T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Dalı
Yüksek
Lisans
Anabilim/Anasanat
Coğrafya
1
Doktora
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI
LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
KoĢullar
ĠĢletme
2
Kamu Yönetimi
1
-Diğer bir yükseköğretim kurumundaki ilgili lisansüstü
programında kayıtlı olan,
- BaĢarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan,
- Senato Esasları 3. maddede belirtilen yüksek lisans ve doktora
programı için öngörülen ALES ve Yabancı Dil Ģartını taĢıyan,
- Disiplin cezası almamıĢ olan,
-En az bir yarıyılını tamamlamıĢ olan öğrenciler baĢvuru
yapabilir.
-ĠĢletme Anabilim Dalında veya ĠĢletme Anabilim Dalının alt
bilim dalları olan, Yönetim, Muhasebe, Finans, Pazarlama,
Üretim Yönetimi dallarından birinde Yüksek Lisans yapmıĢ
olmak. Yabancı Dili Ġngilizce olmak.
-Diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında
kayıtlı olan,
-Doktora programlarına baĢvuran yabancı uyruklu ve T.C.
vatandaĢı olan adaylardan, ana dilleri dıĢında ĠngilizceFransızca-Almanca-Arapça (Ġlahiyat Fakültesi EABD için)
dillerinin herhangi biri için YDS’den en az “55” puan almıĢ
olmak yada Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almıĢ olmak Ģartı aranır.
-BaĢarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan,
-ALES ve Yabancı Dil Ģartını taĢıyan,
-Disiplin cezası almamıĢ olan,
-En az bir yarıyılını tamamlamıĢ olan öğrenciler baĢvuru
yapabilir.
-Diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında
kayıtlı olan,
-Doktora programlarına baĢvuran yabancı uyruklu ve T.C.
vatandaĢı olan adaylardan, ana dilleri dıĢında ĠngilizceFransızca-Almanca-Arapça (Ġlahiyat Fakültesi EABD için)
dillerinin herhangi biri için YDS’den en az “55” puan almıĢ
olmak yada Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almıĢ olmak Ģartı aranır.
-BaĢarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan,
-ALES ve Yabancı Dil Ģartını taĢıyan,
-Disiplin cezası almamıĢ olan,
-En az bir yarıyılını tamamlamıĢ olan öğrenciler baĢvuru
yapabilir.
Tarih
2
2
Farklı Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsünde en az bir
ders dönemini baĢarıyla tamamlamıĢ olmak.
-Diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında
kayıtlı olan,
-BaĢarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmayan,
-Senato Esasları 3. maddede belirtilen yüksek lisans ve doktora
programı için öngörülen ALES ve Yabancı Dil Ģartını taĢıyan,
- Disiplin cezası almamıĢ olan,
- En az bir yarıyılını tamamlamıĢ olan öğrenciler baĢvuru
yapabilir.
Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans mezuniyet belgesi,
2) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript),
3) ALES sınav sonuç çıktısı,
4) YDS/KPDS/UDS Sonuç çıktısı,
5) Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
6) Yüksek Lisan not durum belgesi
7) BaĢvuru dilekçesi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf.
Doktora Yatay Geçiş Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet belgesi,
2) Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript),
3) ALES sınav sonuç çıktısı,
4) YDS/KPDS/UDS Sonuç çıktısı,
5) Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
6) Doktora not durum belgesi
7) BaĢvuru dilekçesi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf
.
Önemli Not: Yüksek Lisans için Yabancı Dil Sınavı (YDS) koĢulunu sağlayamayan öğrencilerin
Üniversitemiz Yabancı Diller AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından 12 Ocak 2015
tarihinde yapılacak olan merkezi yabancı dil sınavından “45” ve üzeri puan alması gerekmektedir.
Lisansüstü Yatay GeçiĢ BaĢvuruları
29 Aralık 2014- 08 Ocak 2015
Sonuçların Açıklanması
16 Ocak 2015
Kesin Kayıt Tarihleri
19 Ocak- 23 Ocak 2015
Adayların 29.12.2014 – 08.01.2015 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne Ģahsen veya noter vekili
aracılığıyla baĢvurarak aday kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan baĢvurular iĢleme
konulmayacaktır.
ĠLETĠġĠM
:
Tel: 0326 245 58 12
Fax: 0326 245 58 11
Adres: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tayfur Sökmen Kampusu Kütüphane BinasıKat:3
Antakya/HATAY
Download

Diğer bir yükseköğretim kurumundaki ilgil