VANGÖLÜ EDAŞ - LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU LİSTESİ VE SONUÇLARI
(VEDAŞ.Ek-A, YEGM.Ek-2)
( 2014-OCAK AYI SONU ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILAN TÜM BAġVURULAR )
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Sahibi ve Kuracağı Santralin Bilgileri
Kurulu
Gücü
(MWe)
Türü
Sıra
No
Başvuru
Tarihi
1
05.09.2012
FartaĢ Müh. Enerji Mad. ĠnĢ. Teks. San. ve
Tic. Ltd. ġti (VAN)
0,5
GES
2
04.10.2012
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
0,4
3
04.10.2012
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
4
04.10.2012
5
Sonuç "Olumsuz" ise Gerekçesi
Santralin
Bulunduğu İl
Firma / Şahıs Adı
Firma / Şahıs
Telefon
Van Ġli, Merkez Ġlçesi Ağartı Köyü, Denikler
Mevkiinde kain ve tapunun K.50d.05c pafta,
553 parselde
VAN
FartaĢ Müh. Enerji Mad. ĠnĢ. Teks.
San. ve Tic. Ltd. ġti (VAN)
5327441037
Ali PaĢa Mah. Genç Ali Sok. No:5/1
VAN
132130
Olumsuz
Süre AĢımından Dolayı Olumsuz
GES
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322154530
Van ErciĢ Karayolu Üzeri Et Ve Balık
Kurumu yanı
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evraklardan Dolayı Olumsuz
0,1
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322263008
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evraklardan Dolayı Olumsuz
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
0,16
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322263008
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evraklardan Dolayı Olumsuz
04.10.2012
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
0,16
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322263008
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evraklardan Dolayı Olumsuz
6
04.10.2012
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
0,16
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322263008
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evraklardan Dolayı Olumsuz
7
04.10.2012
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
0,16
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322263008
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evraklardan Dolayı Olumsuz
8
04.10.2012
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
1
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322263008
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evrak ve Gücünden Dolayı Lisanssız Elektrik Üretimi Ġçin Uygun değil.
9
04.10.2012
Van Ticaret Borsası Organize Hayvancılık
Bölgesi A.ġ. (VAN)
0,1
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Ticaret Borsası Organize
Hayvancılık Bölgesi A.ġ. (VAN)
4322263008
Van ErciĢ Karayolu Üzeri 20. Km Ziraat
Meslek Lisesi Mevkii - VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evraklardan Dolayı Olumsuz
10
04.10.2012
Van Yem A.ġ. (VAN)
0,64
GES
BelirtilmemiĢ
VAN
Van Yem A.ġ. (VAN)
4322220363
Ġskele Yolu 5. Km VAN
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Eksik Evrak ve Gücünden Dolayı Lisanssız Elektrik Üretimi Ġçin Uygun değil.
11
23.01.2013
Erenoğlu Madencilik Tarım Hayvancılık San.
ve Tic. Ltd. ġti. (VAN)
0,4
GES
ErciĢ Yolu Üzeri 30 km.Tabanlı Köyü Mevkii
Kervan Petrol-VAN
VAN
Erenoğlu Madencilik Tarım
Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. ġti.
(VAN)
0507 227 33 07
Özalp Yolu Üzeri Kömürcüler Sitesi
No:37 Merkez/VAN
011550-695490
Olumsuz
Yeni mevzuata göre ilaveten istenen belgeler için verilen süre neticesinde belgeler
tamamlanamamıĢ, bu sürenin ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından almaları gereken
belgeleri tamamlamak için yeterli gelmediği ve gecikmenin kendilerinden
kaynaklanmamasından dolayı, istisnai bir durum olarak ġubat ayının ilk haftasına kadar ek
süre verilmesi uygun bulunmuĢ, ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge
sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru reddedilmiĢtir.
12
06.02.2013
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN)
0,35
GES
Yüzüncü Yıl Üniversitesi YerleĢkesi, Kampüs,
VAN
VAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN)
0432 225 10 24
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
10000000110
Olumsuz
02.12.2013 tarihli yeni baĢvurusu ile kurulu güç artıĢı (350kW'tan 400kW'a) talebi
gerçekleĢtiği için bu baĢvurusu geçersiz sayılmıĢ ve reddedilmiĢtir.
13
07.02.2013
Çatak Belediye BaĢkanlığı (VAN)
0,15
GES
KarĢıyaka Mah. Karanfil Sok. Mevkii
ÇATAK/VAN
VAN
Çatak Belediye BaĢkanlığı (VAN)
0432 512 28 91
Çatak Belediye BaĢkanlığı
10000002920
Olumlu
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Firmaya bağlantı görüĢü verilmiĢtir.
14
13.02.2013
C.V.S MEDĠKAL SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE
TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ (TATVAN CAN
HASTANESĠ-BĠTLĠS)
0,04
GES
Bitlis Yolu Üzeri Kültür Mah. Özel Tatvan Can
Hast. No:20/1 TATVAN
BĠTLĠS
C.V.S MEDĠKAL SAĞLIK
HĠZMETLERĠ VE TĠCARET
ANONĠM ġĠRKETĠ (TATVAN CAN
HASTANESĠ-BĠTLĠS)
0434 827 82 11
Bitlis Yolu Üzeri Kültür Mah. Özel Tatvan
Can Hast. No:20/1 TATVAN
10000010400
Olumsuz
Yeni mevzuata göre ilaveten istenen belgeler için verilen süre neticesinde belgeler
tamamlanamamıĢ, bu sürenin ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından almaları gereken
belgeleri tamamlamak için yeterli gelmediği ve gecikmenin kendilerinden
kaynaklanmamasından dolayı, istisnai bir durum olarak ġubat ayının ilk haftasına kadar ek
süre verilmesi uygun bulunmuĢ, ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge
sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru reddedilmiĢtir.
15
21.02.2013
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK
LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ (MUġ)
0,1
MUġ
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ
MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
(MUġ)
0436 212 16 07
Hürriyet Mah. Lise Cad. No:2 49120
MUġ
10000004500
Olumsuz
Yeni mevzuata göre ilaveten istenen belgeler için verilen süre neticesinde, bu baĢvuruya
iliĢkin herhangi bir belge-bilgi sunulmamıĢ; sadece yeniden iki baĢvuru yapılmıĢtır.
Dolayısıyla bu baĢvuru reddedilmiĢtir. Kurulu güç sehven 0,01 yazılmıĢtı 0,1 olarak
değiĢtirildi.
16
25.02.2013
BĠMAT EĞĠTĠM ĠNġ. GIDA DAYANIKLI
TÜKETĠM MALLARI TURĠZM VE
SĠGORTACILIK ANONĠM ġĠRKETĠ
(TATVAN - BĠTLĠS)
0,14
GES
Malazgirt Yolu Üzeri Erkizan Mah. Bahar
Deresi Ahlat/BĠTLĠS
BĠTLĠS
BĠMAT EĞĠTĠM ĠNġ. GIDA
DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI
TURĠZM VE SĠGORTACILIK
ANONĠM ġĠRKETĠ (TATVAN
SAN.SĠTESĠ - BĠTLĠS)
0434 829 13 13
Sanayi Sitesi No:2 Tatvan/BĠTLĠS
10000011180
Olumsuz
Yeni mevzuata göre ilaveten istenen belgeler için verilen süre neticesinde belgeler
tamamlanamamıĢ, bu sürenin ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından almaları gereken
belgeleri tamamlamak için yeterli gelmediği ve gecikmenin kendilerinden
kaynaklanmamasından dolayı, istisnai bir durum olarak ġubat ayının ilk haftasına kadar ek
süre verilmesi uygun bulunmuĢ, ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge
sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru reddedilmiĢtir.
17
14.03.2013
VAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (VAN)
0,24
GES
KurubaĢ Köyü Tekstil Kent alanı Merkez/VAN
VAN
VAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (VAN)
0432 216 06 58
Selim Bey Mah. Ġpek Yolu Üzeri A
Kampüsü Merkez/VAN
10000011380
Olumlu
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Teknik eğerlendirme aĢamasına geçilmiĢtir. Sunulan tek hat
Ģeması değiĢecektir.
18
20.03.2013
BĠTLĠS BELEDĠYE BAġKANLIĞI (BĠTLĠS)
0,5
RES
Dumlupınar Mah. BeĢiktepe Mevkii
Tatvan/BĠTLĠS
BĠTLĠS
BĠTLĠS BELEDĠYE BAġKANLIĞI
(BĠTLĠS)
0434 228 63 10
Hüsrev PaĢa Mah. Ahmet Eren Bulvarı
Belediye Sarayı Merkez/BĠTLĠS
10000001650
Olumsuz
Yeni mevzuata göre ilaveten istenen belgeler için verilen süre neticesinde belgeler
tamamlanamamıĢ, bu sürenin ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından almaları gereken
belgeleri tamamlamak için yeterli gelmediği ve gecikmenin kendilerinden
kaynaklanmamasından dolayı, istisnai bir durum olarak ġubat ayının ilk haftasına kadar ek
süre verilmesi uygun bulunmuĢ, ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge
sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru reddedilmiĢtir.
Başvuru No
Santralin Adı
Santralin Adresi
HYBRĠD
(50 GES + Hürriyet Mah. Lise Cad. No:2 49120 MUġ
50 RES)
Firma/Şahıs Adres
Abone/Müşteri
Numarası
Değerlendirme
Sonucu
Bağlantı Anlaşması
imzalanmasına
rağmen süresi dolan
ve evrakları iade
edilen başvurular ve
gerekçeleri
VANGÖLÜ EDAŞ - LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU LİSTESİ VE SONUÇLARI
(VEDAŞ.Ek-A, YEGM.Ek-2)
( 2014-OCAK AYI SONU ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILAN TÜM BAġVURULAR )
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Sahibi ve Kuracağı Santralin Bilgileri
Kurulu
Gücü
(MWe)
Türü
Başvuru
Tarihi
19
20.03.2013
BAĞATUR ĠNġ. ELK. ĠTH. ĠHR. YAPI SAN.
TĠC. LTD. ġTĠ. (TATVAN-BĠTLĠS)
0,5
RES
Dumlupınar Mah. BeĢiktepe Mevkii
Tatvan/BĠTLĠS
BĠTLĠS
BAĞATUR ĠNġ. ELK. ĠTH. ĠHR.
YAPI SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
(TATVAN-BĠTLĠS)
0434 827 05 95
Aydınlar Mah. Cumhuriyet Cad. No:96
Tatvan/BĠTLĠS
00000057640
Olumsuz
20
20.03.2013
BĠTLĠS ĠLĠ, ĠLÇELERĠ VE BELDELERĠ KATI
ATIK BERTARAF TESĠSĠ YAPMA VE
ĠġLETME BĠRLĠĞĠ (Bi-Ka) (BĠTLĠS)
0,5
RES
Dumlupınar Mah. BeĢiktepe Mevkii
Tatvan/BĠTLĠS
BĠTLĠS
BĠTLĠS ĠLĠ, ĠLÇELERĠ VE
BELDELERĠ KATI ATIK
BERTARAF TESĠSĠ YAPMA VE
ĠġLETME BĠRLĠĞĠ (Bi-Ka)
(BĠTLĠS)
0434 228 75 48
Hüsrev PaĢa Mah. Ahmet Eren Bulvarı
Huzur Sitesi 11. Blok Kat:1 No:1
Merkez/BĠTLĠS
10000015740
Olumsuz
21
01.04.2013
ADĠLCEVAZ BELEDĠYE BAġKANLIĞI
(BĠTLĠS)
0,5
GES
Atatürk Mah. Karadere Mevkii Kum Ocağı
Yanı Adilcevaz/BĠTLĠS
BĠTLĠS
ADĠLCEVAZ BELEDĠYE
BAġKANLIĞI (BĠTLĠS)
0434 311 30 08
Orta Mah. Durak Cad. No:25
Adilcevaz/BĠTLĠS
22
22.05.2013
RADO Müh.ĠnĢ.Taah. Ve
Mad.San.Tic.Ltd.ġti. (VAN)
0,5
GES
DibekDüzü Köyü Merkez/VAN
VAN
RADO Müh.ĠnĢ.Taah. Ve
Mad.San.Tic.Ltd.ġti. (VAN)
0432 214 66 13
ġerefiye Mah. Hastane 2 Cad. Dünya ĠĢ
Merkezi Kat:4 No:32 VAN
216460
Olumsuz
Yönetmelik ve Tebliğ değiĢikliğinden sonra, geçmiĢ tarihlerde baĢvurusu Olumlu veya
Değerlendirme aĢamasında olanlardan yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve
bilgilerin tamamlanması için 10 günlük süre verilerek yazılı bildirimde bulunulmuĢtur.
Ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru
reddedilmiĢtir.
23
22.05.2013
Mehmet KARA (VAN)
0,5
GES
DibekDüzü Köyü Merkez/VAN
VAN
Mehmet KARA (VAN)
0532 431 17 93
2 Nisan Cad Sena Apt. Kat:1 No:7 VAN
869440
Olumsuz
Yönetmelik ve Tebliğ değiĢikliğinden sonra, geçmiĢ tarihlerde baĢvurusu Olumlu veya
Değerlendirme aĢamasında olanlardan yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve
bilgilerin tamamlanması için 10 günlük süre verilerek yazılı bildirimde bulunulmuĢtur.
Ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru
reddedilmiĢtir.
24
22.05.2013
Adem KARA (VAN)
0,5
GES
DibekDüzü Köyü Merkez/VAN
VAN
Adem KARA (VAN)
0532 775 14 61
DibekDüzü Köyü Merkez/VAN
6169
Olumsuz
Yönetmelik ve Tebliğ değiĢikliğinden sonra, geçmiĢ tarihlerde baĢvurusu Olumlu veya
Değerlendirme aĢamasında olanlardan yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve
bilgilerin tamamlanması için 10 günlük süre verilerek yazılı bildirimde bulunulmuĢtur.
Ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru
reddedilmiĢtir.
25
22.05.2013
MAYKA ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti. (VAN)
0,5
GES
DibekDüzü Köyü Merkez/VAN
VAN
MAYKA ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti. (VAN)
0432 214 66 13
Yeni Sanayi Sitesi A-10 Blok No:4 VAN
993420
Olumsuz
Yönetmelik ve Tebliğ değiĢikliğinden sonra, geçmiĢ tarihlerde baĢvurusu Olumlu veya
Değerlendirme aĢamasında olanlardan yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve
bilgilerin tamamlanması için 10 günlük süre verilerek yazılı bildirimde bulunulmuĢtur.
Ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru
reddedilmiĢtir.
BelirtilmemiĢ
Olumsuz
Bitlis Ġl Özel Ġdaresine baĢvurmuĢ, 18.09.2013-4839 tarih sayılı Özel Ġdarenin yazısı ile
Bitlis Ġl Md.müze ve oradan da 04.11.2013-2267 önyazı ile ġirketimize yönlendirilmiĢ.
Ancak, BaĢvuru Formunda bilgi eksiği var(kurulu güç gibi), baĢvuru makbuzu yok, tesisin
tek hat Ģeması yok, tarım dıĢı yazısı yok, HES ve Sant.alanı tapu/kira söz./kullanım hakkı
belgesi yok, Tük.tesisi Abone no yok, ÇED raporu yok. Bağlantısı, Ġçmeli KÖK'ten 3x3/0
ENH Baykan'a doğru 9.km.de branĢman hattı ile Beton KöĢke yapılabilir. DSĠ mevzuatı
henüz tamamlanmadığı için HES baĢvuruları değerlendirilememektedir. Dolayısıyla bu
baĢvuru reddedilmiĢtir.
103572
Olumsuz
25.12.2013 tarihli yeni baĢvurusu ile kurulu güç artıĢı (1MW'tan 500kW'a) ve yer
değiĢikliği (Gola Osman Mevkii yerine Yumrutepe Köyü yakınlarında) talebi
gerçekleĢtiği için bu baĢvurusu geçersiz sayılmıĢ ve reddedilmiĢtir.
10000000110
Olumlu
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Firmaya bağlantı görüĢü verilmiĢtir.
GĠRNE MAH. MUġ CAD.NO:115
GÜROYMAK / BĠTLĠS
10000014640
Olumlu
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Teknik eğerlendirme aĢamasına geçilmiĢtir. Sunulan tek hat
Ģeması değiĢecektir.
HAYDAR MAHALLESĠ 220.SOK. 4/4
GÜROYMAK / BĠTLĠS
10000000880
Olumlu
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Teknik eğerlendirme aĢamasına geçilmiĢtir. Sunulan tek hat
Ģeması değiĢecektir.
5497
Santralin Adı
Santralin Adresi
Santralin
Bulunduğu İl
Firma / Şahıs Adı
Firma/Şahıs Adres
Bitlis Merkez Ġlçesi Diyarbakır yolu 20.km
Buzlupınar Mevkii MERKEZ / BĠTLĠS
BĠTLĠS
1
GES
VAN MERKEZ YALINAĞAÇ KÖYÜ GOLA
OSMAN MEVKĠĠ / VAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN)
0,4
GES
Yüzüncü Yıl Üniversitesi YerleĢkesi, Kampüs,
VAN
6127
YÜKSELLER Aġ.( BĠTLĠS)
0,25
GES
MIġKAN KÖY CĠVARI MEVKĠ PAFTA: 2
PARSEL:168
GÜROYMAK / BĠTLĠS
13.12.2013
6128
MAHMUTOGULLARI MÜHENDĠSLĠK
LTD.ġTĠ (BĠTLĠS)
0,25
GES
MIġKAN KÖY CĠVARI MEVKĠ PAFTA: 2
PARSEL:168
GÜROYMAK / BĠTLĠS
31
30.12.2013
6367
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK
LĠSESĠ RES
0,05
RES
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK
LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MAH.
ĠSTASYON CAD. 450 ADA, 122 PARSEL
MERKEZ / MUġ
MUġ
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ
MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
(MUġ)
0436 212 10 21
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK
LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ / MUġ
10000004500
Olumlu
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Teknik eğerlendirme aĢamasına geçilmiĢtir. Sunulan tek hat
Ģeması değiĢecektir.
32
30.12.2013
6368
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK
LĠSESĠ GES
0,06
GES
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK
LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MAH.
ĠSTASYON CAD. 450 ADA, 122 PARSEL
MERKEZ / MUġ
MUġ
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ
MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
(MUġ)
437 212 10 21
MUġ TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK
LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ / MUġ
10000006080
Olumlu
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Teknik eğerlendirme aĢamasına geçilmiĢtir. Sunulan tek hat
Ģeması değiĢecektir.
27
07.11.2013
8364
VAN-YALINAĞAÇ KÖYÜ GOLA OSMAN
GES
28
02.12.2013
8962
29
13.12.2013
30
Kıbrıs Cad. No:29 Dağkapı- SUR /
DĠYARBAKIR
VAN
MĠKROM ENERJĠ
MÜH.ĠNġ.ELK.SAN.TĠC. A.ġ.
(VAN)
0530 224 50 76
ġerefiye Mah. Santral 6.Sok. Faruk
Levent ĠĢ Merkezi A Blok Kat:1 No:17 /
VAN
VAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN)
0432 225 10 24
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
BĠTLĠS
YÜKSELLER PAZ.SAN.TĠC..A.ġ.
0434 511 20 59
BĠTLĠS
MAHMUTOĞILLARI MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ.
0434 511 21 80
Yeni mevzuata göre ilave olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede
tamamlanmıĢtır. Firmaya bağlantı görüĢü verilmiĢtir.
HES
07.11.2013
0532 254 83 44
10000003070
(Belediye
Tüketimlerini
Olumlu
BirleĢtirme Talebi
var)
Yeni mevzuata göre ilaveten istenen belgeler için verilen süre neticesinde belgeler
tamamlanamamıĢ, bu sürenin ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından almaları gereken
belgeleri tamamlamak için yeterli gelmediği ve gecikmenin kendilerinden
kaynaklanmamasından dolayı, istisnai bir durum olarak ġubat ayının ilk haftasına kadar ek
süre verilmesi uygun bulunmuĢ, ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge
sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru reddedilmiĢtir.
Yeni mevzuata göre ilaveten istenen belgeler için verilen süre neticesinde belgeler
tamamlanamamıĢ, bu sürenin ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından almaları gereken
belgeleri tamamlamak için yeterli gelmediği ve gecikmenin kendilerinden
kaynaklanmamasından dolayı, istisnai bir durum olarak ġubat ayının ilk haftasına kadar ek
süre verilmesi uygun bulunmuĢ, ancak, bu baĢvuruya iliĢkin herhangi bir bilgi-belge
sunulmamıĢtır, Dolayısıyla bu baĢvuru reddedilmiĢtir.
BelirtilmemiĢ
BĠTLĠS-BUZLUPINAR HES
26
Nurettin ÜÇDAĞ
(TC.Kim.No:39490159448)
Abone/Müşteri
Numarası
Sonuç "Olumsuz" ise Gerekçesi
Sıra
No
Başvuru No
Firma / Şahıs
Telefon
Değerlendirme
Sonucu
Bağlantı Anlaşması
imzalanmasına
rağmen süresi dolan
ve evrakları iade
edilen başvurular ve
gerekçeleri
VANGÖLÜ EDAŞ - LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU LİSTESİ VE SONUÇLARI
(VEDAŞ.Ek-A, YEGM.Ek-2)
( 2014-OCAK AYI SONU ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILAN TÜM BAġVURULAR )
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Sahibi ve Kuracağı Santralin Bilgileri
Sıra
No
Başvuru
Tarihi
Başvuru No
33
25.12.2013
6325
Santralin Adı
VAN-YUMRUTEPE KÖYÜ ALAKÖY YOL
ÜSTÜ GES
Kurulu
Gücü
(MWe)
Türü
0,5
GES
Santralin Adresi
YUMRUTEPE KÖYÜ ALAKÖY YOL ÜSTÜ
MERKEZ / VAN
Santralin
Bulunduğu İl
VAN
Firma / Şahıs Adı
MĠKROM ENERJĠ
MÜH.ĠNġ.ELK.SAN.TĠC. A.ġ.
(VAN)
LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠM BAġVURULARI DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU
Firma / Şahıs
Telefon
0530 224 50 76
Firma/Şahıs Adres
ġerefiye Mah. Santral 6.Sok. Faruk
Levent ĠĢ Merkezi A Blok Kat:1 No:17 /
VAN
ONAY
06.02.2014
Beytullah ÖZBAYRAM
Fatih TALAY
Tahsin UZUNSELVĠ
Zafer TURUT
Sistem ĠĢletme Grup Müdürü
MüĢteriler Grup Müdürü
Yatırım Grup Müdürü
ġirket Müdürü
Abone/Müşteri
Numarası
1035720
Değerlendirme
Sonucu
Olumlu
Sonuç "Olumsuz" ise Gerekçesi
Olumlu, ancak kurulu güç artıĢı (1MW'tan 500kW'a) ve yer değiĢikliği (Gola
Osman Mevkii yerine Yumrutepe Köyü yakınlarında) talebi gerçekleĢtiği için yeni
baĢvuru tarihi 07.11.2013'ten 25.12.2013 olmuĢtur. Yeni mevzuata göre ilave
olarak istenen belge ve bilgiler verilen sürede tamamlanmıĢtır. Teknik
eğerlendirme aĢamasına geçilmiĢtir.
Bağlantı Anlaşması
imzalanmasına
rağmen süresi dolan
ve evrakları iade
edilen başvurular ve
gerekçeleri
Download

Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Listesi ve Sonuçları