TIBBĠ HĠZMETLER KURUM BAġKAN YARDIMCILIĞI
TIBBĠ CĠHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAĠRE BAġKANLIĞI
(KOORDĠNASYON)
DAĠRE BAġKANLIKLARI
Tıbbi Cihaz ve
Yatırım Planlama
Ağız ve DiĢ Sağlığı
Daire BaĢkanlığı
Daire BaĢkanlığı
Özellikli Sağlık
Hizmetleri
Daire BaĢkanlığı
Hastane Hizmetleri
Daire BaĢkanlığı
MüĢterek Sağlık
Hizmetleri
Daire BaĢkanlığı
Sağlık Bakım ve
Hasta Hizmetleri
Daire BaĢkanlığı
Sağlık Tesisleri Acil
Sağlık Hizmetleri
Daire BaĢkanlığı
Uluslararası
ĠliĢkiler ve Proje
Yönetimi
Daire BaĢkanlığı
Ġlgili Daire BaĢkanlıklarında ÇalıĢan Tüm
Personellere Ait Özlük ĠĢlemleri
ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ
ÇKYS
Koordinasyon
Saatlik
Ġzinler
Geçici Görevli
Personelin Kurumuna
Bilgi Verilmesi
Ġzin\Rapor
Sisteme
GiriĢlerin
Yapılması
ArĢiv
Ġl Ġçi/DıĢı ve Kurum Ġçi
Görevlendirme Yazılarını Düzenlemek
Ġntibak,Hizmet BirleĢtirme,Askerlik
Tescil,Aile Beyannamesi,Emeklilik
ve Kimlik DeğiĢikliklerini
Bildirmek
Ücretsiz,Doğum
ve Süt Ġzni
Dilekçeleri
Ġnsan Kaynakları
Kurum BaĢkan
Yardımcılığı
Görev Yeri Belgesi Düzenlemek
Mesai GiriĢ/ÇıkıĢını Takip Etmek
AyrılıĢ/BaĢlayıĢ ĠĢlemlerini Yapmak
Personel Özlük Dosyalarını
OluĢturmak,Dosyalamak,ArĢivlemek
Tıbbi Hizmetler Kur.BaĢ.Yard. Ġle
Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire
BaĢkanlığının vereceği diğer iĢleri
yapmak
Download

İdari İşler Birimi İş Akış Şeması