SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
Anabilim Dalı
(Veteriner) Anatomi
(Veteriner) Anatomi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Veteriner Anatomi Anabilim
Dalı ile Fırat Üniversitesi
Veteriner Anatomi Anabilim
Dalı Ortak Programı
(Veteriner) Biyokimya
Mustafa Kemal Üniversitesi
Veteriner Biyokimya Anabilim
Dalı ile Fırat Üniversitesi
Veteriner Biyokimya Anabilim
Dalı Ortak Programı
(Veteriner) Cerrahi
Kontenjanı
Yüksek Doktora
Lisans
3
3
4
2
Ġstenilen Nitelikler
Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıp
Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen
Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünden
mezun olmak.
Doktora: Veteriner Fakültesi mezunu olmak ya da Veteriner
Anatomide yüksek lisans yapmış olmak.
Veteriner Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji ve Kimya
Bölümleri, Tıp Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Kimya
Öğretmenliği Bölümleri ile Hemşirelik Yüksek Okulu, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.
Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
3
Özel
Öğrenci
2
(Veteriner) Cerrahi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı
ile Fırat Üniversitesi Veteriner
Cerrahi Anabilim Dalı Ortak
Programı
(Veteriner) Doğum ve
Jinekoloji
1
3
Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
--
Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Anabilim Dalı
(Veteriner) Dölerme ve
Suni Tohumlama
(Veteriner) Parazitoloji
Kontenjanı
Yüksek
Doktora
Lisans
3
--
Ġstenilen Nitelikler
Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak
3
3
Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık, Su Ürünleri
ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Sağlık
Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olmak.
Doktora: Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip
olmak; Eczacılık, Su Ürünleri ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden
Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.
6
-Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık
Fakültesi, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve/veya Genetik Bölümleri,
Biyoloji ve/veya Moleküler Biyoloji (Fen Edebiyat Fakültesi), Kimya
(Fen Edebiyat Fakültesi), Fizik (Fen Edebiyat Fakültesi)
Biyomühendislik bölümlerinden birinden, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak
(Tıp) Biyokimya
(Tıp) Fizyoloji
2
--
………
(Tıp) Mikrobiyoloji
4
--
………
(Tıp) Moleküler Biyokimya
ve Genetik
11
4
Yüksek Lisans: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve/veya
Genetik Bölümleri, Biyoloji ve/veya Moleküler Biyoloji (Fen
Edebiyat Fakültesi), Kimya (Fen Edebiyat Fakültesi), Fizik (Fen
Edebiyat Fakültesi) Biyomühendislik bölümlerinden birinden veya
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.
Doktora: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi
gibi hazırlık sınıfları hariç en az on(10) yarıyıl süreli fakültelerden
mezun olan adaylar doktora programına direkt başvurabilirler. Ayrıca
Eczacılık Fakültesi, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve/veya Genetik
Bölümleri, Biyoloji ve/veya Moleküler Biyoloji (Fen Edebiyat
Fakültesi), Kimya (Fen Edebiyat Fakültesi), Fizik (Fen Edebiyat
Fakültesi) Biyomühendislik Bölümleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü mezunu gibi sekiz(8) yarıyıl fakültelerden mezun olan
adayların ise Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji veya Genetik gibi
alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI (EK)
Anabilim Dalı
Kontenjanı
Yüksek Doktora
Lisans
(Veteriner)İç Hastalıkları
2+1*
Toplum Ruh Sağlığı
Hemşireliği
3+1*
Ġstenilen Nitelikler
Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak
Hemşirelik
Fakültesi,
SağlıkBilimleri
Fakültesi,Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Lisans Mezunu olmak
*Özel Öğrenci
BaĢvuru ġartları:
1)- Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olması ve
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı'ndan (ALES) 55 sayısal puan,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 45 puan almış olması veya
üniversitemiz Yabancı Diller Merkezi (YADİM)’in yapacağı sınavdan 45 puan almış olması
gerekir.
2)- Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı'ndan (ALES) 55 sayısal puan,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 55 puan ya da Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına BaĢvurular Ġçin Gerekenler:
1)- Yüksek lisans için mezuniyet belgesinin veya lisans diplomanın aslı ibraz edilmek şartıyla
fotokopisi, Doktora programı için lisans ve yüksek lisans diplomalarının aslı ibraz edilmek
şartıyla fotokopileri.
2)- Not belgesi aslı (Transkript), Doktora programı için lisans ve yüksek lisans not belgesi
3)- ALES sınav sonuç belgesinin aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
4)- Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
5)- Erkek adaylar için, Askerlik izin belgesi
6)- Öğrenim görmek istedikleri Anabilim Dalını ve Yabancı Dil yeterliğini gösterir belge,
dilekçe ile özgeçmiş.
7)- 2 adet vesikalık fotoğraf
BaĢvuru Tarihleri:
Adayların 18-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurarak
aday kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
Sınav Tarihleri ve Sınav Yerleri:
Yabancı Dil Sınavı: : 01.09.2014 Pazartesi günü saat 09:30
Sınav Yeri: Başvuru sırasında bildirilecektir.
Bilim Sınavı
: 03 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 09:30
Bilim Sınavı Yeri
: İlgili Anabilim Dalları
Kazanan Öğrenciler için Kesin Kayıt Tarihi: 08.09.2014-12.09.2014
Tel: 0326 245 57 74 – 0326 245 56 61
Fax: 0326 245 56 61
Adres: MKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Veteriner Fakültesi Dekanlığı Kat :1
Antakya/HATAY
Download

sağlık bġlġmlerġ enstġtüsü - Mustafa Kemal Üniversitesi