T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
GĠRĠġ SINAVI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
2014-2015 Öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci
kontenjanları, kayıt-kabul Ģartları, sınav yeri ve tarihleri aĢağıdaki gibidir.
2014-2015 EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI
Arkeoloji
4
2
8
Puan
EĢit
Ağırlık
4 Yıllık lisans mezunu olmak, alanla ilgili en
az 3 dersi almıĢ olmak.
EĢit
Ağırlık
Arkeoloji Bölümü mezunu olmak
ĠĢletme
7
-
EĢit
Ağırlık
Kamu Yönetimi
3
-
EĢit
Ağırlık
5
5
Tarih
2
KoĢullar
ALES
Türü
-
Yüksek Lisans
Antropoloji
Özel Öğrenci
Dalı
Doktora
Anabilim/Anasanat
Tezli
Yüksek
Lisans
Özel Öğrenci
Doktora
LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
Sözel
ĠĢletme Anabilim Dalında veya ĠĢletme
Anabilim Dalının alt bilim dalları olan,
Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama,
Üretim Yönetimi dallarından birinde Yüksek
Lisans yapmıĢ olmak. Yabancı Dili Ġngilizce
olmak.
Sosyal Bilimler Enstitülerinin ilgili Anabilim
Dallarından
Tezli
Yüksek
Lisans
Diplomasına sahip olmak.
Yüksek Lisans: Fen Edebiyat Fakültelerinin
Tarih, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümleri ile
Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği ve
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olmak.
Doktora: Tarih Anabilim Dalında Yüksek
Lisans yapmıĢ olmak.
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans programına baĢvuracak adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci
Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı'ndan (ALES)'e girmiĢ olmaları ve bu sınavdan
baĢvurduğu program türüne göre EĢit Ağırlık veya Sözel puan türünden en az55 (Elli
beĢ), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 45 (Kırk beĢ) puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eĢdeğer bir
puan alması ya da Üniversitemiz Yabancı Diller AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü (YADĠM) tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 45 (Kırk beĢ)
ve üzeri puan almıĢ olması gerekir.
Tezli Yüksek Lisans Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans mezuniyet belgesi,
2) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript),
3) ALES sınav sonuç çıktısı,
4)KPDS/UDS/YDS sonuç belgesi.
5) Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
6) BaĢvuru dilekçesi ve özgeçmiĢ,
7) 2 adet vesikalık fotoğraf.
Doktora Programı
Doktora programına baĢvuracak adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci
Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı'ndan (ALES)'e girmiĢ olmaları ve bu sınavdan
baĢvurduğu program türüne göre EĢit Ağırlık veya Sözel puan türünden en az55 (Elli
beĢ) puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 55 (elli beĢ) puan ya da
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almıĢ olması
gerekir.
Doktora Programı Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesi,
2) Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript),
3) ALES sınav sonuç çıktı belgesi,
4) KPDS/UDS/YDS sonuç belgesi.
5) Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
6) BaĢvuru dilekçesi ve özgeçmiĢ,
7) 2 adet vesikalık fotoğraf.
BaĢvuru Tarihleri :
Online Aday Kaydı Yaptırma : 29.12.2014 – 08.01.2015
Online BaĢvuru Linki : https://obs.mku.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
NOT:Adaylar, BaĢvurularınıÖğrenci Otomasyonundan yaptıktan sonra baĢvuru belgelerini en geç
08/01/2015 tarihine kadar Enstitü’ye teslim ederek Sınav GiriĢ Belgelerini Enstitümüzden
alacaklardır.BaĢvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslını ibraz etmek Ģartıyla enstitü
tarafından onaylı örneği veya noter onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına iliĢkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak iĢlem yapılır. Kesin kayıt hakkını
kazanan adaylardan, baĢvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. YanlıĢ beyanda
bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre iĢlem yapılır.
Yabancı Dil Sınav Tarihleri Yerleri:
Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YADĠM) : 12/01/2015 Pazartesi günü saat 10.00
Sınav Yeri : Fen Edebiyat Fakültesi Derslikleri (Tayfur Sökmen Kampusu) Antakya/HATAY
Bilim(/Mülakat) Sınav Tarihleri
Doktora Programı Mülakat Sınavı
: 14/01/2015 Saat: 10:00
Tezli Tüksek Lisans Programları Mülakat Sınavı
: 14/01/2015 Saat: 10:00
Bilim (Mülakat) Sınav Yerleri
Sınavlar, öğrencilerin baĢvuru yaptıkları Anabilim/Anasanat Dalı BaĢkanlıklarında yapılacaktır
ĠLETĠġĠM
:
Tel: 0326 245 58 12
Fax: 0326 245 58 11
Adres: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tayfur Sökmen Kampusu Kütüphane BinasıKat:3
Antakya/HATAY
Download

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları