Technická příručka
Systém podtlakového
odvodňování plochých střech
POLO-UDS
POTRUBNÍ SYSTÉMY
2 . POLOPLAST
Silné značky pod jednou střechou !
Pod tímto heslem nabízí POLOPLAST s POLO-UDS jeden vysoce výkonný systém
podtlakového odvodňování střech. Díky vysoce kvalitních, optimálně na sebe navazujících
systémových komponentů známých výrobců, zaručuje POLO-UDS rychlé a spolehlivé
odvodnění střešních ploch.
Systémové komponenty POLO-UDS
Potrubní systém POLO-KAL NG UDS
s minerální látkou zesíleného polypropylenu
tak jako jistým a bezpečným spojením POLO-ASV
se systémovým dodavatelem
Ploché střechy – odvodňování z polypropylenu
upevňovací technika
POLOPLAST . 3
OBSAH
4 . POLOPLAST
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Všeobecné.............................................................................................. 6
Způsob odvodnění.................................................................................... 6
Přednosti odvodňování nuceným prouděním............................................ 6
Funkční základy odvodňování nuceným prouděním.................................. 7
Nouzové odvodnění.................................................................................. 7
Určení parametrů pro plánování................................................................ 7
Systémové komponenty POLO-UDS........................................................ 8
Přednosti POLO-UDS............................................................................... 8
2.
Zkoušky, osvědčení.............................................................................. 9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
Technické údaje.................................................................................... 9
Výkon odvodnění...................................................................................... 9
Střešní plochy........................................................................................... 9
Vzdálenost střešních odtoků od sebe....................................................... 9
Maximální délka větví................................................................................ 9
Průtočná rychlost................................................................................... 10
Výtoková rychlost................................................................................... 10
Redukce průměru potrubí ve směru proudu........................................... 10
Dimenze potrubí..................................................................................... 10
Podtlak................................................................................................... 10
Izolace kondenzované vody.................................................................... 10
Dimenzování........................................................................................... 11
Zvuková izolace...................................................................................... 11
Přechod tlakového odvodňovacího vedení
do odvodnění o volné hladině................................................................. 11
Upevnění na stavebním objektu.............................................................. 11
Kladení potrubního vedení do betonu..................................................... 11
4.
4.1
4.2
4.3
Výrobky................................................................................................. 12
Střešní odtok.......................................................................................... 12
Upevnění potrubí.................................................................................... 23
Vedení potrubí........................................................................................ 25
5. Montáž.................................................................................................. 30
5.1 Příklady montáže střešních odtoků......................................................... 30
5.2 Upevnění potrubí.................................................................................... 32
5.3 Odstup upevnění POLO-UDS - doprovodná kolejnice............................ 32
5.4 Horizontální montáž potrubí.................................................................... 33
5.5 Vertikální montáž potrubí........................................................................ 33
5.6 Montáž na betonovém stropu bez doprovodné kolejnice........................ 33
5.7 Výtažné zajištění..................................................................................... 34
5.8 Zaměření na délkovou roztažnost........................................................... 34
5.9 Pevné body............................................................................................ 35
5.10 Kluzné body........................................................................................... 35
5.11 Upevnění horizontálních napojovacích vedení......................................... 36
5.12 Redukce nebo rozšíření napojovacího vedení......................................... 36
5.13 Rozšíření sběrného potrubí..................................................................... 37
5.14 Změna směru horizontálně..................................................................... 37
5.15 Odbočky................................................................................................38
5.16 Přechod kanalizační přípojky do sběrného potrubí.................................38
5.17 Upevnění na betonovém stropu.............................................................. 39
5.18 Přechod sběrného potrubí do odpadního potrubí................................... 39
5.19 Přechod sběrného potrubí do odpadního potrubí u T-sítí........................ 40
5.20 Přechod tlakového proudění do odvodňovacího potrubí o volné hladině.40
5.21 Zkrácení potrubí..................................................................................... 41
5.22 Montáž POLO-ASV................................................................................. 41
6. Provoz a údržba zařízení.................................................................... 42
6.1 Provoz zařízení........................................................................................ 42
6.2 Údržba zařízení....................................................................................... 42
7.
7.1
7.2
7.3
Výpis textů POLO-UDS....................................................................... 43
Střešní odtok.......................................................................................... 43
Upevnění potrubí.................................................................................... 48
Potrubní vedení....................................................................................... 51
8.
Dotazník k objektu.............................................................................. 53
9.
Výpočtový – Software......................................................................... 55
Všeobecné pokyny
V této technické příručce obdržené informace vám mají pomoci při volbě našich produktů
pro vaše využití. Při sestavování textů a obrazových znázornění bylo postupováno s největší
pečlivostí. Přesto nemohou být vyloučeny možné chyby.
POLOPLAST nemůže za chybné údaje a jejich možné následky převzít právnickou
zodpovědnost ani žádné ručení. Za zlepšující návrhy vám děkujeme.
Další informace vám rádi poskytneme – obraťte se na naši technickou službu nebo nás
kontaktujte na čísle: ++43 (0) 732/38 86-0, [email protected]
POLOPLAST . 5
VŠEOBECNÉ
VŠEOBECNÉ
1.1 Způsob odvodnění
Při odvodňování plochých střech jsou využívána dva odlišné systémy:
A
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
B
Obraz 1
Obraz 2
Gravitační odvodňování
A | odvodňování střech s
částečně naplněnými dešťovými
svody podle ČSN EN 12056-3
Odvodňování nuceným prouděním
B | odvodňování střech s plánovitě
zcela naplněnými dešťovými svody
podle ČSN EN 12056-3
Systém podtlakového odvodňování plochých střech POLO-UDS je v souladu s ČSN EN 12056-3.
Kromě toho jsou v technické příručce uvedeny podklady a požadavky národních norem
DIN 1986-100 a ÖNORM B2501. Tyto nejsou pro Českou republiku závazné a jsou tudíž platné
pouze jako technické připomínky.
Princip zařízení na odvodňování střech s plánovitě naplněnými dešťovými svody
(tlakové proudění)
Jinak jako u odvodňování o volné hladině je systém u odvodňování tlakovým prouděním
provozován při úplném naplnění (stupeň naplnění h/di=1).
Tlakové odvodňovací zařízení musí být sestaveno tak, aby se již při malém množství deště
průřez odpadního potrubí úsekově zaplnil.
Sílou hmotnosti svisle proudícího odpadního potrubí se střešní plocha odvodňuje „ sacím
efektem“ (komentář DIN 1986-100, 14. 3. 5 provozní podmínky).
1.2
Přednosti odvodňování tlakovým nuceným prouděním
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
Přednosti odvodňování nuceným prouděním
1. lepší samočištění potrubního systému z důvodů vysoké rychlosti toku
2. nízké náklady na inženýrské práce na základě redukovaného odpadního potrubí
3. méně odpadního vedení, z toho důvodu lepší využití budovy
4. vedení potrubí pod střechou bez spádu
5. menší dimenze potrubí
6. méně střešních odtoků z důvodů výšší výkonnosti odtoků (méně prostupů)
7. vysoká hospodárnost při snížení materiálových a pracovních nákladů
6 . POLOPLAST
1.3
Funkční základy tlakového odvodnění nuceným prouděním
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
Výpis z DIN 1986-100: 2008-05, 14. 3. 2 základní zásady vyměření:
„Základem pro vyměření zařízení pro odvodňování střech, s plánovitě zcela naplněnými
dešťovými svody, je stabilní vodní proudění s konstantní hustotou (bez vzduchových mezer)“
TECHNICKÉ
ÚDAJE
U zařízení pro odvodňování střech s plánovitě naplněnými dešťovými svody je, s dosažením
výpočtu množství srážek, geodetická křivka mezi střešním odtokem a přechodem do
odvodnění o volné hladině, využito k produkci výkonného proudění.
(Komentář DIN 1986-100, 14.3)
1.4
Nouzové odvodnění
V ÝROBKY
Při velkém množství dešťových srážek může dojít k zaplavení/přetížení střešní plochy.
Proto jsou střešní konstrukce, kde nejsou na střeše plánovány dešťové zábrany, vybaveny
nouzovým odvodněním (DIN 1986-100)
M O N TÁ Ž
Nemůže-li být nouzové odvodnění provedeno ve formě volného nouzového přepadu přes
fasádu, je nutno pamatovat na dodatečný trubkový systém s volným odtokem.
1.5
VŠEOBECNÉ
VŠEOBECNÉ
Určení parametrů pro plánování
• • způsob
odvodnění – tlakové proudění
očekávaného dešťového odtoku dle EN 12056-3,
DIN 1986-100, ÖNORM B2501 (nejm. 300l/s x ha) nebo dle regionálních požadavků
• • výpočet nouzového odvodnění dle EN 12056-3, DIN 1986-100 nebo dle ÖNORM
B2501
• • volba přesného umístění střešních odtoků , přičemž je nutno brát v úvahu statika,
izolace, síla izolačního materiálu a způsob střešního těsnění
• • určení upevnění na stavbě, přičemž je nutno brát v úvahu střešní statika
• • určení upevnění potrubního vedení na montážních kolejnicích, přičemž je nutno brát
v úvahu délkovou roztažnost
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
• • zjištění
POLOPLAST . 7
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
VŠEOBECNÉ
1.6
Systémové komponenty POLO-UDS
• • střešní
vtoky z polypropylenu a PVC (pro napojení z PVC pruhů)
materiál
• • potrubí a tvarovky z minerálem zesíleného polypropylenu
• • pevná spojení proti vysunutí
• • upevňovací
1.7
Přednosti POLO-UDS
Střešní odtoky
tepelné těsnění .- vysoká kvalita
z polypropylenu – vysoká rázová pevnost, tepelně a UV odolné
• • nástavbový element na ochranu před vzdutou vodou těsnícím kroužkem
• • jisté spojení střešního odtoku k nástavbovému elementu
• • jednoduchá montáž na základě absolutní kompatibility prvků
• • odtoky také s vestavěným samoregulujícím topným pásem
• • u masivních stropů může následovat prostup stropem buď jádrovým vrtáním nebo
jako drážka
• • odtoky
Technika upevnění
• • výrobky
odpovídají specifickým měřítkům kvality a jsou systematicky testovány
na bezpečné zatížení
• • objektivní a zvenčí kontrolované výkonné parametry
• • závazné a spelehlivé hodnoty zatížení
• • transparentní a vysoce kvalitní jistota
• • dodržení přísných norem kvality
• • bezpečnost
Zásuvný hrdlový systém POLO-KAL NG UDS
• • nízká
délková roztažnost LAK = 0,05 mm/m°K
kruhová (min. 6,0 kN/m2) a délková tuhost = vysoká tvarová stabilita
• • podtlaková těsnost do 900 mbar
• • rázová houževnatost za studena do -20°C
• • také při nízkých teplotách bezproblémová montáž
• • také při vlhkosti nebo dešti bezproblémová montáž
• • jednoduchá, rychlá a tím cenově výhodná montáž
• • žádné svařování pod střechou (žádná E-hrdla)
• • montáž bez další energie
• • vysoká jistota spojů díky systému proti vysunutí POLO-ASV
• • zvuková izolace
• • vysoká
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
• • integrované
8 . POLOPLAST
Zkušební protokol č.: OFI 309.524-2
Zkušební protokol č.: 311.480-5
Zkouška těsnosti působením vnějšího přetlaku na PKNG trubky. Technické stanovisko OFI
deklaruje bezproblémové použití.
Simulace efektu silného deště jako praktický
test systému POLOPLAST – podtlakového
odvodňování plochých střech
TECHNICKÉ
ÚDAJE
3. Technické údaje, výpočetní základy
3.1 Výkon odvodnění
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
Zkoušky
V ÝROBKY
Výkon odvodnění je na základě hydraulických výpočtů možné individuálně nastavit,
optimální je funkce mezi 6 l/s a 17,4 l/s. U maximálního výkonu odtoku 17,4 l/s je možné, u
specifického množství srážek 300 l/s x ha, odvodnit střešní plochu o velikosti 580 m2.
Předem je nutno pamatovat při plánování na nejnižší body, kde je nutno nasadit odtok.
3.2 Střešní plochy
M O N TÁ Ž
Střešní plochy o velikosti přes 5.000 m2 je nutno odvodnit dle DIN 1986-100, 6.4 přes více
odpadního potrubí. Střešní plochy se silně rozdílnými výškami (>1 m) je nutno také odvodnit
odděleným odpadním potrubím.
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
3.3 Vzdálenost střešních vtoků od sebe
Vzdálenost střešních vtoků nesmí přesahovat 20 metrů.
3.4 Maximální délka větví
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
Z hospodářských důvodů se nemá na metr poskytnuté výškové diference Δhpoužít vodorovné
potrubní vedení nejdelší tekoucí cesty do 10 *Δh překročit.
Ve vyjímečných případech i do 20 *Δh (DIN 1986-100, 14.3.2.)
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
2.
VŠEOBECNÉ
ZKOUŠKY, TECHNICKÉ ÚDAJE
POLOPLAST . 9
3.5 Průtočná rychlost
K zajištění samočištění potrubního vedení nemá průtočná rychlost být pod 0,5 m/s dle
DIN 1986-100, 14.3.2.
3.6 Výtoková rychlost
Dle DIN 1986-100, 6.4 je nutno přechod z tlakového proudění do odvodnění o volné hladině
dostatečně zajistit, jelikož původní podpora škrcením výtokové rychlosti na 2,5 m/s není ve
všech případech možná.
3.7
Redukce průměru potrubí ve směru proudu
Redukce jmenovité světlosti vedení ve směru proudu je z hydraulických důvodů dovoleno,
má být ale zpravidla provedena jen ve vertikálních vedeních. Zvětšení průměru v oblasti
podtlaku odpadního potrubí se má vyhnout, jelikož dochází zpravidla k odtržení tlakového
proudění. (výpis z DIN 1986-100, 14.3.2)
3.8 Dimenze potrubí
POLO-KAL NG hrdlované roury a tvarovky: dimenze DN/OD 40-250 mm.
3.9 Podtlak
Maximální dovolený podtlak s POLO-UDS je 900 mbar.
3.10 Izolace kondenzované vody
V budovách musí být odvodňovací vedení, které vede studenou vodu (např. vedení dešťové
vody), izolováno proti tvorbě kondenzované vody, když to vyžadují klimatické podmínky,
teplota v budově a vlhkost vzduchu. (EN 12056-1 odstavec 5.6.5)
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
TECHNICKÉ ÚDAJE
10 . POLOPLAST
TECHNICKÉ ÚDAJE
VŠEOBECNÉ
3.11 Dimenzování
Dimenzování následuje dle EN 120056-3 a DIN 1986-100.
Přechod se uskuteční zpravidla v odpadním potrubí a provádí se ve formě přechodu
(zvětšení průměru potrubí zpravidla o jednu až dvě potrubní dimenze) na větší průměr potrubí
ca. 1 m přes horní podlahovou hranu.
V případě, že je konstruktivně využitá výšková diference nízká, může přechod do odvodnění
o volné hladině následovat také ve svodném potrubí. Bezprostředně po přechodu do
odvodnění o volně hladině se má pamatovat na čistící potrubí.
V ÝROBKY
3.13 Přechod tlakového odvodňovacího vedení do odvodnění o volné hladině M O N TÁ Ž
V případě požadované zvukové izolace, je vedení tlakového proudění se systémově
opatřenými zvukově izolujícími objímkami a nebo ocelovými objímkami s gumovými
vložkami proti přenosu zvuku šířícím se hmotou, nutné oddělit od/ke stavebního objektu.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
3.12 Zvuková izolace
Upevnění na stavebním objektu má být všeobecně provedeno postranně. Položení je nutno
staticky upřesnit a leží tak jako celkové provedení v odpovědnosti vykonavatele.
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
Možné upevnění na stavebním objektu:
• • na trapézovém plechu
• • na ocelovém betonovém stropu
• • na dutinovém stropu
• • na dřevěných konstrukcích
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
3.14 Upevnění na stavebním objektu
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
3.15 Kladení potrubního vedení do betonu
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-KAL potrubí a tvarovky mohou být ihned zabetonovány. Díly vedení se mají tak
upevnit, aby se jejich poloha nemohla při betonování změnit. Otvory potrubí se mají uzavřít,
hrdlová štěrbina se má lepícím pásem nebo zabalením folií utěsnit, aby nemohlo při
betonování a spojování vniknout žádné cementové mléko.
U větších betonových prací je nutno provést statický důkaz.
Z důvodů izolace se doporučuje plné zabalení izolační hmotou (s difuzně-těsným vnějším
povrchem).
POLOPLAST . 11
4.1
Střešní odtok
4.1.1 Osvědčení
Superdrain střešní odvody svisle/vodorovně se spojovacími variantami PVC, FP svorková a
bitumenová příruba jsou povoleny LGA Würzburg č. 7391268-01z.
Střešní odtoky jsou jsou povoleny s následujícími odtokovým výkonem:
• • svislá odbočka 17,4 l/s
• • vodorovná odbočka 18,4 l/s
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
VÝROBKY
12 . POLOPLAST
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
Superdrain nouzové odtoky svisle/vodorovně se spojovacími variantami PVC, FPO svorková
a bitumenová příruba jsou povoleny LGA Würzburg s LGA osvědčením č. 7391268-05z.
VŠEOBECNÉ
VÝROBKY
POLOPLAST . 13
VÝROBKY
VŠEOBECNÉ
4.1.2 Výrobky
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 KLEMM
Art. č. 1609
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 KLEMM vhodný k
superdrain střešní odtoky 60 a 64, pro tepelné izolace od 50 do 240
mm, pláště s ocelovým těsnícím kroužkem na upevnění polymerových střešních těsnících pruhů, dodávka s těsněním před vzdutou
vodou a stavebním ochranným roštem, možné prodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: polypropylen, UV stabilní
V ÝROBKY
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 BIT
Art. č. 1610
M O N TÁ Ž
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 BIT vhodný k superdrain střešní odtoky 60 a 64 , pro tepelné izolace od 50 do 240
mm, pláště s ocelovým těsnícím kroužkem a továrně připojeným
živičným pásem - manžetou, d=500 mm x 4,7 mm, dodávka s
těsněním před vzdutou vodou a stavebním ochranným roštem,
možné prodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: polypropylen, UV stabilní
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 PVC
Art. č. 1596
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 PVC vhodný k
superdrain střešní odtoky 60 a 64, pro tepelné izolace od 50 do 240
mm, pláště z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC pásů,
dodávka s těsněním před vzdutou vodou a stavebním ochranným
roštem, možnévprodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: PVC, UV stabilní
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 FPO
Art. č. 1597
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 FPO vhodný k superdrain střešní odtoky 60 a 64, pro tepelné izolace od 50 do 240 mm,
pláště z PP k lepení nebo bobtnavému svařování FPO střešních pásů,
dodávka s těsněním před vzdutou vodou a stavebním ochranným
roštem, možné prodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: polypropylen, UV stabilní.
14 . POLOPLAST
POLO-UDS střešní odtok susperdrain 60 PVC, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC
střešních pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain
nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: PVC, UV stabilní
POLOPLAST . 15
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 PVC
Art. č. 1572
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 BIT, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným
pásem – manžetou
d = 500 mm x 4,7 mm. Dodávka se záchytným košem na listí a
superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšce: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 BIT
Art. č. 1571
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
POLO-UDS superdrain střešní odtok 60 KLEMM dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný ocelovým přírubním kroužkem
k upevnění polymerových střešních izolujících pásů. Dodávka se
záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšce: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 KLEMM
Art. č. 1570
VŠEOBECNÉ
VÝROBKY
VÝROBKY
VŠEOBECNÉ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 FPO
Art. č. 1573
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 FPO dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PP k lepení nebo bobtnavému svařování FPOstřešních
pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
V ÝROBKY
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 KLEMM heiz
Art. č. 1574
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 KLEMM heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s ocelovým přírubním kroužkem
k upevnění polymerových střešních izolujících pásů a samoregulujícím zdrojem tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý. Dodávka
se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 BIT heiz
Art. č. 1575
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným
živičným pásem-manžetou d = 500 mm x 4,7 mm a samoregulujícím zdrojem tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
16 . POLOPLAST
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu s ocelovým
přírubním kroužkem k upevnění polymerových střešních izolujících
pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLOPLAST . 17
M O N TÁ Ž
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM
Art. č. 1578
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 FPO heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s FPO přírubou k bobtnavému
svařování FPO střešních pásů a samoregulujícím tepelným zdrojem
230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 FPO heiz
Art. č. 1577
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 PVC, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s PVC přírubou k lepení nebo
bobtnavému svařování PVC střešních pásů a samoregulující zdroj
tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: PVC, UV stabilní
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 PVC heiz
Art. č. 1576
VŠEOBECNÉ
VÝROBKY
VÝROBKY
VŠEOBECNÉ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT
Art. č. 1579
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným
pásem-manžetou d = 500 mm x 4,7 mm.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC
Art. č. 1580
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC střešních pásů.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: PVC, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO
Art. č. 1581
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu k bobtnavému
svařování FPO střešních pásů.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM heiz
Art. č. 1582
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu s ocelovým
přírubním kroužkem k upevnění polymerových střešních izolujících
pásů a samoregulující tepelní zdroj 230 V, připojovací kabel 0,8 m
dlouhý. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 7R5 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
18 . POLOPLAST
VÝROBKY
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu k bobtnavému
svařování FPO střešních pásů a samoregulujícím zdrojem tepla 230
V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 KLEMM
Art. č. 1586
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 KLEMM, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s ocelovým přírubním kroužkem
k upevnění polymerových střešních izolujících pásů. Dodávka se
záchytným košem na listí a superdrain nasazením a výškově nastavitelným hradícím kroužkem (35-75 mm). Odtokový výkon při 48 mm
tlakové výšky: 17,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLOPLAST . 19
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
V ÝROBKY
M O N TÁ Ž
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO heiz
Art. č. 1585
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVCstřešních pásů a samoregulujícím zdrojem
tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: PVC, UV stabilní
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC heiz
Art. č. 1584
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným
pásem-manžetou d = 500 mm x 4,7 mm a samoregulujícím zdrojem
tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
VŠEOBECNÉ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT heiz
Art. č. 1583
VÝROBKY
VŠEOBECNÉ
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 BIT
Art. č. 1587
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 BIT, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným
pásem-manžetou d = 500 mm x 4,7 mm. Dodávka se záchytným
košem na listí, superdrain nasazením a výškově nastavitelným
hradícím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky:
17,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 PVC
Art. č. 1588
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 PVC, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC střešních pásů. Dodávka se záchytným košem
na listí, superdrain nasazením a výškově nastavitelným
hradicím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4
l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: PVC, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 FPO
Art. č. 1589
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 FPO, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PP k lepení nebo bobtnavému svařování FPO střešních pásů. Dodávka se záchytným košem
na listí, superdrain nasazením a výškově nastavitelným
hradicím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4
l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 KLEMM
Art. č. 1590
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 KLEMM, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu s ocelovým
přírubním kroužkem k upevnění polymerových střešních izolujících
pásů. Dodávka se záchytným košem na listí, superdrain nasazením
a výškově nastavitelným hradícím kroužkem.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
20 . POLOPLAST
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 PVC
Art. č. 1592
POLO-UDS upevňující plech pro střešní odtok v trapézovém
plechu Art. č. 1699
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
B x L = 600 x 500 mm vhodné pro všechny střešní odtoky k
bezpečné montáži v trapézových
profilových střechách. D – 270 mm
Materiál: ocelový plech pozinkovaný St 37
Výrobek: POLO-UDS upevňující plech
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 FPO, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu k bobtnavému
svařování FPO střešních pásů. Dodávka se záchytným košem na
listí, superdrain nasazením a výškové nastavitelným
hradícím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky:
18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 FPO
Art. č. 1593
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 PVC, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC střešních pásů. Dodávka se záchytným košem
na listí, superdrain nasazením a výškově nastavitelným
hradícím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mmk tlakové výšky:
18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: PVC, UV stabilní
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 BIT, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným
pásem-manžetou d = 500 mm x 4,7 mm. Dodávka se záchytným
košem na listí, superdrain nasazením a výškově nastavitelným
hradícím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky:
18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
V ÝROBKY
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 BIT
Art. č. 1591
VŠEOBECNÉ
VÝROBKY
POLOPLAST . 21
VÝROBKY
VŠEOBECNÉ
Náhradní díly
POLO-UDS střešní odtok superdrain nasazení
Art. č. 1598
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-UDS střešní odtok susperdrain nastavení skládající se z
nástrčkového adaptéru s podložkou a záchytným košem na listí
Materiál: polypropylen, UV stabilní
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS nouzový odtok superdrain nasazení
Art. č. 1599
V ÝROBKY
POLO-UDS nouzový odtok superdrain nasazení, PP, výškové nastavitelný, vhodný pro všechny střešní odtoky. Pro zjištění nouzového
odvodnění na plochých střechách dle DIN
1986-100/EN 12056-3.
POLO-UDS přírubní kroužek z ušlechtilé oceli
Art. č. 1627
M O N TÁ Ž
Přírubní kroužek z ušlechtilé ocele (stahovací příruba) ke všem
střešním odtokům a
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS křídlatá matice
Art. č. 1628
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
6 kusů křídlatých matic s vějířovou vložkou vhodných k přírubnímu
kroužku z ušlechtilé oceli.
22 . POLOPLAST
VÝROBKY
M8/M10 / DN 40
1670
M8/M10 / DN 50
1671
M8/M10 / DN 75
1672
M8/M10 / DN 90
1673
M8/M10 / DN 110
1674
M8/M10 / DN 125
1675
4.2.2 Sběrné potrubí
POLO-UDS kluzná potrubní objímka - set pro potrubí DN 40 až DN 250 předmontované
GS-Set
Přípoj / Ø-potrubí
Art. č.
M10 / DN 40
1640
M10 / DN 50
1641
M10 / DN 75
1642
M10 / DN 90
1643
M10 / DN 110
1644
M10 / DN 125
1645
M10 / DN 160
1646
M10 / DN 200
1647
M10 / DN 250
1648
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
Art. č.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
FPS-AL
Přípoj / Ø-potrubí
V ÝROBKY
POLO-UDS pevná kanalizační objimka pro kanalizační přípojky DN 40 až DN 125
M O N TÁ Ž
4.2.1 Kanalizační přípojka
VŠEOBECNÉ
4.2 Upevnění potrubí
1650
M10 / DN 50
1651
M10 / DN 75
1652
M10 / DN 90
1653
M10 / DN 110
1654
M10 / DN 125
1655
M10 / DN 160
1656
M10 / DN 200
1657
M10 / DN 250
1658
POLO-UDS pevná-/kluzná potrubní objímka pro upevnění přímo na betonový strop DN 40 až DN 160
s rozpěrkou: kluzná
potrubní objímka
FPS-GS
Bez rozpěrky:
Pevná potrubní objímka
Přípoj / Ø-potrubí
Art. č.
M10 / DN 40
1660
M10 / DN 50
1661
M10 / DN 75
1662
M10 / DN 90
1663
M10 / DN 110
1664
M10 / DN 125
1665
M10 / DN 160
1666
POLOPLAST . 23
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
M10 / DN 40
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
Art. č.
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
FPS-Set
Přípoj / Ø-potrubí
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS pevná kanalizační objímka – set pro potrubí DN 40 až 250 předmonotované
VÝROBKY
POLO-UDS pevná trubková objímka-set pro odpadní potrubí se zvukovou izolací DN 40 až DN 250
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
4.2.3 Odpadní potrubí
FPS-SS-FL-Set
Přípoj / Ø-potrubí
Art. č.
1/2“ / DN 40
1680
1/2“ / DN 50
1681
1/2“ / DN 75
1682
1/2“ / DN 90
1683
1/2“ / DN 110
1684
1/2“ / DN 125
1685
1/2“ / DN 160
1686
1/2“ / DN 200
1687
1/2“ / DN 250
1688
4.2.4 Upevňovací kolejnice
V ÝROBKY
POLO-UDS doprovodné kolejnice – závěsný set
Provedení
Art. č.
Zavěšení M10 pro doprovodnou kolejnici
1690
41 x 41 x 2,5 mm
M O N TÁ Ž
POLO-UDS zvukový tlumič pro zavěšení doprovodné kolejnice
Napojení
Art. č.
M10
1691
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS doprovodná kolejnice pro potrubí DN 49 až DN 250
Měření
Art. č.
41 x 41 x 2,5 mm
1693
L = 6.000 mm
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS kolejnicový spoj pro doprovodnou kolejnici
Provedení
Art. č.
pro doprovodnou kolejnici
1694
41 x 41 x 2,5 mm
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS kyvadlová podpora –set
Přípoj
Art. č.
M10
1696
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
Závitová tyč
24 . POLOPLAST
Provedení
Art. č.
M10 x 1.000 mm
1921
1/2“ x 1.000 mm
1697
VÝROBKY
4.3 Potrubní vedení
Technické změny vyhrazeny
50
50
50
50
50
50
50
50
2020
2021
2022
2029
2023
2024
2025
2026
150
250
500
750
1000
1500
2000
3000
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
47
47
47
47
47
47
47
47
63
63
63
63
63
63
63
63
0,08
0,11
0,21
0,29
0,38
0,55
0,72
1,10
75
75
75
75
75
75
75
75
75
2030
2031
2032
2039
2033
2034
2035
2036
2037
150
250
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
53
53
53
53
53
53
53
53
53
89
89
89
89
89
89
89
89
89
0,16
0,24
0,42
0,59
0,78
1,13
1,51
2,27
-
90
90
90
90
90
90
90
90
90
2070
2071
2072
2079
2073
2074
2075
2076
2077
150
250
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
57
57
57
57
57
57
57
57
57
106
106
106
106
106
106
106
106
106
0,23
0,34
0,60
0,84
1,13
1,65
2,17
3,23
-
110
110
110
110
110
110
110
110
110
2040
2041
2042
2049
2043
2044
2045
2046
2047
150
250
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
62
62
62
62
62
62
62
62
62
128
128
128
128
128
128
128
128
128
0,33
0,49
0,84
1,17
1,57
2,27
2,99
4,43
-
125
125
125
125
125
125
125
125
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
150
250
500
1000
1500
2000
3000
4000
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
67
67
67
67
67
67
67
67
145
145
145
145
145
145
145
145
0,46
0,61
1,10
1,99
2,88
3,76
5,52
-
POLOPLAST . 25
VŠEOBECNÉ
0,06
0,08
0,15
0,20
0,28
0,40
0,53
0,79
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
kg/kus
53
53
53
53
53
53
53
53
TECHNICKÉ
ÚDAJE
D (max)
45
45
45
45
45
45
45
45
V ÝROBKY
t (min)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
M O N TÁ Ž
s1 (min)
150
250
500
750
1000
1500
2000
3000
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
L
2010
2011
2012
2019
2013
2014
2015
2016
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
Art. č.
40
40
40
40
40
40
40
40
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
s vloženým profilovaným
těsnícím kroužkem
DN/OD
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-KAL NG
Tvarovaná hrdlová
trubka
PKEM
rozměry v mm
VÝROBKY
VŠEOBECNÉ
rozměry v mm
POLO-KAL NG
Tvarovaná hrdlová
trubka
PKEM
Art. č.
L
s1-min
t-min
D-max
kg/kus
160
160
160
160
160
160
160
160
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
150
250
500
1000
1500
2000
3000
4000
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
77
77
77
77
77
77
77
77
184
184
184
184
184
184
184
184
0,73
1,04
1,79
3,26
4,71
6,20
10,61
-
200
200
200
2951
2953
2954
1000
3000
6000
6,8
6,8
6,8
122
122
122
228
228
228
5,92
-
250
250
2956
2959
1000
3000
8,6
8,6
156
156
289
289
9,73
-
POLO-KAL NG
Koleno
PKB
DN/OD
Art. č.
Z1
Z2
R
L
kg/kus
45°
40
50
75
90
110
125
160
200
250
2112
2122
2132
2172
2142
2152
2162
2963
2968
13
15
21
26
29
29
37
41
113
14
16
21
20
29
31
41
52
152
21
27
40
47
57
90
115
Segmente
57
63
75
85
96
103
122
159
270
0,04
0,06
0,13
0,19
0,30
0,43
0,78
1,85
5,02
87,5°
32
40
50
75
90
110
125
160
200
250
2104
2114
2124
2134
2174
2144
2154
2164
2965
2970
16
24
29
42
50
60
64
84
106
236
20
25
30
42
43
60
66
87
115
275
18
21
27
40
47
58
90
115
Segmente
57
68
78
97
109
128
138
169
230
392
0,03
0,05
0,07
0,15
0,22
0,37
0,53
0,98
2,36
6,32
s vloženým profilovaným
těsnícím kroužkem
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
s vloženým profilovaným
těsnícím kroužkem
DN/OD*
26 . POLOPLAST
VÝROBKY
POLO-KAL NG
Přechodová trubka
PKR
L
kg/kus
54
61
66
84
98
92
117
112
106
109
123
173
144
139
183
154
160
184
184
201
209
253
240
320
111
115
129
138
173
142
187
196
145
153
189
240
240
215
262
262
262
261
261
309
329
360
416
672
0,08
0,10
0,11
0,20
0,28
0,26
0,35
0,4 0
0,35
0,38
0,48
0,82
0,67
0,66
1,02
0,85
0,96
1,41
1,26
1,58
1,83
3,23
4,00
7,75
DN/OD1
DN/OD2
Art. č.
Z1
L
Kg/Stk.
50
75
90
90
110
110
110
125
160
160
200
250
40
50
50
75
50
75
90
110
110
125
160
200
2282
2283
2885
2886
2284
2285
2887
2286
2287
2288
2981
2983
20
31
34
19
47
32
26
18
39
32
47
177
65
79
90
76
113
99
88
92
124
117
171
299
0,04
0,09
0,13
0,14
0,19
0,20
0,21
0,31
0,51
0,54
1,31
2,96
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
Z3
54
59
66
80
98
84
114
112
92
99
117
144
144
130
161
161
161
174
174
198
209
229
240
301
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z2
13
8
15
3
21
-2
14
25
-14
-13
5
29
29
12
28
28
28
2
2
34
35
13
52
215
V ÝROBKY
Z1
2206
2212
2215
2218
2221
2210
2834
2211
2204
2224
2227
2839
2230
2233
2843
2236
2239
2840
2242
2240
2245
2971
2973
2975
M O N TÁ Ž
Art. č.
40/40
50/40
50/50
75/50
75/75
90/50
90/75
90/90
110/40
110/50
110/75
110/90
110/110
125/75
125/90
125/110
125/125
160/90
160/110
160/125
160/160
200/160
200/200
250/160
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
s vloženým profilovaným
těsnícím kroužkem
DN/OD
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
s vloženým profilovaným
těsnícím kroužkem
45°
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-KAL NG
Odbočka
PKEA
VŠEOBECNÉ
rozměry v mm
Technické změny vyhrazeny
POLOPLAST . 27
VÝROBKY
VŠEOBECNÉ
rozměry v mm
POLO-KAL NG
Přechodová trubka
centrická
PKRZ
DN/OD1
DN/OD2
Art. č.
L
t
Z1
kg/kus
50
75
110
1786
1787
1791
40
50
90
88
94
47
47
55
69
41
46
7
0,06
0,11
0,18
DN/OD
Art. č.
L
Z1
kg/kus
50
75
90
110
125
160
200
250
2302
2303
2307
2304
2305
2306
2986
2987
104
118
127
145
157
180
240
292
1
2
1
3
4
4
4
9
0,06
0,13
0,17
0,28
0,40
0,69
1,53
3,02
DN/OD
Art. č.
L
kg/kus
40
50
75
90
110
125
160
200
2311
2312
2313
2319
2314
2315
2316
2984
96
10
118
127
145
157
180
240
0,05
0,06
0,13
0,17
0,28
0,39
0,68
1,50
POLO-KAL NG
Dvojité hrdlo
PKD
s vloženým profilovaným
těsnícím kroužkem
POLO-KAL NG
Přesuvka
PKU
S vloženým profilovaným
těsnícím DD-kroužkem
POLO-KAL NG
Dlouhé hrdlo
PKL
S vloženým DD-těsnícím
profilovaným kroužkem
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
s malým ostrým koncem
28 . POLOPLAST
DN/OD
Art. č.
L
D
t
s1
kg/kus
40
50
75
90
110
125
160
200
250
2331
2332
2333
2338
2334
2335
2336
2339
2340
158
174
198
212
243
316
328
422
531
53
63
89
105
127
144
182
229
289
107
119
136
143
165
187
215
280
347
1,8
1,8
2,6
3,1
3,4
3,9
4,9
6,8
8,9
0,05
0,07
0,18
0,23
0,37
0,63
1,02
2,36
4,78
VÝROBKY
kg/kus
40
44
51
55
62
81
92
122
110
0,02
0,02
0,06
0,09
0,14
0,19
0,36
0,85
1,36
DN/OD
Art. č.
Z1
Z2
B
L
kg/kus
50
75
90
110
125
160
200
250
2342
2343
2347
2344
2345
2346
2992
2993
68
102
115
144
187
168
236
253
33
52
55
76
89
92
117
133
63
94
116
138
165
213
238
295
116
156
174
205
256
244
358
409
0,09
0,25
0,40
0,46
0,72
1,14
2,62
4,80
DN/OD
Art. č.
kg/kus
40
50
75
90
110
125
160
200
250
2931
2932
2933
2929
2934
2935
2936
2937
2938
0,05
0,06
0,01
0,14
0,19
0,20
0,46
0,73
0,18
DN/OD
Art. č.
kg/kus
40
50
75
90
110
125
160
200
2940
2941
2942
2946
2943
2944
2945
2947
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,04
0,07
POLO-ASV
max. točivý moment 7 Nm
Technické změny vyhrazeny
DN/OD
Art. č.
L
D
B-max
kg/kus
připuštěná
vytahovací
síla v kg
40
50
75
90
110
125
160
200
250
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
24,00
28,40
30,30
31,60
37,20
38,50
42,50
66,90
87,10
60,50
76,40
98,50
115,20
137,60
157,80
197,20
242,50
305,60
72,80
92,00
116,3
131,5
152,8
196,00
234,00
281,00
345,00
0,04
0,05
0,06
0,07
0,10
0,18
0,26
0,50
0,92
100
100
130
130
180
440
550
650
650
POLOPLAST . 29
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-KAL NG
Náhradní dvojité profilované těsnící kroužky
PKD
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-KAL NG
Náhradní profilované
těsnící kroužky
PKLI
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
DN/OD 50 - 110
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
L1
2321
2322
2323
2327
2324
2325
2326
2990
2991
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
s vloženým profilovaným
těsnícím kroužkem
Art. č.
40
50
75
90
110
125
160
200
250
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-KAL NG
Čistící trubka PKRE
DN/OD
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-KAL NG
Zátka do hrdlové trubky
PKM
VŠEOBECNÉ
rozměry v mm
5.1
Příklady montáže střešních odtoků
1. Nezateplená střecha masivní montáž
POLO-UDS
Střešní odtok
Superdrain 60 KLEMM
obraz 3
2. Nezateplená střecha masivní montáž se štěrkovým posypem
POLO-UDS
Střešní odtok
Superdrain 60 BIT
obraz 4
3. Zateplená střecha lehká montáž
POLO UDS
Nástavbový element
Superdrain 65 PVC
POLO-UDS
Střešní vtok
SuperDrain 60 FPO
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
MONTÁŽ
obraz 5
30 . POLOPLAST
4. Zateplená střecha masivní montáž s ozeleněním nebo se štěrkovým posypem
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-UDS
Nástavbový element
Superdrain 65 BIT
VŠEOBECNÉ
MONTÁŽ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS
Střešní odtok
Superdrain 60 PVC
V ÝROBKY
obraz 6
5. Zateplená střecha lehká montáž se štěrkovým posypem
M O N TÁ Ž
POLO-UDS
Nástavbový element Superdrain 65
PVC
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS
Střešní odtok
Superdrain 60 FPO
Dle DIN 1986-100 musí být každá plochá střecha proti „pětiminutovému dešťovému jevu“
R 5/100 jednou za sto let zajištěna. Nouzové odtoky musí odvodnit nejméně rozdíl mezi stoletým deštěm r 5/100 a výpočtem množství deště r 5/5. Pro nouzové odvodnění nabízíme
nouzové odtoky superdrain ve spojení s výškově nastavitelným vzdouvacím elementem.
Nastavení červeného výškového nastavení je závislé na hlavním odvodnění. Je-li provedeno hlavní odvodnění se střešním odvodněním o volné hladině DN/OD 70 nebo DN/OD
100, musí být jednotka nastavena na 35 mm, jelikož výkon odtoku normálního odvodnění je
zjištěn dle DIN EN 1253 při 35 mm. Tak je to u DN/OD 125 při 45 mm. Je-li hlavní odvodnění
tlakové odvodnění, musí systém nejpozději při 55 mm naskočit. U nás je to již při 48 mm.
Tato výšková nastavení jsou ovšem určena dle zkušební normy a také v DIN 1986-100.
POLOPLAST . 31
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
Nouzové odvodnění
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
obraz 7
MONTÁŽ
POLO-UDS je nutno vždy upevnit montáží doprovodné kolejnice.
Art. č.
popis
meřítko
trubková dimenze
zavěšení na objektu
1693
doprovodná kolejnice
6000 x 41 x 41 x 2,5 mm
DN/OD 40 - 160
po 3 m
DN/OD 200 - 250
po 2 m
Tabelle 1
5.3 Odstup upevnění POLO-UDS
Doprovodná kolejnice
Doprovodná kolejnice o průměru trubky DN/OD 40 – 160 mm se má upevnit na stavebním
objektu nejméně každé 3 m, od DN/OD 200 nejméně každé 2 m a nejpozději každých 12 m
pevně spojit se stavebním objektem (např. kyvnou podporou), tak aby vzniklé dynamické síly
byly odvedeny do stavebního objektu. Upevnění na objektu je určeno postranně dle statických
požadavků. Pevné tovární spojení bude zapotřebí, když je nutno průběh doprovodené
kolejnice, na základě stavebních podmínek (např. podvlak nebo pojivo) přerušit. Je-li nutný
pevný bod k upevnění potrubního vedení, je bezpodmínečně nutné napojení doprovodné
kolejnice na stavební objekt v rozmezí max. 0,30 m k pevnému bodu.
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
5.2 Upevnění potrubí
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
Příklad provedení
kyvné podpory.
Vzdálenost upevnění
každých 12 m
a blízko spojení potrubního vedení
obraz 8
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
Montáž kyvné podpory
32 . POLOPLAST
MONTÁŽ
VŠEOBECNÉ
Vzdálenost upevnění až od DN/OD 160 3,0m
od DN/OD 200 2,0m
postranní napojení na
max 0,30 m
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
stavební objekt
trubkové objímky
pevných bodů
TECHNICKÉ
ÚDAJE
kluzná potrubní
objímka
obraz 9
přerušení doprovodné kolejnice
Horizontální montáž potrubí na doprovodné kolejnici následuje dle tabulky 2.
Tyto hodnoty nesmí být překročeny.
40
50
75
90
110
125
160
200
250
Vzdálenost (m)
0,80
0,80
1,00
1,30
1,50
1,80
2,20
2,50
2,00
Hmotnost při plném naplnění (kg/lfm)
1,32
2,02
4,56
6,64
9,78
12,67
20,76
33,02
52,09
Hmotnost upevnění na doprovodné kolejnici
(kg/objímka) – hmotnost objímky není bráno v úvahu
1,06
1,62
4,56
8,63
14,67
22,81
45,67
82,55
104,18
Montáž odpadního potrubí následuje dle tabulky 3. Tyto hodnoty jsou maximální vzdálenosti
upevnění a nesmí být překročeny.
Dimenze DN/OD
Vzdálenost (m)
40
50
75
90
110
125
160
200
250
0,80
0,80
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
tabulka 3
5.6 Montáž na betonovém stropu bez doprovodné kolejnice
Při výskytu stísněných podmínek místa (např. stavba kanceláří) se může potrubní vedení
montovat přímo na železobetonový strop. Zde je nutno použít speciálních objímek pevných
bodů a kluzních objímek se zvukovou izolací. (sortiment bod 4.2).
POLOPLAST . 33
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
5.5 Vertikální montáž potrubí
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
tabulka 2
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
Trubková dimenze DN/OD
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
5.4 Horizontální montáž potrubí
MONTÁŽ
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
5.7
Výtažné zajištění
Všechna spojení potrubí a tvarovek (s vyjímkou dlouhého hrdla na konci) je nutno zajistit
výtažným zajistěním POLO-ASV.
obraz 10
5.8 Zaměření na délkovou roztažnost
Pro střešní odvodňovací systémy platí v evropské klimatické oblasti tepelní diference max.
50 K (-10°C – + 40°C). Dlouhé hrdlo sběrného potrubního vedení umožňuje kontrolované
roztažení potrubního systému do délky. Dlouhé hrdlo má třínásobnou hloubku vsunutí
jednoho tvarovaného hrdla. Hloubka vsunutí na konci napojované trubky se zaznačí dvojitá
hloubka vsunutí standartního hrdla a zasune se až do 2/3 do dlouhého hrdla, čímž se zaručí
jisté pohybování do obou směrů.
1/3
Hloubka vsunutí
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
2/3
Hloubka vsunutí
obraz 11
Při potrubní délce 10 m a teplotního rozmezí 50 K je roztažení do délky POLO-KAL NG
25 mm.
Dlouhé hrdlo je nutno zásadně vestavět před každou odbočkou. Dodatečně je nutno po max.
10 m rovného vedení vestavět dlouhé hrdlo. Před každým dlouhým hrdlem se zařadí kluzná
potrubní objímka a to ve vzdálenosti nejméně 50 mm.
dlouhé hrdlo
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
směr proudění
obraz 12
34 . POLOPLAST
MONTÁŽ
Pevné body se provádí s objímkami pro pevné body.
Pevné body jsou určeny nejméně každých 10 m délky potrubního vedení, tak jako před a po
změnách směru a také po každé odbočce.U rovných vedení se má ve směru toku po každém
dlouhém hrdle zásadně nasadit pevný bod.
VŠEOBECNÉ
5.9 Pevné body
Pro potrubní vedení o délce méně než 2 m (např. přípojové vedení
střešního odtoku) není
nutná žádná doprovodná kolejnice.
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
Připomínka:
doprovodná kolejnice
V ÝROBKY
kluzná potrubní
objímka
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Potrubní objímka pevného bodu
doprovodná kolejnice
obraz 13
M O N TÁ Ž
Zařazení pevných bodů popř. odboček.
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
5.10 Kluzné body
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
Kluzné body se provádí s kluzními potrubnímy objímkami.
Kluzné body se montují mezi pevné body a slouží k vedení potrubí. Zabraňují postrannímu
vybočení, tak jako vyvěšení plně naplněného potrubního vedení. Vzdálenosti mezi objímkami
jsou určeny pod bodem 5.4 – horizontální montáž potrubí. Vzdálenost kluzná potrubní
objímky k následujícímu hrdlu musí být nejméně 50 mm (obraz 14).
kluzná potrubní objímka
Zařazení kluzných bodů.
nejm.
50 mm
nejm.
50 mm
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
obraz 14
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
kluzná potrubní objímka
POLOPLAST . 35
MONTÁŽ
U horizontálních napojovacích vedení až do 2 m délky (obr. 15) může být potrubní vedení
upevněno bez doprovodné kolejnice přímo na nosném stavebním díle. Je nutné nejméně jedno
upevnění. Horizontální napojovací vedení o délce více než 2 m vyžaduje souběžnou
doprovodnou kolejnici s nejméně dvěma objímkami pevných bodů. U montáže potrubních
objímek je nutno dávat pozor, aby byla dodržena maximální horizontální vzdálenost
upevnění.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
5.11 Upevnění horizontálních napojovacích vedení
0 - 2 m bez doprovodné kolejnice
obraz 15
Redukce nebo rozšíření napojovacího vedení má zásadně následovat před změnou směru
z vertikálního do horizontálního.
obraz16
Redukce nebo
rozšíření
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
objímka pevného
bodu
5.12 Redukce nebo rozšíření napojovacího vedení
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
nejméně jedno upevnění
vzdálenosti dle bodu 5.4
36 . POLOPLAST
MONTÁŽ
Přechodné potrubí na větší průměr se montuje v jedné vrcholové rovině.
Kluzná potrubní objímka
Kluzná potrubní objímka
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
5.13 Rozšíření sběrného potrubí
obraz 17
nejm. 50 mm
TECHNICKÉ
ÚDAJE
nejm. 50 mm
V oblasti odboček je nutno nasadit přechodové trubky mezi dlouhé hrdlo a odbočku.
směr proudění
dlouhé hrdlo
V ÝROBKY
rozšíření sběrného potrubí
prěchodná trubka
obraz 21
M O N TÁ Ž
rozšíření směrného potrubí
Změny směru horizontálního vedení o 90° jsou zásadně prováděny se dvěma koleny 2 x 45°.
Je-li větev potrubí před změnou > 2m, je nutno nasadit dlouhé hrdlo. Mezi dlouhým hrdlem a
kolenem se nasadí krátký potrubní kus, kde je pak možné nasadit objímku pevného bodu.
objímka pevného bodu
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
krátký potrubní kus
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
5.14 Změny směru horizontálně
dlouhé hrdlo
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
objímka pevného bodu
obraz 18
změny směru horizontálně
POLOPLAST . 37
MONTÁŽ
Mohou být nasazeny jen odbočky se 45°.
obraz 19
obraz 20
5.16 Přechod kanalizační přípojky do sběrného potrubí
Možné dimenzionální rozšíření připojovacího vedení na místo navázání má být provedeno
bezprostředně před napojením do sběrného potrubí.
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
5.15 Odbočky
směr toku
obraz 21
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
Dimenzionální rozšíření
38 . POLOPLAST
MONTÁŽ
Upevnění na masivním betonovém stropu je zásadně možné. Statické přezkoušení a volba
upevnění se provádí ze strany stavby. Plánovaná trubní objímka na tento druh upevnění je
kombinovaná objímka pevného bodu a kluzní potrubní objímka .Pro montáž jako objímky
pevného bodu je nutno odstranit z objímky továrně namontovaný distanční držák. Maximální
vzdálenost mezi stropní spodní hranou a vrcholem potrubí je 50 mm.
50 mm
uzavřeno
kluzná potrubní objímka
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ojímka pevného
bodu
distanční držák
distanční držák
kluzná potrubní objímka
obraz 22
5.18 Přechod sběrného potrubí do odpadního potrubí
M O N TÁ Ž
Průměr odpadního potrubí nesmí být v podtlakové oblasti větší než konec sběrného potrubí.
(odtržení proudového vlákna dle DIN EN 12056-3 6.2.12). Zmenší-li se průměr odpadního
potrubí, vsadí se přechodová trubka po přechodu do odpadního potrubí.
V ÝROBKY
směr proudění
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
5.17 Upevnění na betonovém stropu
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
krátká trubka pro objímku pevného bodu
sběrné potrubé
dlouhá
objímka
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
potrubní kus bez objímky
odpadní potrubí
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
Přechod ze sběrného potrubí do odpadního potrubí je zpravidla proveden koleny 2 x 45°.
Při hydraulické potřebě je možná alternativa přechod s 1 x 90° kolenem nebo 2 x 45° koleny
s mezikusem. Provedení převezmete z výpočtů.
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
obraz 23
POLOPLAST . 39
5.19 Přechod sběrného potrubí do odpadního potrubí u T-sítí
Vedou-li dvě sběrná vedení do jednoho odpadního vedení, je nutno tyto vestavět výškově
přesazené. (obraz 24). Napojení následuje s 2 x 45 °koleny. Druhé napojení následuje
s jedním kolenem 45°, jedním mezipotrubím a jednou 45° odbočkou.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
MONTÁŽ
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
obraz 24
5.20 Přechod tlakového proudění do odvodňovacího potrubí o volné hladině
Přechod z tlakového proudění do odvodňovacího potrubí o volné hladině následuje zpravidla
jeden metr nad podlahou rozšířením potrubního vedení o jednu až dvě dimenze. (obraz 25).
Při hydraulické potřebě se může přechod provést bezprostředně před přechodem do
podzemního potrubí. (obraz 26)
objímka pevného bodu
objímka pevného bodu
čistící trubka
objímka pevného bodu
přechodová trubka
objímka pevného bodu
ččistící trubka
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
přechodová trubka
podzemní potrubí
podzemní potrubí
obraz 25
40 . POLOPLAST
obraz 26
MONTÁŽ
b
15°
DN/OD
32
40
50
75
90
110
125
160
200
250
b ca. mm
4
4
4
4
5
6
6
7
8
10
tabulky 4
obraz 27
Obyčejný odřezavač trubek na PE-tvrdé trubky je pro zkrácení POLO-KAL NG a POLO-KAL
3S trubky nevhodný.
TECHNICKÉ
ÚDAJE
U všech odřezaných trubek se mají odstranit otřepy a zkosit hrany. Zkosení konců trubek
následuje – při nepoužití přístroje na řezání a zkosení pro plasty – vhodným přístrojem na
zkosení trubek nebo hrubým pilníkem pod úhlem asi 15° podle následující tabulky 4:
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
5.21 Zkrácení potrubí
V ÝROBKY
Další montážní příkazy odeberte z naší technické příručky Domácí odpadní potrubí.
obraz 30
Zásuvné spojení POLO-KAL NG
na POLO-KAL NG trubku nebo
tvarovku je proveden.
Před montáží přes objímku
se POLO-ASV demontuje.
POLO-ASV se navleče přes
objímkové spojení a nasune se
dohromady tak, aby se háček na
konci zavěsil.
obraz 31
obraz 32
obraz 33
Nakonec se zatáhne na protiležící
straně šroub až na doraz. Max.
dovolený utahovací moment je 7
Nm.
Od dimenze DN/OD 125 jsou 2
protiležící šrouby, které musí být
až na doraz utaženy. Max. dovolený utahovací moment je7 Nm.
Hotové spojení - bezpečné proti
vytažení.
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
obraz 29
POLOPLAST . 41
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
obraz 28
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
5.22 Montáž POLO-ASV
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ
6.1
Provoz zařízení
dle DIN 1986 díl 30
Zkouška správnosti montáže zařízení, hotového k provozu, provedená porovnáním
kladení dle plánů a výpočtů dimenze:
1. Uspořádání, montáž a úplnost střešních odtoků
2. Směr vedení a průměr trubek
3. Přechod z vrcholového plnění k částečnému plnění
4. Provedení čistících otvorů
5. Přezkoušení použitých systémových dílů, použity smějí být jen POLOPLASTem
dodané výrobky
6. Přezkoušení upevnění na stavebním objektu a na vedení potrubí – počet pevných
bodů, zavěšení na objektu atd.
7. Přezkoušení celkového nouzového odtokového systému
8. Střešní plochy a střešní odtoky se musí před zahájením provozu vyčistit, popřípadě
se musí potrubní vedení propláchnout.
9. U šroubových přírubek se musí šroub s křídlatou matkou po 6 měsících přitáhnout.
6.2 Údržba zařízení
dle DIN 1986 díl 30
a střešní odtoky se musí pravidelně udržovat popř. čistit, aby se zabránilo
ucpání střešních odtoků
• • čistění se provádí dle daných regionálních okolních podmínek; jak často – určí
vlastník domu na místě, nějméně ale dvakrát do roka.
• • záchytný koš na listí se před čištěním odmontuje a pak zase správně namontuje.
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
• • střecha
42 . POLOPLAST
VÝPIS TEXTŮ
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 BIT
vhodný k superdrain střešní odtoky 60 a 64 , pro tepelné izolace od 50 do 240 mm, pláště
s ocelovým těsnícím kroužkem a továrně připojeným živičným pásem - manžetou, d=500 mm
x 4,7 mm, dodávka s těsněním před vzdutou vodou a stavebním ochranným roštem, možné
prodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 PVC
vhodný k superdrain střešní odtoky 60 a 64, pro tepelné izolace od 50 do 240 mm, pláště
z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC pásů, dodávka s těsněním před vzdutou
vodou a stavebním ochranným roštem, možné prodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: PVC, UV stabilní
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
vhodný k superdrain střešní odtoky 60 a 64, pro tepelné izolace od 50 do 240 mm, pláště
s ocelovým těsnícím kroužkem na upevnění polymerových střešních těsnících pruhů, dodávka
s těsněním před vzdutou vodou a stavebním ochranným roštem, možné
prodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: polypropylen, UV stabilní
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS nástavcový element susperdrain 65 KLEMM
VŠEOBECNÉ
Střešní odtok
V ÝROBKY
7.1
vhodný k superdrain střešní odtoky 60 a 64, pro tepelné izolace od 50 do 240 mm, pláště z PP
k lepení nebo bobtnavému svařování FPO střešních pásů, dodávka s těsněním před vzdutou
vodou a stavebním ochranným roštem, možné prodloužení plastovým potrubím DN/OD 125.
Materiál: polypropylen, UV stabilní.
M O N TÁ Ž
POLO-UDS nástavcový element superdrain 65 FPO
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný ocelovým přírubním kroužkem k upevnění
polymerových střešních izolujících pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain
nasazením. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšce: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 KLEMM
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 BIT
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným pásem – manžetou
d = 500 mm x 4,7 mm. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšce: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 PVC
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC
střešních pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtokovaá hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: PVC, UV stabilní
POLOPLAST . 43
VÝPIS TEXTŮ
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PP k lepení nebo bobtnavému svařování FPOstřešních
pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 KLEMM heiz
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s ocelovým přírubním kroužkem k upevnění
polymerových střešních izolujících pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain
nasazením. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 BIT heiz
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným pásem-manžetou
d = 500 mm x 4,7 mm a samoregulujícím zdrojem tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m
dlouhý. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 7R5 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 PVC heiz
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s PVC přírubou k lepení nebo bobtnavému svařování
PVC střešních pásů a samoregulující zdroj tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: PVC, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 FPO heiz
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s FPO přírubou k bobtnavému svařování FPO střešních
pásů a samoregulujícím tepelným zdrojem 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 FPO
44 . POLOPLAST
VÝPIS TEXTŮ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu s ocelovým přírubním kroužkem
k upevnění polymerových střešních izolujících pásů. Dodávka se záchytným košem na listí
a superdrain nasazením. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s Odtoková
hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným pásem-manžetou
d = 500 mm x 4,7 mm. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM heiz
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 KLEMM heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu s ocelovým přírubním kroužkem
k upevnění polymerových střešních izolujících pásů a samoregulující tepelní zdroj 230 V,
připojovací kabel 0,8 m dlouhý. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 7R5 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT heiz
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu k bobtnavému svařování FPO střešních
pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC
střešních pásů. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: PVC, UV stabilní
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 BIT heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným pásem-manžetou
d = 500 mm x 4,7 mm a samoregulujícím zdrojem tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m
dlouhý. Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLOPLAST . 45
VÝPIS TEXTŮ
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC heiz
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 PVC heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVCstřešních
pásů a samoregulujícím zdrojem tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: PVC, UV stabilní
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO heiz
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 FPO heiz, dle EN 1253.
Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu k bobtnavému svařování FPO střešních
pásů a samoregulujícím zdrojem tepla 230 V, připojovací kabel 0,8 m dlouhý.
Dodávka se záchytným košem na listí a superdrain nasazením.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 KLEMM
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s ocelovým přírubním kroužkem k upevnění
polymerových střešních izolujících pásů. Dodávka se záchytným košem na listí
a superdrain nasazením a výškově nastavitelným hradícím kroužkem (35-75 mm).
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 BIT
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným pásem-manžetou
d = 500 mm x 4,7 mm. Dodávka se záchytným košem na listí, superdrain nasazením a
výškově nastavitelným hradícím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky:
17,4 l/s Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 PVC
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC
střešních pásů. Dodávka se záchytným košem na listí, superdrain nasazením a výškově
nastavitelným hradicím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: PVC, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60 FPO
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PP k lepení nebo bobtnavému svařování FPO střešních
pásů. Dodávka se záchytným košem na listí, superdrain nasazením a výškově nastavitelným
hradicím kroužkem. Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 17,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 svisle
Materiál: polypropylen, UV stabilní
46 . POLOPLAST
VÝPIS TEXTŮ
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 KLEMM
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu s ocelovým přírubním kroužkem
k upevnění polymerových střešních izolujících pásů. Dodávka se záchytným košem na listí,
superdrain nasazením a výškově nastavitelným hradícím kroužkem.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 BIT
TECHNICKÉ
ÚDAJE
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný s továrně připojeným živičným pásem-manžetou
d = 500 mm x 4,7 mm. Dodávka se záchytným košem na listí, superdrain nasazením a
výškově nastavitelným hradícím kroužkem.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 PVC
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z PVC k lepení nebo bobtnavému svařování PVC
střešních pásů. Dodávka se záchytným košem na listí, superdrain nasazením a výškově
nastavitelným hradícím kroužkem.
Odtokový výkon při 48 mmk tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: PVC, UV stabilní
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 64 FPO
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
dle EN 1253. Pro montáž zařízení střešního odvodnění s tlakovým prouděním.
Odtokový element tepelně izolovaný z polypropylenu k bobtnavému svařování FPO
střešních pásů. Dodávka se záchytným košem na listí, superdrain nasazením a výškové
nastavitelným hradícím kroužkem.
Odtokový výkon při 48 mm tlakové výšky: 18,4 l/s
Odtoková hrdla: DN/OD 75 vodorovně
Materiál: polypropylen, UV stabilní
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-UDS upevňující plech pro střešní odtok v trapézovém plechu
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
600 x 500 mm vhodné pro všechny střešní odtoky k bezpečné montáži v trapézových
profilových střechách. Materiál: ocelový plech pozinkovaný St 37
Výrobek: POLO-UDS upevňující plech
POLOPLAST . 47
VÝPIS TEXTŮ
Upevnění potrubí
Pevná trubková objímka pro kanalizační přípojky
k upevnění POLO-KAL NG potrubí jako kanalizační přípojky. Trubková objímka s EPDMizolační
vložkou. Vyrobeno z elektrolyticky pozinkované oceli 1.0332, s rychlým uzávěrem a
navařenou připojovací maticí M8/10.
Dimenze: DN 40-125 mm
Výrobek: POLO-UDS pevná trubková objímka
Kluzná potrubní objímka set pro sběrné potrubí
K upevnění POLO-KAL NG potrubí jako sběrné potrubí na profilové kolejnici, jednotlivě se
skládající z:
trubkové objímky s minimálně větším vnitřním průměrem než vnější průměr PP-trubky,
a tím je možné roztažení popř. smršťování trubky. Vyrobeno z elektrolyticky pozinkované
oceli 1.0332. Uzávěr prostřednictvím šroubu s válcovou hlavou, se čtyřnásobně navařenou
připojovací maticí M10.
Hammerfix, předmontovaná jednotka skládající se z posuvné matice, závitového kolíku M10,
podložková deska, šestihranná matice a plastový pružný kroužek k upevnění trubkové
objímky na profilované kolejnici. Vyrobeno z pozinkované oceli 1.0332, plastové péro
z polyoxymethylenu (POM), barva: zelená (RAL 6026).
Dimenze: DN 40 – 250 mm
Výrobek: POLO-UDS kluzná objímka set
Pevná potrubní objímka set pro sběrné potrubí
K upevnění POLO-KAL NG potrubí jako sběrné potrubí na profilové kolejnici, jednotlivě se
skládající z:
trubkové objímky s minimálně větším vnitřním průměrem než vnější průměr PP-trubky,
pro montáž objímka. Vyrobeno z elektrolyticky pozinkované oceli 1.0332, uzávěr,
prostřednictvím šroubu s válcovou hlavou, se čtyřnásobně navařenou připojovací maticí M10.
Montáž objímka, dvoudílné k upevnění potrubí v potrubní objímce. Vyrobeno z chromové
oceli 1.4016, profilované provedení.
Hammerfix „U“, předmontovaná jednotka skládající se z posuvné matice závitového kolíku
M10, U-upevňující příložky, šestihranná matice a plastový pružný kroužek k upevnění
trubkové objímky na profilované kolejni. Vyrobeno z pozinkované oceli 1.0332, plastové
péro z polyoxymethylenu (POM), barva: zelená (RAL 6026).
Dimenze: DN 40 – 250 mm
Výrobek: POLO-UDS pevná potrubní objímka set
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
7.2
48 . POLOPLAST
VÝPIS TEXTŮ
k upevnění POLO-KAL NG potrubí jako odpadni potrubí na stavebním objektu, jednotlivě se
skládající z:
objímek pro těžké hmotnosti s vložkou pro velmi vysokou zátěž. Vyrobeno z galvanicky
pozinkované oceli 1.0332, uzávěr prostřednictvím šestihranných šroubů a matic, s odolností
proti stárnutí EPDM-zvukově izolující vložka, s CO2-navařenou přípojovou maticí 1/2“.
Doprovodné kolejnice – zavěšující set
k zavěšujícímu upevnění profilových kolejnic prostřednictvím závitových tyčí M10 na
stavebním objektu, jednotlivě se skládající z:
U-upevňující příložky, vyrobeno ze žárově pozinkované oceli 1.9332, otvor-Ø 11 mm, šestihranných matic
M10, vyrobeno z elektrolyticky pozinkované oceli dle DIN EN 24032 /DIN 934/. Podložková deska, vyrobena
z elektrolyticky pozinkované oceli 1.0332, měření 10,5 x 35 mm.
Výrobek: POLO-UDS doprovodné kolejnice - zavěšující set
Zvuková izolace pro zavěšení doprovodné kolejnice
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
ke zvukově izolujícímu upevnění profilových kolejnic na stavebním objektu. Ocelové díly
vyrobeny z ušlechtilé oceli, zvuková izolace prostřednictvím TPE-tvarovým kusem, závitové
napojení M10.
Výrobek: POLO-UDS zvuková izolace pro zavěšení doprovodné kolejnice
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
Stěnová deska k upevnění potrubní objímky prostřednictvím závitových vsuvek na stěně nebo
stropu. Vyrobeno z elektrolyticky pozinkované oceli 1.0332,, upevňující otvory jsou jako
výřezy 90° k sobě vyraženy, s CO2-navařenou přípojovou maticí 1/2“.
Dimenze:DN 40 – 250 mm
Výrobek: POLO-UDS pevná potrubní objímka pro odpadní potrubí se zvukovou izolací
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Pevná potrubní objímka set pro odpadní potrubí se zvukovou izolací
V ÝROBKY
k upevnění POLO-KAL NG potrubí jako sběrné potrubí přímo na betonový strop bez
průběžné doprovodné kolejnice. Potrubní objímka s odolností proti stárnutí, zelená EPDMzvukově
izolující vložka. Vyrobeno z elektrolyticky pozinkované oceli 1.0332, s rychlým
uzávěrem a navařenou připojovací maticí M10, s plastovými distančními držáky mezi
uzávěrovými příložkami pro použití jako kluzná potrubní objímky. Bez distančního držáku
použití jako pevná trubková objímka.
Dimenze: DN 40 – 160 mm
Výrobek: POLO-UDS pevná-/kluzná potrubní objímka
VŠEOBECNÉ
Pevná-/kluzná potrubní objímka pro upevnění přímo na betonovém stropu
POLOPLAST . 49
VÝPIS TEXTŮ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
Profilová kolejnice 40/250
jako průběžná doprovodná kolejnice k upevnění PP-potrubí DN 40 až DN 250. C-profil
s dovnitř zahnutými drážkami a zazubením na vnitřní straně. Děrování na zadní straně.
Vyrobeno z galvanicky pozinkované oceli 1.0332.
Měření: 41 x 41 x 2,5 x 6.000 mm pro trubku DN 40 až DN 250 (výpočet v bm)
Výrobek: POLO-UDS profilovaná kolejnice 40/250
Spojení kolejnic
ke spojení dvou profilovaných kolejnic, předmontovaná jednotka s posuvnou maticí, šrouby a
plastovými pérovými kroužky pro rychlou montáž.
Vyrobeno z pozinkované oceli 1.0332, plastová péra z polyoxymethylenu (POM).
Barva: zelená (RAL 6026)
Výrobek: POLO-UDS spojení kolejnic
Kyvadlová podpora set
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
pro postranní tuhost potrubního vedení, aby se zabránilo kyvným pohybům systému
v provozu, jednotlivě se skládající z:
sklápěcí hmoždinky M 10 x 100 mm pro upevnění na trapézovém plechu. Vyrobeno
z elektrolytické pozinkované oceli, ochranný kroužek z gumy. Tříotvorové úhly 45°, snadná
montáž na základě zaoblených rohů, vyrobeno ze žárově pozinkované oceli 1.0332.
Šestihranné matice M 10, vyrobeno z elektrolyticky pozinkované oceli dle DIN EN 24032
(DIN 934), podložkové desky, vyrobeny z elektrolyticky pozinkované oceli, měření
10,5 x 25 mm.
Výrobek: POLO-UDS kyvadlová podpora set
Pro upevnění potrubních objímek nebo profilovaných kolejnic na stavebním objektu.
Vyrobeno z elektrolyticky pozinkované oceli 1.0332, dle DIN ISO 228-1.
Provedení: M 10 x 1000 mm, ½ x 1000 mm
Výrobek: závitové tyče
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
Závitové tyče
50 . POLOPLAST
VÝPIS TEXTŮ
Zvukově izolující odpadní spojové potrubí z PP-C (zvukově izolující odpadní potrubí-VR z PP-C)
POLO-KAL NG tvarovaná hrdlová trubka
Třívrstvé, minerálem zesílené spojovací potrubí z bezhalogenních plastů, vnitřní vrstva z
PP-C, odolné proti horké vodě až do 97°C, zvukově izolující vnitřní vrstva z PP-TV, zesílené
spojení minerálními látkami, vnější vrstva z PP-C. Nejmenší tuhost da 40 – 160 6 kN/m2 (SN6),
da 200 a 250 8 kN/m2 (SNB). Třída použití B/D. Barva RAL 5014, holubově modrá.
Předtvarované násuvné hrdlo s hotovým nasazeným těšnícím kroužkem.
Rázová houževnatost do -20°C dle EN 1411.
Střední koeficient délkové roztažnosti: LAK 0,05 mm/m°K.
Chování při požáru dle EN 13501-1: třída D-s2 d2.
E-modul: 2600 MPA dle ISO 178.
Podtlaková těsnost až do 900 mbar.
Výrobek: POLO-KAL NG hrdlová trubka DN/OD .....
POLO-KAL NG tvarovka (koleno)
Jednovrstvý, minerálem zesílený formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-C-KV
s tvarovaným hrdlem a hotovým vloženým těsnícím kroužkem, odolný proti horké vodě až do
97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG koleno 45°C DN/OD ...
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Připomínky:
V ÝROBKY
POLO-KAL NG UDS
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
Potrubní vedení
M O N TÁ Ž
7.3
POLO-KAL NG tvarovka (přechodová trubka)
Jednovrstvý, minerálem zasílený formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-C-KV
s tvarovaným hrdlem a hotovým vloženým těsnícím kroužkem, odolný proti horké vodě až do
97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG přechodová trubka DN/OD .../...
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
Jednovrstvý, minerálem zesílený formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-C-KV
s tvarovaným hrdlem a hotovým vloženým těsnícím kroužkem, odolný proti horké vodě až do
97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG odbočka 45°DN/OD .../...
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
POLO-KAL NG tvarovka (odbočka)
Jednovrstvý, minerálem zesílený formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-C-KV
s tvarovaným hrdlem a hotovým vloženým těsnícím kroužkem, odolná proti horké vodě až do
97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG přechodová trubka centrická s malým hrotovým koncem DN/OD .../...
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
POLO-KAL NG tvarovka (přechodová trubka centrická s malým hrotovým koncem)
POLO-KAL NG tvarovka (dvojité hrdlo)
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
Jednovrstvý, minerálem zesílený formovaný kus
z bezhalogenního plastu PP-C-KV s hotovým vlolženým těsnícím kroužkem, odolný proti
horké vodě až do 97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG dvojité hrdlo DN/OD ...
POLOPLAST . 51
VÝPIS TEXTŮ
VŠEOBECNÉ
POLO-KAL NG tvarovka (přesuvka)
Jednovrstvý, minerálem zesílení formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-C-KV
s tvarovaným hrdlem a hotovým vloženým dvojitým těsnícím kroužkem, odolný proti horké
vodě až do 97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG přesuvka DN/OD ...
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
POLO-KAL NG tvarovka (dlouhé hrdlo)
Jednovrstvý, minerálem zesílený formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-C-KV
s tvarovaným hrdlem a hotovým vloženým dvojitým těsnícím kroužkem, odolný proti horké
vodě až do 97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG dlouhé hrdlo DN/OD ...
TECHNICKÉ
ÚDAJE
POLO-KAL NG tvarovka (zátka do hrdlové trubky)
Jednovrstvý, minerálem zesílený formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-C-KV, odolný
proti horké vodě až do 97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG zátka do hrdlové trubky DN/OD ...
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
POLO-KAL NG tvarovka (čistící trubka)
Jednovrstvý, minerálem zesílený formovaný kus z bezhalogenního plastu PP-CV-KV
s tvarovaným hrdlem a hotovým vloženým těsnícím kroužkem, odolný proti horké vodě až
do 97°C.
Výrobek: POLO-KAL NG čistící trubka DN/OD ...
POLO-ASV
POLO-ASV (výtažné jisté spojení)
Minerálem zesílená plastová příchytka z bezhalogenního plastu PP-GFV, odolný proti horké
vodě až do 97°C. Nejmenší výtažnost 140 kg.
Výrobek: POLO-ASV DN/OD ...
POLO-BSM
Ochranná požární manžeta pro potrubní systém POLO-KAL NG, zajištění provedení POLOKAL
NG potrubního systému prostřednictvím požárního úseku, manžetového tělesa
z nerezavého ocelového plechu, vyplňující hmota expanduje při teplotách od 130°C na 10ti
násobek své velikosti, o tlaku do 10 bar .
Výrobek: POLO-BSM DN/OD ...
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
POLO-BSM (ochranná požární manžeta)
52 . POLOPLAST
DOTAZNÍK K OBJEKTU
Dotazník k objektu
VŠEOBECNÉ
8.
Odvodňovací zařízení dle VDI 3806
s přihlédnutím na DIN EN 12056-3, DIN 1986 – 100, ÖNORM B2501
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
Kontaktní partner:
Informace k projektu:
datum:
vrátit do:
stavební záměr:
kontaktní partner:
telefon:
Email:
telefax:
půdorys/pohled shora
řezy
V ÝROBKY
výkresový formát
DGW
DXF
ggf. PDF
DIN údaje
l / (s x ha)
údaje bezpodmínečně nutné
1.0 (normální plochá střecha s těsněním)
0.5
0.3 od 10 cm nástavby
0.5 do 10 cm nástavby
POZOR!
U zelené střechy s plošním nadržením vody má být
nasazeno odvodnění o volné hladině (VDI 3806 odst. 3.3).
Stavebně-technické údaje
Druh potrubí:
Druh střechy:
štěrková vrstva/výška tepelné izolace
proražené otvory:
POLO-KAL NG
trapézový plech
dřevěný strop
max. dovolená výška zaplavení:
max. dovolené bodové zatížení
ano
mm
N
ne /výška tepelné izolace:
mm
vyskytují se v průvlaku regulační drážky(ochranná trubka)?
ano
Upevnění stěnné konzoly
betonový strop
M O N TÁ Ž
střešní plochy
štěrková střecha
zelená střecha
zelená střecha
součinitel odtoku C
ke zjištění odtoku dešt`ové vody:
(srážky století r5.100 (5min/100let))
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
l / (s x ha)
(výpočet srážek r5,5 (5min./5let))
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
Množství srážek dle DIN 1986-100
ne
je upevnění v průvlaku nebo v pojivu možné?
ano
ne
Požadavky na izolaci zvuku:
ano
ne
Druh střešní krytiny:
PVC střešní pás
pás živičné lepenky
FPO střešní pás
EPDE střešní pás
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
důležité výkresy:
TECHNICKÉ
ÚDAJE
plánova /adresa:
PVC střešní pás
pás živičné lepenky
PE-folie
FPO střešní pás
EPDE střešní pás
mm silné
POLOPLAST . 53
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
mm silné
Způsob izolace proti vlhkosti:
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
VŠEOBECNÉ
DOTAZNÍK K OBJEKTU
Výška odpadního potrubí:
Údaje bezpodmínečně nutné
nejm. 2,50m od OK střešní krytiny až do podzemního potrubí
popř. OK podlaha (včetně přechodu)
Δhpoužít =
Prosím doložit výkres řezu!
Výška střešního odtoku –
Údaje bezpodmínečně
sběrné potrubní vedení
nutné
výška OK střešní krytina až do.
střed sběrného potrubí
Odpadní potrubní vedení:
Prosím, udejte ve výkresu pozice odpadního vedení nebo
jmenujte osy, dle kterých má být odpadní vedení k podzemnímu vedení vedeno.
Odtokové systémy
Střešní odtoky:
POLO-UDS střešní odtok superdrain 60 svisle
S POLO-UDS nástavbovým elementem superdrain 65
TECHNICKÉ
ÚDAJE
bez topení
V ÝROBKY
DIN 1986-100 odst. 5.8.2
DIN EN 12056-3 odst. 7-4
Výpočet nouzových odtoků?
M O N TÁ Ž
s topením
POLO-UDS střešní odtok superdrain 64 vodorovně
s POLO-UDS nástavbovým elementem superdrain 65
bez topení
s topením
Nouzové odvodnění:
u střech masivních způsobů staveb, u kterých se plánovitě
předpovídá se zadržením deště a je to staticky dokázáno,
se může ustoupit od nouzového odvodnění. Lehké stavební střechy (např. střechy z
trapézového plechu) musí být vybaveny nouzovým odvodněním.
Nouzové odtoky mají být vybaveny u plochých střech a
nezavěšených střešních žlabů, hrazením, aby se zmenšilo riziko
vniknutí dešt`ové vody do budovy nebo přetížení konstrukce.
ano
ne
Údaje bezpodmínečně nutné
Nouzové odvodnění:
jako druhý potrubní odvodovací systém s tlakovým prouděním
POLO-UDS nouzový odtok superdrain 60/64
s POLO-UDS nástavbovým elementem superdrain 65
s výřezem do atiky
obraz 34
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
ΔhA =
54 . POLOPLAST
VÝPOČTOVÝ – SOFTWARE
S DallPlan superdrain výpočtovým programem se výpočet ztráty tlaku vypočítává přes ztrátu
při proudění jako např. jednotkové odpory, přes dovolené odchylky, přičemž se berou v úvahu
předlohy z DIN 1986-100:2008-05.
Z předloh, které jsou k dispozici, je vystaven isometrický výkres. Po hydraulickém vyrovnání
a individuálním nastavení se zjistí hmotný výtah.
PROVOZ A ÚDRŽBA
ZAŘÍZENÍ
M O N TÁ Ž
V ÝROBKY
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Základní data izometrie jako výkresy provedení, výsledky a listiny materiálů budou dány
k dispozici.
VŠEOBECNÉ
Výpočtový – Software
Z KO U Š K Y,
OSVĚDČENÍ
9.
V ÝPOČTOV Ý
S O F T WA R E
D O TA Z N Í K K
OBJEKTU
R OZ E P S Á N Í
TEXTU
obraz 35
POLOPLAST . 55
POLOPLAST.
PODNIK JE ČLENEM WIETERSDORFER GRUPPE.
© Copyright. Veškerý text a vyobrazení jsou chráněny autorským právem
a mohou být pouze s výslovným, písemným souhlasem firmy POLOPLAST
a pouze v nezměněné formě reprodukovány, zveřejňovány a rozšiřovány.
01 l 01.11 l 1.500 _ wanted.co.at
POLOPLAST GmbH & Co KG
A- 4060 Leonding . Österreich
Postfach 1 . Poloplast-Straße 1
T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 . F +43 (0) 732 . 38 86 . 9
[email protected]
www.poloplast.com
Download

Systém podtlakového odvodňování plochých střech