLER
Orman ve Arazi Yakma
9
2
Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı
16
Sokağa Çıkma Yasağı
14
Verilmeyen Militan Cenazeleri
20
Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar
5
Ölünün Hatıratına Saygısızlık
4
Toplu Mezar Ġddiaları
Mezar Sayısı
1
Kişi Sayısı
10
KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
Kadın Ġntiharları
İntihar
3
Teşebbüs
1
Ölü
5
Yaralı/Şiddet
3
Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar
ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
Çocuk Ġntiharları
İntihar
1
Teşebbüs
1
Ölü
1
Taciz
1
Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar
İŞKENCE YASAĞI
ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve
CEZALANDIRMA
Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele
83
Köy korucuları tarafından yapılan iĢkence ve kötü muamele
2
Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele
46
Cezaevlerinde ĠĢkence
1
Tehdit Edilenler
Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi - Dövülen ve Yaralananlar
8
44
3
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER
Gözaltına Alınanlar
Yetişkin
2055
Çocuk
66
TOPLAM
2121
Yetişkin
443
Çocuk
20
TOPLAM
463
Tutuklananlar
Ev Baskınları
1483
Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar
78
DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar
20
Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları
3
Engellenen Ġnternet Siteleri
97
Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller
2
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR
Soruşturma Sayısı
10
Kişi Sayısı
96
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR
Dava Sayısı
1
Kişi Sayısı
1
DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR
Dosya Sayısı
7
Kişi Sayısı
9
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu
Siyasi Parti
6
Dernek
6
Eğitim ve Kültür Kurumu
1
Diğer
5
4
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve
Gösteriler
26
Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler
1
CEZAEVLERİNDE YAŞANAN İHLALLER
Sevk Uygulamaları
106
Sağlık Hakkı Ġhlali
4
Tecrit ve Ġzolasyon
2
Disiplin Cezası Verilenler
3
EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELİK İHLALLER
ĠĢ Kazaları
İş Kazalarında Ölenler
4
İş Kazalarında Yaralananlar
17
ĠĢten Çıkarılanlar
36
Verilen Cezalar
13
Sürgün Edilenler
5
DİĞER HAK İHLALLERİ
Sağlık Hakkı Ġhlali
1
Mülkiyet Hakkı Ġhlali
Konut Hakkı Ġhlali
4
Seyahat Hakkı Ġhlali
1
Çevre Hakkı Ġhlali
Kültürel Hakların Ġhlali
12 Eylül Darbesi Mağdurlarının ġikayet BaĢvuruları
Toplu Mezar Kazılarında Bulunan Kemikler Ġçin Yapılan Kayıp BaĢ.
23 Ekim 2011 Van Depremi Sonrası YaĢanan Ġhlaller
DĠĞER BAġVURULAR
29
TOPLAM ĠHLAL SAYISI
5819
5
Download

İHD (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL)