ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
BİRİMLER
TELEFON
Altyapı Kentsel DönüĢüm Genel Müdürlüğü
0312 410 77 01
Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı
0312 410 77 02
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
0312 410 22 39
Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü
0312 480 09 47
Yapım Daire BaĢkanlığı
0312 480 09 51
Personel Daire BaĢkanlığı
0312 410 15 08
Mekansal Planlama Daire BaĢkanlığı
0312 284 80 26
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
0312 285 71 73
Yapı ĠĢleri (Proje Daire )BaĢkanlığı
0312 480 08 10
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü(Çev.ġüb.BaĢ) 0312 285 71 73
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
0312 418 30 61
Bakanlık Basın MüĢaviri
0312 419 77 35
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
0312 474 03 37
İç Denetim Birim Başkanlığı
0312 419 16 20
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
0312 230 14 65
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
0312 220 23 59
Hukuk Müşavirliği
0312 425 19 32
Özel Kalem Müdürlüğü
0312 419 61 64
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
0312 418 43 06
Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
0312 417 27 45
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
0312 410 25 40
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
0312 410 78 04
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü
0312 222 12 34
Çevresel Etki Değer.İzin ve Denetim Gen.Müd.
0312 424 04 60
Avrupa Birliği
0312 474 03 54
Savunma Sekreterliği
0312 219 74 50
Saymanlık
0312 417 91 33
FAX
0312 474 03 93
0312 474 03 59
0312 410 78 08
0312 479 44 10
0312 418 51 61
0312 287 13 13
0312 479 44 10
0312 286 84 19
0312 419 61 93
0312 474 03 35
0312 419 16 30
0312 230 11 03
0312 284 92 30
0312 418 73 86
0312 418 04 06
0312 418 72 23
0312 419 61 92
0312 424 01 37
0312 222 26 61
0312 419 21 92
0312 474 03 52
0312 219 74 50
0312 417 91 44
ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK ĠL MÜDÜRLÜKLERĠNE AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
İL MÜDÜRLÜKLERİ
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Aksaray
Ardahan
Balıkesir
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Bartın
Batman
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
EskiĢehir
Gaziantep
Giresun
GümüĢhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Iğdır
Ġstanbul
Ġzmir
Kars
Kastamonu
Karaman
TELEFON
0322 235 07 17
0416 216 24 42
0272 229 20 21
0472 215 16 20
0358 218 11 66
0312 219 77 91
0242 237 00 10
0466 212 16 33
0256 219 57 72
0382 217 51 00
0478 211 44 62
0266 224 47 15
0458 211 11 68
0228 212 55 11
0426 213 11 59
0434 226 63 51
0374 270 35 73
0248 242 80 66
0224 271 51 10
0378 227 55 65
0488 213 30 11
0286 217 11 97
0376 212 13 62
0364 224 88 21
0258 268 00 04
0412 237 14 06
0380 524 58 27
0284 225 18 49
0424 241 11 45
0446 226 15 00
0442 235 52 02
0222 335 35 73
0342 321 39 03
0454 215 75 41
0456 213 12 71
0438 211 60 20
0326 216 06 06
0246 224 13 00
0476 227 67 04
0212 318 41 00
0232 341 68 00
0474 212 70 32
0366 215 23 70
0338 213 82 57
FAX
0322 235 06 56
0416 216 24 30
0272 229 48 32
0472 215 18 42
0358 218 32 72
0312 219 71 28
0242 237 00 16
0466 212 18 19
0256 219 57 69
0382 217 51 05
0478 211 48 61
0266 224 03 19
0458 211 11 66
0228 212 39 47
0426 213 18 72
0434 226 86 36
0374 270 35 71
0248 242 80 53
0224 271 51 09
0378 227 61 03
0488 213 90 25
0286 217 04 79
0376 213 35 06
0364 224 93 44
0258 268 27 82
0412 237 14 00
0284 214 54 96
0424 241 11 44
0446 226 15 01
0442 235 52 10
0222 325 00 25
0342 321 39 00
0454 215 75 43
0456 213 29 78
0438 211 62 75
0326 214 62 59
0246 224 12 98
0476 227 70 66
0232 341 65 36
0474 212 70 35
0366 215 23 99
0338 213 16 46
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Kayseri
Kırklareli
KırĢehir
Karabük
Kırıkkale
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
K. MaraĢ
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
MuĢ
NevĢehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsum
Siirt
Sinop
Sivas
ġanlıurfa
ġırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
UĢak
Van
Yozgat
Yalova
Zonguldak
0352 222 89 84
0288 214 10 68
0386 262 24 24
0370 424 51 69
0318 224 31 57
0348 813 99 81
0262 325 31 85
0332 235 45 20
0274 223 60 75
0344 223 53 69
0422 371 12 17
0236 233 26 70
0482 212 11 99
0324 237 27 05
0252 214 12 58
0436 216 10 77
0384 215 10 50
0388 232 34 10
0452 233 95 88
0328 826 15 10
0464 213 00 90
0264 251 36 57
0362 230 80 40
0484 223 23 00
0368 261 95 30
0346 227 03 73
0414 313 17 90
0486 216 20 92
0282 261 20 40
0356 214 31 39
0462 221 16 67
0428 212 10 23
0276 223 70 67
0432 216 30 78
0354 212 27 03
0226 813 69 61
0372 251 93 39
0352 222 89 89
0288 214 16 56
0386 262 24 28
0370 412 30 04
0318 224 25 50
0348 813 49 12
0262 325 31 87
0332 235 45 27
0274 223 60 79
0422 371 11 89
0236 233 17 90
0482 212 28 92
0324 238 27 12
0252 214 31 09
0436 216 10 75
0384 215 10 56
0388 232 34 17
0452 233 25 08
0328 826 15 70
0464 213 13 08
0264 251 36 62
0362 230 80 61
0484 223 29 76
0368 261 95 31
0346 227 02 49
0414 314 00 19
0486 216 20 93
0282 261 41 17
0356 214 11 05
0462 221 16 79
0428 212 18 24
0276 223 70 69
0432 216 23 22
0354 212 10 62
0226813 83 58
0372 252 12 61
VAN VALĠLĠĞĠ TELEFON VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİRİMLER
Vali
Vali Yardımcısı
Vali Yardımcısı
Vali Yardımcısı
Vali Yardımcısı
Vali Yardımcısı
Ġl Özel Kalem Müdürü
Ġl Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müd.
Ġl Planlama ve Koord. Müd
Ġl Proje Koordinasyon Merkezi (SODES)
Ġl Yazı ĠĢleri Müdürü
Ġl Mahalli Ġdareler Müdürü
Ġl Ġdare Kurulu Müdürü
TELEFON
0432 214 96 35
0432 214 96 38
0432 214 96 37
0432 214 21 86
0432 216 11 07
0432 214 78 62
0432 214 96 35
0432 214 96 47
0432 214 39 73
0432 210 03 70
0432 216 24 70
0432 214 96 42
0432 214 96 42
FAX
0432 215 86 18
0432 215 86 18
0432 215 86 18
0432 215 86 18
0432 215 86 18
0432 215 86 18
0432 215 86 18
0432 215 86 18
0432 214 39 73
0432 215 86 17
0432 216 93 24
0432 215 86 18
VAN ĠLĠ ÖNEMLĠ TELEFON NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİRİMLER
Alo Polis
Alo Jandarma
Ambulans
Alo Ġtfaiye
Alo Zabıta
Elektrik Arıza
Su Arıza
Sağlık Müdürlüğü
Van Bölge Devlet Hastanesi
Yüksek Ġhtisas Hastanesi
Ġpekyolu Devlet Hastanesi
Askeri Hastane BaĢtabipliği
Kadın ve Çocuk Hastanesi
YYÜ AraĢtırma Hastanesi
Özel Akademi Tıp Merkezi
Özel Akdamar Hospital
Özel Medisina Van Hastanesi
Özel Ġstanbul Hastanesi
Özel Medical Hastanesi
TELEFON
155
156
112
110
153
186-217 16 56 -57
185-210 00 22
212 14 22
215 76 01
312 26 07
217 19 78
222 02 44
217 16 33
216 47 05
214 19 79
217 59 00
215 50 25
212 15 00
217 32 17
FAX
VAN ĠLĠNDEKĠ KURUM VE KURULUġLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
BİRİMLER
Valilik
Büyük ġehir Belediyesi
YYÜ Rektörlüğü
Cumhuritey BaĢsavcılığı
Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığı
J.AsayiĢ Kolordu Komutanlığı
Ġl Jandarma Komutanlığı
Ġl Emniyet Müdürlüğü
Askerlik ġübe BaĢkanlığı
Türkiye Ġstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü
Anadolu Ajans Bölge Müdürlüğü
RTÜK Bölge Müdürlüğü
DMO Bölge Müdürlüğü
Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürlüğü
Ġller Bankası 13. Bölge Müdürlüğü
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
M.T.A. Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
DSĠ 17. Bölge Müdürlüğü
Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
Ġl Müftülüğü
Gümrük Müdürlüğü
Ticaret İl Müdürlüğü
TRT Van Temsilciliği
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü
Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü
Ġl Defterdarlığı
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
Ġl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türk Telekom Ġl Müdürlüğü
PTT BaĢ Müdürlüğü
DDY Gar Müdürlüğü
DHMĠ Müdürlüğü
Et ve Balık Kurumu Kombinası Müdürlüğü
ĠġKUR Van Ġl Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü
TEĠAġ 17. Bölge Müdürlüğü
Vangölü EdaĢ
VandaĢ
Dernekler Ġl Müdürlüğü
TELEFON
0432 214 96 42
0432 216 73 41
0432 225 10 24
0432 216 22 84
0432 216 47 01
0432 214 14 10
0432 214 58 62
0432 217 46 20
0432 214 14 87
0432 214 25 11
0432 215 05 06
0432 222 32 67
0432 222 00 76
0432 215 22 56
0432 280 10 35
0432 216 80 93
0432 214 93 40
0432 225 14 46
0432 217 50 30
0432 215 61 70
0432 217 70 30
0432 212 11 38
0432 214 76 50
0432 223 10 26
0432 216 65 75
0432 222 32 67
0432 222 02 37
0432 216 46 54
0432 214 14 70
0432 222 41 62
0432 212 14 65
0432 216 30 78
0432 212 14 58
0432 215 84 76
0432 555 10 10
0432 222 24 30
0432 223 13 80
0432 217 02 94
0432 223 53 58
0432 216 16 37
0432 216 10 80
0432 214 14 93
0432 217 16 83
0432 217 16 36
0432 216 99 21
0432 214 26 36
FAX
0432 214 86 17
0432 216 20 08
0432 486 54 13
0432 215 20 07
0432 214 60 13
0432 214 98 60
0432 214 14 15
0432 217 17 62
0432 216 01 48
0432 216 30 06
0432 215 05 07
0432 222 32 19
0432 222 01 13
0432 215 22 63
0432 216 20 07
0432 216 80 97
0432 214 93 58
0432 225 14 48
0432 217 46 44
0432 215 61 69
0432 217 75 33
0432 214 25 09
0432 214 76 53
0432 216 46 56
0432 216 65 76
0432 222 34 19
0432 222 00 67
0432 214 29 31
0432 212 05 30
0432 222 41 61
0432 214 25 06
0432 216 23 22
0432 216 00 46
0432 216 84 76
0432 555 10 10
0432 214 03 97
0432 223 59 11
0432 222 00 08
0432 223 53 67
0432 214 14 92
0432 216 87 54
0432 214 81 73
0432 217 19 95
0432 217 35 62
0432 216 20 26
0432 214 66 90
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Afet Acil Durum Yönetim Merkezi (Kriz Merkezi)
Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Müze ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü
Orman ve Su ĠĢleri 14. Bölge Müdürlüğü
Tarım ve Kırsal Kalkınma Dest.Kur.Ġl Koord.(TKDK)
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)
Organize Sanayi Bölge Genel Sekreterliği
0432 227 02 10
0432 226 75 00
0432 226 75 03
0432 226 75 00
0432 216 13 98
0432 216 25 30
0432 216 11 39
0432 222 02 20
0432 210 23 33
0432 215 65 55
0432 226 00 66
0432 227 02 11
0432 226 75 03
0432 226 75 03
0432 226 75 03
0432 216 54 88
0432 212 17 34
0432 214 25 10
0432 222 17 32
0432 214 17 77
0432 215 65 54
0432 226 00 67
VAN ĠLĠ ĠLÇE KAYMAKAMLIKLARINA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İLÇELER
Bahçesaray
BaĢkale
Çaldıran
Çatak
Edremit
ErciĢ
GevaĢ
Gürpınar
Ġpekyolu
Muradiye
Özalp
Saray
TuĢba
TELEFON
0432 751 21 04
0432 651 20 06
0432 412 21 10
0432 512 20 04
0432 312 24 41
0432 351 60 03
0432 612 20 15
0432 551 20 08
0432 210 10 13
0432 451 24 00
0432 712 20 01
0432 781 20 79
0432 216 07 65
FAX
0432 751 20 14
0432 651 25 62
0432 412 21 77
0432 512 21 10
0432 312 23 66
0432 351 52 29
0432 612 31 31
0432 551 20 01
0432 210 10 19
0432 451 20 39
0432 712 21 47
0432 781 21 28
0432 216 65 07
VAN ĠLĠ ĠLÇE BELEDĠYELERĠNE AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İLÇELER
Bahçesaray
BaĢkale
Çaldıran
Çatak
Edremit
ErciĢ
GevaĢ
Gürpınar
Ġpekyolu
Muradiye
Özalp
Saray
TuĢba
TELEFON
0432 751 21 60
0432 651 21 08
0432 412 22 34
0432 512 28 91
0432 312 24 74
0432 351 60 18
0432 612 20 04
0432 551 20 16
0432 444 71 60
0432 451 20 16
0432 712 20 25
0432 781 20 49
0432 214 00 90
FAX
0432 721 21 60
0432 651 32 44
0432 412 22 94
0432 512 30 29
0432 312 24 54
0432 354 22 55
0432 612 32 86
0432 551 22 06
0432 217 00 63
0432 451 27 93
0432 712 20 74
0432 781 26 56
0432 214 00 92
VAN EDREMĠT ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Özel Ġdare Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Halk Eğitim Müdürlüğü
Su Sporları Müdürlüğü
ziraat Bankası
Tarım Kredi Koop. Müdürlüğü
Van Et Sanayi Turizm Ġç ve DıĢ A.ġ.
Van Çimento A.ġ. Fabrika Genel Müdürlüğü
EÜAġ Van Sant. ĠĢl. Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
PTT Müdürlüğü
Telekom ĠĢletme ġefliği
TELEFON
FAX
0432 312 24 41
0432 312 24 74
0432 312 23 66
0432 312 24 54
0432 312 20 02
0432 312 29 30
0432 312 24 41
0432 312 24 51
0432 312 24 35
0432 312 20 10
0432 287 33 60
0432 312 24 41
0432 312 24 81
0432 312 26 28
0432 312 21 93
0432 312 26 16
0432 312 25 74
0432 312 21 40
0432 312 20 13
0432 551 23 46
0432 312 25 95
0432 227 35 62
0432 312 21 59
0432 312 21 74
0432 312 20 00
0432 312 26 29
0432 312 24 06
0432 312 23 66
0432 312 26 13
0432 312 24 35
0534 715 16 69
0432 222 00 67
0432 312 23 66
0432 312 24 81
0432 312 26 28
0432 312 26 11
0432 312 26 17
0432 312 25 74
0432 312 21 45
0432 551 23 39
0432 312 24 93
0432 227 35 63
VAN MERKEZ ĠPEKYOLU ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Mal Müdürlüğü
SYDV Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
PTT Müdürlüğü
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
TELEFON
0432 210 10 13
444 71 60
0432 210 10 13
0432 216 12 17
0432 280 10 82
0432 216 49 52
0432 216 45 75
0432 216 64 02
0432 212 43 00
0432 216 13 11
0432 215 64 44
0432 280 10 80
0432 217 15 60
0432 216 12 62
FAX
0432 210 10 19
0432 217 00 63
0432 212 04 89
0432 210 10 13
0432 316 64 05
0432 216 00 46
0432 212 12 23
VAN MERKEZ TUġBA ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Mal Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
SYDV Müdürlüğü
Halk Eğitim Müdürlüğü
TELEFON
FAX
0432 216 07 65
0432 214 00 90
0432 216 65 07
0432 214 00 92
0432 216 07 65
0432 214 24 50
0432 223 06 67
0432 216 10 09
0432 216 13 74
0432 214 10 16
0432 223 16 97
0432 215 70 01
0432 216 10 48
0432 228 11 73
0432 215 48 46
0432 216 65 07
0432 216 13 74
0432 214 25 06
VAN BAHÇESARAY ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Savcılık
Hakim
Ġlçe Jandarma komutanlığı
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Özel Ġdare Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
SYDV Vakfı Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
PTT Müdürlüğü
Halk Eğitim Müdürlüğü
TELEFON
0432 751 21 04
0432 751 21 60
0432 751 25 01
0432 721 25 04
0432 751 20 09
0505 482 79 65
0505 644 23 38
0505 452 32 53
0432 751 21 48
0432 751 22 04
0432 751 21 66
0432 280 11 61
0432 751 24 25
0432 751 24 30
0432 751 21 76
0532 208 07 42
0432 751 20 01
0432 751 20 46
FAX
0432 751 20 14
0432 751 21 60
0432 751 25 10
0432 751 25 10
0432 751 21 51
0432 751 21 34
0432 751 22 12
VAN BAġKALE ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Jandarma komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
BaĢkale Adliyesi
Devlet Hastanesi
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Nüfus Müdürlüğü
Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PTT Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
T.C. Ziraat Bankası
Özel Ġdare Müdürlüğü
Köye Yönelik Hizmetler Birimi
Mal Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
Topu Kadastro Müdürlüğü
TELEFON
0432 651 20 06
0432 651 21 08
0432 651 27 27
0432 651 25 60
0432 651 25 65
0432 651 24 37
0432 651 30 22
0432 651 23 02
0432 651 20 96
0432 651 20 92
0432 651 20 21
0432 651 24 43
0432 651 20 16
0432 651 20 33
0432 651 20 18
0432 651 27 48
0432 651 28 10
0432 651 20 52
FAX
0432 651 25 62
0432 651 32 44
0432 651 25 61
0432 651 25 60
0432 651 22 18
0432 651 20 37
0432 651 30 22
0432 651 20 03
0432 651 27 67
0432 651 20 92
0432 651 20 27
0432 651 34 12
0432 651 23 05
0432 651 20 18
0432 651 27 48
0432 651 22 52
0432 651 20 52
VAN ÇALDIRAN ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet müdürlüğü
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Ġlçe Müdürlüğü
SYDV Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Ġlçe Devlet Hastanesi
Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
PTT Müdürlüğü
Ziraat Bankası
TELEFON
0432 412 21 10
0432 412 22 34
0432 412 20 06
0432 412 22 68
0432 412 21 10
0432 412 24 47
0432 412 22 38
0432 412 23 67
0432 412 26 57
0432 412 21 13
0432 412 21 39
0432 412 20 62
0432 412 22 87
0432 412 20 20
0432 412 20 61
0432 412 21 55
0432 412 20 15
0432 412 23 23
FAX
0432 412 21 77
0432 412 22 94
0432 412 20 06
0432 412 23 13
0432 412 21 15
0432 412 20 56
0432 412 21 77
0432 412 25 89
0432 412 22 44
0432 412 29 30
0432 412 29 30
VAN ÇATAK ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Ġlçe Nüfus Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PTT Müdürlüğü
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
Ġlçe Adliyesi
Özel Ġdare Müdürlüğü
Ġlçe Telekom Müdürlüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Ziraat Bankası
Ġlçe Öğretmen Evi Müdürlüğü
TELEFON
0432 512 20 04
0432 512 28 91
0432 512 21 45
0432 512 21 69
0432 512 20 74
0432 512 20 04
0432 512 20 29
0432 512 24 41
0432 512 26 36
0432 512 25 51
0432 512 20 19
0432 512 20 25
0432 512 20 99
0432 512 21 12
0432 512 23 16
0432 512 20 98
0432 512 20 00
0432 512 25 51
0432 512 20 33
0432 512 31 14
FAX
0432 512 21 10
0432 512 30 29
0432 512 20 09
0432 512 21 69
0432 512 28 05
0432 512 20 27
0432 512 20 29
0432 512 20 02
0432 512 28 06
0432 512 30 84
0432 512 20 36
0432 512 27 58
0432 512 26 36
0432 512 21 12
0432 512 20 02
0432 512 26 17
0432 512 20 00
0432 512 30 84
0432 512 20 33
0432 512 28 06
VAN ERCĠġ ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Özel Ġdare Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
SYDV Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Ġlçe Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
PTT Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Köy Hizmetleri ġefliği
DSĠ BaĢ Mühendisliği
Karayolları 115. ġube ġefliği
Devlet Hastanesi BaĢtabipliği
ġeker Fabrikası Müdürlüğü
Kadastro Müdürlüğü
SGK ġube Müdürlüğü
TELEFON
0432 351 60 03
0432 351 60 18
0432 388 31 85
0432 388 21 90
0432 351 61 78
0432 351 60 67
0432 351 60 64
0432 351 01 39
0432 351 61 25
0432 351 81 97
0432 351 59 06
0432 354 20 43
0432 351 61 63
0432 351 60 70
0432 354 26 00
0432 351 62 39
0432 351 60 01
0432 354 27 74
0432 388 21 94
0432 354 39 36
0432 388 21 93
0432 354 27 12
0432 354 25 53
0432 354 20 03
0432 388 20 04
0432 354 25 99
0432 351 21 25
FAX
0432 351 52 29
0432 354 22 55
0432 388 31 83
0432 351 84 84
0432 388 20 99
0432 354 31 54
0432 351 76 59
0432 351 08 45
0432 351 81 97
0432 351 59 06
0432 351 10 00
0432 351 92 55
0432 351 72 48
0432 351 62 59
0432 351 99 81
0432 351 14 62
0432 388 21 94
0432 351 86 89
0432 354 27 12
0432 354 25 53
0432 351 81 08
0432 388 20 05
0432 351 12 25
VAN GEVAġ ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Nüfus Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Meslek Yüksek Okulu
PTT Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Halk Eğitim Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
Tarım Kredi Koop. Müdürlüğü
Ziraat Bankası
Türk Telekom Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
Özel Ġdare Müdürlüğü
SYDV Vakfı Müdürlüğü
Ġlçe Adliyesi
TELEFON
0432 612 21 32
0432 612 20 04
0432 612 20 11
0432 612 20 03
0432 612 20 01
0432 612 20 25
0432 612 20 62
0432 612 20 65
0432 612 20 74
0432 612 20 63
0432 612 34 24
0432 612 24 44
0432 612 20 22
0432 612 21 82
0432 612 21 98
0432 612 20 35
0432 612 23 94
0432 612 24 44
0432 612 21 84
0432 612 20 81
0432 612 24 00
0432 612 25 98
FAX
0432 612 31 31
0432 612 32 86
0432 612 20 11
0432 612 20 20
0432 612 24 93
0432 612 20 19
0432 612 20 62
0432 612 20 66
0432 612 20 74
0432 612 20 63
0432 612 24 35
0432 612 24 44
0432 612 20 19
0432 612 21 82
0432 612 21 98
0432 612 20 35
0432 612 20 76
0432 612 20 00
0432 612 21 84
0432 612 20 81
0432 612 24 00
0432 612 33 15
VAN GÜRPINAR ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Özel Ġdare Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
PTT Müdürlüğü
Türk Telekom Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
SYDV Müdürlüğü
ziraat Bankası
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Halk Eğitim Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
TELEFON
0432 551 20 08
0432 551 20 16
0432 551 20 71
0432 551 26 98
0432 551 23 79
0432 551 20 19
0432 551 20 15
0432 551 23 85
0432 551 23 15
0432 551 20 25
0432 551 20 30
0432 551 21 09
0432 551 24 96
0432 551 20 02
0432 551 20 69
0432 551 20 31
0432 551 23 24
0432 551 20 10
0432 551 20 76
0432 551 20 89
FAX
0432 551 20 01
0432 551 22 06
0432 551 27 57
0432 551 26 98
0432 551 22 86
0432 551 20 19
0432 551 31 01
0432 551 20 88
0432 551 26 94
0432 551 20 25
0432 551 20 01
0432 551 27 04
0432 551 32 18
0432 551 24 61
0432 551 32 83
0432 551 20 35
0432 551 20 10
VAN MURADĠYE ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Nüfus Müdürlüğü
Özel Ġdare Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
PTT Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ziraat Bankası
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
Halk Eğitim Müdürlüğü
SYDV Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Ġlçe Öğretmen Evi
Türk Telekom Müdürlüğü
ġoförler Odası BaĢkanlığı
TELEFON
0432 451 24 00
0432 451 20 16
0432 451 20 14
0432 451 30 36
0432 451 20 29
0432 451 21 69
0432 451 21 68
0432 451 21 37
0432 451 32 27
0432 451 21 82
0432 451 20 47
0432 451 20 37
0432 451 20 31
0432 451 29 21
0432 451 21 64
0432 451 20 49
0432 451 20 40
0432 280 11 69
0432 451 20 43
0432 451 25 45
0432 451 24 38
0432 451 22 44
0432 451 32 70
FAX
0432 451 20 00
0432 451 27 93
0432 451 25 29
0432 451 38 60
0432 451 25 25
0432 451 21 68
0432 451 20 39
0432 451 20 28
0432 451 21 82
0432 451 20 01
0432 451 21 00
0432 451 20 31
0432 451 20 33
0432 451 50 51
0432 451 20 40
0432 451 21 48
0432 451 27 57
0432 451 25 50
VAN ÖZALP ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Halk Eğitim Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Özel Ġdare Müdürlüğü
PTT Müdürlüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
Ziraat Bankası
SYDV Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
Meslek Yüksek Okulu
Halk Kütüphanesi
Öğretmen Evi
TELEFON
0432 712 20 01
0432 712 20 25
0432 712 20 24
0432 712 20 01
0432 712 20 04
0432 712 20 30
0432 712 26 26
0432 712 20 43
0432 712 20 28
0432 712 21 06
0432 712 20 18
0432 712 23 01
0432 712 27 75
0432 712 20 27
0432 280 11 70
0432 712 20 83
0432 712 23 93
0432 712 20 34
0432 721 21 25
0432 712 26 37
0432 712 24 09
0432 712 22 76
FAX
0432 712 21 47
0432 712 20 47
0432 712 26 38
0432 712 21 47
0432 712 20 44
0432 712 20 14
0432 712 20 54
0432 712 20 02
0432 712 20 26
0432 712 21 45
0432 712 20 38
0432 712 21 47
0432 721 26 35
VAN SARAY ĠLÇESĠ KURUMLARA AĠT TEL. VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KURUMLAR
Kaymakamlık
Belediye BaĢkanlığı
Ġlçe Adliyesi
Ġlçe Jandarma Komutanlığı
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Özel Ġdare Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
Sağlık Grup BaĢkanlığı
Halk Eğitim Müdürlüğü
Ġlçe Müftülüğü
PTT Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Köy Hizmetleri ġefliği
VEDAġ ĠĢletme ġefliği
Ziraat Bankası
Gümrük Müdürlüğü
SYDV Müdürlüğü
TELEFON
0432 781 20 79
0432 781 20 49
0432 781 22 11
0432 781 20 04
0432 781 24 34
0432 781 20 82
0432 781 21 24
0432 781 24 11
0432 781 20 81
0432 281 11 71
0432 781 22 65
0432 781 21 95
0432 781 20 80
0432 781 20 89
0432 781 21 83
0432 781 25 99
0432 781 21 36
0432 781 26 13
0432 793 21 14
0432 781 20 85
FAX
0432 781 21 28
0432 781 26 77
0432 781 21 03
0432 781 24 09
0432 781 21 20
0432 781 20 82
0432 781 21 24
0432 781 21 50
0432 781 20 81
0432 781 24 78
0432 781 21 96
0432 781 25 80
0432 781 20 83
0432 781 26 77
VAN ĠLĠ ODA BAġKANLIKLARI TELEFON VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ODA BAŞKANLIĞI
Ticaret ve Sanayi Odası
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği BaĢkanlığı
Ezacılar Odası baĢkanlığı
ĠnĢaat Mühendisleri Odası BaĢkanlığı
Elektirik Mühendisleri Odası BaĢkanlığı
Harita Mühendisleri Odası BaĢkanlığı
Ziraat Mühendisleri Odası BaĢkanlığı
Jeoloji Mühendisleri Odası BaĢkanlığı
Türkiye Kızılay Derneği Van ġubesi
Ziraat Odası BaĢkanlığı
Türk Hava Kurumu Derneği Van ġubesi
Van ġehit Aileleri ve Gaziler Yardım Derneği
Tabipler Odası BaĢkanlığı
ġoförler ve Otomobilciler Odası BaĢkanlığı
TELEFON
0432 210 00 55
0432 214 38 12
0432 216 56 76
0432 215 99 85
0432 215 27 25
0432 216 86 21
0432 216 98 28
0432 210 08 70
0432 210 03 03
0432 216 64 44
0432 216 30 22
0432 214 12 92
0432 215 36 39
0432 216 12 65
FAX
0432 216 44 88
0432 214 81 64
0432 215 74 49
0432 215 99 85
0432 215 27 25
0432 214 88 07
0432 216 98 28
0432 216 25 51
0432 214 38 21
0432 216 92 80
0432 212 19 23
VAN ĠLĠNDEKĠ BANKALARA AĠT TELEFON VE FAX NUMARALARI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BANKALAR
Merkez Bankası Müdürlüğü
Ziraat Bankası Van Bölge Müdürlüğü
Ziraat Bankası ġube Müdürlüğü
Halk Bankası ġube Müdürlüğü
Vakıf Bankası ġube Müdürlüğü
Yapı Kredi Bankası ġube Müdürlüğü
ġeker Bankası ġube Müdürlüğü
ĠĢ Bankası ġube Müdürlüğü
Garanti Bankası ġube Müdürlüğü
Akbank ġube Müdürlüğü
Finansbank ġube Müdürlüğü
Türkiye Finans Bankası ġube Müdürlüğü
ING Bank ġube Müdürlüğü
Kuvveyt Türk Bankası ġube Müdürlüğü
TELEFON
0432 214 14 55
0432 215 69 59
0432 486 54 50
0432 486 30 00
0432 215 66 27
0432 215 00 00
0432 216 16 25
0432 215 07 90
0432 486 20 00
0432 216 12 92
0432 215 75 95
0432 215 62 62
0432 215 59 06
0432 215 18 95
FAX
0432 214 33 10
0432 216 24 51
0432 216 76 27
0432 216 86 09
0432 215 00 02
0432 453 71 38
0432 215 07 95
0432 223 50 23
0432 216 06 29
0432 215 91 98
0432 214 44 45
0432 215 59 09
0432 215 35 97
Download

Kamu Kuruluşları